Lokalplanforslag

Se de aktuelle lokalplanforslag og kommuneplantillæg, der er i offentlig høring.

En lokalplan eller en byplanvedtægt indeholder bestemmelser om byplanmæssige forhold. Det er her man finder reglerne for hvordan en ejendom kan udnyttes med hensyn til anvendelse eller bebyggelse.

En lokalplan kan indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Samt om placering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabstræk og om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg.

 

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt forudgående høringer om ændringer af kommuneplanen kan ses under Høringer og afgørelser.