Større kommunale vejprojekter

Her kan du læse mere om de store arbejder vi selv har i gang

Det største igangværende kommunale vejprojekt er omlægning af busterminalen på Banegårdspladsen, men der vil følge flere større anlægsprojekter i kølvandet på Helhedsplanen for tre områder i Bymidten. Disse vil dreje sig om tilpasning af vejforløbene vest for Rådhusparken og igennem Christiansvejsområdet for at sikre god tilpasning til de udviklingsområder, der fastlægges i helhedsplanen.

Der gennemføre en fuldstændig omlægning af busterminalen hvorved der opnås tre delmål: 

  1. Der skabes et langt bedre og overskueligt trafikknudepunkt med kort afstand mellem letbane, busser og S-tog.
  2. Der frigøres en byggegrund i den nordlige side af Banegårdspladsen til byudvikling.
  3. Der sikres plads til en bro, der kan forbinde over jernbanen til Stationsparken og det kommende regionaltogsstop.
  4. Der opnås bedre sammenhæng med Glostrup Shopping Center.

Dispositionsforslaget til ny busterminal indeholder en forenklet busterminal udformet som en gennemkørsels-terminal med standpladser i hver side af terminalgaden (som vist i helhedsplanen). I samarbejde med DSB og Banedanmark er busterminalen udformet så der kan skabes en fælles perron mellem de sydlige standpladser og det nordlige S-togspor. S-togene vil efter åbning af letbanen og implementering af næste generation S-tog forventeligt skulle holde i den vestlige ende af perronanlægget (tættest på letbanen). Dette muliggør at der kan etableres en ny perronside langs det vestgående S-tog, så man kan opnå udstigning direkte til den ombyggede busterminal. S-tog, busser og letbane vil på den måde næsten være et fælles perronanlæg. Her kan du se dispositionsforslaget for ny busterminal.