Strategi for udvikling af Bymidten

Strategien for udvikling af Bymidten fastlægger de grundlæggende principper for den udvikling, der er igang

Fremtiden bør tilhøre Glostrup!

Så kort er det sagt i vores vision for udvikling af Bymidten. Glostrup ligger rigtig godt i forhold til en fremtidig udvikling, og vi har en tradition og historie at bygge ovenpå som gør, at vi ikke skal opfinde vores by fra ny af, men kan basere vores fremtid på et solidt fundament i fortiden.

Kommunalbestyrelsen har i 2017 vedtaget Strategi for udvikling af Bymidten og de 27 hovedprincipper for byens udvikling. Dette materiale udgør en stærk ramme for det byudviklingsarbejde, der siden 2014 er foregået i et tæt samspil med byens borgere og områdets væsentligste aktører.

Strategien gælder for Glostrup Bymidte, og den beskriver en række forslag til fortætning med boliger og udbygning af den centrale by. Men boliger er ikke det eneste, der er foldet ud i strategien. Det er fremtidsbilledet af en mere tæt og levende by. Hvor forbindelserne både på tværs af banen og fra Bymidten ud til kulturelle oplevelser, underholdning og rekreative områder bliver udbygget, så det er let og indbydende at komme rundt til fods og på cykel.

Forudsætningen for det hele er – som det altid har været i Glostrups historie – at vi ligger i et trafikknudepunkt, som kun bliver mere udbygget og vigtigt de næste 6-7 år og styrker Glostrups position i Hovedstadsområdet.

Med strategien er sikret et stærkt værktøj til at omsætte fremtidens muligheder til vækst og liv i det centrale Glostrup.

God læselyst!

Strategi for udvikling af Bymidten 

Kommunalbestyrelsen i Glostrup godkendte onsdag 8. juni enstemmigt 27 principper, som skal være bærende for en ny vision for Glostrup Station og Bymidte. Dette skete blot en uge efter, at Folketinget vedtog anlægsloven for letbanen, og hermed er processen for Glostrups udvikling over de næste 15-30 år for alvor sat på skinner.

Principperne, et forslag til etapeplan og en række skitser, der illustrerede, hvordan principperne vil kunne udmøntes i konkrete pladser, grønne områder, nye forbindelser og bygninger blev gjort tilgængelige til inspiration og drøftelse blandt kommunens borgere. Udstillingen af visionsoplægget kulminerede med borgermødet 26. oktober. 
De 27 hovedprincipper var en vigtigt milepæl i projektet og der faldt følgende kommentarer fra de forskellige partier: Borgmester John Engelhardt (V) udtaler: ”Jeg er vældig tilfreds med, at det er lykkes at skabe fælles fodslag i kommunalbestyrelsen om noget, der ser ud til at blive en både spændende og ambitiøs vision for vores by. Der er ingen tvivl om, at Glostrups beliggenhed og stærke traditioner giver os en unik mulighed i sammenhæng med letbane og udbygning af stationen. Det er derfor op til os politikere at gribe den mulighed og leve op til vores ansvar ved at præsentere en samlet vision for byen, som borgerne kan være medejere til og stolte af!”

2. viceborgmester Hanne Nielsen (A) tilføjer: ”Socialdemokraterne er naturligvis med til at tage ansvar for Glostrups fremtid. Vi er opsatte på, at vores bymidte skal blive attraktiv og kunne rumme flere boliger, og for vores del er det særligt vigtigt, at der også bliver plads til almene boliger. Glostrup skal også i fremtiden være en by for alle.”

Viceborgmester Flemming Ørhem (O) lægger særlig vægt på, at byen både skal bevares og udvikles: ” Vi skal turde tænke stort, men det må ikke ske på bekostning af de værdier, vi kender Glostrup for. Vi kan tillade markant og højt byggeri i bymidten, netop fordi det er en bymidte. Vi skal bare placere det korrekt med transparente underetager og parkering under jorden. Byens vartegn, det gamle vandtårn fra 1905 skal fortsat være byens vartegn, men den nye bymidte, som bliver et trafikknudepunkt skal da have sit eget markante midtpunkt eller vartegn i form af en æstetisk flot bygning, der drager både Glostrup og de omkringliggende sogne til sig.”

Enhedslisten er også en del af aftalen bag de 27 principper. Robert Sørensen (Ø) udtaler: ”I Enhedslisten vil vi følge spændt med i processen fra vision til arkitektkonkurrencer og videre til udførelse, og vi vil deltage helhjerte i at sikre, at byen bliver så grøn og miljørigtig som muligt. I det oplæg, der foreligger nu, er jeg særligt glad for, at vi har fået LAR (Lokal Afledning af Regnvand), ungdomsboliger og en ny gågade med.”

Kommunalbestyrelsesmedlem Palle Laustrup fra SF: ”Jeg er særligt tilfreds med, at der i de 27 principper er et klart signal om, at bymidten skal opprioritere cykler og gående frem for biler, og at der stadig skal være plads til busser. Vi vil fra SF’s side gå ind i processen med stor energi for bl.a. at sikre, at det fokus holdes hele vejen frem til virkeliggørelse af visionen. I den proces glæder vi os især til dialogen med borgerne om byens fremtid.”

Ét af de overordnede mål for udbygningen og fortætningen Bymidten, er at sikre en generel forskønnelse af bymiljøet med bæredygtigt byggeri og klimasikrede områder, herunder også flere grønne områder og bedre forbindelser mellem de forskellige kvarterer i byen.

Der lægges vægt på klimatilpasning af byområderne og på at vandet bruges som et aktivt og rekreativt element i byen. Dette kunne være ved at aflede regnvandet på terræn eller ved at håndtere mest muligt lokalt (LAR).

Det er vigtigt for os at sikre en bymæssig sammenhæng, der kan rumme vigtige pejlemærker til Glostrups historie og samtidig udbygge et velfungerende centrum i det felt, der udspændes af Hovedvejen, Glostrup Shoppingcenter, Nyvej og Banegårdspladsen. Området skal tilbyde de besøgende spændende butikker, gode spisesteder. Det er ligeledes vigtigt at forbinde stationsområdet med Glostrup Fritidscenter og Glostrup Kulturhus og Glostrup Biograf, så der dannes en stærk forbindelse mellem de eksisterende kulturelle tilbud. 

Det er et vigtigt ønske at parkering ikke kommer til at dominere og derfor ønskes denne i videst muligt omfang fjernet fra terræn. Parkering vil i endnu større grad end nu blive henlagt til parkeringsfaciliteter i konstruktion eller under jorden. De fleste større bebyggelser i den centrale del af Glostrup er allerede forsynet med p-kælder og den udvikling skal styrkes yderligere.

Generelt gælder det for alle nybyggerier i Bymidten, at disse skal tilføre værdi for Bymidten og kommunens borgere i form af herlighedsværdier såsom attraktive fællesarealer og muligheder i form af fysisk udfoldelse o.l.

 

Strategiprocessen er en helt åben proces og vi har i flere omgange taget imod input og lagt forskellige oplæg ud til offentlig debat. Analysearbejdet i efteråret 2015
I efteråret 2015 blev de indledende overvejelser om byens indhold drøftet i arbejdsgrupper med hvert sit tema. Hver gruppe drøftede forskellige muligheder for at styrke og udbygge Bymidten. Anbefalingerne herunder er resultatet af gruppernes arbejde. De fire temaer var følgende:
  • Boligudbygning – Hvordan etableres nye boliger bedst i Bymidten, og hvad skal der til for at gøre boliger attraktive?
  • Erhvervsliv – Hvilken erhvervsprofil skal Bymidten have?
  • Detailhandel – Er der et særligt butiksudbud, der vil styrke Bymidten?
  • Byliv og leisure – Hvilke tilbud skal fremmes i Bymidten for at denne forbliver en levende og spændende by?
Hver af grupperne havde en ordstyrende rådgiver med speciale i gruppens tema. Forud for gruppearbejdet havde rådgiverne udarbejdet en analyse af de forskellige muligheder og kvaliteter i den nuværende bymidte og gennem gruppernes diskussioner blev de forskellige anbefalinger samlet op på plancher.

Strategioplæg for styrkelse af byens liv
Oplægget med titlen ”Glostrup – et levende knudepunkt” er udarbejdet af arkitektfirmaet Gehl Architects, der er en førende aktør i design af gode byrum. Oplægget er en overordnet anbefaling af, hvilke bymæssige værdier der skal fremmes for, at Glostrup bliver en mere levende by. Strategien udgør et godt værdigrundlag og har været en værktøjskasse for arbejdet med at fastlægge strategiens indhold.