Takster og tilskud

Pladsanvisningens selvbetjeningsløsning holder lukket fra den 13. maj – 29. maj 2024.
Du kan læse mere under "opskrivning og udmeldelse i dagtilbud".
______________________________________________________________________________________________

Taksterne afhænger af barnets alder og hvilket dagtilbud, det er optaget i.

Der betales vuggestuetakst/dagplejetakst til og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 9 måneder. Fra og med måneden hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder, betales børnehavetakst.

Selv om børnehavealderen i Glostrup Kommune er 2 år og 10 måneder, har forældre mulighed for at søge om børnehaveudsættelse til barnet fylder 3 år. Hvis ansøgningen godkendes, skal der betales vuggestuetakst/dagplejetakst til og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Der opkræves forældrebetaling månedsvis forud. Hvis du betaler for sent, opkræves du et gebyr på 250 kroner.

Glostrup Kommune giver søskendetilskud efter dagtilbudslovens regler, og du kan søge om hel eller delvis økonomisk friplads.

Hvis du har børn i et dagtilbud i en anden kommune, skal du være opmærksom på, at taksten kan være højere eller lavere end Glostrup Kommunes takster. Det er den kommune, hvor du bor, der udregner og opkræver forældrebetalingen. Du skal kontakte den kommune, hvor du bor, hvis du har spørgsmål til betalingen. 

Takster og betalingsbetingelser fremgår af kommunens hjemmeside. Forældrebetaling opkræves månedsvis forud.

 Dagtilbud 2024

 Takster pr. md.

 Dagplejeplads   3.524 kr.
 Vuggestueplads med frokost   4.110 kr.
 Børnehaveplads uden frokost   1.971 kr.
 Børnehaveplads med frokost   2.640 kr.

Vær opmærksom på, at vuggestuetaksten ændres pr. 1. juli 2024, som følge af øget forældrebetaling på frokost.

Der pågår i øjeblikket en afstemning om fravalg af frokostordningen, resultatet forventes i starten af 2024.

Priser pr. 1. juli 2024:

Vuggestueplads uden frokostordning kr. 3.943

Vuggestueplads med frokostordning kr. 4.277

  

 Har dit barn en deltidsplads fordi du eller din partner er på barsel, vil takten være nedsat - se nedenstående.

Deltidspladser 2024                  

 Takster pr. md,

 Deltidsplads i vuggestue  2.756 kr.
 Deltidsplads i børnehave  1.319 kr.
 Fleksibel frokostordning i børnehave  + 668 kr.

 

 

Forældre, der har børn i et dagtilbud i en anden kommune, skal være opmærksomme på, at taksten kan være højere eller lavere end Glostrup Kommunes takster. Er bruttodriftsudgiften til børnepasning højere i den anden kommune skal forældre betale en del af differencen, og taksten kan derved blive højere end Glostrup Kommunes takster. Forældrenes egenbetaling udregnes og opkræves af opholdskommunen. Henvendelser vedrørende oplysninger om forældrebetaling og plads i dagtilbud i anden kommune rettes til opholdskommune.

For familier med mere end et barn ydes der søskendetilskud efter dagtilbudslovens regler. Der gives tilskud til de pladser, som har det laveste kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50 % af forældrebetalingen. Søskendetilskud ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler, uanset om de benytter plads i Glostrup Kommune, i en anden kommune eller i et privat dagtilbud.

Søskendetilskuddet gælder ikke for børn i private skolers pasningsordninger.

Når dit barn er indmeldt i et dagtilbud, kan du søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst. Afhængigt af husstandsindkomsten gives der økonomisk fripladstilskud som en procentdel af forældrebetalingen til kommunale dagtilbud. Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst er under beløbsgrænsen i nedenstående tabel. Husstandsindkomsten beregnes på månedsbasis. 

På nedenstående link kan du søge økonomisk friplads:

digital pladsanvisning

 

Økonomisk fripladstilskud 2024  
Beløbsgrænse  (Brutto-årsindkomst)     622.200 kr.      
Pr. hjemmeboende børn u. 18 år (ud over første barn)        + 7.000 kr.     
Enlig forsørger

   + 70.089 kr.     

 

Hævede beløbsgrænser for enlige og flerbørnsforældre

Det er muligt at få hævet beløbsgrænserne, hvis man enten er enlig forsørger eller flerbørnsforælder. Det betyder at hvor man før skulle have en årsindkomst mellem 300.383 kr. - 304.548 kr. for at opnå 32 % i økonomisk fripladstilskud, vil man fx med to børn under 18 år får hævet beløbsgrænsen med 7000 kr. til 307.383 kr. - 311.548 kr. (2022-niveau).

For at kunne modtage økonomisk fripladstilskud som enlig, kræver det at man ansøger om økonomisk fripladstilskud for enlige forsørgere, samt at man reelt er enlig. Hvis du går fra at være enlig til at være samlevende eller gift, skal du omgående give besked herom til Pladsanvisningen. Det er ikke nok alene at give besked til andre kommunale instanser eller Udbetaling Danmark. Ved manglende besked foretages en regulering af fripladsen.

Har du mere end et barn under 18 år boende i husstanden, vil beløbsgrænserne automatisk blive hævet.

Du har pligt til at oplyse om ændringer

Den økonomiske friplads fortsætter, indtil du gør opmærksom på, at der sker ændringer i din/jeres økonomiske situation. Det vil sige, at du ikke skal søge om fornyelse af den gældende økonomiske friplads, med mindre der er sket ændringer. Det er din pligt at oplyse om ændringer eller andre forhold, der har betydning for retten til bortfald eller nedsættelse af betaling. Hvis ændringen betyder en højere indkomst, får bevillingen virkning fra den dato, hvor ændringen er sket. Hvis en ændring betyder en lavere indkomst, får bevillingen virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget. 

Særlige regler for børn optaget i privatinstitutioner

Du kan ikke søge om økonomisk fripladstilskud online, hvis dit barn går i en privat institution eller benytter et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen. Du skal derfor henvende dig til Pladsanvisningen i disse tilfælde. Der gælder særlige regler for beregning af økonomisk fripladstilskud for børn i en privatinstitution, så derfor kan du have en egenbetaling selvom du er bevilget 100 % fripladstilskud. Dette skyldes at fripladstilskuddet ikke beregnes af din egenbetaling, men som en procentsats af gennemsnittet af egenbetaling i et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Der kan maksimalt opnås følgende tilskud og tilskuddet kan ikke overstige egenbetalingen:

Maksimalt tilskud til takst pr. måned i 2024:
• Kr. 4.110 for 0-2-årige
• Kr. 1.971 for 3-5-årige

Vil du vide mere, kan du kontakte Pladsanvisningen på tlf. 43 23 64 24

 

I helt særlige tilfælde kan du søge om socialpædagogisk fripladstilskud. Du skal dog ansøge om økonomisk fripladstilskud, inden du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud. Hvis du får bevilget socialpædagogisk fripladstilskud, nedsættes eller fjernes forældrebetalingen.

Hvis du vil vide mere om socialpædagogiske fripladser, skal du kontakte Familieafsnittet. Du kan kontakte Familieafsnittet telefonisk alle hverdage mellem klokken 9.00 og 10.00. Du kan også sende en mail til familieafsnittet@glostrup.dk. Send via borger.dk ved personfølsomme/fortrolige oplysninger.

Glostrup Kommune giver et tilskud, hvis et barn med bopæl i Glostrup Kommune passes i en privat eller selvejende institution, som lever op til kommunens godkendelseskriterier. 

 2024
Pr. 1. januar 2024 Tilskud
0-2,9 årige

13.304 kr.

2,10-6 årige

6.247 kr.
 
Pr. 1. juli 2024 Tilskud Madtilskud
0-2,9 årige 12.636 kr.  334 kr
2,10-6 årige   6.247 kr.       0 kr.
 
Tilskuddet forudsætter en åbningstid på 50,5 timer/uge. Er åbningstiden mindre nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt. Tilskuddet udbetales direkte til den private eller selvejende institution. Kontakt Pladsanvisningen for mere information. 

 

Forældre kan få tilskud til at ansætte en person til at passe deres barn i en privat pasningsordning (§ 80 i dagtilbudsloven) eller i en fleksibel pasningsordning i forbindelse med et kombinationstilbud (§ 85 a i dagtilbudsloven).

Tilskuddet beregnes på samme vis for begge ordninger. Tilskuddet kan dække op til 75 % af forældrenes omkostninger til pasningen. Dog kan der maksimalt gives tilskud svarende til nedenstående fuld- eller deltidstakst.  

 2024  Tilskud pr. måned
Fuldtid   8.696 kr./md.
 Deltid  5.797 kr./md.

I vurderingen af om der er tale om deltidspasning kan der tage der højde for: 

  • Hvis den ugentlige aftale om pasning er på 32 timer eller mindre
  • Hvis der årligt er mere end 30 lukkedage
  • Hvorvidt der i aftalen indgår pasning uden for normal arbejdstid, dvs. weekender, helligdage, aften eller nat).

Afgørelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af pasningsaftalen, hvor der fortsat kan være tale om fuldtidspasning, selv om de vejledende kriterier overskrides, hvis der er andet som taler herfor.

 
 
 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kun gives tilskud til private pasningsordninger ind til barnet bliver 2 år og 10 måneder (3 år ved udsat børnehavealder). 

Der ydes ikke tilskud til forældre, hvor en eller begge forældre er på barselsorlov. Der kan dog gives dispensation i særlige tilfælde. 

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information og ansøgning om tilskud.

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har besluttet, at der gives tilskud til at forældre passer deres egne børn efter § 86 i Dagtilbudsloven.

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information.

Tilskud til pasning af eget barn 2024
Tilskud pr. barn 8.174 kr.

 

 

 

 

 

Pladsanvisning

Telefontid

Pladsanvisningen

Mandag-fredag 9.00 - 11.30

Onsdag- lukket