Påbegyndelse og færdigmelding af dit byggeri

Se her hvad du skal være opmærksom på, når du modtager din afgørelse.

Når din ansøgning er behandlet, får du svar i form af en afgørelse, enten som godkendelse/tilladelse, dispensation eller afslag. Husk at læse hele afgørelsen grundigt og vær opmærksom på de forudsætninger, der er knyttet til afgørelsen. Undersøg, hvordan du opfylder de stillede forudsætninger og får indsamlet den krævede dokumentation undervejs i byggeforløbet. Se i afgørelsens forudsætninger, hvad du skal indsende af dokumentation og hvornår.

Læg mærke til udløbsdato i din tilladelse/dispensation. Ved udløb af godkendelsen, tilladelsen eller dispensationen vil denne bortfalde, og du må søge forfra. Det betyder, at du vil blive opkrævet nyt gebyr, hvis du opnår en ny godkendelse/tilladelse.

Det er alt byggeri der skal have en ibrugtagningstilladelse før det må tages i brug, dog med undtagelse af sekundært byggeri samt nedrivning. Det vil sige at hvis der er givet byggetilladelse til nedrivning af et hus, eller byggetilladelse til en ny garage, carport, overdækning eller lignede. Skal man også melde det færdigt gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Før der kan gives en ibrugtagningstilladelse til dit byggeri, skal byggetilladelsens forudsætninger og vilkår være indsendt til kommunens godkendelse. Derudover skal Byg og Miljøs erklæring om det færdige byggeri være udfyldt og underskrevet.  Når du underskriver erklæringen, skriver du under på, at byggeriet bl.a. opfylder byggeloven og Bygningsreglementet. Dokumenter iht. byggetilladelsen, skal indsendes gennem Byg og Miljø. Projekt dokumentation i henhold til de valgte kapitler under "Erklæring om de tekniske forhold", skal indsendes i forbindelse med færdigmeldingen. Dokumenterne bør være navngivet efter det kapitel det tekniske forhold det omhandler. Du kan læse mere på bygningsreglementets hjemmeside hvad der skal indsendes ved en færdigmelding.

Vær opmærksom på, at dokumenter som indsendes ved færdigmelding skal kontrolleres af kommunen. Du skal derfor forvente en sagsbehandlingstid på minimum 14 dage. Dog kan man forvente en længere behandlingstid hvis det er en større byggesag, der er mangler i det fremsendte materiale, eller hvis materialet skal gennemgås af en ekstern rådgiver.

En byggetilladelse/godkendelse/dispensation gælder kun:

  • Til det specifikke projekt, der er godkendt på den præcise placering
  • Med de specifikke mål
  • Med den specifikke udformning
  • Under de oplyste forudsætninger

Hvis forudsætningerne ændrer sig, eller det bliver nødvendigt at lave om i projektet på punkter omfattet af bestemmelser i bygningsreglementet, skal du kontakte kommunen og indsende et revideret projekt til byggesagsbehandling, inden du udfører det ændrede projekt. Ændringer kan have afgørende betydning for, om byggeriet fortsat er lovligt.

For byggeri af begrænset kompleksitet f.eks. enfamiliehuse, rækkehuse, og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, og småbygninger, er det alene ændringer med betydning for de bebyggelsesregulerende forhold og eventuelle planmæssige bestemmelser, som kommunen skal byggesagsbehandle. I den type byggerier kan du godt ændre på den indvendige indretning, uden at skulle kontakte kommunen. Ændringer, der påvirker byggeriets ydre afgrænsning eller placering, skal du ansøge om.

Der vil være en klagevejledning sidst i din afgørelse. Der kan du læse, hvad du kan klage over og hvortil du skal klage. Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du være opmærksom på klagefristen og klagegebyr.

Også andre parter kan klage over nogle afgørelser. Vær opmærksom på, at klager kan have opsættende virkning. Det vil sige, at du kan risikere ikke at kunne udnytte en tilladelse, før klagesagen er afklaret.

Telefontid

Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00