Regionaltogstop

Trafikken i Hovedstadsområdet hænger bedre sammen når regionaltogene igen stopper på Glostrup Station

Glostrup Station er en af de oprindelige stationer på den gamle Roskilde-bane. S-toget fik i 1955 endestation i Glostrup og man kunne her skifte til fjerntog. Efter udbygningen af S-togsnettet er fjerntogsperronen blevet nedprioriteret og er nu gammel og utidssvarende. For ca. 15 år siden blevet driften helt indstillet og perronen lukket af for at DSB kunne opnå større gennemkørselskapacitet mellem Valby og Høje Taastrup.

I den seneste årrække har der været et holdningsskifte i forhold til togbetjeningen af Hovedstadsområdet. Den kollektive trafik vil stå meget stærkere, hvis fokus ikke er ensidigt på pendling til det centrale København, men i lige så høj grad pendling på tværs af Hovedstadsområdet og til andre destinationer - eksempelvis Kastrup Lufthavn. Derfor er der nu politisk vilje til at retablere regionaltogstop på Glostrup Station. 

Folketingets Trafikudvalg har godkendt et beslutningsgrundlag for nyt regionaltogstop med en overslagsøkonomi på 490 mio. kr. Projektet er derefter indarbejdet i Banedanmarks anlægsplan. Dog desværre først til udførelse i årene 2030-32. Så der er lidt tid at vente endnu! Her kan du læse Banedanmarks anlægsplan.

Kommunerne i Hovedstaden (KKR Hovedstaden) har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en række fælles infrastrukturprioriteringer - de såkaldte VIP-projekter. VIP-projekterne udgør et samlet bud på, hvilke infrastrukturprojekter der bør prioriteres i Hovedstadsområdet i de kommende år.

KKR Hovedstaden har besluttet at arbejde for at fremme en række projekter for at undgå at trængselsproblemerne i Hovedstaden vokser kommunerne helt over hovedet. Kommunerne og Region Hovedstaden er enige om 7 prioriterede infrastrukturprojekter. Glostrup Kommune er tovholder på det ene af disse VIP-projekter - en ny togforbindelse fra Roskilde til Kastrup. Der er er nemlig en række helt klare fordele:

  • Et større opland får let adgang til lufthavnen: Med en ny togforbindelse til lufthavnen vil det store vestsjællandske opland opnå let og hurtig afgang til lufthavnen. Forbindelsens stop på Glostrup og Ny Ellebjerg stationer sikrer udveksling med henholdsvis letbanen og metroen. Derved opnås en fleksibel og stærk forbindelse mellem lufthavnen og det Storkøbenhavnske område.
  • Københavns Hovedbanegård fremtidssikres: En ny togforbindelse vil aflaste Københavns Hovedbanegård, idet flere togforbindelser mellem provinsen og lufthavnen kan køre udenom det centrale København. Der vil ikke være samme behov for at køre gennem hovedbanegården i transit. Derved frigøres sporplads til andre forbindelser. 
  • God samfundsøkonomi: Etablering af en direkte togforbindelsen gennem Glostrup til lufthavnen vil være en god forretning. Hvis forbindelsen skabes ved omdisponering af de eksisterende togafgange, vil et regionaltogstop på Glostrup station i sig selv have en endog meget positiv samfundsøkonomi. Der kan forventes en forrentning på op til 14% på grund af den forventede store efterspørgsel på et mellemstop på regionaltogene mellem Valby/Ny Ellebjerg og Høje Taastrup.
  • Letbaneøkonomien vil også styrkes: Glostrup station er letbanens hovedstation og derfor vil udveksling med andre transportformer lige netop her have stor betydning. Det er beregnet, at 7-10 % af letbanens passagergrundlag vil være skiftepassagerer mellem letbane og regionaltog/fjerntog på Glostrup station

Der er i den nuværende kollektive trafik ikke særlig god trafikbetjening af lufthavnen fra vest. De primære forbindelser er via Øresundstog og Amagermetroen. Disse ruter skal udbygges hvis lufthavnen skal sikres en fortsat vækst uden massiv udbygning af motorvejene. Ved at skabe et mere sammenhængende net af forbindelser sikres helt grundlæggende bedre sammenhæng i det offentlige system og dermed reduceres det samlede trafikarbejde. Projektet er derud over ikke særligt omfattende og vil hurtigt kunne gennemføres.

Projektet udgør en vigtig brik i en bæredygtig tilbringer-funktion til Kastrup Lufthavn og reducerer behovet for biltrafik til lufthavnen – særligt fra det sjællandske og fynske opland. Projektet sikrer samtidig en større fleksibilitet i det kollektive trafiknet i Hovedstadsområdet, der bliver mere sammenhængende, driftssikkert og attraktivt at benytte. Det vil anspore flere rejsende til at benytte kollektiv transport og dermed reduceres CO2-udledningen fra det samlede transportarbejde.

Du kan finde faktaarket for VIP-projektet her. Du kan læse mere her om KKRs indsats her og også om de øvrige VIP-projekter.

Muligheden for at få en opdateret fjerntogsperron på Glostrup station er blevet grundigt beskrevet i Banedanmarks beslutningsgrundlag for projektet. Beslutningsgrundlaget er det materiale, der danner grundlag for Folketingets Trafikudvalgs drøftelser af sagen forud for indarbejdelse i en finanslov.

Beslutningsgrundlaget beskriver muligheden for at oprette en direkte togforbindelse med tre tog i timen fra Roskilde over Glostrup til Kastrup lufthavn. Det er det tog projekt, der hedder Ring-Syd. Ud over at skabe en direkte togforbindelse fra Roskilde (Odense) til Kastrup lufthavn, vil projektet også muliggøre at øvrige regionaltog og nogle af intercitytogene også kan stoppe i Glostrup.

Ud over udbygning af fjerntogsstoppet i Glostrup Station indeholder projektet en udvidelse af Ørestad Station og et overhalingsspor ved Ny Ellebjerg for at der kan opnås tilstrækkelig kapacitet. Herud over forudsættes udbygning af Kastrup Lufthavn Station, hvilket ligger i et separat projekt.

Beslutningsgrundlaget opstiller to forskellige muligheder for udbygning af Glostrup station. En med to ø-perroner ligesom i Høje-Taastrup - altså 4 perronsider, hvilket vil koste 410 millioner kroner og en løsning med med en enkelt ø-perron, hvilket vil koste cirka 250 millioner kroner. Der er indgået aftale i foråret 2019 mellem folketingspartierne V, LA, K og DF om at udbygning af infrastruktur i Danmark 'Et sammenhængende Danmark'. Som del af den aftale skal den lille udbygningsmulighed fremmes.

I Glostrup Kommune arbejder vi for at gennemføre fjerntogsstoppet på Glostrup St. for det vil i sig selv med en række fordele lokalt og særligt for letbanens driftsøkonomi (passagergrundlag). Samtidig samarbejder vi Region Hovedstaden og kommunerne langs den nye togforbindelse for at gennemføre det samlede Ring-Syd-projekt.

Her kan du finde Beslutningsgrundlag