Deltidspladser og kombinationstilbud

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter, som der er uafhængige af den tid barnet er i dagtilbuddet. 

I Glostrup Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 09-15. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 09 og skal hentes inden kl. 15. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Ansøgning om deltidsplads
Ansøgning om deltidsplads skal indgives til pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes start. Ændringer til ansøgningen skal ligeledes meddeles senest to måneder før de træder i kraft. Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden.

Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes (Der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).

Så længe, at der er en forælder som er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn i dagtilbud. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads. Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads, så længe der afholdes barsel svarende til 40 % af arbejdstiden (fx 2 dage om ugen, eller 16 timer på en 40 timers arbejdsuge).

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste hverdag i en måned. Det forudsættes blot, at man har barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads i hele måneden.

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information.

 

Kombinationstilbud består af en deltidsplads i en kommunal daginstitution eller dagpleje kombineret med et tilskud til privat pasning uden for institutionens åbningstid i form såkaldt fleksibel pasning. Taksten for deltidspladsen reduceres i forholdt til antallet af timer der aftales. 

Tilbuddet er målrettet familier, hvor begge forældre eller en enlig forsøger har et arbejdsbetinget behov for pasning i mindst 10 timer om ugen uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid. I skal som familie kunne dokumentere dette via et arbejdstidsskema eller en udtalelse fra arbejdsgiver om jeres arbejdstid. 

Den fleksible pasning og deltidspladsen i dagtilbuddet må tidsmæssigt ikke overstige, hvad der svarer til en almindelig dagtilbudsplads - dvs. 51,5 timer om ugen i gennemsnit. Den enkelte familien ansøger om en ugentlig timemæssig fordeling mellem fleksibel pasning og deltidsplads i dagtilbud. Timetallet opgøres dog over en periode på fire uger og kan derfor variere fra uge til uge, men må samlet set ikke overstige de aftalte timetal for fireugers perioden. 

I skal selv indgå aftale med en børnepasser om den fleksible pasning, men kommunen skal godkende børnepasseren og de fysiske rammer for pasningen. Den fleksible pasnings skal leve op til en række lovbestemte og kommunale krav. Fx skal børnepasseren ifølge dagtilbudsloven have tilstrækkelige danskkundskaber, og ordningen skal understøtte, at barnet oplever medbestemmelse, demokrati og fællesskab samt opnår samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Læs mere om hvordan tilskuddet til fleksibel pasning beregnes.

Ansøgning om kombinationstilbud og dokumentation for et arbejdsbetinget pasningsbehov skal sendes med digital post til Glostrup Kommune - Pladsanvisningen. 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet