Umiddelbar sagsbehandling

Umiddelbar sagsbehandling er et tilbud til borgere og virksomheder om at få en ansøgning om byggetilladelse behandlet inden for kort tid.

For at en byggesag kan blive hurtigt sagsbehandlet, skal du indsende ansøgningen via den digitale byggeansøgningsløsning Byg og Miljø. Løsningen er også tilgængelig på kommunens hjemmeside, Borger.dk og Virk.dk.

Det er en forudsætning for umiddelbar sagsbehandling, at du indsender et fuldstændigt ansøgningsmateriale og dokumentation for, at lovgivningen overholdes ved at udfylde alle tjeklister og svare på alle spørgsmål i Byg og Miljø. Det skal af det fremsendte materiale fremgå, at du har gennemgået det gældende bygningsreglementet samt lokalplaner m.v. Fuldmagt skal vedlægges, hvis det er nødvendigt.

 

Hvilke sager kan umiddelbart sagsbehandles?

Det er typisk sager med begrænset kompleksitet (mindre byggerier), der kommer ind under ordningen. Det kan fx være enfamiliehuse, hvor kommunen ikke skal udføre byggeteknisk sagsbehandling. Og derudover også kolonihavehuse.  

 

Hvornår kan en sag ikke umiddelbart sagsbehandles?

Hvis sagerne er komplekse, eller hvis det fremsendte materiale ikke er 100 % fyldestgørende, vil byggesagen blive lagt i kø. Det vil for eksempel sige, hvis sagen ikke er fuldt oplyst, eller at byggeriet kræver dispensation eller partshøring, og sagen vil blive lagt i kø og følge den sædvanlige sagsbehandlingstid.

Hvis byggeriet ikke følger ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, kræves der en brandteknisk dimensionering, og sagen kan ikke indgå under umiddelbar sagsbehandling.

Byggesager, der ikke kræver byggetilladelse, men alene skal anmeldes, kommer heller ikke ind under ordningen. Her gælder det, at hvis kommunen ikke har reageret inden for to uger efter anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Det er sager som f.eks. garager, carporte og udhuse.  

 

Hvad skel fremsendes for at få en umiddelbar sagsbehandling?

Nedenstående er et supplement og uddybende beskrivelse til den liste over dokumentationskrav, der kommer frem, når du søger via Byg og Miljø.  

 

Begrænset kompleksitet

For at en ansøgning vil blive betragtet som fuldstændigt oplyst ved byggeri af begrænset kompleksitet, så skal følgende være beskrevet i og vedhæftet ansøgningen:  

 • Fuldmagt fra ejendommens ejer. Såfremt ejer ikke selv er ansøger.
 • Tilbud på byggeskadeforsikring, eller selvbyggererklæring. Kun for nybyggeri af boliger. Ved tilbygninger er der ikke krav om byggeskadeforsikring og selvbyggererklæring.
 • Beskrivelse af det ønskede byggeri set i forhold til gældende plankrav (lokalplan, byplanvedtægt og/eller servitutter).
 • Situationsplan visende de eksisterende forhold med angivelse af afstande til nabo- og vejskel samt eksisterende bygninger på ejendommen. Målforholdet skal være på mindst 1:500.
 • Situationsplan visende de nye forhold i mål på min. 1:500 med angivelse af afstande til nabo- og vejskel samt eksisterende bygninger på ejendommen. Målforholdet skal være på mindst 1:500.
 • Plan-, snit- og facadetegninger visende de eksisterende forhold. Målforholdet skal være på mindst 1:100 og målsat.
 • Plan-, snit- og facadetegninger visende de nye forhold. Målforholdet skal være på mindst 1:100 og målsat.
 • Principsnit, hvor højde 1,5 meter over færdigt gulv i tagetage er angivet og målsat, jf. bestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement BR18 kapitel 23- Beregningsregler. Gælder kun for byggeri hvor der opføres tagetage.
 • Redegørelse for højde- og afstandsforhold i forhold til bestemmelserne i Bygningsreglement BR18 kapitel 23 (kan angives på tegninger). Dvs. afstande til skel, det skrå højdegrænseplan, bygningshøjde. mv.
 • Angivelse af bebyggelsesprocenten før og efter det ønskede byggeri.
 • Grundens nuværende og fremtidige højdekurver f.eks. angivet på situationsplan.
 • Materialebeskrivelse (kan angives på tegninger).
 • Redegørelse for parkering på grunden, herunder oplysning om placering af evt. fremtidig carport / garage.
 • Redegørelse for at de brandmæssige bestemmelser er overholdt. 
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til BR18 §10 stk. 1 nr. 5.
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til BR18 §10 stk. 1 nr. 6.
 • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af BR18 §10 stk. 1 nr. 8.

Tegningerne skal være i et passende målestoksforhold og målsatte. Målsætning skal følge bestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement BR18 kapitel 23 - Beregningsregler. 

Bemærk! Fotos af ansøgningsmateriale og tegninger vil ikke blive accepteret. Hvis sådanne fotos forekommer i ansøgningsmaterialet, vil sagen blive lagt i kø og følge den almindelige sagsbehandlingstid. 

 

Kolonihavehuse

Nedenstående er et supplement og uddybende beskrivelse til den liste over dokumentationskrav der kommer frem når du søger via Byg og Miljø.  

I Byg og Miljø, skal du vælge ansøgningstypen ”Planmæssig forespørgsel”.  

Bemærk! Der skal ansøges om byggeriet på trods af ansøgningstypen, og der skal være modtaget en accept af byggeriet fra kommunen, før der må påbegyndes på projektet i kolonihaven.

For at en ansøgning vil blive betragtet som fuldstændigt oplyst ved byggeri på kolonihavelodder, så skal følgende være beskrevet i og vedhæftet ansøgningen: 

 • Oplysning om vinteradresse.
 • Fuldmagt fra haveloddets ejer. Såfremt ejer ikke selv er ansøger.
 • Oplysning om hvilken type byggeri (1 til 5), der er tale om i forhold til bestemmelserne i Lokalplan EL30, kortbilag 5.
 • Situationsplan. Dvs. en tegning af alle eksisterende bygninger på haveloddet, samt den nye ønskede bebyggelse på haveloddet. Det skal tydeligt fremgå, hvad der er den nye bebyggelse. Derudover skal bygningernes placering på haveloddet målsættes med indbyrdes afstande samt afstande til lodgrænser.
 • Opgørelse af bebyggelsens eksisterende og fremtidige arealer opdelt i kolonihavehusets areal, det overdækkede areal, areal af drivhus samt det samlede areal af småhuse som udhuse og legehus.
 • Tegninger med beskrivelse af tagform, tag- og facadehøjder på bygningerne, samt placering af vinduer, solfangeranlæg, antenner etc.
 • Redegørelse for at det ønskede byggeri overholder højdekravene beskrevet i Lokalplan EL30, kap. 6.13 (kan angives på tegningerne).
 • Evt. tilladelser til byggeri som er godkendt af bestyrelsen. (Fra den periode hvor bestyrelsen varetog godkendelser af byggeri).
 • Materialebeskrivelse for væg og tag (kan angives på tegningerne).
 • Beskrivelse af hvordan afledning af regnvand samt eventuel opvarmning af huset finder sted.
 • Grundens nuværende og fremtidige højdekurver (kan angives på situationsplanen).  

Tegningerne skal være i et passende målestoksforhold og målsatte.

 

Bemærk:

Fotos af ansøgningsmateriale og tegninger vil ikke blive accepteret. Hvis sådanne fotos forekommer i ansøgningsmaterialet, vil sagen blive lagt i kø og følge den almindelige sagsbehandlingstid.

Telefontid

Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00