Energi og klima i Glostrup

I Glostrup Kommune vil vi være et godt eksempel for både borgere og virksomheder i byen. Derfor arbejder vi for at reducere energiforbrug, fremme effektiv energianvendelse og brug af vedvarende energi.

Glostrup Kommune har sammen med de øvrige kommuner i KommuneKontaktRåd (KKR) Hovedstaden samt Region Hovedstaden vedtaget en fælles energivision: Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050. 

Energivisionen er udarbejdet på baggrund af et samlet energiscenarie for Region Hovedstaden, en række temanotater og et samlet energiregnskab for regionen samt for hver af dens 29 kommuner (se energiregnskab for Glostrup Kommune). Visionen vil blive fulgt op af en række konkrete handlinger inden for de fem spor: energisystem, transport, bygninger, forbrug og indkøb, regionen. Se mere på Region Hovedstadens sider om energiomstilling.

Omstilling til et fossilfrit energisystem kræver samarbejde på tværs af kommuner, regioner og stat. I hovedstadsområdet investeres årligt milliarder i energisystemet. Det er vigtigt, at de investeres strategisk, så de bidrager til at fremme den fælles vision om grøn omstilling til en fossilfri energisektor i 2035 samt transportsektor i 2050.

For at sikre samarbejde og undgå fejlinvesteringer har Glostrup Kommune sammen med Region Hovedstaden og de øvrige kommuner samt 4 kommuner fra Region Sjælland og 10 forsyningsselskaber lavet en fælles strategisk energiplan samt en implementeringsplan med 34 konkrete tiltag til en fossilfri fremtid. Tiltagene har form af anbefalinger som kommuner, region og forsyningsselskaber, kan anvende i deres egen indsats eller gennemføre som fælles initiativer.

Den fælles strategiske energiplan for grøn omstilling af hovedstadsområdet til en fossilfri energi- og transportsektor spiller sammen med flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmål 7 og 13 omhandler eksempelvis bæredygtig energi og klimaindsats. Begge er relevante i forhold til den strategiske energiplans tiltag om energieffektivitet i de kommunale ejendomme, grønne drivmidler, vejbelysning samt energi og opvarmning.

Verdensmål 9 og 11 omhandler industri, innovation og infrastruktur samt bæredygtige byer og lokalsamfund. Begge mål er relevante i forhold til den strategiske energiplans tiltag om infrastruktur, mobilitet og offentlig transport. Det gælder den kommunale planlægning af og arbejde med både den kommende letbane, busser, veje, ladeinfrastruktur, cykelstier og fortove. 

Glostrup tager i disse år afgørende skridt mod den grønne omstilling. Det gælder særligt i forhold til varmeforsyning men der sker også ryk mod mere klimavenlig transport, affaldsindsamling og energieffektivisering af ejendomme.

Fjernvarme til villaområder

Frem mod 2027 vil de store villaområder i kommunen blive udbygget med fjernvarme. Når udbygningen er færdig, vil stort set alle boliger og virksomheder i kommunen kunne koble sig på fjernvarme. Fjernvarme er afgørende for den grønne omstilling. Mere end en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af vores boliger. Ifølge Dansk Fjernvarme kan vi med omstilling fra fossil opvarmning til fjernvarme nå op mod 44 % af det nationale mål om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030.

Nord for jernbanen er det Glostrup Forsyning, der udbygger fjernvarmen til villaområderne. Syd for jernbanen udbygger Brøndby Fjernvarme. I alt få små 3.000 boliger, hvor langt hovedparten ligger nord for jernbanen, tilbudt fjernvarme. De første områder bliver sluttet til i 2022 og de sidste forventeligt i 2027. Når udbygningen er gennemført vil Glostrup Kommune være tæt på 100 % fjernvarmeforsynet. Læs mere om fjernvarme her.

Eldrevne busser, skraldebiler og transport

I Hovedstadsområdet er et mål om, at busdriften senest i 2030 er fossilfri. I Glostrup har vi allerede omstillet buslinjerne 141, 142, 149 og 22 til elbusser. Vi forventer at omstille resten af buslinjerne i takt med, at kontrakterne skal fornys.

I 2022 blev en stor del af affaldsindsamlingen desuden omstillet til eldrevne skraldebiler. Samtidigudskifter vi løbende ældre benzin- og dieselbiler i den kommunale bilpark til nye og energieffektive elbiler. På rådhuset fik vi vores første elbil for mere end 10 år siden og i dag er mere end en tredjedel af de kommunale biler eldrevne. De støjsvage elbiler, -busser og skaldevogne er en gevinst både for nærmiljø og klima, da de ikke udleder CO2 og langt færre sundhedsskadelige partikler end særligt dieseldrevne køretøjer.  

Energi- og elsparekampagner

Glostrup Kommune arbejder vi løbende med klimaaktiviteter for borgere og virksomheder - herunder kommunen som virksomhed. Blandt andet har vi sammen med Energistyrelsen gennemført en LED-kampagne for virksomheder. Ligesom vi i 2021-2022 har tilbudt gratis energitjek for borgere og tidligere også for boligforeninger.

Glostrup Kommune har i mange år været en del af kampagnerne Alle børn cykler og Vi cykler til arbejde som bidrager til, at flere lader bilen stå og tager cyklen. Ligesom vi udlåner elcykler til borgere, der ønsker at lade bilen stå og cykle til og fra arbejde. I 2022 indviede vi supercykelstien Roskilderuten, som går fra Roskilde til København og i Glostrup følger Hovedvejen. 

Næsten 1/3 af Glostrup Kommunes biler er eldrevne. Dermed lever vi op til Region Hovedstadens mål om, at mindst 25 % af den kommunale vognpark skal køre på el.

I hjemmeplejen er 10 af 14 biler eldrevne. Derudover bruger hjemmeplejen også elcykler. Det samme gælder rådhuset og Glostrup Ejendommes biler. Her er også 10 ud af 14 biler eldrevne. Der er både personbiler og mindre varebiler, som Glostrup Ejendomme bruger, når de servicerer kommunens bygninger. På rådhuset har vi foruden to eldrevne mødebiler også elcykler og cykler, som medarbejderne kan benytte.

Elbiler passer godt både til hjemmeplejens behov og er oplagte at bruge til møder, arrangementer og varekørsel i og omkring hovedstadsområdet. Elbilerne kører stort set lydløst og udleder omkring 10 gange mindre CO2 end de gamle benzinbiler, de erstatter. Jo mere strøm fra sol og vind, vi får ind i systemet, desto mindre bliver elbilernes udledning. Til de korte ture kan de fleste af kommunens medarbejdere også vælge at springe i sadlen og cykle (med eller uden el).

Du kan se Glostrup Kommunes Energi- og CO2-regnskab på www.sparenergi.dk/regnskab. Her kan du også sammenligne med andre kommuner og regioner.

Energi- og CO2-regnskabet er for hele Glostrup Kommune som geografisk område og er beregnet for områderne energi, transport, kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand. 

Den offentlige sektor i Glostrup Kommune er kun ansvarlig for omkring 2 % af det en samlede CO 2-udslip i kommunen. Private erhverv og husholdningerne er ansvarlige for henholdsvis 37 %  samt 19 %. Både som borger virksomhed er der masser at gøre for at spare energi og penge.

Find inspiration på vores side Energirenover dit hus samt på Energistyrelsens sider om energibesparelser.