Vedligehold af veje

Glostrup Kommune vedligeholder kommunale vejarealer. Giv os et praj hvis du opdager fejl eller mangler.

Vedligehold af veje, fortove og stier er reguleret af vejloven og Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (kendt som Privatvejsloven). Ansvaret er fordelt mellem staten, kommunen og private grundejere.

De offentlige veje, pladser i kommunen ejes, administreres og vedligeholdes af Glostrup Kommune. Herudover er der nogle private fællesveje. På dem er Glostrup Kommune vejmyndighed. Det er dog grundejerne, grundejerforeningen eller vejlavets ansvar, at vejen er sikker at færdes på.

Ofte er det brugerne af veje og stier, der først opdager fejl og mangler. Giv kommunen besked, hvis du opdager:

  • Belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • Dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • Skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, der nedslidt eller ødelagt
  • Manglende belysning
  • Store ledningsbrud
  • Oliespild og anden forurening på vejarealer
  • Fejl på store spildevandsledninger og brønde, der giver gener for de tilsluttede ejendomme

Anmeld skaderne via Materielgaarden@glostrup.dk. Vær opmærksom på, at Glostrup Kommune ikke vedligeholder private fællesveje. Grundejerforeninger og vejlav har ofte ansvaret for veje og stier i lokalområdet. Se vejstatus på Central vej- og stifortegnelse (CVF).

Som grundejer er det dit ansvar at holde din hæk, træer og anden beplantning beskåret, så færdselsarealerne friholdes.

Hække og anden beplantning samt stakit, støttemure og lignende må ikke gå ud over skel. Se Bekendtgørelse af lov om hegn § 11 (kendt som Hegnsloven). På kommunale veje kan Glostrup Kommune kræve træer og anden beplantning beskåret af hensyn til færdslen. Se vejloven § 87. Det gælder også på private veje. Her må du desuden ikke plante træer eller andet uden kommunens samtykke. Se mere i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 61 (kendt som Privatvejsloven).

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Indhold fra borger.dk
Team Trafik