Helhedsplan for tre områder i Bymidten

Vi har fastlagt tre store udviklingsområder, hvor kommunale arealer kan bringes i spil og udvikles til gavn for byen som helhed

Glostrup Kommune har udarbejdet en helhedsplan for tre kommunale arealer i Bymidten: Banegårdspladsen, Rådhusparken og Området ved Christiansvej. Helhedsplanen kan ses via dette link: Helhedsplan.

Helhedsplanen skaber en mere præcist defineret Banegårdsplads, der løser mange udfordringer idet der skabes plads til såvel en velfungerende busterminal som en broforbindelse på tværs af jernbanen. Der skabes også en mere intim plads foran den gamle stationsbygning, så denne forhåbentligt kan aktiveres. Pladsens nye randbebyggelse danner byens nye kant mod busterminalen.

I Rådhusparken etableres et nyt sydligt boligkvarter der hvor Bygning Syd og biblioteket ligger nu. Tilsvarende bygges nyt på den nordlige side af brandstationen i stedet for de nuværende almene/kommunale lejeboliger. Brandstationen foreslås fastholdt omkring det nuværende slangetårn og garageanlæg med genplacering af en del af stationens funktioner så denne kan opretholdes uafhængigt af et nyt boligbyggeri. Derved skabes mulighed for en gennembrydning frem til Glostrup Bio, så Rådhusparken kan få en bedre forbindelse til Bryggergårdsvej, fx ift. etablering af ”kulturakse”. Rådhusparken selv fastholdes som den del af området, der rummer de voksne træer og det diagonale stisystem. Parken kan i forbindelse med etablering af de nye boliger revitaliseres med nye stier og aktivitetsområder, så brugen af området styrkes, inkl. samspil med de kommunale funktioner i området n(Aktivitetscenter og Ældrecenter Sydvestvej).

I området omkring Christiansvej skaber bebyggelsen et skærmet gårdrum/haverum delt med den nye daginstitution på Eriksvej. Engtoftevej genåbnes med dobbeltrettet trafik til og fra Søndre Ringvej. Christiansvej bliver på den måde områdets nye hovedakse og vil betjene det samlede område trafikalt. I Engtoftevejssløjfen placeres et p-hus, der skal servicere kvarteret og stille supplerende kapacitet til bebyggelserne i Rådhusparken og øvrige offentlige funktioner.

Helhedsplanen anviser i sit formsprog forskellige arkitektoniske retninger for de tre områder, der på den måde opnår hver sin identitet. Dette kommer klarest til udtryk i de viste tagformer i helhedsplanen. Bebyggelse på Banegårdspladsen har flade tage anvendt til tagterrasser. Den nordlige del af Rådhusparken har saddeltage i stil med de øvrige omgivende bebyggelser og området ved Christiansvej og den sydlige del af Rådhusparken har en variation i tagformer og bygningshøjder, som passer til de forholdsvis varierede omgivelser. Der er i planen fastlagt en række friarealer, park- og byrum, der giver en enkel og klar opdeling af områderne i offentlige zoner og private/bolignære zoner. For alle tre områder vil der fremtidigt kunne skabes en mere klar identitet og samtidig plads til en del flere boliger.  

 

Glostrup Kommune er i disse år inde i en meget gunstig udvikling med mange projekter, der vil kunne rumme talrige nye borgere. Kommunens erhvervsliv blomstrer og der er stor aktivitet på alle områder - ikke mindst udbygning af den kollektive transport, der indenfor et par år vil få sin foreløbige kulmination med idriftsætning af letbanen.

Der sker stor tilflytning til Glostrup og som kommune har vi et stort ønske om at kunne imødekomme efterspørgslen efter gode, velbeliggende boliger. Derfor har kommunalbestyrelsen for nogle år tilbage startet en proces for at undersøge en række centrale udbygningsmuligheder samt realisere disse. Udbygningsområderne i Bymidten i Glostrup er beliggende tæt sammenflettet med den eksisterende by og udvikling af områderne krævede derfor komplekse overvejelser.

For at undersøge de praktiske muligheder blev der gennemført dialog med en række af investor/developermarkedets parter om byggemulighederne i Glostrup Bymidte. Denne dialog mundede ud i et samarbejde mellem Glostrup Kommune og PFA pension om udarbejdelse af en helhedsplan for tre kommunale områder i Bymidten. 

Pressemeddelelse - maj 2021:

PFA og Glostrup kommune sammen om helhedsplan for bymidten i Glostrup
PFA og Glostrup kommune har indgået en aftale om at udarbejde en helhedsplan for centrale områder i Glostrup. Målet er at skabe en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig bymidte.

Attraktive boliger og nye sammenhængende byrum med rekreative områder, klimasikring og forskønnelse. Det er en nogle af de ideer, der er på tegnebrættet, når PFA i samarbejde med Glostrup Kommune i de kommende år skal færdiggøre helhedsplanen for bymidten i Glostrup. Helhedsplanen omfatter Banegårdspladsen, Rådhusparken og et område syd for Fritidscentret i Glostrup.

Flere beboere – mere liv
Det er helhedsplanens formål at skabe gode rammer for at bo i nye boligområder i de centrale områder af Bymidten. Flere borgere og nye boliger skal skabe mere liv i området. De nye boliger skal indpasses med respekt for det bestående, så der skabes sammenhæng og bedre byliv i områderne. Rådhusparken er bymidtens grønne lunge og den skal bevares som en del af helhedsplanen. Det er en del af helhedsplanens hensigt at parken bindes sammen med de omgivende kvarterer og gøres mere aktiv.

Nemmere adgang og bedre sammenhæng
Området omkring Banegårdspladsen skal udvikles, så der skabes bedre sammenhæng mellem de mange forskellige funktioner, som skal rummes. Det er fx i forhold til nye boliger, bedre sammenhæng ift. centre og detailhandel, bedre adgangsforhold til stationen, når den udbygges med letbane og regionaltogstop og endelig en ny broforbindelse for gående og cyklister over banen til områderne syd for jernbanen for at binde byen bedre sammen.

Klimatilpasning
Der lægges vægt på klimatilpasning af byområderne, og på at bruge regnvand som et aktivt og rekreativt element. Dette kan være ved at aflede regnvandet på terræn eller ved at håndtere mest muligt lokalt.

Bedre parkeringsløsninger
Parkering ønskes i videst muligt omfang fjernet fra terræn og vil i endnu større grad end nu blive henlagt til parkeringsfaciliteter i konstruktion eller moderne parkeringsløsninger under jorden. 

Videre proces
Arbejdet med færdiggørelse af helhedsplanen igangsættes her i midten af 2021 og forventes afsluttet inden udgangen af 2022. Derefter igangsættes udbudsprocesser og lokalplaner.

Udtalelser:

”Det er vigtigt for os at sikre en bymæssig sammenhæng, der kan rumme vigtige pejlemærker til Glostrups historie og samtidig udvikle bymidten som et attraktivt område at bo i. Det er fx med attraktive boliger og bedre sammenhæng på Banegårdspladsen. Jeg er glad for, at vi har valgt PFA, og jeg er sikker på, at de kommer til at blive en formidabel samarbejdspartner”, udtaler Piet Papageorge, Venstre.

”Vi har med valg af PFA som samarbejdspartner også lagt stor vægt på at der bliver gennemført en grundig borgerdialog og inddragelse af andre interessenter som en del af processen med helhedsplanen”, udtaler Kasper Damsgaard, Socialdemokratiet.

”Glostrup kan blive et vigtigt knudepunkt for den kollektive transport de kommende år. Med helhedsplanen understøtter vi at s-tog, busser, letbane og regionaltog hænger bedst mulig sammen med resten af bymidten, når vi udvikler området omkring Banegårdspladsen”, udtaler Palle Laustrup, SF.

”Det er vigtigt at vi indtænker klimaforandringer og bæredygtighed, fx i form af regnvandsløsninger, når vi udvikler byen. Det opnår vi med den kommende helhedsplan.”, udtaler Kirstina Tranberg, Enhedslisten.

”Det er vores fælles målsætning at sikre en generel forskønnelse af bymiljøet med bæredygtigt byggeri og klimasikrede områder, herunder også flere grønne områder og bedre forbindelser mellem de forskellige kvarterer i byen”, siger Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA Ejendomme.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2022 at sende Forslag til helhedsplan for tre områder i Bymidten i offentlig høring. De tre områder er Banegårdspladsen, Rådhusparken og Området ved Christiansvej.

Helhedsplanen skaber en mere præcist defineret Banegårdsplads, der løser mange udfordringer, idet der skabes plads til såvel en velfungerende busterminal som en broforbindelse på tværs af jernbanen. I Rådhusparken etableres et nyt sydligt boligkvarter der hvor Bygning Syd (den gamle Teknisk Forvaltning) og biblioteket ligger nu. Tilsvarende bygges nyt på den nordlige side af brandstationen i stedet for de nuværende almene/kommunale lejeboliger. Området omkring Christiansvej gives en ny trafikstruktur og der vises en ny bebyggelsen med et skærmet gårdrum/haverum delt med den nye daginstitution på Eriksvej. 

Helhedsplanen var i høring i 11 uger fra 26. oktober 2022 til 11. januar 2023. Den lange høringsperiode var fastlagt for at give mulighed for en grundig offentlig debat. Der har været afviklet tre borgermøder i forbindelse med den offentlige høring og vi takker mange gange for alles deltagelse. Vi har noteret bemærkningerne på møderne og har ligeledes lagt optagelser af møderne på Facebook. De forskellige modtagne bemærkninger kan læses her: Bemærkninger til helhedsplanen.

Borgermøder faldt således:

1. Om Rådhusparken: Bibliotekssalen d. 24. november kl. 18.30 til kl. 20.30
2. Om Christiansvej: Glostrup Fritidscenter d. 5. december kl. 18.30 til kl. 20.30
3. Om Banegårdspladsen: I Glostrup Shoppingcenter d. 7. december kl. 18.30 til kl. 20.30

Pressemeddelelse

Glostrup Bymidte udvikles med ca. 40.000 m2 nybyggeri
Glostrup Kommune udbyder nu ca. 40.000 m2 nybyggeri til salg, hvoraf ca. 38.800 m2 er udlagt til boliger. De nye bebyggelser placeres i de attraktive byområder Banegårdspladsen, Rådhusparken og Christiansvej.

Mulighed for omfattende udvikling af Glostrup Bymidte

”Baggrunden for at igangsætte en omfattende udvikling af Glostrup Bymidte er dels et ønske om at skabe en mere attraktiv, grøn og levende bymidte med en bedre sammenhæng mellem de forskellige bykvarterer og byrum, dels at imødekomme den stigende efterspørgsel efter attraktive og bæredygtige boliger i kommunen.

Desuden har vi et ønske om at udnytte effekten af, at Glostrup Station er et af de helt centrale trafikale knudepunkter i Hovedstadsregionen med ca. 17.000 daglige togpassagerer.

Glostrup Station sikrer en nem adgang til såvel det centrale København som til Københavns Lufthavn og stationen vil i 2030, når Letbanen er i drift og når regionaltogene stopper i Glostrup, dagligt betjene ca. 50.000 passagerer inkl. buspassagerer”, udtaler borgmester Kasper Damsgaard (A).

Helhedsplanen for Glostrup Bymidte – de 3 byområder
I 2019 igangsatte kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune arbejdet med en helhedsplan for Glostrup Bymidte og de 3 byområder Banegårdspladsen, Rådhusparken og Christiansvej. Formålet  var at skabe en mere levende og sammenhængende bymidte, blandt ved at tilføre bymidten flere boliger.

Banegårdspladsen
Omkring den nuværende banegårdsplads er der store arealer, som i dag alene udnyttes som busterminal og med den kommende Letbane bliver det muligt at reducere busterminalområdet og konvertere området til anden anvendelse. Det overskydende areal giver plads til boliger og erhvervslokaler. Jf. helhedsplanen kan der bygges cirka 8.000 m2.

Rådhusparken
Her er det planen bl.a. at flytte biblioteket til ny lokation og optimere en del af rådhuset for at skabe plads til ca. 16.500 m2 boligbebyggelser. De nye bebyggelser indpasses i den eksisterende, smukke Rådhuspark, som sammen med flere andre rekreative og grønne områder i de øvrige områder udgør byens grønne identitet.

Christiansvej
Området lige syd for Glostrup Fritidscenter, der tidligere har huset nyttehaver, en racerbane til fjernstyrede biler og en parkeringsplads til Glostrup Fritidscenter udbygges med ca. 15.600 m2 boliger plus et mobilitetshus som f.eks. kan rumme opladning af el-biler og parkering af biler, elcykler og løbehjul.

Næste fase er valg af bygherre

”Næste fase af byudviklingsprojektet i Glostrup Kommune er, at vi skal vælge den samarbejdspartner (evt. gruppe af samarbejdspartnere), som vi ønsker at indgå aftale med i forhold til at gennemføre den vedtagne helhedsplan samt udarbejde en lokalplan for det enkelte byområde. Vi ser med interesse frem til at modtage købstilbud på de 3 byområder, som Glostrup Kommune den 6. december 2023 udbyder”, slutter borgmester Kasper Damsgaard.

Udbudsmateriale + bilag

Her finder du udbudsmaterialet for salg af byggeretterne i helhedsplanen