Whistleblower

Ordningen gælder alle ansatte og samarbejdspartnere med en arbejdsmæssig tilknytning til Glostrup Kommune samt nuværende og tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Glostrup Kommunes whistleblowerordning er etableret på baggrund af en beslutning, som gør whistleblowerordninger lovpligtige i alle lande indenfor EU.

Ordningen i Glostrup Kommune er etableret i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun, og gælder alle ansatte og samarbejdspartnere med en arbejdsmæssig tilknytning til kommunen, fx frivillige, praktikanter, leverandører og rådgivere. Derudover har Glostrup Kommune besluttet, at whistleblowerordningen - udover den netop nævnte personkreds, som er direkte omfattet af whistleblowerloven - skal kunne anvendes af både nuværende og tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsesmedlemmer er dog ikke omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse, og sådanne indberetninger er derfor undergivet de almindelige regler om aktindsigt.

Ordningen gælder ikke borgere, der i stedet skal benytte den almindelige indgang til kommunen, diverse klageinstanser eller eventuelt Borgerrådgiver.

Ordningen gælder kun indberetninger om lovovertrædelser eller grove/alvorlige forhold, og indberetning skal ske via whistleblowerportalen.

Portalen er sat op til, at indberetning som udgangspunkt sker anonymt, men vi opfordrer til, at whistleblowere angiver kontaktinfo, da det vil give det bedste grundlag for at kunne undersøge sagen tilstrækkeligt.

Hvis du ønsker at være anonym, vil vi kraftigt opfordre til, at du via dit personligt tildelte sags-ID og adgangskode løbende holder dig ajour på whistleblowerportalen. Du bliver nemlig ikke automatisk orienteret, hvis der ligger en besked til dig i portalen. Hvis whistleblowerenheden ikke får svar fra dig på væsentlige spørgsmål, vil det kunne betyde, at indberetningen ikke kan undersøges, og derfor må afsluttes på grund af et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag.

Du kan læse meget mere om whistleblowerordningen i Glostrup Kommune i vores whistleblowerpolitik (åbner som PDF-fil).

Whistleblowerordningen kan anvendes til at indberette om forhold, som er omfattet af whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 29. juni 2021 og eventuelle senere ændringer). Der kan således indberettes til Glostrup Kommunes whistleblowerordning om:

  • visse overtrædelser af EU-retten og
  • alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt.

Med hensyn til indberetninger om overtrædelser af EU-retten, kan der fx indberettes om:

  • Overtrædelser vedrørende reglerne om offentligt udbud, databeskyttelse samt statsstøtte. Der henvises til de nærmere regler i artikel 2 i EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter om overtrædelser af EU-retten.

Ved alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt forstås fx:

  • Strafbare forhold, fx misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, herunder fx databeskyttelsesreglerne, forvaltningslovens eller offentlighedsloven, fx overtrædelse af tavshedspligt, omsorgssvigt, bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere mv.
  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om gaver, regnskabsaflæggelse mv.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx i form af seksuel chikane eller anden grov chikane.

 

Glostrup Kommune er som led i offentlighedsordningen forpligtet til at offentliggøre oplysninger om den generelle aktivitet i kommunens whistleblowerordning i det seneste år, jf. whistleblowerloven § 27. Glostrup Kommune kan derfor offentliggøre følgende:

 

Oversigt - antallet af indberetninger i 2023 (åbner som PDF-fil)).

Oversigt - antallet af indberetninger i 2022 (åbner som PDF-fil).

 

 

 

Center for Organisationen og Styring
Politisk betjening