Beboerklagenævnet

Afgør tvister mellem lejer og udlejer i almene boliger.

Beboerklagenævnet er en klageinstans, og yder derfor ikke råd og vejledning, bortset fra om hvordan en sag indbringes for nævnet.

 

Glostrup og Albertslund Kommuner har fælles Beboerklagenævn. Glostrup Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

 

Du skal indbringe sager via vores selvbetjeningsløsning ved brug af nem-id.

 

Hvis ejendommen er beliggende i Glostrup, skal du indbringe sagen via Glostrup Kommunes hjemmeside, og hvis ejendommen er beliggende i Albertslund, skal du indbringe sagen via Albertslund Kommunes hjemmeside.

 

Bor du til leje i en privat udlejningsejendom skal en eventuel sag indbringes for Huslejenævnet.

 

Som lejer kan du klage her.
 

 

Sager kan dog stadig indbringes pr. mail (politisk.betjening@glostrup.dk) eller med almindelig post (Beboerklagenævnet, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup), hvis du ikke har nem-id eller adgang til  en pc.

Du kan både som lejer og udlejer indgive din klage over modparten i vores selvbetjeningsløsning. Hele nævnsbehandlingen foregår digitalt.

 

Du kan undervejs i forløbet vedhæfte alt den nødvendige dokumentation og komme med forklarende tekster, så sagsbehandleren får det fulde overblik.

 

Da sagsbehandlingen af klager i Beboerklagenævnet har et gebyr på 161 kr. (2023), vil der ved oprettelse af sagen i systemet være et betalingsmodul, hvor du skal betale med betalingskort.

 

For at kommunen kan foretage den korrekte sagsbehandling, er der behov for så meget dokumentation som muligt, såsom lejekontrakt, fraflytningsrapport, og skrivelser mellem lejer og udlejer. Dokumenterne skal uploades undervejs i forløbet, så sørg for at have dem liggende som digitale filer.

Du skal bruge dit NemID når du indbringer klagen via selvbetjeningsløsningen.

 

Beboerklagenævnet er en uvildig instans, som har til opgave at træffe afgørelse i tvister mellem lejer og udlejer i almene boliger (efter Lov om leje af almene boliger).

 

Bor du til leje i en privat udlejningsejendom, skal sagen indbringes for huslejenævnet.

 

Beboerklagenævnet er en klageinstans, og yder derfor ikke råd og vejledning, bortset fra om hvordan en sag indbringes for nævnet.

 

Beboerklagenævnet i Glostrup Kommune er et fælles beboerklagenævn med Albertslund Kommune. Glostrup Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

 

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.

Beboerklagenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge Lov om leje af almene boliger hører under nævnets kompetence.

 

Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe sagen for boligretten.

 

Beboerklagenævnet kan blandt andet behandle følgende typer sager:

 

·         Varsling af lejeforhøjelser

·         Mangler ved lejemålet

·         Pligten til indvendig vedligeholdelse af boligerne

·         Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed

·         Afregning af beboerindskud eller depositum

·         Råderet (lejerens ret til at forbedre sin bolig)

·         Varme- og vandregnskaber

·         Betaling for fællesantenne

·         Spørgsmål om ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet

·         Lovligheden af beslutninger i beboerdemokratiet

·         Overtrædelse af husorden

 

Både udlejer og lejer kan indbringe sager for Beboerklagenævnet. Dog kan husordenssager kun indbringes af udlejer.

 

Beboerklagenævnet har ikke kompetence til at behandle alle tvister mellem lejere og udlejere. Det drejer sig blandt andet om sager, der vedrører:

 

·         Spørgsmål om lejens størrelse

·         Spørgsmål om opsigelse og/eller ophævelse af lejemål

·         Forholdsmæssige afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

·         Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne

 

Hvis beboerklagenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, f.eks. vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

 

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat eller retshjælp for at få hjælp.


Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode Beboerklagenævnet om at vurdere din sag.

 

Ønsker du at indbringe en sag for Beboerklagenævnet, skal du bruge selvbetjeningsløsningen eller henvende dig skriftligt med en præcis angivelse af, hvad du ønsker at klage over.

 

Der stilles i øvrigt ingen formelle krav til, hvordan du skal udforme indbringelsen af sagen.

 

Når en sag sendes til Beboerklagenævnet, skal følgende vedlægges:

 

·         En kort beskrivelse af, hvad det er, man ønsker, at nævnet skal tage stilling til.

·         Dokumentation for, at klagen har været forelagt for modparten.

·         Kopi af bilag der dokumenterer klagen, f.eks.

-         Indflytnings- og udflytningsrapport

-         Foreløbig- og endelig flytteopgørelse med kopi af faktura

-         Billeder fra lejemålet med beskrivelse. Eks. hvilket rum, og hvad fotoet skal oplyse nævnet om.

-         Forbrugsregnskaber, hvis der er en tvist om forbrug.

-         Korrespondance mellem parterne, som relaterer sig til sagen.

·         En kopi af lejekontrakten samt eventuelt tillæg til lejekontrakten

 

Husk at oplyse kontaktoplysninger både på dig selv, men også på den lejer eller udlejer, du klager over.

 

Hvis du indbringer sagen på en lejers/udlejers vegne skal der vedlægges en fuldmagt på, at du må varetage sagen på lejers/udlejers vegne.

 

Som lejer kan du klage her.

 

 

Hvis du er fritaget fra digital post eller på anden måde ikke har adgang til en pc’er, kan du sende klagen til Beboerklagenævnets sekretariat enten via e-mail  

 

politisk.betjening@glostrup.dk

 

eller med almindelig post:

 

Beboerklagenævnets sekretariat, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

 

Frister

I lovgivningen er der flere steder fastsat en frist for enten lejers eller udlejers indbringelse af en sag for nævnet. En sag anses først for indbragt, når nævnet har modtaget sagen.Det koster 161 kr. (gebyr) i 2023 at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Gebyret reguleres årligt. 
 

Når du indbringer en sag via selvbetjeningsløsningen, vil du undervejs blive bedt om at betale gebyret.

 

Hvis sagen indbringes pr. mail eller almindelig post, skal gebyret overføres til konto nr. 4316 3130116000 med tydelig angivelse af navn og adresse samt eventuelt journalnummer.

 

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget, og uanset sagens udfald refunderes gebyret ikke.

 

Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling.


Sagsbehandlingen er underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt de specifikke regler i lov om almene boliger.

 

Sagsbehandlingen indledes, når gebyr er modtaget.

Ved sager indbragt via selvbetjeningsløsningen starter sagsbehandlingen med det samme.

 

Når Beboerklagenævnet modtager din henvendelse, sendes sagen til høring hos modparten. Når modpartens svar modtages, sendes dette til høring hos dig. Sådan fortsætter det, indtil der ikke fremkommer nye oplysninger i sagen.

 

Nævnet giver i forbindelse med høring af parterne en frist for besvarelse af nævnets henvendelse på 2 uger. Nævnet kan ved manglende besvarelse af nævnets henvendelse lægge sagens foreliggende oplysninger til grund for sagsbehandlingen.

 

Beboerklagenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

 

Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, men i så fald vil såvel du som din udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

 

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang og karakter, og der er dermed stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres.

 

Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvor hurtigt parterne svarer på nævnets henvendelser. Sagens parter får typisk en svarfrist på 14 dage, men nævnet kan også fastsætte en kortere frist. Du kan anmode om en fristforlængelse hos Beboerklagenævnet, hvis særlige omstændigheder taler for det.

 

Sagsbehandlingen tager typisk mellem 3 og 6 måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage både kortere og længere tid.Beboerklagenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, indbringes for Boligretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Boligretten
Retten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Beboerklagenævnet kan ikke være behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en advokat.
 
 

Beboerklagenævnet er en klageinstans og ikke et rådgivningsorgan.

Nævnet vejleder dig om, hvilke typer sager du kan indbringe for Beboerklagenævnet, og hvordan du skal forholde dig i forbindelse med indbringelsen.
 
Beboerklagenævnet er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning til lejer eller udlejer, ligesom nævnet ikke optræder på den ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller retshjælpen. Retshjælpen er gratis, men det forventes, at du melder dig ind i organisationen, hvis du ønsker at få hjælp. 

 

Beboerklagenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.

Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra lejers kommune. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.   

Nævnets medlemmer:

Formand Jane Skovbo
Lejerepræsentant Peter Andersen
Udlejerrepræsentant Per Mogensen

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.