Olietanke og oliefyr

Olietanke kan lække og forurene omgivelserne. Derfor skal du anmelde nye olietanke og afmelde gamle olietanken til Glostrup Kommune.

Som ejer af en olietank, skal du være opmærksom på en række ting. Etablerer eller sløjfer du en olietank, skal du skriftligt anmelde henholdsvis afmelde tanken hos kommunen. Hvis din tank er for gammel, er den ulovlig og derfor ikke forsikret. Det kan blive dyrt, hvis tanken lækker og forurener omgivelserne. Se hvilke krav der gælder og find information om olietanke og oliefyr på denne side.

Drift og etablering af olietanke er reguleret af olietankbekendtgørelsen. Lovlige olietanke under 6000 l er omfattet af en forsikringsordning, der dækker undersøgelser og oprydning af olieforurening i jorden. Er din tank ulovlig, dækker forsikringen ikke.

Tjek om din tank er lovlig 

Som tankejer er det dit ansvar at sørge for, at din tank er lovlig. Er du i tvivl om din tank er lovlig, kan du få skorstensfejeren eller din oliefyrsmontør til at foretage et tjek. Din tank er blandt andet ulovlig, hvis:

 • Der er tostrenget rørføring. Det vil sige, at der er returrør mellem oliefyr og –tank.
 • Tanken ikke har overfyldningsalarm. Det gælder alle overjordiske tanke – også indendørs tanke.
 • Tanken er ældre end tilladt. Tankens alder fremgår af din tankattest eller tankens mærkat.
Er din tank ulovlig, skal du straks sløjfe den. Selvom din tank overholder alle formelle krav, kan Glostrup Kommune kræve, at du tager den ud af brug, hvis anlægget er i åbenlys uforsvarlig stand. Se mere på Miljøstyrelsens sider om olietanke og i deres folder Tjek din olietank.

Fra 1. januar 2013 har det været ulovligt at installere oliefyr i nye bygninger. Forbuddet mod oliefyr i nyt byggeri er et led i realiseringen af den nationale vision om dansk uafhængighed af fossile brændsler som kul, olie og gas. Læs mere herom i Energiaftalen.

Fra 1. januar 2016 har det været ulovligt at udskifte dit gamle oliefyr til et nyt. Er din oliekedel mere end 15 år, kan det dog ofte betale sig at skrotte den og etablere eksempelvis fjernvarme, naturgas eller jordvarme. Se mere på vores sider om fjernvarme, naturgas samt jordvarme og varmepumper.

Senest 14 dage før du etablerer en ny olietank, skal du skriftligt anmelde tanken til Glostrup Kommune via Byg og Miljø. Det gælder også, hvis du udskifter en olietank. Så har vi mulighed for at føre tilsyn med etableringen samt kontrollere, at det sker korrekt.

Vedhæft en skitse over tanken og rørenes placering på ejendommen i din ansøgning. Sørg for at få en bekræftelse fra din installatør på, at reglerne i olietankbekendtgørelsen er fulgt. Det er din sikkerhed for, at tanken er etableret korrekt.

Send tankattest

Alle nye olietanke skal være typegodkendte (se olietankbekendtgørelsen kap. 2). Ved levering af din nye olietank modtager du en tankattest. Den er din garanti for, at tanken er typegodkendt. Har du allerede din tankattest, når du anmelder tanken i Byg og Miljø, så vedhæft en kopi der. Ellers send den til: miljo@glostrup.dk.

Når du etablerer en ny olietank, skal du anmelde den til kommunen. Olietankbekendtgørelsen indeholder desuden en række krav til etablering, som du skal overholde. De vigtigste er:

Krav til nedgravede tanke

 • Tanken må ikke nedgraves tæt på boringer til vandindvinding (afstandskrav 50 m, dog 25 m fra privat boring)
 • Tank og rør må ikke nedgraves så tæt på bygninger, at de ikke kan fjernes. De skal ligge i mindst 15 cm sand til alle sider og skal være ubeskadigede
 • Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift
 • Pejlehul skal være lettilgængeligt
 • Påfyldnings- og udluftningsrør skal føres med fald mod tanken og skal være afsluttet med aflåseligt standard påfyldningsdæksel henholdsvis standard udluftningshætte.

Krav til overjordiske tanke

 • Tanken skal placeres mindst 5 cm fra væg, mur eller anden konstruktion.
 • Tanken skal stå på et jævnt, varigt og stabilt underlag.
 • Der skal være monteret overfyldningsalarm.
 • Ståltanke skal være hævet over underlaget, så det er muligt at inspicere hele bunden.
 • Der gælder særlige brandtekniske regler for placering af overjordiske plasttanke. De er vanskelige at placere lovligt i beboelsesområder. Se i Beredskabsstyrelsens vejledning (bilag A)

Du kan genbruge en gammel overjordisk olietank. Det kræver dog, at den ikke er for gammel, samt at der på tanken er et oprindeligt mærkeskilt med fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type samt fabrikationsnummer og -år.

Krav til forbindelse mellem tank og fyr 

 • Der må kun være enstrenget rørføring (sugerør).
 • Sugerøret skal være af kobber på overjordiske tanke og plastbelagt, hvis tanken er nedgravet.
 • Rør må ikke genbruges. Skift altid rør, når du får ny tank.
 • Der gælder særlige regler for samlinger (se Olietankbekendtgørelsen).
Senest 4 uger efter din olietank er taget ud af brug, skal du skriftligt afmelde den til os via Byg og Miljø. Vedlæg dokumentation for, at:
 • tanken er tømt og bundsuget efter gældende regler
 • bundfald og slam er bortskaffet korrekt som farligt affald til godkendt modtager
 • selve tanken er bortskaffet korrekt. Opgravede tanke må ikke henligge på ejendomme. 

Sløjfningen bliver registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Som ejer af ejendommen vil du derefter modtage en ny BBR-meddelelse. Du vil dog kun modtage en ny BBR-meddelelse, hvis tanken tidligere var registreret på ejendommen.

Brug VVS’er og grav olietanken op ved sløjfning

Vi anbefaler, at du får et VVS- og slamsugerfirma til at sløjfe tanken og sørge for at dokumentere, at det er gjort korrekt. Vær opmærksom på at forsikringen for private olietanke ophører 6 måneder efter tanken er taget ud af brug. Vi anbefaler derfor at nedgravede olietanke graves op, når tanken sløjfes. Se artiklen Din olietank er forsikret nedenfor.

 

Når en olietank tages varigt ud af brug, skal den afmeldes hos kommunen. Desuden indeholder olietankbekendtgørelsen en række krav, du skal overholde, når du sløjfer din olietank. De vigtigste er:

Krav til nedgravede tanke

Tanken skal enten afblændes på ejendommen eller graves op og fjernes:

 • Afblænd tank: Tank og rør skal tømmes for olie og bundsuges for slam og olierester. Kontroller dagen efter tømning og bundsugning, at der ikke er mere end 1 cm olierest tilbage i tanken. Rørforbindelsen til fyret skal afbrydes. Påfyldningsstuds skal fjernes og tanken skal plomberes, så påfyldning ikke er mulig. Er der fare for sammenstyrtning af tanken (for eksempel ved tung trafik oven på tanken), bør tanken sandfyldes.
 • Opgrav og fjern tank: For at undgå spild skal tanken tømmes og bundsuges, før den fjernes fra ejendommen. Da vi skal have mulighed for at syne udgravningen og den opgravede tank, skal vi have besked om opgravningstidspunktet senest 8 dage i forvejen. Skriv til: miljo@glostrup.dk.

Vi anbefaler, at du får tanken gravet op og fjernet. Forsikringsaftalen for private olietanke ophører 6 måneder efter, at tanken er taget ud af brug. Bliver der senere konstateret en forurening, der stammer fra tanken, vil skaden ikke være dækket af forsikringen.

Krav til overjordiske tanke (herunder kældertanke)

Tanken skal enten afblændes eller fjernes fra ejendommen:

 • Afblænd tank: Tanken skal tømmes og bundsuges for slam og olierester. Alle rørforbindelser skal fjernes og rørstudsende tilproppes, så påfyldning ikke er mulig. 
 • Fjern tank: For at undgå spild skal tanken tømmes og bundsuges, før den fjernes fra ejendommen. Vi anbefaler, at du får tanken fjernet.

Der er faste regler for, hvornår tanke under 6.000 l skal tages ud af brug og sløjfes. Tanke, der er for gamle, er ulovlige. Aldersgrænsen afhænger af, hvilken type tank du har. Oplysninger om din tank fremgår normalt af din tankattest. Se Miljøstyrelsens vejledning om aldersbestemmelse og artiklen nedenfor Find oplysninger om din olietank.

Aldersgrænser for nedgravede tanke 

 • Nyere typegodkendte ståltanke: 50 år efter fabrikationsåret. Det er typisk tanke fra omkring år 2000 og frem med indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse.
 • Ældre typegodkendte ståltanke: 40 år efter fabrikationsåret. Det er typisk tanke fra år 1970-1999 med udvendig korrosionsbeskyttelse.
 • Andre ståltanke: skal straks sløjfes. 
 • AJVA kugletanke af polyesterplast: 20 år efter nedgravning.
 • Andre plasttanke: 45 år efter fabrikationsåret, dog tidligst den 31. marts 2015. 

Aldersgrænser for overjordiske tanke

 • Nyere typegodkendte ståltanke: 40 år efter fabrikationsåret. Det er typisk tanke fra omkring år 2000 og frem med indvendig korrosionsbeskyttelse.
 • Andre ståltanke: 30 år efter fabrikationsåret.
 • Enkeltvæggede typegodkendte tanke af plast mv: 25 år efter fabrikationsåret.
 • Dobbeltvæggede typegodkendte tanke af plast mv: 40 år efter fabrikationsåret.
 • Andre tanke: Skal sløjfes straks. 

Hvis du har brug for oplysninger om din olietank, f.eks. dens type eller alder, er det muligt at du kan finde det i kommunens arkiver. Så kan du se, om din tank er for gammel og skal tages ud af brug.

BBR og kommunens arkiv

Alle de oplysninger, kommunen har omkring olietanke, er nu samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan se oplysninger om din ejendom (herunder olietanke) på den Offentlige Informations Server (OIS). Som ejer af en ejendom har du altid pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis der er noget, der skal ændres, skal du skrive til: bbr@glostrup.dk

Har du brug for yderligere oplysninger om din olietank, kan du finde ældre byggesager (frem til og med 2006) i det digitale byggesagsarkiv Weblageret. Har du brug for nyere oplysninger, kan du henvende dig i Borgerservice på Glostrup Rådhus. De har en computer, du kan bruge til at søge i kommunens arkiver og vejleder gerne. Men husk at arkiverne kun indeholder de oplysninger, de enkelte borgere selv har givet os.

Se mærkat på din tank

Ofte er der en mærkat på selve olietanken, hvor fabrikationsår, godkendelsesnummer og andre oplysninger fremgår. På de nedgravede tanke sidder mærkaten ofte under jorden på selve tanken. Den kan dog også sidde ved påfyldningsstudsen.  Når du kender alder og type af din olietank, kan du finde ud af om din tank er for gammel. Se mere ovenfor i Olietanke - regler og ansvar

Som ejer af en olietank er det dit ansvar, at din tank lever op til reglerne. Er du i tvivl, er det en god idé at kontakte en oliefyrstekniker, der kan vurdere, om alt er i orden. Husk at få en tankeftersynsrapport, når teknikeren har gennemgået forholdene. Se mere i Miljøstyrelsens folder Tjek din olietank.

Har du en plasttank skal du være særligt opmærksom. Olieselskabernes forsikring af olieforurening oplever ekstra mange skader på plastolietanke. Sommeren 2018 var meget varm og resulterede i et øget antal revner og skader. Din tank er særligt udsat, hvis den står udendørs og ikke er overdækket, samt er udsat for direkte sollys og varme.

Olietanke kan forårsage forureninger af jorden. Som ejer af en privat olietank, er du som udgangspunkt omfattet af en forsikringsordning, der dækker undersøgelser og oprydning af olieforurening i jorden. Men det kræver, at din tank er lovlig. Er din tank ulovlig, dækker forsikringen ikke.

Du har ansvar for din olietank

Som ejer af en privat olietankeunder 6.000 l, der anvendes til at opvarme mindst 50 % boligareal, er det dit ansvar, at din olietank ikke er årsag til en forurening af jord og/eller grundvand. Det gælder, uanset hvordan forureningen er opstået (se Jordforureningsloven § 48).

Er din tank lovlig, er den dog i langt de fleste tilfælde omfattet af en forsikringsordning, du betaler til via prisen på din olie. Hvis uheldet er ude, dækker den undersøgelser og fjernelse af forureningen. De danske olieselskaber har tegnet forsikringen hos TopDanmark.

Din tank skal være i brug

Forsikringen ophører 6 måneder efter tanken er taget ud af brug. Glostrup Kommune anbefaler derfor, at overjordiske tanke fjernes og nedgravede tanke graves op. Så kan det med det samme konstateres, om tanken har været årsag til en forurening af jorden.

Hvis din olietank bliver utæt eller på anden måde forårsager en olieforurening af jorden, er det vigtigt at du hurtigst muligt forsøger at begrænse skaden og straks anmelder forureningen til kommunen og forsikringsselskabet. Ring 112 ved akut uheld, der kræver øjeblikkelig indgriben. Så kan beredskabet hjælpe med at begrænse skadens omfang.

Dit oliefyr giver varme og varmt vand i dit hus men udleder også CO2, der påvirker klimaet. Olie er jo heller ikke billig. Derfor er det altid sund fornuft at spare på olien. Undgå at betale for varme, du ikke har glæde af: Isoler dine varmerør og udskift til en ny kondenserende kedel. Overvej om det er på tide at skifte opvarmningsform.

Hvad kan du spare med ny varmekilde?

En gammel oliekedel har et stort energiforbrug. Er din kedel ældre end 15 år, bør den skiftes ud. Ofte kan det betale sig at skifte fra olie til en anden opvarmningsform.

Hvis du skifter fra olie til fjernvarme, kan du spare op til 50 % af dine udgifter til opvarmning og samtidig reducere din CO2-udledning med omkring 65 %. Brug Glostrup Forsynings beregner (nord for jernbanen) eller Brøndby Fjernvarmes beregner (syd for jernbanen) til at se, hvad netop du kan spare ved skift til eksempelvis fjernvarme eller varmepumpe.

Efterisoler din bolig før du får nyt varmeanlæg. Så kan anlæggets størrelse tilpasses dit varmebehov. Få en professionel installatør til at rådgive dig herom. Brug Energistyrelsens tjekliste for isolering og find inspiration i deres film om energirenovering, varmeregulering og udskiftning af varmekilde.

Få tilskud til energibesparelser

Undersøg om du kan få tilskud til at udskifte dit oliefyr med en ny og mere effektiv opvarmningsform. Se mere om dine muligheder for at få tilskud til energiforbedringer på Energistyrelsens side om tilskud.