Ekspropriationer

For at projektet kan virkeliggøres, har det været nødvendigt at ekspropriere arealer fra naboejendomme. Her kan du læse om processen og finde relevante afgørelser.

Det er nødvendigt at overtage en del privat ejendom for at gennemføre letbaneprojektet. Ekspropriation i forbindelse med store infrastrukturprojekter som letbanen kan kun finde sted, hvis det skønnes absolut nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af projektet. Letbaneprojektet er udformet, så der skal eksproprieres mindst muligt.

Ekspropriation kan være enten delvis eller fuldstændig ekspropriation. Der vil være tale om talrige delvise ekspropriationer, hvor Hovedstadens Letbane ændrer skelforhold og overtager en mindre del af en ejendom (et grundareal). Hvis en betydelig del af en ejendom skal overtages, eller hvis eksempelvis ejendommens hovedbebyggelse skønnes at være uanvendelig til sit formål efter etablering af letbanen, vil fuldstændig ekspropriation finde sted. 

Ved ekspropriation vil der blive fastlagt en erstatning, der udbetales til ejendommens ejer. Ved en delvis ekspropriation tager erstatningen udgangspunkt i en konkret vurdering af værdien af de ting, der fjernes/flyttes. Værdi af beplantning, hegn og andre forhold fastlægges ud fra de erstatninger, der er fastlagt ved tilsvarende forudgående ekspropriationer. Ved en fuldstændig ekspropriation fastsættes erstatning ud fra en vurdering af ejendommens værdi i almindelig handel og vandel. Denne værdi fastsættes ud fra de eksisterende forhold – altså som om der ikke skulle være en letbane. 

Det er Hovedstadens Letbane, og ikke Glostrup Kommune, der gennemfører ekspropriationerne. Ekspropriationerne er opdelt i en besigtigelsesforretning og efterfølgende selve ekspropriationsforretningen, hvor erstatning fastlægges. Det er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne der leder forretningerne. Kommissarius er en uvildig statslig instans, der vurderer rimeligheden af ekspropriationen.

Besigtigelser: 
Der er gennemført besigtigelser af samtlige berørte ejendomme, hvor de fremtidige forhold er drøftet med ejendommenes ejere. Udskrift af forhandlingerne fra besigtigelserne kan ses på Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. 

Ekspropriationer:
Ekspropriationsforretningerne er der, hvor der fastlægges erstatning og hvor arealerne overtages. Alle ekspropriationer har fundet sted. Ekspropriationerne gennemføres på baggrund af arealfortegnelser, der viser den præcise omfang af indgrebet. Indtil videre har Hovedstadens Letbane offentliggjort følgende arealfortegnelser:

Fortegnelse-24 - Totalekspropriationer
Fortegnelse-25 - Sydvestvej til Glostrup Hospital samt CMC i Ejby
Fortegnelse-30 - Kommunegrænsen mod Brøndby til Sydvestvej
Fortegnelse-31 - Gl. Landevej 1 til Nordre Ringvej 127
Fortegnelse-32 - Nordre Ringvej 129 til Slotsherrensvej 409

Hvis du er berørt af ekspropriationer til letbanen eller savner yderligere oplysninger, skal du kontakte Hovedstadens Letbane, der varetager al kommunikation i forbindelse med ekspropriationerne. Kontakt Hovedstadens Letbane på tlf. 3311 1700, info@dinletbane.dk.