11. marts 2024 tiltræder Barbara Lisemose som Centerchef for Center for Sundhed og Velfærd

Barbara Lisemose
Centerchef
Center for Sundhed og Velfærd

Center for Sundhed og Velfærd

Center for Sundhed og Velfærd er organiseret med en central funktion på rådhuset og 3 decentrale grene. I centret har vi fokus på tidlig opsporing, det nære sundhedsvæsen og velfærdsteknologi, og vi inddrager frivillige til glæde for vores borgere. Center for Sundhed og Velfærd vil være en rehabiliterende organisation, hvor kerneopgaverne er mestring og udfoldelse med fokus på brugerinddragelse.

Center for Sundhed og Velfærd arbejder ud fra 6 værdier:

 • Sammenhæng
 • Kvalitet
 • Værdighed
 • Samarbejde
 • Engagement
 • Dygtighed

Afdelingen Sundhed, Udvikling og Uddannelse på rådhuset hører direkte under centerchefen for Center for Sundhed og Velfærd.

Sundheds-teamet

Sundheds-teamet initierer og udfører en række sundhedsforebyggende aktiviteter rettet mod alle kommunens borgere. Teamet består af medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund.

 • Forebyggelse og sundhedsfremme - herunder bl.a. kurser i rygestop og sunde vaner
 • Sundhedsaftaler
 • Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • Tværkommunalt genoptræningssamarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune

Udviklings-teamet og administration

Udviklings-teamet og administrationen understøtter centrets eksterne enheder, driver en række udviklingsprojekter samt servicerer det politiske niveau. 

 • Udviklingsprojekter
 • Brugerundersøgelser
 • Servicerer det politiske niveau
 • Administration på tværs af centeret

Uddannelses-teamet

Uddannelses-teamet står for uddannelsen af

 • social- og sundhedshjælpere
 • social- og sundhedsassistenter
 • sygeplejestuderende

 Teamet understøtter patientsikkerheden idet den ene konsulent er risikomanager.

 

De tre ældrecentre i kommunen ledes af tre ældrecenterledere. Området dækker også dagcentre og køkkener.

Du kan læse mere om de tre ældrecentre på deres egen side.

Ældrecenter Dalvangen

Ældrecenter Hvissinge

Ældrecenter Sydvestvej

Dag- og demenscenter

Dag- og demenscenter ligger på Ældrecenter Hvissinge.

Dag- og demenscenter 

Hjemmepleje

Hjemmepleje til både praktisk hjælp og personlig pleje udføres af to leverandører hele døgnet:

 • Glostrup Kommunes Hjemmepleje 
 • HjemmeHjælpen A/S pr. 1. februar 2024.

Du vælger selv hvilken af de to leverandører, du vil have til at udføre hjemmehjælpen.

Hos begge leverandører består personalet af følgende medarbejdergrupper:

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter 

Begge leverandører er forpligtet til at:

 • tage udgangspunkt i dig og din hverdag i tilrettelæggelsen af ydelserne
 • tilstræbe fast hjemmehjælper eller en kendt afløser
 • den enkelte medarbejder skal være i stand til at identificere sig med ID-kort
 • yde en faglig kvalitet med opdateret viden
 • Hjemmesygepleje
 • Formål
 • Formålet med hjemmesygeplejeordningen er, at imødekomme behovet for hjemmesygepleje i tilknytning til sygdomsbehandling, pleje og rehabilitering i forhold til, at du bliver så selvstændig som muligt i dit sygdomsforløb. Det sker i det omfang, det er medicinsk og socialt forsvarligt, så du kan forblive i eget hjem under sygdom. 

Hvem kan få sygepleje?

Alle borgere har ret til gratis hjemmesygepleje. Det gælder uanset om, du opholder sig i bopælskommunen eller i en anden kommune.

Der kan komme en hjemmesygeplejerske efter henvendelse fra dig eller pårørende, hospitalet eller den praktiserende læge.

Du kan modtage hjemmesygepleje hele døgnet.

Ydelser efter sundhedsloven

Hjemmesygeplejen kan for eksempel bestå i:

 • medicinhåndtering
 • skift af forbindinger ved sår
 • pleje af alvorlig syge og døende
 • støtte og vejledning ved sygdom
 • støtte og vejledning til vedligeholdelse af almindelige dagligdags funktioner i forbindelse med sygdom
 • rehabilitering i forhold til sygepleje og behandling
 • Demenskonsulenter

Se mere om demens her.

Visitationsenhenden

Visitationsenheden består af: boligvisitation, udskrivningskoordinatorer, administrative og udekørende visitatorer. I visitationen arbejdes der med mange forskellige lovparagraffer, hvor nogle af de mest hyppige er listet op længere nede.

I visitationen arbejder forskellige faggrupper, dog alle med en sundhedsfaglig baggrund. Visitationen behandler bl.a. ansøgninger vedrørende lov om social service til:

 • Personlig pleje og praktisk hjælp (§83)
 • Hverdagsrehabilitering (§83a)
 • Genoptræning, som ikke er relateret til sygehusophold (§86)
 • Selvvalgt hjælper (§94)
 • Borgerstyret personlig assistance/BPA (§95 + §96)
 • Merudgifter til voksne (§100)
 • Pasningsorlov (§118)
 • Plejeboliger (§192)

Det er også i visitationen at der kan ansøges om:

 • Flextrafik
 • Omsorgstandpleje
 • ”Post til døren”
 • Dagcenter/demensdagcenter
 • Hovedrengøring
 • Betalingstilsagn fra udenbys borgere eller betalingstilsagn til Glostrup borgere i andre kommuner.
 • De udekørende visitatorer foretager visitationsbesøg i borgers eget hjem. De udekørende visitatorer udreder borger, og vurderer hvilken hjælp borger har behov for. Henvendelserne kan komme fra borger selv, pårørende, læger m.m.

Det er de administrative visitatorers arbejdsområde at besvare og bemande visitationens telefontid, tilpasse borgers ydelser og gennemlæse ekstern kommunikation samt visitationens fælles mail.

Udskrivningsteamet

I udskrivningen sidder udskrivningskoordinatorerne og planlægger udskrivelse af borger fra hospitalerne. Det er også udskrivningen der har overblikket over, hvem der er indlagt på Rehabiliteringshuset Digevang og står for ind/udskrivelse herfra.

Boligvisitation

I boligvisitationen arbejder en administrativ konsulent, som bl.a. har ansvar for:

 • Plejevederlag (§119)
 • Sygeplejeartikler (§122)
 • Individuel befordring (§117)
 • Udlæg, regninger og opkrævning af betalinger
 • Det er også boligvisitationen der har overblik over ventelisten til ældre -og plejeboliger.

Se kontaktoplysninger samt åbningstider nedenfor. 

Rehabiliteringshuset Digevang (midlertidige pladser)

Hvis du på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse ikke længere kan klare dig i eget hjem, har du mulighed for at få et ophold på Rehabiliteringshuset Digevang, som er beliggende på Digevangsvej 5 ved siden af Ældrecenter Dalvangen.

Du kan læse mere om Rehabiliteringshuset Digevang på denne side:

Rehabiliteringshuset Digevang

Der er 20 pladser til ophold i Rehabiliteringshuset Digevang. Pladserne er fordelt på 2 etager.

Rehabiliteringshuset Digevang er nybygget og stod færdigt til indflytning december 2021. Der er ene stuer og fælles opholdsstuer på begge etager. Alle måltider serveres i spisestuen som ligger i stueetagen. Der er altid personale til stede som kan hjælpe dig, hvis du har brug for det.

I Rehabiliteringshuset Digevang vil du opleve en stemning med masser af godt humør. Der er et bredt tværfagligt samarbejde, så du vil både kunne møde plejepersonale, træningsterapeuter og visitatorer. Derudover er der et tæt samarbejde med din egen praktiserende læge, når det kræves.

Du får to kontaktpersoner tilknyttet, når du er på ophold i Rehabiliteringshuset Digevang. Dine kontaktpersoner vil, så vidt det er muligt, være med ind over hele dit forløb.

Du vil få hjælp til personlig pleje og sygepleje fra morgenstunden, alt efter hvad dine behov er. Vi planlægger et forløb sammen med dig, hvor vi forsøger at tage hensyn til dine ønsker og forventninger.

Vi har trådløst internet i huset. Du kan få en kode af personalet. 

I Rehabiliteringshuset Digevang har vi fokus på Glostrup Kommunes kerneopgaver som er ”mestring og udfoldelse”. Det betyder, at vi - sammen med dig og dine nærmeste - gerne vil sikre, at du oplever, at du kan mestre dit liv med de ressourcer du selv har til rådighed fysisk, psykisk og socialt. Med fokus på dette kan du udfolde dig i dit eget liv, så du oplever livskvalitet uanset den situation som du befinder dig i.

Vi arbejder efter rehabiliteringsprincipper som betyder, at du selv skal være så aktiv som muligt i din daglige pleje, træning og behandling med støtte fra det faglige personale.

Træning

Træningscentret tilbyder træning efter Sundhedsloven §140 samt efter Servicelovens §86 og §44 samt patientrettet forebyggelse i form af Forløbsprogrammer.

Træning efter Sundhedsloven §140 kræver en genoptræningsplan fra hospitalet. Her har vi et samarbejde med Albertslund og Brøndby kommuner, hvor en del af deres borgere træner i Glostrup kommune og en del af vores borgere træner i henholdsvis Albertslund og Brøndby alt afhængig af hvilken diagnose borgeren er henvist med.

Træning efter Servicelovens §86 kræver at borgeren har fået visiteret et forløb af Visitationsenheden.

Træning efter Servicelovens §44 kræver at barnet har fået visiteret et forløb af Familieafsnittet.

Ergoterapeuter fra Træningscentret sørger for hjælpemidler på kommunens 3 Ældrecentre.

For at deltage i vores forebyggende tilbud kræver dette en henvisning fra egen læge.

Derudover har Træningscentret et bredt samarbejde med andre centre i Glostrup kommune.

På Træningscentret er der ansat fysio- og ergoterapeuter.

Hjælpemidler

Hjælpemiddelteamet bevilliger hjælpemidler efter Servicelovens § 112. Der kan bevilliges tekniske hjælpemidler, for eksempel rollator eller kørestol særlige personlige hjælpemidler, for eksempel ortopædisk fodtøj eller inkontinenshjælpemidler.
For begge typer af hjælpemidler skal der være tale om en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, for at det kan bevilliges.

Hjælpemiddelteamet bevilliger også handicap biler, kommunikationshjælpemidler samt boligændringer.

Ansøgning kan ske via siden Hjælpemidler

Vurdering og bevilling af merudgifter efter §100 varetages også af hjælpemiddelteamet.

Hjælpemiddelteamet består af ergoterapeuter samt administrativ medarbejder.

Center for Sundhed og Velfærd
Ældrecenter Dalvangen
Ældrecenter Hvissinge
Ældrecenter Sydvestvej
Den kommunale hjemmepleje

Telefontid

Hjemmeplejen har telefontid mandag til fredag 8.30-10.30 samt 13.00-14.00

HjemmeHjælpen A/S

Telefontid

HjemmeHjælpen A/S har telefontid mandag til fredag 8.00-11.00 samt 14.00-15.00

Kommunal sygepleje

Telefontid

Den kommunale sygeplejes telefontid er mandag til fredag 9.00-10.00 og 13.00-14.00

Visitationsenheden

Telefontid

Visitationsenheden har telefontid mandag til fredag 9.00-10.00

Telefontid

Udskrivning har telefontid mandag til fredag 9.00-10.00

Ældre- og plejebolig

Telefontid

Ældre- og plejebolig har telefontid mandag til fredag 9.00-10.00

Træningscenteret

Telefontid

Træningscenterets telefontid er mandag til fredag 8.00-13.00

Hjælpemidler

Telefontid

Hjælpemidler har telefontid mandag til fredag 9.00-10.00

Rehabiliteringshuset Digevang