Lokalplaner

Lokalplaner og byplanvedtægter indeholder bindende bestemmelser for den enkelte grund.

En lokalplan eller en byplanvedtægt indeholder bestemmelser om byplanmæssige forhold. Det er her man finder reglerne for hvordan en ejendom kan udnyttes med hensyn til anvendelse eller bebyggelse.

En lokalplan kan indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Samt om placering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabstræk og om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg.

Se lokalplaner og byplanvedtægter på kort

Planloven pålægger kommunerne at udarbejde en lokalplan før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser.

Udarbejdelse

Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen.

Lokalplaner skal i høring

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres med oplysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 8 uger. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens formål, indhold og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planfor1slaget.

Underretning skal også gives til andre, som berøres af planen samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. Lokalplanforslaget skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. De statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider imod overordnede planlægningsinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt.

Vedtagelse og offentliggørelse

Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. For lokalplaner, hvor der er kommet rettidige indsigelser, gælder, at forslaget først kan vedtages endeligt 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre forslaget som følge af de indkomne bemærkninger.

Hvis der er tale om større ændringer skal lokalplanforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt, og der gives underretning til bl.a. grundejere og til de, der har fremsat indsigelser.

Du kan hente alle gældende lokalplaner i kommunen som pdf ved at klikke på den enkelte lokalplan nedenfor.

Se lokalplaner og byplanvedtægter på kort


Du kan hente en fysisk kopi af din lokalplan hos Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup. Ligesom du kan se eller låne din lokalplan på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5, 2600 Glostrup. Har du problemer med at åbne pdf-filen, kan du prøve at gemme den på din computer, før du læser eller prøver at printe den ud. Højreklik på linket til pdf'en og vælg “gem destination som”.

Glostrup

Hvissinge

Ejby

Fælles lokalplaner

Du kan hente deklarationerne som pdf-filer via linkene på denne side eller hos Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup. Du kan også se eller låne lokalplanerne på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5, 2600 Glostrup. Har du problemer med at se en af pdf-filerne? Download pdf-filen til din computer, før du læser eller prøver at printe den ud. Højreklik på linket til pdf'en og vælg “gem destination som”.