Kommunalbestyrelsen

Glostrup Kommunalbestyrelse består af 19 medlemmer. Nedenfor kan du finde information om medlemmer, mødeplan, forretningsorden, spørgetid, styrelsesvedtægt samt dagsordener og referater.

 Dagsordener og referater

Husk også, at du har mulighed for at se video direkte fra kommunalbestyrelsens møder - og gense tidligere møder - via linket herunder:

Se kommunalbestyrelsens møder (videolink)

Kommunalbestyrelsens møder

§ 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes styrelse § 10.     

Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede døre:

  1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
  2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
  3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.     

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen  eller borgmesteren, jf. Lov om kommunernes styrelse § 10.     

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.     

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.     

§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, meddeler han borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse       

§ 3. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.     

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden.     

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt på rådhuset i mindst 4 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet kl. 18-20. En dagsorden skal samtidig være fremlagt.     

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. 

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse     

§ 4. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.     

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder kommunalbestyrelsens møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de punkter, om hvilke der skal stemmes.     

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.     

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan kommunalbestyrelsen efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde.     

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.     

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af kommunalbestyrelsen.     

§ 5. Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.     

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.     

Stk. 3. Enkelte sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan behandles, men skal udgå til senere behandling, såfremt noget medlem forlanger det.     

§ 6. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. Lov om kommunernes styrelse § 38.     

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet til at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af kommunalbestyrelsen træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der gå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog gå mindst 3 uger, jf. Lov om kommunernes styrelse § 38.     

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse. 

Udvalg    

§ 7. Dersom kommunalbestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.     

Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.     

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg. 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning  

§ 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.     

Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.     

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i kommunalbestyrelsens afstemninger, når de personlig er til stede under disse. 

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag     

§ 10. Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning, og kontraprøve foretages.     

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.     

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham angivne opfattelse.     

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan han stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.     

§ 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver behøver ikke fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.     

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.     

Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.     

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. 

Flertalsvalg    

§ 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat heller ikke ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.     

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. 

Forholdstalsvalg

§ 13. Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.     

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 o.s.v. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.     

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, kommunalbestyrelsen skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.     

Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken borgmesteren hører.     

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jfr. stk. 6.     

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 

Beslutningsprotokol mv.

§ 14. Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af kommunalbestyrelsens sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.     

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.     Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. 

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for kommunalbestyrelsen i dennes næste møde. 

Ændringer i forretningsordenen

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. april 1970. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder. 

§ 4, stk. 3 er ændret ved behandling i kommunalbestyrelsens møder den 10. september og 15. oktober 1986. 

§ 3, stk. 2 og 3 er ændret ved behandling i kommunalbestyrelsens møder den 11. februar og 10. marts 1998. 

§ 6, stk. 1 er ændret ved behandling i kommunalbestyrelsens møder den 13. december 2000 og 17. januar 2001    

 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. januar 2001     

Søren Enemark   /    K. Hollmann

Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt er det grundlag, der regulerer, hvordan den siddende kommunalbestyrelse kan ”styre” kommunens anliggender. Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet antal medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvor mange stående udvalg der er i kommunen samt hvilke opgaver, der hører til de enkelte udvalg.

Læs Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt her

Borgmester
Kasper Damsgaard (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6202

Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget
Lisa Ward (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6233

Vækst- og Byudviklingsudvalget
Henrik Lund (F)
Aftal et møde på tlf. 4323 6233

Børne- og Skoleudvalget
Emilie Sloth (B)
Aftal et møde på tlf. 4323 6205

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Enemark (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6233 

Kultur- og Fritidsudvalget
Dan Kornbek Christiansen (C)
Aftal et møde på tlf. 4323 6205 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Torben Jensen (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6205

I lov om ændring af lov nr. 510 om kommunernes styrelse mv. af 6. juni 2007 fremgår, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlem af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlaget til kommunalbestyrelsen.

Inden udgangen af første kvartal skal kommunalbestyrelsen skal offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører, jf. § 1, punkt 2.

Der er tale om bestyrelseshverv i aktie- og anpartsselskaber med kommunal deltagelse, øvrige hverv, herunder kommunale fællesskaber.

Dette gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører ovennævnte hverv.

Lovændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2008.

Herunder kan du se vederlagene for de enkelte politikere i de seneste fire år:

Vederlag 2022

Vederlag 2021

Vederlag 2020

Vederlag 2019

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har fået mere end 100 stemmer, kan søge om tilskud til politisk arbejde i indeværende år.

Efter lov om partistøtte skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Herunder kan du se de erklæringer, Glostrup Kommune har modtaget:

Partistøtte 2023

Partistøtteerklæring (A)

Partistøtteerklæring (B)

Partistøtteerklæring (C)

Partistøtteerklæring (D)

Partistøtteerklæring (F)

Partistøtteerklæring (V)

Kommunalbestyrelsens møder i 2023 

Onsdag 22. november
Onsdag 20. december

Kommunalbestyrelsens møder i 2024 

Onsdag 24. januar
Onsdag 28. februar 
Onsdag 20. marts
Onsdag 24. april
Onsdag 22. maj
Onsdag 19. juni
Onsdag 28. august
Onsdag 18. september
Onsdag 9. oktober (ekstraordinært møde med vedtagelse af budgettet)
Onsdag 23. oktober 
Onsdag 20. november
Onsdag 18. december

Forretningsorden for spørgetid ved Glostrup kommunalbestyrelses ordinære møder   

 § 1.  Forud for hvert ordinært kommunalbestyrelsesmøde, dog ikke ved 2. behandling af budgettet, afholdes spørgetid af maksimalt en halv times varighed, dog i særlige tilfælde kan spørgetiden vare 45 minutter eller en time. 

I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i månederne september, oktober, november og december. 

 

§ 2.  Spørgsmål kan stilles af alle borgere i Glostrup Kommune. 

Der kan af spørgeren stilles op til 3 spørgsmål for hver spørgetid. 

Spørgsmålene skal indsendes skriftligt 8 dage før mødet. Spørgeren skal derudover selv fremføre spørgsmålet under mødet. 

 

§ 3.   Spørgsmålene kan stilles til kommunalbestyrelsen eller dens enkelte medlemmer. Rettes spørgsmålene til kommunalbestyrelsen, afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålene. 

Spørgsmål til spørgetid samt spørgernes eventuelle medfølgende begrundelser tilsendes kommunalbestyrelsens medlemmer sammen med dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde. 

 

§ 4.  Spørgsmålene skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for Glostrups borgere. 

Spørgetiden skal afvikles i god ro og orden. Spørgeren skal inden spørgsmål stilles, oplyse sit navn og  adresse. 

Spørgsmålene skal være kort og præcist formulerede. 

Borgmesteren skal afvise spørgsmål, der indeholder angreb på borgere eller vedrører enkeltpersoner eller andre forhold af fortrolig art.  

Borgmesteren kan afvise spørgsmål 

a)    Der angår den kommunale administration, 

b)    Der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse. 

c)    Der vedrører sager, som er optaget på dagsordenen for det efter spørgetiden følgende kommunalbestyrelsesmøde. 

 

§ 5.  Spørgsmål, der uden videre kan besvares af den kommunale forvaltning, kan henvises hertil af borgmesteren. 

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste spørgetidsmøde. Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de senest indkomne spørgsmål til næste spørgetid. 

 

§ 6. Spørgsmålene skal være kort formulerede og i spørgetiden mundtligt kunne fremsættes på 2 minutter og besvares på 2 minutter. Vedrører spørgsmålene samme tema og kan besvares af samme kommunalbestyrelsesmedlem, kan de behandles samlet, og skal da kunne fremsættes på max. 4 minutter og besvares på max. 4 minutter. 

Andre medlemmer af kommunalbestyrelsen kan få ordet for en kort korrigerende eller supplerende udtalelse. Disse må højst hver vare 1 minut. 

Sluttelig kan der gives spørgeren og det kommunalbestyrelsesmedlem, der besvarer spørgsmålet, tid til henholdsvis en kort replik og duplik, der hver højst må vare 1 minut. 

 

§ 7. Spørgetiden ledes af borgmesteren, som også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af reglerne. 

 

Regler for spørgetid er godkendt af Glostrup kommunalbestyrelse den 10. juni 2015.

I kommunestyrelseslovens § 32 er det fastsat, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Følgende er af kommunalbestyrelsen bemyndiget til at være underskrivere og dermed tegningsberettigede i Glostrup Kommune vedrørende dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, herunder digital underskrift i tingbogen.

Borgmester: Kasper Damsgaard
1. viceborgmester: Dan Kornbek Christiansen
Kommunaldirektør: Maj Buch
Centerchef for Organisation og Styring: Christian Nielsen
Juridisk chefkonsulent: Pernille Debes

Kasper Damsgaard (A)

Borgmester

Formand for ØU

Tlf. 2491 5805

Se vederlag for 2022

Piet Papageorge (V)

Medlem af ØU og BSU

 

 
Søren Enemark

Søren Enemark (A)

Formand for MTEU
Medlem af ØU

 Tlf. 2448 8314

 

Emilie Sloth (B)

Formand for BSU
Medlem af ØU og KFU

Tlf. 2041 0758

 

Leif Meyer Olsen (V)

Medlem af ØU og MTEU

Tlf. 2268 1777

 
Lars Thomsen

Lars Thomsen (U)

Medlem af ØU, SSSU, KFU og MTEU

Tlf. 2880 8348

 

Annette Normind Thomsen (A)

Næstformand for BSU
Medlem af KFU og VBU

 

Dan Kornbek Christiansen (C)

Formand for KFU, Næstformand for EAU
Medlem af ØU

Tlf. 2449 5306 

 

Camilla Christensen (A)

Næstformand for KFU
Medlem af SSSU 

 

Maja Lüchau (V)

Medlem af EAU, BSU og VBU

 

Tlf. 2462 8554

 
Torben Jensen

Torben Jensen (A)

Formand for EAU
Medlem af SSSU og MTEU

Se vederlag 2022

Henrik Lund (F)

Medlem af ØU og KFU
Formand for VBU

Tlf. 2040 5387

Se vederlag 2022

Torben Martinsen

Torben Martinsen (V)

Medlem af EAU og VBU

 

Se vederlag 2022

Kirstine Bjarnt

Kirstine Bjarnt (U)

Medlem af BSU

 

Se vederlag 2022

Helle Bager Nielsen (A)

Næstformand for MTEU
Medlem af BSU

Se vederlag 2022

Vicky Schumann (C)

Næstformand for SSSU
Medlem af BSU

Tlf. 2057 0185

Se vederlag 2022

Gert Jensen (V)

Medlem af SSSU og KFU

 

Tlf. 2094 7259

Se vederlag 2022

Waqar Ahmed (A)

Næstformand for VBU
Medlem af SSSU

Tlf. xxxx xxxx

Se vederlag 2022

Lisa Ward

Lisa Ward (A)

Medlem af ØU og EAU
Formand for SSSU
 

Tlf. 2622 3892

Se vederlag 2022

Center for Organisationen og Styring
Politisk betjening

Sådan forkorter vi udvalgene

Økonomiudvalget (ØU)
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget (SSSU)
Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget (MTEU)
Børne- og Skoleudvalget (BSU)
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)
Vækst- og Byudviklingsudvalget (VBU)