Skoler i Glostrup

Få overblik over forskellige typer af skoler.

Skolerne i Glostrup er formelt set betegnelsen for Glostrup Kommunes eneste skole. Skolen består af afdelingerne Skovvang, Søndervang, Vestervang og Nordvang samt underafdelingen Ejby. Da Skolerne i Glostrup er én skole, er der tilsvarende kun ét skoledistrikt i Glostrup Kommune.

Alle afdelinger og underafdelinger har skolefritidsordning med pladsgaranti.

Læs om optagelse her. 

 

Ungdomsskolen rummer ud over ungdomsskoleundervisning også ungdomsklub og et specialtilbud til ældre skoleelever, kaldet 78Nieren.

De særligt erhvervsrettede 10. klassestilbud, EUD 10, er placeret på forskellige erhvervsskoler. Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning for information om EUD 10.

 

Glostrup Musikskole tilbyder musikundervisning til alle børn og unge bosat i kommunen.

 

Ejbyhus er Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 og 13 år.

 

SKOLEN ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Hospitalsskolen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center underviser børn og unge, der er indlagt til observation og behandling på hospitalet. Skolen underviser såvel dag- som døgnindlagte børn og unge samt unge fra retspsykiatrien. Derudover underviser skolen børn indlagt på hospitalets somatisk afdelinger.

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center arbejder man tværfagligt, og elevernes vanskeligheder og potentialer vurderes ud fra et helhedssyn med fokus på både det somatiske, det psykiatriske og det sociale område. Undervisningen er en integreret del af indlæggelsen, og lærerne deltager i det tværfaglige samarbejde omkring børnene / de unge, hvor lærernes primære opgave er en udredning af elevernes faglige niveau og funktionsmåde.

SKOLEN består af en børneskole og en ungeskole. Indlæggelsestiden varierer fra ca. 2-10 uger – men kan dog også være af længere tids varighed. Eleverne undervises på hold knyttet til de psykiatriske afdelinger. Til hver hold er der knyttet et fast lærerteam på 2-4 lærere, og undervisningen er organiseret som individuel tilrettelagt undervisning samt hold- og gruppeundervisning tilpasset den enkelte elevs formåen. Børneskolen underviser de 5-14 årige – i snit 22 børn. På Ungeskolen undervises ca. 22-25 unge i alderen 14-18 år.

På børneskolen har hvert barn en primær kontaktlærer, der er ansvarlig i forhold til forældre, hjemskole og afsnit, mens lærerteamet samlet er ansvarlig for den daglige undervisning.

Efter endt ophold udarbejdes en skoleudtalelse, der videregives til forældre / hjemskole / den unge samt indgår i barnets/den unges journal.

 

Private skoler er selvstændige skoler, som ikke har tilknytning til kommunen. Alle spørgsmål skal derfor rettes til de enkelte privatskoler, men du skal huske at meddele din folkeskole, hvis dit barn skal meldes ud for at gå i privatskole.

Glostrup Kommune giver ikke tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen.

Reglerne for ydelse af transport til privatskoler kan fås ved henvendelse til privatskolen.

Du kan blandt andet læse mere om privatskoler og friskoler på disse sider:

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

FRISKOLERNE 

 

Ansøgning om særligt kommunalt tilskud til efterskoleophold

Nogle unge med specialpædagogiske behov kan få tilskud til ophold på specialefterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, ungdomshøjskoler og frie fagskoler samt almene efterskoler med tilbud til ordblinde eller tilbud til elever med specialpædagogiske behov.

Den unge må ikke være fyldt 18 år ved start på skolen, og skolen skal være godkendt af Undervisningsministeriet.

Tilskuddet er et særligt Glostrup kommune tilskud; det er ikke lovbestemt. Kommunalbestyrelsen kan derfor vælge at nedlægge tilskuddet. Der er en egenbetaling på 200 kr. pr. uge, hvilket kan ændres af kommunalbestyrelsen.

Den unge skal have et specialpædagogisk behov - vurderet gennem PPV. Den unge skal gå i et specialtilbud eller modtage specialundervisning +9 timer.
Elever med dysleksi har mulighed for at ansøge om ophold på efterskoler med tilbud til ordblinde, såfremt dysleksien er vurderet gennem PPV eller test for dysleksi, og såfremt eleven på ansøgningstidspunktet går på læsehold eller modtager læsestøtte.

Forældrene skal udfylde et ansøgningsskema og skal selv finde og indskrive eleven på efterskolen.
Der ydes ikke tilskud til indmeldelsesgebyr.

Ansøgning om tilskud sendes til Glostrup Kommune, att. Skolerne i Glostrup, Stadionvej 81, 2600 Glostrup.

Du opfordres til at sende mails sikkert, når de indeholder personoplysninger. Du kan sende sikkert til Glostrup Kommune via borger.dk.

Du kan også benytte denne selvbetjeningsløsning.

Anden ansøgningsmulighed

Hvis der er særlige forhold i din familie, som gør det relevant, at du kommer på efterskole eller lignende, kan du kontakte Familieafsnittet for at høre nærmere om mulighederne. Du kan kontakte Familieafsnittet telefonisk på 4323 6100 alle hverdage mellem klokken 9.00 og 10.00. Du kan også sende en mail via borger.dk.

Glostrup Kommune giver ikke tilskud til højskoleophold, når du er fyldt 18 år.

Hvis du er under revalidering eller aktivering, kan der være mulighed for tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgning om tilskud administreres af Jobcenteret, så du skal kontakte dem, hvis du vil høre mere.

På højskolernes fælles hjemmeside kan du få mere at vide om de enkelte højskolers tilbud.

De enkelte højskoler vil også kunne oplyse om reglerne for statstilskud til højskoleophold.

 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet