Letbaneprojektet

Arbejdet med at anlægge letbanen har været længe undervejs, men heldigvis nærmer afslutningen af arbejdet sig.

Den konkrete fremdrift af det samlede projekt kan ses vis dette link: Letbanens fremdrift. I dokumentet kan ses for hver enkelt kommune, hvor langt arbejdet er kommet. Fremdriften er opgjort for vejomlægning (anlægsarbejder) og for selve letbanedelen (skinnelægning). Oversigten opdateres en gang i kvartalet, når Hovedstadens Letbane udsender status for projektet.

Herunder er beskrevet hvilke typer arbejder, anlægsarbejdet har bestået af.

En del steder er der nedrevet bebyggelse, for at få plads til letbanen. De mest omfattende nedrivninger fandt sted omkring krydset Hovedvejen/Nordre Ringvej, hvor en stor del af den vestlige side af vejen er revet ned. Der er ligeledes fjernet af del bygninger ved hospitalet og ved Slotsherrensvej. På den resterende del af strækningen har projektet mest betydet reduktion af forhaver, grønne arealer og ikke mindst træer i Vestskoven.

En stor del af Ring3 er omlagt for at få plads til letbanens skinneanlæg, master og perroner. Gennem Glostrup drejer det sig primært om strækningen fra Banemarksvej til Sofielundsvej, der er markant udvidet og nu ser helt anderledes ud. På strækningen nord for Sofielundsvej er letbanen placeret i siden af vejen og derfor er selve vejarealet ikke så påvirket.

For at vognbaner, cykelstier og fortovene kunne flyttes rundt, skulle der først flyttes en masse ledninger. Det de tusindevis af kloak-, vand-, el- og teleledninger, der indtil nu har ligget trygt og godt under vej og fortov. Ledningerne er flyttet fordi de ikke må ligge under letbanens kommende skinner, da et ledningsarbejde vil stoppe driften af letbanen. 

Syd for Sofielundsvej er Nordre Ringvej fuldstændigt omlagt med nye vognbaner, cykelstier og fortove. Nord for Sofielundsvej er det hovedsageligt den vejside, der vender mod letbanen, der har fået en tur. Arbejdet har stået på siden 2020 og er blevet udført i etaper på en sådan måde at der til enhver tid har kunne sikres fremdrift for letbanens skinnelægning. i foråret 2023 blev de sidste større arbejder færdige og frem mod foråret 2024 består arbejdet af mindre afslutningsarbejder og belægninger/slidlag.  

Som den sidste del af anlægsarbejderne opbygges selve letbanens infrastruktur i perioden fra 2022 til 2024. Skinner er lagt i løbet af 2023 hvorefter kørestrømsmaster og øvrige teknik opsættes. Trafikken på Ring3 vil blive berørt de steder hvor letbaneanlægget skal igennem krydsene. Her vil trafikken blive spærret i kortere perioder. Det forventes, at letbaneinfrastrukturen er færdigetableret medio 2024, hvorefter der gennemføres prøvekørsler. Letbanen forventes taget i drift i 2025.