Glostrup Musikskole

Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som en selvejende institution med kommunalt tilskud.

Kulturministeren kan dog fravige dette krav, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En eventuel fravigelse vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag. Endvidere kan kulturministeren – i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner – fravige kravet om, at enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, således at flere kommuner sammen kan drive en musikskole.

Musikskolebestyrelsens opgaver vil fremgå af vedtægterne for musikskolen. Med virkning fra 1. januar 2014 ophæves vejledende standardvedtægter for kommunale og selvejende musikskoler, men der skal fortsat fastsættes vedtægter for musikskolerne. Vedtægterne skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende. Ved godkendelsen skal kommunen sikre, at vedtægterne for musikskolen lever op til de krav til musikskolernes formål, opgaver og virksomhed, der fremgår af bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Musikskolens vedtægter skal fremsendes til Statens Kunstfond til orientering. 

1 medlem fra kommunalbestyrelsen:

Emilie Sloth

Musikskolebestyrelsens sammensætning vil fremgå af vedtægterne.

Bestyrelsen består af:

  • 1 medlem af kommunalbestyrelsen
  • 3 forældrerepræsentanter valgt af og blandt Glostrup Musikskoles forældre
  • 1 lærerrepræsentant valgt af og blandt Glostrup Musikskoles lærere
  • 1 lærerrepræsentant suppleant
  • 1 folkeskolelærerrepræsentant, fortrinsvis en af Glostrup Musikskoles kontaktlærere.

Musikskolelovens §§ 3a- 3b, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler.