Huslejenævnet

Afgør tvister mellem lejer og udlejer i privat boligbyggeri.

Huslejenævnet er en klageinstans, og yder derfor ikke råd og vejledning, bortset fra om hvordan en sag indbringes for nævnet.

 

Glostrup og Albertslund Kommuner har fælles Huslejenævn. Glostrup Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

 

Du skal indbringe sager via vores selvbetjeningsløsning ved brug af nem-id.

 

Hvis ejendommen er beliggende i Glostrup, skal du indbringe sagen via Glostrup Kommunes hjemmeside, og hvis ejendommen er beliggende i Albertslund, skal du indbringe sagen via Albertslund Kommunes hjemmeside.

 

Bor du til leje i en almennyttig boligforening skal en eventuel sag indbringes for Beboerklagenævnet.

 

Som lejer kan du klage her.

 

 

 

Sager kan dog stadig indbringes pr. mail eller med almindelig post, hvis du ikke har nem-id eller adgang til en pc.

 

Du kan både som lejer og udlejer indgive din klage over modparten i vores selvbetjeningsløsning. Hele nævnsbehandlingen foregår digitalt.

 

Du kan undervejs i forløbet vedhæfte alt den nødvendige dokumentation og komme med forklarende tekster, så sagsbehandleren får det fulde overblik.

 

Da sagsbehandlingen af klager i Huslejenævnet har et gebyr på 345 kr. (2023), vil der ved oprettelse af sagen i systemet være et betalingsmodul, hvor du skal betale med betalingskort.

 

For at kommunen kan foretage den korrekte sagsbehandling, er der behov for så meget dokumentation som muligt, såsom lejekontrakt, fraflytningsrapport, og skrivelser mellem lejer og udlejer. Dokumenterne skal uploades undervejs i forløbet, så sørg for at have dem liggende som digitale filer

 

Du skal bruge dit NemID når du afgiver klagen via selvbetjeningsløsningen.

Huslejenævnet er en uvildig instans, som har til opgave at træffe afgørelse i tvister mellem lejer og udlejer på det private udlejningsområde (efter Lov om midlertidig boligregulering samt Lov om leje).

 

Bor du til leje i en almennyttig boligforening skal en eventuel sag indbringes for Beboerklagenævnet.

 

Huslejenævnet er en klageinstans, og yder derfor ikke råd og vejledning, bortset fra om hvordan en sag indbringes for nævnet.

 

Huslejenævnet i Glostrup Kommune er et fælles huslejenævn med Albertslund Kommune. Glostrup Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

 

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.

Huslejenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge boligreguleringsloven og lejeloven hører under nævnets kompetence.

 

Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe sagen for boligretten.

 

Huslejenævnet kan behandle sager om f.eks.:

 

·         Huslejens størrelse

·         Leje- og forbedringsforhøjelser

·         Istandsættelse ved fraflytning og afregning af depositum

·         Vedligeholdelsespligt

·         Vand- og varmeregnskaber

·         Stigning i acontobeløb

·         Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse

·         Overtrædelse af husorden

 

Både udlejer og lejer kan indbringe sager for Huslejenævnet. Dog kan husordenssager kun indbringes af udlejer.

 

Huslejenævnet har ikke kompetence til at behandle alle tvister mellem lejere og udlejere. Det drejer sig blandt andet om sager, der vedrører:

 

·         Opsigelse og ophævelse af lejemålet

·         Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet

·         Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

·         Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne

·         Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb og fastsættelse af husleje ved udlejning

 

Huslejenævnet kan ikke behandle sager om leje af lejligheder, der udelukkende bruges til erhverv.

 

Hvis Huslejenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

 

Huslejenævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat eller retshjælp for at få hjælp.

Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag.

 

Ønsker du at indbringe en sag for Huslejenævnet, skal du bruge selvbetjeningsløsningen eller henvende dig skriftligt med en præcis angivelse af, hvad du ønsker at klage over.

 

Der stilles i øvrigt ingen formelle krav til, hvordan du skal udforme indbringelsen af sagen.

Når en sag sendes til Huslejenævnet, skal følgende vedlægges:

 

·         En kort beskrivelse af, hvad det er, man ønsker, at nævnet skal tage stilling til.

·         Dokumentation for, at klagen har været forelagt for modparten.

·         Kopi af bilag, der dokumenterer klagen, f.eks.

·         Indflytnings- og udflytningsrapport

·         Foreløbig- og endelig flytteopgørelse med kopi af faktura

·         Billeder fra lejemålet med beskrivelse. Eks. hvilket rum, og hvad fotoet skal oplyse nævnet om.

·         Forbrugsregnskaber, hvis der er en tvist om forbrug.

·         Korrespondance mellem parterne, som relaterer sig til sagen.

·         En kopi af lejekontrakten samt eventuelt tillæg til lejekontrakten.

 

Husk at oplyse kontaktoplysninger både på dig selv men også på den lejer eller udlejer, du klager over.

 

Hvis du indbringer sagen på en lejers/udlejers vegne skal der vedlægges en fuldmagt på, at du må varetage sagen på lejers/udlejers vegne.

  

 
 

 

Hvis du er fritaget fra digital post eller på anden måde ikke har adgang til en pc’er, kan du sende klagen til Huslejenævnets sekretariat enten via e-mail  

politisk.betjening@glostrup.dk

eller med almindelig post:

Huslejenævnets sekretariat, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Frister

Frister

I lovgivningen er der flere steder fastsat en frist for enten lejers eller udlejers indbringelse af en sag for nævnet. En sag anses først for indbragt, når nævnet har modtaget sagen.

 

Ved indbringelse af en sag skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres årligt. Pr. 1. januar 2023 udgør gebyret 345,00 kr..

 

Når du indbringer en sag via selvbetjeningsløsningen, vil du undervejs blive bedt om at betale gebyret.

 

Hvis sagen indbringes pr. mail eller almindelig post, skal gebyret overføres til konto nr. 4316 3130116000 med tydelig angivelse af navn og adresse samt eventuelt journalnummer.

 

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget, og uanset sagens udfald refunderes gebyret ikke.

 

Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling.

 

Udlejere, der taber sager ved huslejenævnet, skal betale et gebyr på 6.597 kr. pr. sag. Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.Huslejenævnet udtaler sig ikke vejledende om lejens størrelse i beboelseslejemål, idet nævnet alene behandler konkrete uenigheder mellem lejere og udlejere.

 

Lejefastsættelsen er afhængig af de bestemmelser, hvorunder lejeaftalen er indgået og af det konkrete lejemåls indretning, stand og beliggenhed. Det har endvidere betydning, hvornår ejendommen er bygget, hvor mange lejemål der er i ejendommen, samt hvilke forbedringer der er udført på ejendommen/lejemålet.

 

Hvis du som udlejer ønsker en afgørelse om, hvad du kan kræve i husleje, kan du søge om en forhåndsgodkendelse af lejen hos huslejenævnet.

 

For at få en forhåndsgodkendelse af den leje, du som udlejer kan opkræve, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal selv eje boligen
  • Boligen skal være den eneste, du udlejer
  • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
  • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
  • Hvis du vil udleje din bolig møbleret, skal du sende en liste over inventaret sammen med din ansøgning
  • En forhåndsgodkendelse koster 576 kroner (2023). Huslejenævnet sender betalingsoplysninger efter modtagelse af din ansøgning.

Forhåndsgodkendelsen er bindende. Det vil sige, at lejer ikke har mulighed for at få nedsat lejen, så længe lejligheden er i samme stand, som da huslejenævnet besigtigede lejemålet.

 

 

Den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse i lejelovens § 19, stk. 3 i kraft. Ifølge bestemmelsen skal udlejere, der overvejer at renovere en lejlighed og udleje efter lejelovens § 19, stk. 2, bede nævnet besigtige og træffe afgørelse om, om lejemålets stand muliggør en væsentlig forbedring af det lejedes værdi. 

Bestemmelsen har ikke betydning for lejemål, der inden lovens ikrafttrædelse er eller har været lejet ud efter lejelovens § 19, stk. 2.

Udlejer må ikke være gået i gang med arbejderne herunder nedrivning, da nævnet skal tage stilling på baggrund af, hvordan lejemålet fremstår, inden arbejderne påbegyndes.

Hvis udlejer har mulighed for at sende en plantegning af lejemålet, imødeses den gerne.

Der vil blive gennemført en besigtigelse, hvorefter nævnet træffer afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for nævnets besigtigelse, at gebyret for sagens behandling på 4.398 kroner (2022) betales.

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, kan Huslejenævnet godkende normtal til brug ved beregning af omkostningsbestemt leje.

 

Huslejenævnet for Glostrup og Albertslund Kommuner fastsætter ikke selv normtal. Nævnet lægger sig i stedet for op ad normtallene for Frederiksberg og Københavns Kommuner.

Sagsbehandlingen er underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt de specifikke regler i lejeloven og boligreguleringsloven.

 

Sagsbehandlingen indledes, når gebyr er modtaget.

Ved sager indbragt via selvbetjeningsløsningen starter sagsbehandlingen med det samme.

 

Når Huslejenævnet modtager din henvendelse, sendes sagen til høring hos modparten. Når modpartens svar modtages, sendes dette til høring hos dig. Sådan fortsætter det, indtil der ikke fremkommer nye oplysninger i sagen.

 

Nævnet giver i forbindelse med høring af parterne en frist for besvarelse af nævnets henvendelse på 2 uger. Nævnet kan ved manglende besvarelse af nævnets henvendelse lægge sagens foreliggende oplysninger til grund for sagsbehandlingen.

 

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

 

Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, men i så fald vil såvel du som din udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

 

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang og karakter, og der er dermed stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres.

 

Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvor hurtigt parterne svarer på nævnets henvendelser. Sagens parter får typisk en svarfrist på 14 dage, men nævnet kan også fastsætte en kortere frist. Du kan anmode om en fristforlængelse hos Huslejenævnet, hvis særlige omstændigheder taler for det.

 

Sagsbehandlingen tager typisk mellem 3 og 6 måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage både kortere og længere tid.


Huslejenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, indbringes for Boligretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Boligretten
Retten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Huslejenævnet kan ikke være behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en advokat.

Hvis et påbud fra Huslejenævnets side om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden den i afgørelsen nævnte frist, kan man eventuelt rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond på adressen Ny Kongensgade 15, 1472 København K (www.gi.dk).

Huslejenævnet er en klageinstans og ikke et rådgivningsorgan.
Nævnet vejleder dig om, hvilke typer sager du kan indbringe for Huslejenævnet, og hvordan du skal forholde dig i forbindelse med indbringelsen.
 
Huslejenævnet er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning til lejer eller udlejer, ligesom nævnet ikke optræder på den ene parts side. Det er således ikke huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller retshjælpen. Retshjælpen er gratis, men det forventes, at du melder dig ind i organisationen, hvis du ønsker at få hjælp. 

Lejefastsættelse/lejeniveau
Huslejenævnet har heller ikke mulighed for at rådgive om lejens størrelse. Har du brug for oplysning af lejeniveauet f.eks. ved udlejning af din ejerlejlighed, dit hus eller et værelse, kan du i stedet rette henvendelse til en grundejerforening, ejendomsforening, en advokat, ejendomsmægler m.v. Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med denne henvendelse. 

Huslejenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.

Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra lejers kommune. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.   

Nævnets medlemmer:

Formand Jane Skovbo
Lejerepræsentant Peter Larsen
Udlejerrepræsentant René Wøhler

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.