Befordring i skole

Ansøg om befordring i skole. Som udgangspunkt sørger du som forælder selv for transport til og fra skole, men der er undtagelser.

Ansøg om befordring i skole. Som udgangspunkt sørger du som forælder selv for transport til og fra skole, men der er undtagelser.

Som forælder sørger du selv for dit barns transport til og fra folkeskole.

Folkeskoleloven har dog undtagelser: Hvis der er lang afstand til skole, trafikfarlig skolevej eller hvis befordring er nødvendig for, at et barn med sygdom kommer i skole.

Befordring og frit skolevalg

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet hverken har krav på fri befordring, hvis den valgte skole ligger i egen kommune, eller hvis den ligger i en anden. Kommunen kan dog selv vælge at yde helt eller delvis fri befordring - for eksempel for at understøtte det frie skolevalg.

For syge og invaliderede som benytter det frie skolevalg, skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring som kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde, hvis eleven gik på sin distriktsskole, eller hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret til.

Det er kommunen, der tilrettelægger elevens transport efter en konkret vurdering af elevens transportbehov. Forpligtelsen til at sørge for befordring kan opfyldes ved at henvise eleverne til kollektiv trafik, taxikørsel m.v. eller ved at godtgøre forældres udgifter til egen befordring.

Kommunalbestyrelsen kan til brug for udstedelse af befordringskort til elever videregive oplysninger om elevers navn, adresse og cpr-nummer til private, der administrerer befordringsordninger.

Befordring pga. afstand

  • Børn i børnehaveklasse, 1., 2., og 3. klasse, der har længere end 2,5 km til skole
  • Børn i 4., 5. og 6. klasse, der har længere end 6 km til skole
  • Børn i 7., 8. og 9. klasse, der har længere end 7 km til skole
  • Børn i 10. klasse, der har længere end 9 km til skole

Der bevilges som udgangspunkt ikke befordring pga. afstand til og fra SFO, privatskoler eller folkeskoler uden for kommunen, medmindre barnet er visiteret til et skoletilbud uden for kommunen. 

Befordring pga. trafikfarlig skolevej

Børn, uanset klassetrin, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, men hvor kommunen evt. på baggrund af politi eller vejmyndighed vurderer, at hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør befordring påkrævet

Der bevilges som udgangspunkt ikke befordring pga. trafikfarlig skolevej til og fra SFO, privatskoler eller til folkeskoler uden for kommunen, medmindre barnet er visiteret til et skoletilbud uden for kommunen.

Sygdom

Folkeskoleelever og unge på ungdomsuddannelser, som midlertidigt bliver syge og har brug for transport, har ret til befordring, hvis:

  • Eleven ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler
  • Eleven har folkeregisteradresse i Glostrup Kommune
  • Eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i skolen, hvis eleven befordres til og fra skole
  • Eleven kan fremvise en udtalelse fra lægen, eventuelt en lægeerklæring
  • Eleven ikke er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp
  • Eleven ikke går på privatskole eller friskole

 

Ansøgning om befordring

Du søger om befordring for det kommende skoleår ved at benytte den digitale selvbetjeningsløsning for ansøgning til befordring

Eller du kan udfylde dette ansøgningsskema til befordring skemaet skal afleveres til dit barns skole.

Bevilling af befordring gælder kun for ét skoleår ad gangen, så du skal sørge for en ny ansøgning hvert skoleår. Din ansøgning skal afleveres til skolen senest den 15. juni.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at spørge den administrativ medarbejder på dit barns skole.

 

 

 

 

 

 

 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet