Retningslinjer

Retningslinjerne fastlægger basale krav til byggeri samt for opsætning af særlige anlæg som vindmøller og solanlæg.

Glostrup Kommune har udarbejdet retningslinjer for forskellige kategorier af anlæg. Retningslinjer omfatter oftest meget begrænsede anlægstyper med generel udbredelse i hele kommunen. Der udarbejdes typisk en retningslinje når det viser sig at en anlægstype falder udenfor bygningsreglementets bestemmelser og de stedlige lokalplaner og når erfaringen har vist, at der optræder udfordringer med hensyn til placering eller opstilling af anlægget.  

Retningslinjer er en type midlertidige plandokumenter, der indarbejdes i nye lokalplaner efterhånden som disse udarbejdes. Retningslinjer er ikke i sig selv gyldigt administrationsgrundlag på samme måde som lokalplanerne og der kan derfor ikke gives tilladelser eller meddeles afslag alene på baggrund af retningslinjer. 

Deres anvendelse vil hovedsageligt være til støtte for byggesagsbehandlingen og i så fald som et støttebilag til lokalplanerne. I sager hvor en lokalplan forudsætter byggemyndighedens vurdering eller skøn, vil retningslinjerne vise den politisk vedtagne holdning og myndighedens skøn vil kunne følge retningslinjen og dermed sikre, at henvendelser om samme emne behandles ensartet. 

Der er udarbejdet retningslinjer for: 

Læs mere om solanlæg og vindmøller på vores sider om Sol- og vindenergi.