Byggesagsbehandling og gebyr

Den kommunale byggesagsbehandling bliver delvis finansieret af gebyrer. Se mere om vores sagsbehandling og gebyrer.

Team Byg varetager til dagligt myndighedsbehandlingen af byggesager. Teamet består af fem medarbejdere.

Der bliver bygget flittigt i Glostrup Kommune, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men det betyder også at vi har frygteligt travlt her hos bygningsmyndigheden. Så for at effektivisere vores sagsbehandling, arbejder vi med begrænset telefontid mellem kl. 10-12 alle hverdage. Se kontaktboks nederst.

Herunder fremgår kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstider indenfor byggesager, for sager iht. vedtagne lokalplaner og øvrige sagstyper varetaget af Team Byg. Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiderne kan variere henover året - i det tidlige forår, hvor der som oftest er flere byggesager, eller i sommerferien, hvor bemandingen ikke er 100 % i afdelingen - i disse perioder vil man kunne opleve at sagsbehandlingstiden blive forlænget.

 • Byggetilladelser – ca. 5 - 6 uger (eksempelvis erhvervsbyggeri, etageboligbyggeri, enfamiliehuse, sekundært byggeri som kræver tilladelse o. lign.)
 • Plansager - ca. 6 - 8 uger (eksempelvis godkendelser iht. lokalplaner o. lign, mindre skiltning, træer og beplantning reguleret via planloven o. lign.)
 • Dispensationer – ca. 6 – 12uger (eksempelvis godkendelser/dispensationer iht. lokalplaner/byplanvedtægter/servitutter eller iht. byggeloven/bygningsreglementet o. lign.) Sagsbehandlingstiden kan variere meget, alt efter høringsfrister og om sagen skal foreligges til politisk behandling.
 • Øvrige sagsområder – ca. 1 – 10 uger (eksempelvis klager over skimmelsvamp i boliger, sammenlægning og nedlæggelse af boliger, fritagelse for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (herunder reduktion i el-afgift) o. lign.) Akutte sagstyper, fx klager over skimmelsvamp, vil blive behandlet hurtigst muligt.

Ovennævnte sagsbehandlingstider regnes først fra modtagelsen af et fuldt oplyst og komplet ansøgningsmateriale.

Sagsbehandlingstiden vil øges hvis:

 • Det ansøgte kræver en dispensation
 • Afgørelsen skal offentliggøres med en klagefrist. (Partshøring mm.)
 • Der kræves tilladelse og/eller godkendelse efter andre lovområder (f.eks. miljøgodkendelse, spildevandstilladelser o.a.)
 • Din ansøgning ikke er fuldt oplyst, når vi modtager den

Hvis du modtager et mangelbrev, er det fordi der i ansøgningsmaterialet er mangler som gør, at vi ikke kan begynde en sagsbehandling. Det kan så senere vise sig, at der er andre forhold, som ikke er fuldt belyst, og som gør, at vi må bede om yderligere materiale.

 

Umiddelbar sagsbehandling:

For sager med begrænset kompleksitet, dvs. hvor kommunen ikke skal udføre byggeteknisk sagsbehandling, samt kolonihaver, så kan disse blive behandlet hurtigere, såfremt ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.

Læs mere om dette under Umiddelbar sagsbehandling.

 

Fra den 1. januar 2017 er der sket en lovændring således at der kræves gebyr for byggesagsbehandling og anmeldelser på basis af et fast gebyr. Dette er en ændring fra de hidtidige regler, hvor gebyrerne blev opkrævet efter timebetaling.  

  

Fast gebyr:........................................................................................... 1.000 kr./stk.

Enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, klynge, og kædehuse, alle med lodret lejlighedsskel. Tilbygninger til disse, herunder udestuer, tagetager, mv., samt indretning af liberale erhverv i disse.

Sekundær bebyggelse der ikke er til beboelse, såsom garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse, mv., inkl. tilbygninger til småbygninger, når det samlede areal  er over 50 m².

Etageboligbebyggelse, erhvervs- og industribebyggelse. Grave- støbetilladelser, byggemodninger, forsyningsarbejder i jord, terrænreguleringer, mv., samt om- og tilbygninger af/til disse.

Industri- og lagerbygninger i 1 etage samt åbne overdækninger, samt om- og tilbygninger af/til disse.

Vindmøller, satellitantenner med en diameter over 1 m, antennesystemer til radiokommunikation (master og mobilantenner), tekniske anlæg, samt om- og tilbygninger af/til disse.

Tilladelse til småhusbyggeri (carporte, overdækninger og udhuse o. lign.) under 50 m² som ikke overholder undtagelsesbestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement BR15.

Dispensationer, afslag, mv. i henhold til byggeloven.

Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet

byggeskadeforsikring: .................................................................. 6.000 kr./uge

Tinglysning: ................................................................................... 1.660 pr. servitut

Generelle bestemmelser vedr. gebyropkrævningen

Gebyret bliver som udgangspunkt sendt til ansøger, i tilfælde af at gebyret skal sendes til ejer, skal dette være oplyst ved ansøgningen.

Der opkræves ét gebyr pr sag.

Det skal her bemærkes, at Glostrup Kommune arbejder med enkeltsagsprincip. Dvs. at der oprettes én sag pr. ansøgningstype. Fx hvis der søges om et enfamiliehus med selvstændig carport, så vil dette resultere i to sager. Én sag som vedr. byggetilladelse til en-familiehuset og én sag som vedr. anmeldelse til carporten.

 1. Hvor der søges om byggetilladelse til flere boligbyggerier samtidigt, vil der blive opkrævet ét gebyr pr. boligenhed.
 2. Hvor der søges om byggetilladelse til flere erhvervsbyggerier samtidigt, vil der blive opkrævet ét gebyr pr. bygning.
 3. For samlet gebyr på over kr.100.000,- vil tilladelse eller afgørelse altid blive tilbageholdt indtil beløbet er indbetalt.
 4. Gebyr opkræves ved udstedelse af afgørelse. Dvs. ved accept til anmeldelse, byggetilladelse, dispensation eller afslag.
 5. Samtlige gebyrer iht. nærværende takstblad konteres på ét konto-nummer under område; 06 Fællesudgifter og administration m.v. - - - 56 115 Gebyrer for byggesagsbehandling.

Telefontid

Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00