Privat pasning

I Glostrup Kommune har forældre mulighed for at få et økonomisk tilskud til pasning i en privat pasningsordning for børn i alderen 24 uger til 2,10/3 år. 

Eller i en fleksibel pasningsordning i forbindelse med et kombinationstilbud (§ 85 a i dagtilbudsloven).

Tilskuddet beregnes på samme vis for begge ordninger. Tilskuddet kan dække op til 75 % af forældrenes omkostninger til pasningen. Dog kan der maksimalt gives tilskud svarende til den kommunalt fastsatte maksimumtakst.  

I vurderingen af om der er tale om deltidspasning kan der tage der højde for: 

 • Hvis den ugentlige aftale om pasning er på 32 timer eller mindre
 • Hvis der årligt er mere end 30 lukkedage
 • Hvorvidt der i aftalen indgår pasning uden for normal arbejdstid, dvs. weekender, helligdage, aften eller nat).

Afgørelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af pasningsaftalen, hvor der fortsat kan være tale om fuldtidspasning, selv om de vejledende kriterier overskrides, hvis der er andet som taler herfor.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kun gives tilskud til private pasningsordninger ind til barnet bliver 2 år og 10 måneder (3 år ved udsat børnehavealder). 

Der ydes ikke tilskud til forældre, hvor en eller begge forældre er på barselsorlov, med samme barn som der søges tilskud til pasning af. Der kan dog gives dispensation i særlige tilfælde. 

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information og ansøgning om tilskud.

Læs mere om tilskud til private pasningsordninger.

 

Glostrup Kommune giver et tilskud, hvis et barn med bopæl i Glostrup Kommune passes i en privat eller selvejende institution, som lever op til kommunens godkendelseskriterier. 

Tilskuddet forudsætter en åbningstid på 52 timer/uge. Er åbningstiden mindre nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt. Tilskuddet udbetales direkte til den private eller selvejende institution. 

Private leverandører kan oprette og drive dagtilbud som enten selvejende eller privat institution. 

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for at få tilsendt seneste udgave af kommunens godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

Glostrup Kommune giver tilskud til pasning af egne pasning børn.

Hvad skal der til, for at du kan få tilskud:

 • Dit skal barn være mellem 24 uger og 2 år og 10 måneder.
 • Du skal passer dit barn i minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
 • Dit barn må ikke være indmeldt i et dagtilbud, mens du modtager tilskuddet.
 • Du må ikke have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, i den periode du får tilskud.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år.
 • Du skal kunne dokumentere, at du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Dit barn må ikke være optaget i et obligatorisk læringstilbud eller have særlige behov efter servicelovens kapital 11.
 • Du skal enten være biologisk forælder, have adopteret dit barn eller være samlever i husstanden, hvor dit barn bor i Glostrup Kommune. 

Særligt for EU/EØS-borgere:

Opholdskravet og kravet om tilstrækkelige danskkundskaber gælder ikke for personer, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.

Ansøg om tilskud til pasning af eget barn
Link til ansøgningsblanket

Du skal udfylde ovenstående ansøgningsblanket og indsende denne til pladsanvisningen sammen med dokumentation for, at du har tilstrækkelige danskkundskaber. Dokumentation kan bestå af:

 • Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende niveau
 • Folkeskolen afgangsprøve, med bestået Dansk
 • Anden dansksproget uddannelse på samme eller højere niveau

I ansøgningen skal du svare på, om du har vedhæftet dokumentation for ophold i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Det er i første omgang ikke nødvendigt at indsende dokumentation herfor, da Pladsanvisningen tjekker med CPR-registeret. Ved tvivl skal du dog kunne fremvise dokumentation herfor.

Hvordan sender jeg ansøgning og dokumentation med digital post?
Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema sammen med dokumentation for dine danskkundskaber via digital post til Pladsanvisningen.

 • Gå ind på borger.dk og klik på "Digital post" i øverste linje. Login via MitID
 • Vælg "Skriv ny besked"
 • I modtagerfeltet skriver du "Glostrup Kommune"
 • Derefter fremkommer feltet Kategori nedenfor. Her skriver du "pladsanvisning", hvorefter du kan vælge linjen: "Børn, unge og familier/ Dagtilbud og Skole/ Pladsanvisning"
 • Skriv din besked og husk at vedhæfte ansøgning og dokumentation
 • Klik til sidst "Send"

Hvor meget kan jeg få i tilskud?
Gå til takster og tilskud.

Hvornår skal jeg ansøge?
Vi anbefaler, at du ansøger mellem 1-3 måneder, før du ønsker at få tilskud. Du kan tidligst få tilskuddet bevilliget fra den dag, vi modtager din ansøgning, forudsat du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. Du skal dog forvente en sagsbehandlingstid på op til 3 uger.

Dit barn må ikke være indmeldt i et dagtilbud, mens du modtager tilskuddet. Er dit barn indmeldt i et dagtilbud, skal I huske at udmelde jeres barn, inden I ansøger om tilskud. Husk at tage højde for dagtilbuddets udmeldelsesfrist. Husk desuden at skrive dit barn på venteliste, så du har et dagtilbud, når tilskuddet stopper.

Ønsker du at stoppe tilskudsperioden før tid?
Det er muligt at afbryde den bevilligede tilskudsperiode før tid. Ønsker du at stoppe tilskuddet, skal du kontakte Pladsanvisningen via digital post.
Afbrydes tilskuddet, inden der er gået otte uger, skal du betale hele det udbetalte tilskud tilbage.

Skal jeg dokumentere, at jeg kan dansk?
Det er et lovkrav, at du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber - også selvom du er dansk statsborger.

Du skal indsende dokumentation for dine danskkundskaber, i form af f.eks.:

 • Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende niveau
 • Folkeskolen afgangsprøve, med bestået Dansk
 • Anden dansksproget uddannelse på samme eller højere niveau

Borgere omfattet af EU-retten er fritaget for kravet.

Hvilke former for indtægt må jeg have, mens jeg får tilskud?
Du må helt overordnet ikke have arbejdsindkomst eller modtage overførselsindkomst i den periode, du får tilskud. Glostrup Kommune vil undervejs indhente din indkomstdata, for at sikre at du ikke modtager arbejds- eller overførselsindkomst.

Dette gælder bl.a.:

 • Lønindkomst
 • Indkomst for arbejde som selvstændig - dette gælder også selv om denne først udbetales efter tilskudsperioden.
 • Indtægt fra bestyrelsesarbejde, domsmandsdeltagelse eller arbejde som valgtilforordnet.
 • Barselsdagpenge
 • Førtidspension
 • SU
 • Kontanthjælp
 • Du må ligeledes ikke være omfattet af rådighedsreglerne i aktivloven som hjemmearbejdende eller omfattet af 225-timers reglen.

Du må dog gerne have indkomst fra feriegodtgørelse eller formueindtægter.

Kan jeg få søskendetilskud til øvrige børn i dagtilbud eller SFO?
Modtager du tilskud til pasning af et barn, og har du samtidigt et andet barn i f.eks. børnehave eller SFO, er du ikke berettiget til søskendetilskud.

Kan jeg få tilskud til mere end et barn?
Du kan godt modtage tilskud for at passe to eller tre børn på samme tid. Der kan dog højst gives tilskud til 3 børn pr. husstand uanset om tilskuddet gives på samme tid eller forskudt. Hvis du ønsker tilskud til mere end et barn på samme tid, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få udbetalt mere end svarende til det maksimale dagpengebeløb.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?
Tilskuddet beskattes som A-indkomst, men da det ikke er en lønindkomst, skal du ikke betale ATP eller arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet.

Kan jeg opdele tilskuddet i flere perioder?
Der er mulighed for at dele tilskudsperioden op i to perioder. Den samlede tilskudsperiode kan deles mellem jer forældre, hvis I begge har ret til ydelsen. I kan lægge hver jeres periode i forlængelse af hinanden. Hele perioden må samlet set ikke overstige et år.

Pladsanvisning

Telefontid

Pladsanvisningen

Mandag-fredag 9.00 - 11.30

Onsdag- lukket