Ejendomme og grunde til salg

Her finder du de ejendomme, der er til salg lige nu.

Glostrup Kommune udbyder med jævne mellemrum byggegrunde til salg. Kommunale bygninger, der er til overs, vil ligeledes kunne udbydes til salg eller leje. Dette sker dog forholdsvist sjældent.

Hovedparten af Glostrup Kommunes ejendom består af de kommunale bygninger - skoler, institutioner, ældrecentre, rådhus og tilsvarende bebyggelse samt naturligvis de grunde bygningerne står på. Herud over ejer kommunen vejarealer, parker, grønne områder og enkelte udviklingsarealer, der vil kunne udstykkes til ny bebyggelse.

Vi arbejder til stadighed på at planlægge og modne de kommunale udviklingsarealer til ny bebyggelse. Mange af arealerne udgør restarealer i den eksisterende by og kræver en stor indsats for at kunne bebygges hensigtsmæssigt. Det eneste jomfruelige byggejord som Glostrup Kommune ejer, er beliggende i Hvissinge og sælges etapevist til boligformål. Der er for tiden nedenstående beskrevne grundsalg.

Glostrup Kommune ejer ganske få grunde i erhvervsområderne og disse anvendes til kommunale formål - eksempelvis materielgård. Der er ikke udsigt til at Glostrup Kommune afhænder disse ejendomme.

Glostrup Kommune udbyder pr. 25. april 2024 tre grunde til salg ved Christiansvej og Søndre Ringvej. Arealerne er lokalplanlagt og rummer en byggeret på ca. 3.600 etagemeter samlet set. Byggeretten vil hovedsageligt skulle anvendes til boligformål. Arealerne indeholder en jordforurening som skal håndteres på projektniveau (§8-godkendelse) inden handlen kan gøres endelig. Udbuddet finder sted med forbehold for dette.

Udbuddet løber til d. 29. august 2024 idet, der dog skal afleveres projektskitse d. 14. august 2024.
Udbuddet finder sted på baggrund af nedenstående materiale:

Udbudsmateriale - Christiansvej 3 mfl.

Bilag til udbudsmaterialet:

Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - Lokalplan GL51
Bilag 3 - Deklaration om tilbagekøbsret
Bilag 4 - Udskrift af Tingbogen + deklarationer
Bilag 5 - Udskrift af bekendtgørelse og vejledning
Bilag 6 - Projektblanket
Bilag 7 - Tilbudsblanket
Bilag 8 - Miljøteknisk undersøgelse af jordforurening
Bilag 9 - Notat om bebyggelse over jordforurening + proces for §8-ansøgning

 Glostrup Kommune har p.t. ikke kommunale bygninger til salg eller til leje.

Al information om grunde og bygninger til salg vil fremgå af denne side. Der føres ikke en orienterings-, vente- eller opskrivningslister, da administration af sådanne lister er omfattende. Det anbefales at abonnere på denne side (det lille flag øverst til højre på siden), da der derved gives direkte notits om ændringer på siden.

Er der spørgsmål til sidens indhold eller salg af Glostrup Kommunes ejendom i øvrigt kan disse sendes således:

Spørgsmål om grunde til salg sendes til Center for Miljø og Teknik, miljo.teknik@glostrup.dk
Spørgsmål om bygninger til salg/leje sendes til Glostrup Ejendomme, glostrup.ejendomme@glostrup.dk

Salg af kommunale bygninger og grunde sker ved offentligt udbud i overensstemmelse med reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme, jfr. Kommunestyrelsesloven § 68 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.