Høringer og afgørelser

Få indflydelse på sager, du som borger eller virksomhed har interesse i. Se aktuelle høringer og afgørelser samt offentliggjorte tilladelser.

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Glostrup Forsyning har i 2021 i Konkretiseringsplan CDF, skitseret flere LAR-løsninger (lokal anvendelse af regnvand) for den centrale del af Glostrup, for at opfylde kravene til serviceniveau beskrevet i Klimatilpasningsplanen og Spildevandsplanen. I konkretiseringsplanen er nødvendigheden af fire bassiner i det centrale Glostrup beskrevet på skitseniveau.

I 2003 er skitserne blevet opdateret til dispositionsniveau. De er beskrevet i spildevandstillæg nr. 7 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan - Klimatilpasning omkring det centrale Glostrup. Glostrup Kommune har vurderet, at udkast til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Glostrup Kommune har derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget men har foretaget en miljøscreening (bilag 2).

Der er tale om følgende bassiner:

 • Regnvandsbassin i Christiansvej på ca. 8.300m3
 • Forsinkelsesbassin i Rådhusparken på ca. 650m3
 • Forsinkelsesbassin i Banegårdsvej på ca. 900m3
 • Forsinkelsesbassin i Eva´s Allé på ca. 175m3

 Den 5. oktober 2023 vedtog Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget at sende spildevandstillæg nr. 7 i 8 ugers høring indtil 6. november. Høringssvar kan sendes til miljo@glostrup.dk eller med post til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup .  

På et fællesmøde den 17. maj 2023 mellem Glostrup, Albertslund, Brøndby og Vallensbæk kommuner, besluttede Vækst- og Byudviklingsudvalget at iværksætte en høringsproces vedrørende tilpasningen af busnettet i forbindelse med åbningen af Letbanen.

Det nye forslag, kendt som "Nyt Ringnet," er planlagt til at blive implementeret i takt med åbningen af Letbanen i slutningen af 2025. Forslaget har især fokus på at opretholde og sikre en optimal sammenhæng  mellem busserne, Letbanen og S-toget. Realiseringen af dette forslag har krævet omfattende koordinering på tværs af hovedstadskommunerne, regionen og MOVIA. Hovedmålet har været at fastholde et attraktivt serviceniveau inden for kollektiv transport for vores borgere.

For at give borgerne mulighed for at komme med kommentarer og input inden den endelige vedtagelse af forslaget i Kommunalbestyrelsen ved årets udgang, offentliggøres "Nyt Ringnet" nu. Høringsperioden for forslaget strækker sig frem til og med den 5. november 2023, og eventuelle bemærkninger til materialet kan sendes til Trafik@glostrup.dk.

Samtidig inviterer Vækst- og Byudviklingsudvalget de interesserede borgere i byen til et fysisk møde, hvor MOVIA vil præsentere de kommende ændringer til de nuværende busruter. Til mødet vil du have mulighed for at stille overordnede spørgsmål f.eks. til de kommende ruteændringer. Mødet har ikke fokus på specifikke ønsker som lokal flytning af busstoppesteder.

Borgermødet finder sted på Medborgerhuset den 24. oktober kl. 19 til 20.30 på Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

Mødet arrangeres i samarbejde med Albertslund, Brøndby og Vallensbæk, og borgere fra disse områder vil også blive inviteret. Du vil også have mulighed for at se mødet direkte via dette facebooklink med begrænset mulighed for at stille spørgsmål: https://www.facebook.com/events/217683374639237/

Det detaljerede forslag til "Nyt Ringnet" og tilhørende bilag kan findes på de nedenstående links.

Den 10. maj 2023 vedtog Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets forslag til Trafiksaneringsplan for området Nordvang.

Forslaget har været i høring til 1. august 2023. Bemærkningerne er under behandling og forventes forelagt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i november 2023.

Forslag til Trafiksaneringsplan for Nordvang kan ses her.

Trafiksaneringsplan for Nordvangsområdet afgrænses af Ringvejen, Mellemtoftevej, Nørre Allé, Langagervej, Byparkvej og Præstestien. Planen er et konkret forslag til at nå intentionerne i Vej- og Trafikplanen med hensyn til etablering af en hastighedszone på 40 km/t på lokalveje i boligområder. Planen er udarbejdet på grundlag af data for trafikmængder, hastigheder og uheld. På baggrund af dette er der udarbejdet forslag til trafikdæmpende foranstaltninger, der skal medvirke til at forbedre trafiksikkerhed og tryghed samt mindske de trafikale gener i området.

Efter høringsperioden forelægges høringsresultaterne for udvalget, således at trafiksaneringsplanen kan vedtages endelig og de nødvendige anlægsarbejder kan gennemføres.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling af forslaget og sagsfremstillingen kan ses her.

Spørgsmål til Trafiksaneringsplan for Nordvangsområdet kan rettes til Team Trafik på tlf. 4323 6374 eller mail trafik@glostrup.dk

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 24. maj 2023 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan GL75.2 for en boligkarré med lokalcenter på Diget og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

De to planforslag omfatter Glostrup Butikstorv, Diget.

Lokalplanforslaget har til formål at 

 • at give mulighed for etablering af etageboliger som en sammenhængende karré i 3-8 etager,
 • at fastholde muligheden for at indrette lokalcenter i stueetagerne i den nye bebyggelse,
 • at sikre at ny bebyggelses etagehøjde tilpasses til højden af de tilstødende ejendomme,
 • at fastlægge krav til bebyggelsens udtryk så der gennem facadedetaljering skabes et levende, varieret og attraktivt bygningsudtryk,
 • at sikre mulighed for at store monotone og vinduesløse facader etableres som begrønnede facader,
 • at sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet for områdets bebyggelse samtat fastholde mulighed for gennemkørsel over ejendommen for trafik fra den lukkede gren af Diget.

Offentliggørelsen af planforslagene sker med henblik på at give naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til nyt plangrundlag for området.

Planforslagene har været i høring fra den 31. maj 2023 til den 12. august 2023. De indkomne bemærkninger er under behandling og forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.

Planforslagene kan ses via disse link: Forslag til Lokalplan GL75.2 for en boligkarré med lokalcenter på Diget og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26.

Planforslagene er offentliggjort med denne offentliggørelsesannonce, der redegør for lokalplanens midlertidige retsvirkninger samt beskriver planforslagene mere indgående.

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering i Miljøvurderingsloven, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, da planerne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelse til projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Konkret muliggør planforslagene anlæg, der vurderes at være omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Af den årsag er der udarbejdet en miljørapport for de to planforslag i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven. Miljørapporten er et uddybende bilag til de to planforslag som giver høringsparter mulighed for at udtale sig på baggrund af de fremlagte miljøkonsekvenser. Miljørapporten er ikke i sig selv i høring og er et endeligt dokument.

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 25. november 2023 besluttet at sende forslag til Lokalplan HL18 – Solsortevej, Spurvevej og Svalevej i høring.

Lokalplanforslaget omfatter et område med statslånshuse på Solsortevej, Spurvevej og den vestlige side af Svalevej. Lokalplanen udlægger området til åben-lav boligbebyggelse med et mindre grønt område og en sti på tværs af området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering af bebyggelse, bebyggelsesprocenter, udformning af bebyggelse og tage. Forslaget fastholder eksisterende byggelinje langs vej og fastlægger at der skal anlægges min. 2 parkeringspladser på den enkelte ejendom, hvis der opføres tilbygninger over 20 m2.

Offentliggørelsen af forslaget sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til lokalplan.

Forslag til Lokalplan HL18 er i høring fra den 15. november 2023 til den 31. januar 2024.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 31. januar 2024 til følgende adresse:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • E-mail til: plan@glostrup.dk.

Her kan du læse:

Der er udarbejdet miljøscreening af forslaget og det er vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal klagen sendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen den 15. november 2023. En uddybende klagevejledning kan ses i offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

Glostrup Kommune har i henhold til planlovens §35 givet landzonetilladelse til midlertidig materiale- og byggeplads på Statenevej 112, 2600 Glostrup, matr.nr. 13a, Ejby By, Glostrup.

Tilladelsen er offentliggjort den 15. november 2023

Her kan du se landzonetilladelsen.

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2023 vedtaget at sende forslag til Lokalplan HL 25, kommuneplantillæg nr. 23 i høring.

Forslaget til lokalplanen omhandler byudvikling med etageboliger, fælleshus/café/butik på Nordre Ringvej 129. Området grænser op til den kommende letbanestation Glostrup Nord, Hersted og til byomdannelsen i Hersted i Albertslund Kommune.

Offentliggørelsen af planforslagene sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere Kommunalbestyrelsens forslag til planer for området, inden planerne vedtages endeligt.

Planforslagene er i høring fra den 29. november 2023 til og med den 2. februar 2024. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i foråret 2024.

Planforslagene samt den tilhørende miljøscreening kan findes på nedenstående links:

 Spørgsmål vedrørende planforslagene og miljøscreeningen kan rettes til byplanlægger Anders Christiansen på 43 23 63 56 eller plan@glostrup.dk.

 

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på Brandsbjergvej 15. Anlægget består af et plast-slangesystem med en slangelængden på i alt 250 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. IPA-sprit er godkendt jf. jordvarmebekendtgørelsen. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 250 liter.

Glostrup Kommune har givet tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen Ejbydalsvej 256. Anlægget består af et plast-slangesystem med en slangelængden på i alt 350 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. IPA-sprit er godkendt jf. jordvarmebekendtgørelsen. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 350 liter.

Glostrup Kommune har den 1. september 2023 givet Unicon, Ejby Industrivej 24 ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.

Virksomheden har ansøgt om miljøgodkendelse til nedrivning af den nordligste del af den eksisterende fabrik og etablering af en ny produktionslinje samt nedlæggelse og etablering af en ny vaskeplads.

Projektet med ombygning af betonfabrikken er også screenet efter VVM-reglerne, og vi vurderer, at der ikke er grund til yderligere miljøkonsekvensvurderinger. Se VVW-screeningsafgørelseVVM-screeningsskema og vurdering af berørte myndigheder her.

Du kan klage over begge afgørelser frem til d. 29. september 2023. Se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven og Klagevejledning - Miljøvurderingsloven.

Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget har vedtaget tillæg nr. 4 (2023) til Glostrup Kommunes spildevandsplan "Afledning af regnvand". Tillægget beskriver den enkelte grundejers ret til at aflede regnvand til den offentlige kloak samt de krav kommunen stiller til håndtering af regnvand på egen grund for at undgå at overbelaste kloaksystemet. Det oprindelige tillæg nr. 4 fra 2016 er blevet revideret først i 2021 og nu i 2023. I tillæg 4 (2023) fremgår det, at Glostrup Kommune i forbindelse med tilladelse til kloaktilslutning stiller krav om etablering af vandbremse. Desuden fremgår det, at man som grundejer typisk skal tilbageholde regnvand ved følgende typer byggeri:

 • Nybyggeri: Ved barmarksbyggeri og fuldstændig fornyelse af bebyggelse, hvor eksisterende fundamenter fjernes.
 • Tilbygninger: Ved tilbygninger og anden forøgelse af det befæstede areal, der ikke berører den eksisterende bebyggelse og belægninger.
 • Ombygninger: Ved ombygning, hvor dele af fundament, terrændæk eller andre belægninger fjernes og erstattes af nye.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af forslaget til tillæg til spildevandsplanen og har i den forbindelse vurderet, at tillægget ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Tillæg 4 (2023) har været i otte ugers offentlig høring fra onsdag den 7/6-2023 til og med onsdag den 2. august 2023. Der er ikke kommet nogen bemærkninger i høringsperioden.

I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen. Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Miljøvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov og ensrettet én årlig grødeskæring vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Væsentlighedsvurdering

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Fællesregulativ for Harrestrup Å med tilhørende bilag:

Bilag 1.1. til 3.4 i redegørelsen

Bilag A - Redegørelse for fællesregulativ

Bilag B1 - Vandløbskort øvre

Bilag B2 - Vandløbskort nedre

Bilag B3 - Vandløbskort Kagså

Bilag C - Miljøvurdering

Bilag D - Væsentlighedsvurdering

Bilag E Sammenfattende redegørelse 

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 22 samt Lokalplan EL8.2 for Vestforbrænding. Planerne giver mulighed for at etablere en udvidelse af Vestforbrænding på de sydlige voldarealer ud mod Ejby Mose.

Kommuneplantillæg, lokalplanen og miljøvurdering kan ses via disse link: Kommuneplantillæg nr. 22,  Lokalplan EL8.2 for Vestforbrænding og Miljøvurdering

Planerne er bekendtgjort d. 28. juni 2023. Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: Offentliggørelsesannonce,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 21. juni 2023 vedtaget Arkitekturpolitik 2023.

Arkitekturpolitikken er et reflektions- og dialogværktøj, som skal kvalificere den fremtidige byudvikling i kommunen, og styrke den løbende dialog og arkitektfaglige forståelse både internt på rådhuset men også udadtil.

Arkitekturpolitikken har til formål at skabe en synergi mellem bevaring af byens kulturarv og integration af nye og bæredygtige designløsninger. Den indeholder konkrete retningslinjer, som særligt i forbindelse med nye byudviklingsprojekter skal sikre, at der i projekterne kommer fokus på emner som æstetik, miljø og tryghed i byrummet.

Her kan du se Arkitekturpolitikken og offentliggørelsesannoncen.


Spørgsmål om Arkitekturpolitikken kan rettes til plan@glostrup.dk

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 21. juni 2023 vedtaget Lokalplan HL13.5 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien.

Lokalplanen giver mulighed for, at den såkaldte Brobygning, der ligger langs Bystien, kan nedrives og erstattes af et lille grønt parkanlæg. Dette er ikke muligt efter den gældende lokalplan. Lokalplan HL13.5 omfatter det samme byudviklingsområde mellem Granskoven og Degnestien, som har været reguleret af lokalplan HL13.3, og de to planer adskiller sig i øvrigt ikke fra hinanden.

Lokalplanen kan ses via dette link: Lokalplan HL13.5 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien

Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: offentliggørelsesannonce,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 21. juni vedtaget lokalplan GL86.1 - for boligområdet Gl. Stadion. 

Lokalplanen omfatter samme område som den hidtil gældende lokalplan GL86, som regulerer ny bebyggelse i området meget stramt. Lokalplanens bestemmelser forhindrer bl.a. etablering af udestuer, mindre tilbygninger, haveskure og andre småbygninger.

Lokalplan 86.1 indeholder bestemmelser til at fastholde visse karaktertræk i området. Det drejer sig om bevarelse af den karaktergivende beplantning med store lindetræer og hæk af avnbøg, som kan opleves fra de offentlige veje i kvarteret. Desuden fastholdes kravet om at beboelsesbygninger skal være i tegl og med sadeltag, samt at de skal være placeret ud langs vejene.

Lokalplan GL86.1 

 • vil sikre områdets anvendelse til boligformål,
 • vil fastholde den særlige karakter i området, som er kendetegnet ved at beboelsesbygninger alle er placeret ud langs vejene som i et landsbymiljø,
 • vil give mulighed for at den enkelte grundejer kan opføre småbygninger mv. i henhold til bygningsreglementet,
 • vil sikre bevaringsværdig beplantning,
 • vil sikre støjbeskyttelse af ny boligbebyggelse

Lokalplanen kan ses på nedenstående link:

Offentliggørelsesannoncen med lokalplanens retsvirkninger og klagevejledning kan ses i nedenstående link:

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.nr. 4323 6356 eller på plan@glostrup.dk

Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 26. april 2023 givet tilladelse til, at Glostrup Hovedvandværk tilsætter kobber for optimering af de biologiske filtre. Tilsætning af kobber giver bedre fjernelse af ammonium. Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven og meddeles for 5 år (for 3 måneder ad gangen).

Det er meget små mængder kobber, der tilsættes. Det vand, der ledes til forbrugerne vil til enhver tid overholde alle kvalitetskriterier for godt drikkevand. Tilladelsen indeholder krav om supplerende overvågning samt afrapportering. Der kan klages over tilladelsen frem til d. 13. juni 2023 – se klagevejledning for afgørelser efter vandforsyningsloven.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljø på: miljo@glostrup.dk

Glostrup Kommune har udarbejdet en Rottehandleplan for 2023 -2025. Målet er, at rotter ikke udgør et problem i Glostrup. Vi skal sørge for, at rotterne bliver i kloakkerne,  sørge for en effektiv  bekæmpelse og udarbejde mere information til borgere og virksomheder. Desuden har vi fokus på at forebygge frem for at bekæmpe og at mindske anvendelsen af gift. Læs mere om status for bekæmpelsen og indsatsområder i rottehandleplanen.

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af letbanenForskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 24 samt Lokalplan GL22.2 for Glostrup Shoppingcenter. Planerne giver mulighed for udbygning af centerets sydlige del med overliggende boligetager.

Kommuneplantillæg, lokalplanen og miljøvurdering kan ses via disse link: KP tillæg 24 til 2013-2025,  Lokalplan GL22.2 for Glostrup Shoppingcenter og Miljørapporten

Planerne er bekendtgjort d. 29. september 2023. Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: Offentliggørelsesannoncen,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan EL10.1 for Produktionsvej 8-28

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 27. september 2023 vedtaget Lokalplan EL10.1 for Produktionsvej 8-28 og det tilhørende kommuneplantillæg 25.

Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en bredere vifte af anvendelser, end hvad der hidtil har været tilladt. Der vil fremover kunne være liberale erhverv, kontor- og serviceerhverv og lignende, hvor anvendelsen hidtil var begrænset til håndværksvirksomhed.

Lokalplanen kan ses via dette link: Lokalplan EL10.1 for Produktionsvej 8-28
Kommuneplantillægget via dette link: Tillæg 25 til Kommuneplan 2013-2025

Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: offentliggørelsesannonce,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356 eller på mail til plan@glostrup.dk.

 

Region H har planer om at udbygge Psykiatrisk Center Glostrup og Kennedy Centeret og ønsker i den forbindelse at inddrage del af kirkegårdsarealet på Ndr. Ringvej 97.  

Det betyder en ændring af anvendelsen af kirkegårdsarealet fra offentlige formål, religiøse institutioner og gravpladser til offentlige formål, sundhedsinstitutioner, sygehus.  

Større ændringer af kommuneplanen kræver, at der afholdes en høring, hvor borgerne har mulighed for at komme med idéer og forlag til hvad det kommende planlægningsarbejde skal indeholde.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023 at sende et debatoplæg om denne ændring i høring. Debatoplægget har være i høring fra den 31. maj 2023 til den 16. august 2023.

Ved høringsfristen udløb var der kommet 8 høringssvar.

Vækst- og Byudviklingsudvalget har den 2. november 2023 behandlet høringssvarene og besluttet at arbejde videre med et nyt plangrundlag for Psykiatrisk Center og Kennedy Centeret, der omfatter denne del af kirkegårdsarealet.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som vil blive sendt i høring hos naboer mv.  

Her kan du se debatoplægget, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 2. november 2023, høringsskema samt klagevejledning.

Spørgsmål kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2023 vedtaget Lokalplan GL8.1 for en Daginstitution på Søndervangsvej.

 

Den gamle børnehavebygning er utidssvarende og skal derfor erstattes af en ny, større bygning i to etager med saddeltag. Der er udlagt 14 parkeringspladser til daginstitutionen inden for lokalplanens område, og en række træer er udpeget som bevaringsværdige for at bevare områdets grønne udtryk.


Planforslaget var i høring fra den 28. juni 2023 til og med den 27. august 2023.

 

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

 

Spørgsmål vedrørende lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rami Alk på 43 23 63 91 eller plan@glostrup.dk.

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2023 vedtaget Lokalplan GL41.3 for Kæde- og Rækkehuse ved Østbrovej.

Lokalplanen er en bevarende lokalplan for et område med fire karakteristiske bebyggelser på Rosenåen, Gyvelvej, Anemonevej og Tranemosevej. Plangrundlaget har med den nye lokalplan fået en opdatering, så bestemmelserne i lokalplanen er blevet mere tidssvarende og bedre kan imødekomme borgernes behov og lette kommunens sagsbehandling.

Planforslaget var i høring fra den 28. juni 2023 til og med den 27. august 2023.

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål vedrørende lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rami Alk på 43 23 63 91 eller plan@glostrup.dk.

Center for Miljø og Teknik