Henvendelser om mobning eller lignende

Procedure for Skolerne i Glostrups håndtering af henvendelser om mobning eller lignende og evt. klager

Procedure for skolens håndtering af henvendelser om mobning eller lignende og evt. efterfølgende klager om skolens håndtering af den konkrete sag.

Ved mistanke om mobning eller lignende på Skolerne i Glostrup håndteres sagen i første omgang af den lokale ledelse i samarbejde med skoleledelsen. Nedenstående procedure følges:

 • Alle henvendelser vedr. mistanke om mobning eller lignende videreformidles straks til den berørte skoleafdelings lokale ledelse
 • Henvendelsen skal behandles af den berørte skoleafdeling i samarbejde med skolelederen inden 10 dage fra modtagelsen
 • Henvendelsen behandles ud fra skolens handleplan for mobning eller lignende
 • Skolen har notat- og journaliseringspligt ift. den konkrete henvendelse

 

Det er fastsat ved lov, at berørte børn og deres forældremyndighedsindehaver kan klage, hvis skolen ikke har overholdt en eller flere af følgende fire handlepligter ifm. håndteringen af henvendelsen om mobning eller lignende:

 1. Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi
 2. Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen eller lignende frem til iværksættelse af handleplan
 3. Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan pba. henvendelsen om mobning eller lignende, eller hvis handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet
 4. Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag de har vedtaget.

Hvis forældrene således vurderer, at skolen ikke har overholdt en af de fire ovenstående handlepligter, kan de klage til Centerchefen over skolens håndtering af henvendelsen i den pågældende sag. Her følges nedenstående procedure for behandling af klager om skolens håndtering af mobning eller lignende.

 • Klager vedr. skolens håndtering af henvendelsen i den pågældende sag, skal sendes til Centerchefen for Børn, Unge og Familier, der behandler sagen inden 20 arbejdsdage
 • Center for Børn, Unge og Familier kvitterer skriftligt for modtagelse af klagen
 • Center for Børn, Unge og Familier orienterer elev/forældre om den videre proces
 • Center for Børn, Unge og Familier undersøger sagen, involverer de relevante parter i klagesagen og træffer afgørelse inden for 20 arbejdsdage
 • Ved helt eller delvist medhold i en klagesag skal forældrene erklære sig tilfredse med resultatet af vurderingen af sagen - hvis de ikke er tilfredse kan de anmode om, at sagen sendes videre til Den Nationale Klageinstans mod Mobning
 • Ved manglende medhold i klagesagen, har kommunen pligt til at sende sagen videre til Den Nationale Klageinstans mod Mobning

 

 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet