Fjernvarmerør

I Glostrup Kommune er områder med større bebyggelser samt Hvissinge Øst og Vest udlagt til fjernvarme. I dag dækker fjernvarme næsten 60 % af varmebehovet i Glostrup, mens ca. 40 % dækkes af naturgas. Denne fordeling kommer dog til at ændre sig, da fjernvarmen står for at blive udbygget i fire villaområder nord for samt et område syd for jernbanen. Områderne omfatter hovedparten af de resterende naturgasforsynede områder i kommunen. Se hvilke områder, der er udlagt til fjernvarme hhv. naturgas i Glostrup Kommune på kortet nedenfor. 

Fjernvarme - regler og ansvar

Varmeplanlægningen i Danmark er reguleret af Varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser, herunder Projektbekendtgørelsen og Tilslutningsbekendtgørelsen, der knytter sig til Varmeforsyningsloven.

Miljø, energi og samfundsøkonomi
Varmeforsyningsloven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige opvarmning. Kommunerne er ansvarlige for at godkende projekter for kollektiv varmeforsyning og skal ifølge loven godkende det mest samfundsøkonomiske projekt.

Samproduktion af el og varme
Som udgangspunkt skal varme og elektricitet produceres sammen. Ved samproduktion anvendes overskudsvarme fra elproduktion til opvarmning. Det er mere energieffektivt og klimavenligt at end at afbrænde f.eks. kul, olie eller gas direkte til opvarmning.

Ansvar og opgavefordeling
På varmeforsyningsområdet er ansvaret og opgaverne med produktion, distribution og levering fordelt mellem forbrændingsanlæg, kommuner, forsyningsselskaber og varmebrugere (grundejere):

Fjernvarme - miljø og klima

Fjernvarme er mere miljøvenlig og udleder mindre CO2 end opvarmning med rene fossile kilder som olie eller naturgas. Er dit hus opvarmet med naturgas, olie eller elvarme, vil du spare miljøet for omkring 4 hhv. 6 eller 16 ton CO2 om året ved at skifte til fjernvarme.

Affaldsforbrænding
Der er flere grunde til, at fjernvarme udleder mindre CO2 end andre traditionelle opvarmningsformer. En væsentlig grund er, at fjernvarme ofte produceres ved forbrænding af affald. Affald er ikke en fossil energikilde og forbrænding udleder derfor mindre CO2 end rent fossile brændsler som olie og naturgas.

Samproduktion af el og varme
Fjernvarme er desuden typisk baseret på samproduktion af elektricitet og varme. Det udnytter energien bedre og nedsætter behovet for brændsel.  Uden den ville der bruges tre gange så meget brændsel på Vestegnen til opvarmning og den årlige udledning af CO2 ville være 500.000 tons højere. Derfor er fjernvarme generelt mere miljø- og klimavenlig end afbrænding af kul, olie og gas alene til opvarmning.

Vedvarende energi 
Fjernvarme kan samtidig tilpasses en fremtid, der er baseret på fleksibel elproduktion fra vind og andre vedvarende energikilder som sol og geotermi. Varmeproduktionen kan omstilles fra forbrænding til varmepumper og varmelagre eller en kombination heraf.

Fremtidsscenarier
I Varmeplan Hovedstaden 3 fra 2014 arbejdes med flere scenarier for den fremtidige fjernvarmeproduktion i hovedstadsområdet. Alle scenarier peger på et skift fra kul til biomasse på de centrale kraftvarmeværker. Geotermi, store varmepumper og stor-skala solvarme vil sandsynligvis også komme til at spille en rolle. Læs mere om geotermi på Energistyrelsens geotermisider og se den aktuelle solvarmeproduktion i Danmark på solvarmedata.dk.

 

 • Kraftvarmeværker: Fjernvarmen i Glostrup bliver hovedsageligt produceret på AvedøreværketARGO i Roskilde samt Vestforbrænding. Avedøreværkets blok 1 er kulfyret, mens blok 2 er et multibrændselsanlæg, hvor der kan fyres med naturgas, halm, træpiller, fuelolie mv. ARGO og Vestforbrænding er affaldsforbrændinger.
 • VEKS: Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) distribuerer fjernvarme til 19 lokale forsyningsselskaber på Vestegnen og i Roskilde. De har ansvar for drift og vedligehold af ledningsnettet i Hovedstadsområdet.
 • Glostrup Forsyning: Glostrup Forsyning står for drift, vedligehold og udbygning af det offentlige fjernvarmesystem i Glostrup kommune nord for jernbanen. Ligesom de leverer fjernvarme til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner i Glostrup. Se mere om priser og leveringsbestemmelser på Glostrup Forsynings hjemmeside.
 • Brøndby Fjernvarme: Brøndby Fjernvarme står for drift, vedligehold og udbygning af fjernvarme i Glostrup syd for jernbanen. De leverer fjernvarme til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner i det sydligste Glostrup. Se mere om priser og leveringsbestemmelser på Glostrup Forsynings hjemmeside.
 • Glostrup Kommune: Kommunen har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling af varmeforsyning. Kommunens skal godkende de mest samfundsøkonomiske projekter for kollektiv varmeforsyning.
 • Grundejer: Som grundejer kan du eje eller leje dit anlæg. Hvis du ejer dit anlæg har du selv ansvar for drift og vedligehold af alt efter hovedhanerne i dit hus. Hvis du benytter dig af en abonnementsløsning, hvor du lejer dit anlæg, tager Glostrup Forsyning eller Brøndby Fjernvarme sig af drift og vedligehold.

Sådan får du fjernvarme

Se på kortet nedenfor om du bor i et fjernvarme- eller i et naturgasområde. Bor du i et fjernvarmeområde, kan du få fjernvarme. Ligger dit hus lige op til et fjernvarmeområde, kan du i nogle tilfælde også blive koblet på fjernvarme. Se Glostrup Fjernvarmes ledninger på kort og kontakt Glostrup Fjernvarme for at høre mere om dine muligheder.

Bor du i et af de fire villaområder nord for jernbanen, der bliver udbygget med fjernvarme i 2022-2027 kan du på Glostrup Forsynings side om fjernvarmetjek se, hvornår du kan forvente at kunne koble dit hus på fjernvarme: www.glostrupforsyning.dk/fjernvarmetjek

Bor du i den sydligste del af Glostrup, bliver fjernvarmen leveret af Brøndby Fjernvarme. De udbygger fjernvarmen i 2022-2027. Se kontaktoplysninger og prisberegner på deres hjemmeside. Her kan du indtaste oplysninger om varmeforbrug, boligstørrelse mv. Så vil prisberegneren vise dig, hvor meget du kan spare ved at skifte til fjernvarme. 

Infomøder om energi og fjernvarme

Glostrup Kommune har sammen med Energistyrelsens SparEnergi afholdt i alt tre online infomøder om energirenovering, tilskud og alternativer til fossil opvarmning med olie og naturgas. På de to infomøder i november 2021 var fokus på udbygning af fjernvarme i villaområderne nord for jernbanen. På infomødet i januar 2022 var fokus på fjernvarme i det sydligste Glostrup.

 • Villaområder nord for jernbanen: På møderne 4. og 11. november 2021 gav SparEnergi tips til energiforbedringer mv. Glostrup Forsyning fortalte på begge møder kort om fjernvarmeplanerne nord for jernbanen. Se forsyningens præsentation og se eller gense infomødet den 9. november her.
 • Fjernvarme i Glostrup syd for jernbanen: På infomødet den 26. januar 2022 fortalte SparEnergi om energiforbedringer og tilskud, mens Brøndby Fjernvarme fortalte om fjernvarmeplanerne i det sydligste Glostrup. Se eller gense infomødet den 26. januar her.

Fjernvarme til villaområder nord for jernbanen

Glostrup Kommune har vedtaget at udbygge fjernvarmen i fire villaområder. Områderne omfatter hovedparten af de resterende naturgasforsynede områder i Glostrup Kommune. Med projektforslaget vil varmebrugere i de omfattede områder få mulighed for at tilslutte sig grøn fjernvarme og derved fravælge fossile brændsler som olie og gas. Da bebyggelsen i villaområderne i Glostrup er meget tæt, er fjernvarme her mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuelle varmepumper.

Glostrup Forsyning vil stå for selve udbygningen og den efterfølgende levering af fjernvarme. Udbygningen vil ske i årene 2022-2027 og de første villaer bliver tilsluttet allerede i slutningen af 2022. Se hvornår du kan få fjernvarme: www.glostrupforsyning.dk/fjernvarmetjek

Som villakunde kan du vælge mellem fjernvarme på abonnement og traditionel tilslutning. Ved traditionel tilslutning betaler du et engangsbeløb for at blive tilsluttet fjernvarme og ejer selv din fjernvarmeenhed. Med fjernvarme på abonnement lejer du din fjernvarmeenhed af Glostrup Forsyning og de står for drift og vedligeholdelse. Se den politiske sagsfremstilling, høringssvar og forsyningens bemærkninger til disse.

Fjernvarme syd for jernbanen

Kommunalbestyrelsen har i december 2021 godkendt Brøndby Fjernvarmes projekt for udbygning af fjernvarmen syd for jernbanen. Godkendelsen er betinget af, at projektet får tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen. Projektet har været i høring fra den 1. september til og med den 29. september. Alle høringssvar er medtaget i den politiske behandling af sagen.

Godkendelsen betyder, at området har skiftet status fra naturgas- til fjernvarmeområde. Der er ikke tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Så som boligejer kan du godt fortsætte med din nuværende varmeform. I et fjernvarmeområde kan du dog ikke søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

Der er positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved at udbygge fjernvarmen i området. Brøndby Fjernvarme vurderer desuden, at projektet vil medføre en reduktion i drivhusgasser på omkring 18.000 ton CO2-ækvivalenter per år. Se projektforslaget, den politiske sagsfremstilling, høringssvar mv. i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde.

Fjernvarmeudbygning fra 2011

Siden 2011 er fjernvarmen blevet udbygget i en række områder i Glostrup Kommune. Udbygningen er hidtil sket i områder med større varmebrugere, hvor der har været en økonomisk gevinst ved skifte fra naturgas til fjernvarme både for den enkelte varmebruger, lokalsamfundet og samfundet generelt. Samtidig mindsker fjernvarme udledningen af drivhusgasser. Samlet set har fjernvarmeudbygningen i Stationsparken, ved Hovedvejen, Glostrup Hospital og i Ejby Industriområde mindsket udledningen fra opvarmning med over 9000 ton CO2-ækvivalenter om året.

 • Stationsparken: Området ligger syd for S-banen og udbygningen er foretaget af Brøndby Fjernvarme. Udbygningen reducerer den årlige CO2-udledning med omkring 1200 ton og har en samfundsøkonomisk gevinst på omkring 13 mio. kr.

 • Hovedvejen: Glostrup Varme har udbygget fjernvarmen omkring Hovedvejen i det centrale Glostrup til etageboliger og større byggeri. Udbygningen skåner miljøet for omkring 4000 ton CO2. Det forventede samfundsøkonomiske overskud er 26 mio. kr.

 • Glostrup Hospital: Glostrup Varme har tilsluttet hospitalet til fjernvarme i 2015. Det skåner miljøet for ca. 1500 ton CO2 hvert år og forventes at give et samfundsøkonomiske overskud på omkring 23 mio. kr.

 • Ejby Industriområde: Glostrup Varme har i årene 2014-2018 udbygget fjernvarmen i Ejby Industriområde. Udbygningen mindsker CO2-udledningen med omkring 2500 ton om året. Den samfundsøkonomiske gevinst er på 21 mio. kr. 

Klimamål og god økonomi
I 2011 udarbejdede Glostrup Varme i dialog med Glostrup Kommune en udbygningsplan for fjernvarme i kommunen. Baggrunden var en kombination af ændrede afgiftsregler, politiske målsætninger og overskud af varme i fjernvarmenettet. For at blive godkendt politisk har alle projekter for udbygning kunnet vise en økonomisk gevinst ved skifte fra naturgas til fjernvarme - både den enkelte varmebruger, lokalsamfundet og samfundet generelt. Samtidig er udbygningen med til at understøtte opfyldelsen af både lokale, nationale og internationale energimål. Tidligere var det en energipolitisk målsætning at fremme naturgas. Nu er målet, at Danmark i fremtiden skal blive uafhængigt af fossile brændsler.

Nybyggeri har typisk tilslutningspligt

Nybyggeri, der opføres i fjernvarmeforsynede områder skal som udgangspunkt tilsluttes fjernvarme. Nybyggeri omfatter nye selvstændige bygninger samt ændringer tilbygninger eller andre ændringer af eksisterende byggeri, der kræver nyt selvstændigt varmesystem. 

Tilslutningspligt er ikke aftagepligt
Tilslutningspligten for nybyggeri indbefatter ikke pligt til at aftage fjernvarme. Men som ejer af nybyggeri skal du bidrage økonomisk til den kollektive varmeforsyning. Glostrup Forsyning kan derfor opkræve tilslutningsafgift og faste årlig afgifter – også selvom du ikke aftager fjernvarme.

Lavenergihuse kan få dispensation
Nyopførte lavenergibygninger kan få dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt. Kommunen kan desuden i særlige tilfælde og ud fra en konkret saglig vurdering dispensere fra tilslutningspligten.

Bygninger med vedvarende energianlæg har ikke tilslutningspligt
Bygninger, hvor mere end halvdelen af energiforbruget til opvarmning og varmt vand, er dækket af solvarme, varmepumper, vindmøller, biogas, brint, kompostering, træ- eller halmfyr har ikke pligt til at tilslutte sig fjernvarme.

Bygninger i nye fjernvarmeområder har ikke tilslutningspligt
Siden 2019 har kommunerne ikke kunnet bestemme, at nye boliger i nye fjernvarmeområder skal tilsluttes fjernvarme. Derfor er der ikke tilslutningspligt for nybyggeri i fjernvarmeområdet ved Slotsherrensvej-Nordre Ringvej.

Eksisterende byggeri har ikke tilslutningspligt
Eksisterende byggeri i fjernvarmeområder har ikke pligt til at tilslutte sig fjernvarme. Men ved renovering, ombygning eller udbygning af eksisterende byggeri, der kræver installation af nyt selvstændigt opvarmningssystem, skal bygningen tilsluttes fjernvarme.

Blokvarmecentraler skal godkendes

En blokvarmecentral er en større byggeri med et varmebehov på mere end 0,25 MW. Renovering og udskiftning af blokvarmecentraler skal godkendes af kommunen. Sker renoveringen eller udskiftningen i et fjernvarmeområde, skal blokvarmecentralen tilsluttes fjernvarme.

Renovering og udskiftning skal godkendes
Projekter til renovering eller udskiftning af eksisterende blokvarmecentraler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ifølge projektbekendtgørelsen skal blokvarmecentraler forsynes af den kollektive forsyning.

Blokvarmecentraler skal tilsluttes fjernvarme
Kommunalbestyrelsen kan derfor kun godkende projektbekendtgørelsen godkende projekter, der omfatter tilslutning til fjernvarme. Blokvarmecentraler har ikke krav på dispensation, når de bliver opført som lavenergibygning.

Få mere ud af din varme

Undgå at betale for varme, du ikke har glæde af. Isoler dine varmerør i kælder, bryggers og på loftet og sørg for at udnytte fjernvarmen, før du sender den retur, så du undgår at betale gebyr for returvandet.

Tjek dit varmeanlæg
Mange fjernvarmeværker kræver gebyr, hvis de får vandet retur med en for høj temperatur. På din varmeregning kan du se, om du betaler ekstra for dit returvand. Brug Energistyrelsens tjekliste for varmeanlæg til at gennemgå dit anlæg og sikre, at du får mest ud af varmen.

Hold øje med dit forbrug
Aflæs dit forbrug regelmæssigt, så du kan reagere ved pludselige ændringer. En uventet stigning i forbrug kan skyldes fejl i varmesystemet. Husk også at op mod 50 % af dit forbrug afhænger af din adfærd. Du kan spare ved eksempelvis at sænke rumtemperaturen 1-2 grader og om natten.

Få effektiv pumpe
En ny cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov. En gammel pumpe kører for fuld kraft hele tiden. Den kan bruge op mod 10 % af din husstands elforbrug. Bruger din cirkulationspumpe mere end 50 watt eller reguleres den via håndtag eller tre trin, bør du skifte den til en en effektiv pumpe med et effektivitetsindeks (EEI) på højst 0,20. Se Energistyrelsens tjekliste for cirkulationspumper.

Isoler før du får nyt anlæg
Isoler dine varmerør og efterisoler din bolig før du får nyt varmeanlæg. Så kan anlæggets størrelse tilpasses dit varmebehov. Se Energistyrelsens film om isolering og energirenovering og brug Energistyrelsens tjekliste for isolering. Læs mere om isolering, gratis energitjek og se termografiske luftfoto af dit hus på vores sider om Bedre Bolig og energirenovering.

Få tilskud til energibesparelser

Har du oliefyr eller elvarme, kan du spare både energi og penge ved at blive tilsluttet fjernvarme. Brug Energistyrelsens beregner til at se, hvad netop du kan spare ved at skifte til fjernvarme. På Energisparesiden kan du se, om dit energiselskab giver tilskud til isolering og udskiftning af varmekilde.

Besøg Vestforbrænding

Den sidste torsdag i hver måned kl. 17 kan du som borger besøge Vestforbrænding. Her kan du høre om affald, genbrug og energiproduktion. Ligesom du vil blive vist rundt på forbrændingsanlægget og få mulighed for at se både kontrolrum, affaldssilo og få et kig ind i en af de store ovne. Besøg kræver tilmelding og foregår efter 'først til mølle'-princippet. Tilmeld dig på Vestforbrændings hjemmeside.

Fjernvarme- og naturgasområder