Naturgas i Glostrup

I Glostrup er de fleste villaer i dag tilsluttet naturgas. Enkelte har fjernvarme og nogle har oliefyr, elvarme mv. Villaområderne er dog under udbygning med fjernvarme

Varmeplanlægningen i Danmark er reguleret af gasforsyningsloven og varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser, herunder projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen, der knytter sig til varmeforsyningsloven.

Miljøvenlig, energieffektiv og samfundsøkonomisk opvarmning

Varmeforsyningsloven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige opvarmning. Kommunerne er ansvarlige for at godkende projekter for kollektiv varmeforsyning og skal ifølge loven godkende det mest samfundsøkonomiske projekt. Som udgangspunkt skal varme og elektricitet produceres sammen. Ved samproduktion anvendes overskudsvarme fra elproduktion til opvarmning. Det er mere energieffektivt og klimavenligt at end at afbrænde f.eks. kul, olie eller gas direkte til opvarmning.

Ansvar og opgavefordeling

På varmeforsyningsområdet er ansvaret og opgaverne med produktion, distribution og levering fordelt mellem forbrændingsanlæg, kommuner, forsyningsselskaber og varmebrugere (grundejere):

  • Grundejer: Som grundejer har du selv ansvar for drift og vedligehold af dit fyr og varmeanlæg.

  • Gasdistributør: Evida anlægger, driver og vedligeholder naturgasnettet i hele landet.

  • Gasleverandør: Din leverandør leverer gassen til dig. Som varmebruger har du frit valg af gasleverandør. Se forskellige leverandører på gasprisguiden.

  • Glostrup Kommune: Kommunen har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling af varmeforsyning. 

Naturgas er et fossilt brændsel. Det afgiver CO2 ved afbrænding og bidrager dermed til den globale opvarmning. Naturgas har dog en renere forbrænding og udleder  25-30% mindre CO2 end olie og 30-50% mindre end kul. Naturgassen kan desuden blandes op med opgraderet biogas.

I Glostrup Kommune er der naturgas i de fleste villaområder. Disse er dog ved at blive udbygget med fjernvarme. I områder med større bebyggelser samt Hvissinge Øst og Vest er fjernvarmen allerede etableret. I dag dækker naturgas omkring 40 % af varmebehovet i Glostrup. Fjernvarme dækker næsten 60 %. Når fjernvarmen er udbygget i villaområderne vil det på nær kolonihaveområder og enkelte andre undtagelser være muligt at få fjernvarme i hele kommunen. 

Fra 1. januar 2013 har det været ulovligt at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Forbuddet mod olie- og naturgasfyr i nyt byggeri er et led i realiseringen af den nationale vision om dansk uafhængighed af fossile brændsler som kul, olie og gas. Læs mere herom i Energiaftalen.

Selvom alle bolig- og erhvervsområder i Glostrup Kommune er udlagt til fjernvarme, er det stadig muligt at få naturgas. I villaområderne nord og syd for jernbanen er der ikke tilslutningspligt til fjernvarme. Det betyder, at du endnu kan vælge at få naturgas. Men vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at installere naturgasfyr i nye bygninger samt at Folketinget har vedtaget, at det i 2035 skal være slut med naturgas som opvarmningsform i boliger. 

Det tager omkring 1 uge at omlægge et hus fra elvarme til naturgas, når naturgasselskabet først har koblet tilslutningen fra vejen til dit hus. Hvis du skifter fra olie til naturgas, tager det 1-2 dage, fordi du allerede har vandbårne radiatorer i boligen.

Vælg gasleverandør

Evida under Energinet distribuerer naturgas og vedligeholder nettet i hele landet. Du kan dog frit vælge en gasleverandør. Som udgangspunkt vil du modtage to regninger: en fra din gasleverandør for dit forbrug af gas og eventuel service samt en fra Evida for distribution, afgifter mv. Se forskellige leverandører og priser på gasprisguiden

Undgå at betale for varme, du ikke har glæde af. Isoler dine varmerør i kælder, bryggers og på loftet og sørg for at udnytte fjernvarmen, før du sender den retur, så du undgår at betale gebyr for returvandet.

Hold øje med dit forbrug

Brug Energistyrelsens tjekliste for varmeanlæg til at gennemgå dit anlæg og sikre, at du får mest ud af varmen. Aflæs dit forbrug regelmæssigt, så du kan reagere ved pludselige ændringer. En uventet stigning i forbrug kan skyldes fejl i varmesystemet. Husk også at op mod 50 % af dit forbrug afhænger af din adfærd. Du kan spare ved eksempelvis at sænke rumtemperaturen 1-2 grader og om natten.

Måske kan det betale sig at udskifte eller supplere din nuværende varmekilde. Er din gaskedel ældre end 15 år, bør du udskifte den til en ny og energieffektiv model.

Skift til A-mærket cirkulationspumpe

En ny cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov. En gammel pumpe kører for fuld kraft hele tiden. Den kan bruge op mod 10 % af din husstands elforbrug. Bruger din cirkulationspumpe mere end 50 watt eller reguleres den via håndtag eller tre trin, bør du skifte den til en A-mærket model. Se Energistyrelsens tjekliste for cirkulationspumper.

Skift til en A-mærket kedel

Er din gaskedel ældre end 15 år, bør du udskifte den til en A-mærket model. Nye kondenserende gaskedler er mere energieffektive end traditionelle kedler. De er desuden forsynet med energieffektive cirkulationspumper, der kræver langt mindre energi. Du kan spare mellem 10-30 % på varmeregningen ved at udskifte dit gamle fyr.

Isoler dine varmerør og efterisoler din bolig før du får nyt varmeanlæg. Så kan anlæggets størrelse tilpasses dit varmebehov. Se Energistyrelsens film om isolering og energirenovering og brug Energistyrelsens tjekliste for isolering. Læs mere om isolering og se termografiske luftfoto af dit hus på vores side Energirenover dit hus.

Sæt dit anlæg på sommerdrift eller sluk det om sommeren, når du ikke har brug for varme. Suppler eventuelt med solvarmeanlæg eller en brændeovn.

Brug solvarme og sluk fyret om sommeren

Solvarme kan levere en stor del af det varme brugsvand og eventuelt varmt vand til gulvvarme. Om sommeren kan du slukke fyret og bruge solvarme til opvarmning af det varme brugsvand. Se mere på Energistyrelsens sider om solvarme.

Brug brændeovn og skru ned for fyret

Har du brændeovn, kan du spare på gasregningen ved at skrue ned for fyret og lade brændeovnen klare resten. Sænke fremløbstemperaturen på gasfyret, så det kun varmer stuen op til 16-18 grader. Se mere om regler for brændeovne og hvordan du fyrer korrekt på vores sider om Brændeovne og biomasse.

Energirenoverer du dit hus og udskifter dit gamle fyr og/eller cirkulationspumpe til en A-mærket model kan du få tilskud. Se mere om dine muligheder for at få tilskud til energiforbedringer på Energistyrelsens side om tilskud.