Kloaksystemet

Kloaksystemet i Glostrup Kommune består af 156 km hovedledning. Fra de fælleskloakerede områder ledes regn- og spildevand sammen til rensning. I områder med separat regnvandskloak ledes spildevandet til rens, mens regnvandet ledes til nærliggende vandløb og søer.

Spildevand og regnvand er i Danmark reguleret af miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Lovgivningen sikrer, at vandet renses for forurenende stoffer før det nedsives eller udledes til vandløb, søer og havet.

Ansvarsfordeling

Kloaksystemet i Glostrup Kommune består af 145 km hovedledning og omkring 5000 stikledninger samt bassiner og olieudskillere. Ansvaret er fordelt mellem kommunen, forsyningsselskabet og grundejere:

 • Grundejer: Som grundejer har du ansvar for regnvand og kloak på din grund - herunder den stikledning, der forbinder dit hus til den offentlige kloak. Ligger dit hus lavt og har du kælder, bør du sikre dig mod ekstremregn.

 • Glostrup Forsyning: Forsyningen står for drift, vedligeholdelse og renovering samt udbygning af det offentlige kloaksystem (hovedkloakken).

 • Glostrup Kommune: Kommunen har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling. Kommunen udarbejder blandt andet spildevandsplaner og godkender kloakanlæg på privat grund.

Kloaksystemet i Glostrup Kommune består af 145 km hovedledning og omkring 5000 stikledninger samt bassiner og olieudskillere. I Glostrup er der både fælleskloakkerede og separatkloakkerede områder.

Fælles- og separatkloak i Glostrup

I fælleskloakerede områder ledes spildevand fra husstande og virksomheder sammen med regnvand i en fælles kloakledning til rensning på renseanlægget. I separatkloakkerede områder ledes spildevand fra husstande og virksomheder i én kloakledning til rensning på renseanlægget, mens regnvand ledes til nærmeste grøft eller vandløb.

Se fælles- og separatkloak på kort

Rensning og udledning

Spildevand og vand fra fælleskloakerede områder i Glostrup ledes til Renseanlæg Avedøre (Biofos), hvor det renses og efterfølgende ledes til Køge Bugt. Regnvand fra de separatkloakkerede områder ledes til nærliggende vandløb og søer. I Glostrup ledes regnvand til Ejby Mose, Bymoserenden, Harrestrup Å, Fæstningskanalen og via Bækrenden til Vallensbæk Mose og Store Vejle Å.

Se offentlige kloakledninger på kort

Se de offentlige kloakledninger på Glostrup Forsynings digitale ledningskort. Her kan du vælge det kort der hedder "Glostrup spildevand", hvor du kan se både fælleskloak- samt regn- og spildevandsledninger. Farvekoderne for de forskellige ledninger findes i rubrikken, til højre på kortet.

Find kloaktegninger af din grund

Hvis du gerne vil finde kloaktegninger over din egen grund kan du lede kommunens byggesagsarkiv på www.weblager.dk. Vælg Glostrup Kommune og derefter din adresse. Så kan du se alle afsluttede byggesager på adressen. Enkelte sager kan være låst, fordi de indeholder personfølsomme oplysninger. Ønsker du at se dokumenter i en låst sag kan du skrive til Center for Miljø og Teknik på: miljo.teknik@glostrup.dk

Glostrup Kommunes spildevandsplan gælder for 2006-2015. Planen fastlægger rammerne for håndtering af regn- og spildevand i Glostrup og udgør det retlige grundlag for vores administration af spildevandsområdet.

God service og beskyttelse af vandmiljø

I spildevandsplanen er der opstillet en række målsætninger for kloakrenoveringen. De skal sikre, at borgere og virksomheder får en god service samtidig med at vandmiljøet samt grund- og overfladevand beskyttes. Hovedmålsætningerne omfatter:

 • Regionplanens målsætninger skal opfyldes

 • Spildevand og regnvand skal afledes effektivt

 • Ledningsanlæggene skal være tætte

 • Oversvømmelser skal så vidt muligt undgås

 • Fremtidig planlægning skal baseres på det fælles danske regelsæt

 • Undersøgelse og renovering af kloakledninger i vandindvindingsområder skal prioriteres højt

Servicemål for kloaksystemet

I Tillæg 1 til Glostrup Kommunes spildevandsplan har Kommunalbestyrelsen fastsat servicemål for den offentlige kloak. I områder med separat regnvandssystem er målet, at der maksimalt sker opstuvning af vand på terræn hvert 5. år. I områder med fælleskloak for regn- og spildevand er målet, at der maksimalt sker opstuvning på terræn hvert 10. år.

Servicemålene tager højde for, at klimaændringer medfører øgede mængder nedbør. Kloaksystemet klimatilpasses ved, at man ved dimensionering af kloakrørene ganger med en klimafaktor på 1,3. 

Klimasikring og vedligeholdelse af Harrestrup Å

Tillæg 3 til spildevandsplanen ophæver den tidligere Landvæsenskommissions kendelser vedrørende betaling for vandløbsvedligeholdelse og udledning af spildevand til Harrestrup Å. Kendelserne er blevet ophævet for at de 10 kommuner omkring Harrestrup Å kan blive enige om et nyt fælles grundlag for vedligehold og brug af vandløbet i forbindelse med klimasikring.

Afledning af regnvand

På grund af klimaændringer regner det i dag mere end tidligere. Men det er kloaksystemet ikke bygget til at kunne håndtere. Det får vandet i kloakkerne til at stige og øger risikoen for, at de løber over.

For at minimere oversvømmelse, vil Glostrup Kommune begrænse mængden af regnvand i kloaksystemet. Derfor regulerer vi mængden af regnvand, som man må aflede direkte fra den enkelte matrikel til den offentlige kloak. Reglerne fremgår af tillæg 4 (2023) om afledning af regnvand.

Konkretiseringsplaner

Glostrup Forsyning skal udarbejde helhedsorienterede konkretiseringsplaner for hver af 6 udpegede områder i kommunen. Kravet findes i Tillæg 5 til Glostrup Kommunes spildevandsplan. Disse planer skal angive de konkrete tiltag der skal udføres for at sikre det vedtagne serviceniveau i hvert enkelt delområde . Planerne skal udarbejdes i perioden 2020-2022.

Servicemål for regnvand i kloaksystemet

Tillæg 6 til Glostrup Kommunes spildevandsplan handler om fastsættelse af servicemål for tag- og overfladevand. I tillægget stiller Glostrup Kommune krav til Glostrup Forsyning om at vurdere, hvorvidt en øgning af servicemålet for håndtering af tag- og overfladevand kan være en samfundsøkonomisk gevinst. Vurderingerne skal udarbejdes i 2021-2024.

Regnvandsbassiner i det centrale Glostrup

Af tillæg 7 til Glostrup Kommunes spildevandsplan fremgår, at det er nødvendigt at etablere fire bassiner til forsinkelse og tilbageholdelse af regnvand i det centrale Glostrup. Det drejer sig om bassiner på Christiansvej, Rådhusparken, Banegårdsvej, Evas Allé. Bassinerne er nødvendige for at Glostrup Forsyning kan mindske overløb i den offentlige kloak og opfylde kravene til serviceniveau for kloakken i det centrale Glostrup.

Klimaforandringer forårsager øget nedbør. Det er kloakkerne ikke bygget til og derfor stiger risikoen for oversvømmelse og vandskader. Det stiller nye krav til kommune, forsyningsselskab og borgere. Klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser er et fælles anliggende. Vand kender ingen grænser.
 

Klimatilpasning i kommuneplanen

For at kortlægge den specifikke risiko for oversvømmelse og sikre en fornuftig forebyggende indsats, har Glostrup Kommune i samarbejde med Glostrup Forsyning udarbejdet en klimatilpasningsplan. Planens hovedprincipper indgår i temaet Klima og miljø i Kommuneplan 2013-2025.

Beskyttelse af by og natur

Klimatilpasningsplanens mål er at beskytte byens værdier og naturen ved at udpege de mest sårbare steder og prioritere den forebyggende indsats. Glostrup Kommune ønsker desuden at fremme synergi mellem de forskellige offentlige anlægsopgaver og indsatser mod oversvømmelse. Ligesom disse skal sammentænkes med anvendelse af regnvand i byens rum og naturen.

Tilpasning til en fremtid med øget nedbør

Kloaksystemet i Glostrup skal tilpasses til at kunne håndtere almindelig regn også i fremtiden. Men det er dyrt at udbygge kloakker. Derfor vil en del af tilpasningen bestå i at tilbageholde den øgede nedbør på terræn. Det vil mindske presset på den offentlige kloak.

Sikring mod ekstremregn

Selv når hele systemet er klimatilpasset, vil der dog af og til falde så voldsom regn, at kloakken fyldes og der opstår oversvømmelser på overfladen. Derfor er det også vigtigt at indrette byen, så vandet ledes bort fra sårbare områder og indrette huse, infrastruktur mv. så risikoen for skader minimeres.

Foran dit hus ligger normalt en brønd, hvor spildevandet fra huset samles. Dækslet på brønden kan tages af, så du kan rense kloaksystemet. Selvom din kloak fungerer, kræver den alligevel jævnlig vedligeholdelse. Her er et par gode råd: 

 • Dæksler og stikledninger: Dæk ikke dæksler med jord, fliser eller andet. Dækslet er til for at kloaksystemet kan blive tilset og renset.

 • Stikledninger: Plant ikke træer eller andre planter med kraftigt rodnet ovenpå eller nær stikledningerne på din grund. Rødderne kan trænge ind i kloakken.

 • Vandlåse og afløb: Rens jævnligt alle vandlåse og gulvafløb.

 • Tagrender: Rens din tagrende hvert år efter løvfald.

 • Sandfang: Rens sandfang i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året.

 • Køkkenvask: Hæld aldrig fedt i køkkenvasken.

 • Toilet: Skyld aldrig bleer, bind, vatpinde, kattegrus mv. ud i toilettet.

 • Afløb: Hæld aldrig maling, terpentin eller andre skadelige stoffer i kloakken.

 • Vejrist: Undlad at vaske bil eller hælde sæbevand fra vinduesvask eller andet i vejristen, hvis du bor i et område med separat regnvandskloak. Så ender det i nærmeste vandløb eller sø. Se mere på: www.glostrup.dk/redfisken

Ved at bruge dit regnvand i stedet for at lede det til kloak, kan du mindske presset på spildevandssystemet, beskytte grundvandsressourcen og skabe liv i din have. Nedsivning af regnvand på egen grund kræver dog tilladelse fra kommunen. Se mere på vores sider om brug af regnvand.

Kraftige regnskyl kan få vandet i kloaksystemet til at stige, så det trænger op gennem afløb i kældre og andre lavtliggende steder. Du har ansvar for kloakken på din grund. Ligger dit hus lavt, bør du derfor sikre dig. Find gode råd og inspiration på vores sider om skybrud og klimasikring.