Offentlige høringer af projektet

Projektet har været i offentlig høring i flere omgange og har også været fremlagt på borgermøder, der hver gang trækker mange interesserede.

Projektet har haft to offentlige høringer. Begge gennemført af Transportministeriet (nu Transport- og Bygningsministeriet)

Udredningen

Den første var høringen i marts 2013 af forudsætningerne for anlægget (Udredningen). I høringsmaterialet blev den principielle linjeføring præsenteret, og de samfundsøkonomiske forudsætninger for anlægget blev gennemgået.

Udredningen er grundlag for Lov om projektering og gennemførelse af VVM for letbaneanlægget fra 2014. Det var Transportministeriet, der udarbejdede udredningen, gennemførte høringen og forberedte lovforslaget. Som en del af lovforslaget blev interessentskabet ”Letbane Ring3 I/S” (det nuværende Hovedstadens Letbane I/S) skabt. Læs Høringsmaterialet og Hvidbog  (gennemgang af høringssvar). Der blev i forbindelse med høringen af Udredningen afholdt borgermøder i de enkelte kommuner langs Ring3. I Glostrup blev der afholdt borgermøde på biblioteket.
 
VVM-redegørelsen

Den anden høring var VVM-høringen i maj 2015. VVM-høringen er baseret på den meget omfattende VVM-redegørelse, der gennemgår de miljømæssige konsekvenser af et letbaneanlæg langs Ring3. Som en række temaer beskriver VVM-redegørelsen den værste miljøpåvirkning, der kan tænkes fra en letbane - både i anlægsfasen og i driftsfasen. VVM-redegørelsen kan ses på siden VVM Letbanen.

Der blev i forbindelse med høringen af VVM-redegørelsen afholdt borgermøder i de enkelte kommuner langs Ring3. I Glostrup blev der afholdt 2 borgermøder, dels et lille borgermøde for en kreds af særligt berørte grundejere, og dels et stort borgermøde i Glostruphallen, hvor alle interesserede kunne høre nærmere om redegørelsen. Det store borgermøde blev afviklet af Hovedstadens Letbane som en gennemgang af VVM-redegørelsen efterfulgt af et cafébords-arrangement med mulighed for at stille spørgsmål.