Solenergianlæg

Vil du opsætte solenergianlæg, solceller eller solfangere, på din ejendom, så er det dit ansvar at sikre dig, at anlægget overholder gældende lokalplaner, bygningsreglement og tinglyste deklarationer.

Nogle anlæg kræver tilladelse, andre gør ikke. Afhængigt af, anlæggets placering, hvor du bor, kan det være, at du skal have en byggetilladelse og/eller en dispensation / plantilladelse fra en lokalplan eller byplanvedtægt. Nogle steder skal du også have tilladelse i forhold til en tinglyst servitut.

 

Bygningsreglementet

Som udgangspunkt kræver det ikke byggetilladelse at opsætte solenergianlæg på bygninger.

Byggeri er i Danmark reguleret af byggeloven samt bygningsreglementet, der stiller krav til afstand, højde og brandsikkerhed. Som ejer er det dit ansvar at sikre, at dit solanlæg bliver etableret og udført i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Ved opsætning af solanlæg nær skel og nabo, skal du være særligt opmærksom på bygningsreglementets krav til småbygningers højde og skrå højdegrænseplan. Undersøg også altid de specifikke brandkrav til dit solanlæg. Afhængigt af anlægstype kan afstandskrav til nabo variere. Anlægget skal dog altid placeres minimum 2,5 meter fra skel. Overholder dit anlæg ikke bygningsreglementets afstands-, højde-, og brandkrav, skal du have dispensation (byggetilladelse) fra kommunen. Før må du ikke etablere anlægget.

 

Solanlæg der kræver byggetilladelse

Du skal altid søge byggetilladelse til at opsætte solanlæg i følgende tilfælde:

 • Solenergianlæg på terræn.
 • Hvis solenergianlægget ændrer de bærende konstruktioners virkemåde. Ændringer af lastvirkning på mindre end 5 pct. i forhold til eksisterende dokumentation og uændret statisk virkemåde af konstruktionen betragtes ikke som en ændring.
 • Hvis solenergianlægget overskrider byggeretten beskrevet i Bygningsreglement BR18, kapitel 8 (fx ikke kan overholde højde og byggelinjer).

Hvis der skal søges om byggetilladelse, så skal der søges gennem den fælleskommunale ansøgningsportal Byg og Miljø. Her vælges ansøgningstypen ’Faste konstruktioner, som ikke er bygninger’. Relevant materiale skal vedhæftes, dvs. målsat tegningsmateriale visende anlæggets placering, endvidere evt. overskridelser iht. byggeretten, samt de oplysninger som fremgår at afsnittet BBR nedenfor.

 

Lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller servitut, så skal du sikre dig at anlægget lever op til kravene beskrevet heri. Der kan fx være bestemmelser om tagmaterialer, forbud mod blanke og reflekterende tagoverflader, byggelinjer, højder mv. Hvis anlægget ikke kan leve op til disse krav, så skal der søges om dispensation / plantilladelse. Dispensation / plantilladelse søges gennem den fælleskommunale ansøgningsportal Byg og Miljø. Her vælges ansøgningstypen ’Planmæssig forespørgsel’. Relevant materiale skal vedhæftes. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det på forhånd ikke kan siges, om der kan meddeles dispensation / tilladelse til det ønskede solenergianlæg. Dette kommer an på en konkret sagsbehandling.

 

Glostrup Kommunes retningslinjer

Glostrup Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for opsætning af solenergianlæg. Heri kan du læse vores anbefalinger. Vær opmærksom på, at disse retningslinjer er integrerede i visse af vores lokalplaner, hvorfor de her er at betragte som gældende regler.

 

BBR

Uanset om der skal tilladelse til solenergianlægget eller ej, så skal dette indberettes til BBR. Dette gøres, enten via www.bbr.dk/ret, eller ved at sende en mail til bbr@glostrup.dk. Der skal oplyses følgende:

 • Effekt i KW.
 • Areal af anlægget.
 • Fabrikat.
 • Opførelsesår.
 • Situationsplan med angivelse at anlæggets placering.

 

 Anbefalinger

 • At der ved større anlæg på erhvervs- og etageboligbyggeri etableres en hovedafbryder til anlægget ved den eksisterende ABA-central eller ved indgangen, og at hovedafbryderen tydeligt afmærkes, 
  samt at I kontakter Hovedstadens Beredskab på mail forbyg@hbr.dk, og orienterer dem om anlægget samt en evt. placering af hovedbryderen.
 • At på de ejendomme, hvor solenergianlæg ikke er reguleret i lokalplan eller andet, så følges kommunens Retningslinjer for opsætning af solenergianlæg.
 • At anlægget udføres med antirefleksbehandling for at minimere risikoen for nabogener.

Telefontid

Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00