Center for Miljø og Teknik

Center for Miljø og Teknik har 23 medarbejdere fordelt på stab og fire fagteams: Anlæg, Byg, Miljø og Plan og GIS. Hertil kommer Vej og Park med en driftschef og 42 medarbejdere. 

Center for Miljø og Teknik kan kontaktes telefonisk på 4323 6100 eller via mail: miljo.teknik@glostrup.dk

Center for Miljø og Teknik refererer til Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget og Vækst- og Byudviklingsudvalget. 

Anders Asmind
Centerchef
Center for Miljø og Teknik

Staben varetager administrative opgaver, anmeldelse af vilde katte samt tilsyn med de almene boliger. 

Administrerer myndighedsopgaver indenfor vej- og parkområdet samt løser opgaver inden for kollektiv trafik, vejplanlægning, trafiksanering og fører tilsyn med veje og parkanlæg.

Varetager byggesagsbehandling herunder administration af en række myndighedsopgaver i henhold til primært plan- og byggeloven, herunder bygningsreglementet.   

Forestår udarbejdelsen af lokalplaner og kommuneplantillæg, samt andre myndighedsopgaver i henhold til planloven.  

Udviklingsopgaver inden for GIS-området, herunder styrkelse af GIS og geodata som element i det digitale administrationsgrundlag i den øvrige organisation og øget anvendelse af GIS og geodata i borgerbetjening og kommunikation med borgerne

Øvrige opgaver på GIS-området, herunder GIS-infrastruktur og data- og kortproduktion

Administrerer en række myndighedsopgaver i henhold til natur- og miljølovgivningen bl.a. naturbeskyttelse samt jordforurening, grundvandsbeskyttelse og virksomhedstilsyn. Vi arrangerer også Naturens Dag og varetager politisk besluttede områder som klima og biodiversitet.  

Sikrer fremkommelighed og infrastruktur ved ren- og vedligeholdelse af kommunens vejnet samt pleje og vedligeholdelse af de grønne områder og naturpladser.  

 

Center for Miljø og Teknik