Trafik i Glostrup

Trafikmængderne i kommunen varierer meget. På flere større veje er trafikmængderne stigende. For at opbygge viden laver vi trafiktællinger og måler hastigheder på veje i kommunen.

Vejdirektoratet overvåger situationen på vejnettet døgnet rundt. Se trafikmeldinger, aktuelle vejarbejder, hastighedsbegrænsninger, kødannelser mv. i hele landet på deres kort over Trafikken lige nu.

Trafikmængderne i kommunen varierer fra meget få biler pr. døgn på de små kommuneveje til lige under 30.000 biler pr. døgn på de store kommuneveje. De største trafikmængder på kommunevejene er på Ringvejen og Hovedvejen. Trafikmængderne på statsvejene i Glostrup er mellem 30.000-90.000 biler pr. døgn.

Glostrup Kommune gennemfører hvert år trafiktællinger på forskellige lokaliteter, hvor vi tæller antallet af trafikanter og måler hastigheder. Desuden laver vi tællinger på steder, hvor vi ønsker at undersøge behovet for nye tiltag i forhold til vejens form, beskaffenhed eller trafiksikkerheden.

Tællinger giver os viden

Formålet med trafiktællingerne er at øge vores viden om trafikken i Glostrup. Dermed kan vi bedre målrette vores indsats for at øge trafiksikkerheden. Trafiktællingerne gør, at vi kan:
  • følge udviklingen i trafikken
  • få overblik over, hvor der er særlige udfordringer i forhold til trafiksikkerheden
  • opbygge et vidensgrundlag for planlægning af vejene og prioritering af vejinvesteringer og vedligeholdelse.

Trafikken på overordnede regionale veje stiger erfaringsmæssigt med 2 % om året. På 10 år vil trafikmængderne stige omkring 22 %. En lang række veje i Glostrup Kommune vil blive påvirket af trafikstigninger, der ligger over disse generelle erfaringstal.

Det kan skabe kapacitetsproblemer på flere vejstrækninger. Hovedvejen og Nordre Ringvej er med trafikmængder omkring 30.000 køretøjer/døgn allerede tæt på kapacitetsgrænsen. Derfor bliver det en udfordring at finde ud af, hvordan trafikken skal afvikles i fremtiden. Løsningerne kan omfatte udbygning af vejnettet, mobilitetsplanlægning, at få flere til at benytte den kollektive trafik eller helt andre tiltag.

Fra 1998-2012 er der registreret 1.046 uheld på kommune- og amtsveje og 194 uheld på statsvejene i Glostrup Kommune. Tallene omfatter både personskader og materielskader. De omfatter dog ikke uheld, hvor skadernes omgang er ubetydelige og der ikke er optaget politirapport.

Cyklister kommer oftest til skade

Cyklister udgør 47 % af alle tilskadekomne og er den trafikantgruppe, der oftest kommer til skade. Deres andel i alle uheld er 31 %. Det vil sige, at der er flere cyklister, der kommer til skade end cyklister, der selv har andel i uheld. Det samme gælder fodgængere. De udgør 13 % af alle tilskadekomne, men har kun andel i 5 % af uheldene. Med bilister forholder det sig omvendt. Bilister udgør 18 % af alle tilskadekomne. Deres andel i alle uheld er dog 89 %. 

Flest uheld på Hovedvejen og Nordre Ringvej

I perioden fra 2008-2012 er der registreret 312 uheld på kommunevejene i Glostrup. Af dem var de 239 materielskader og 73 personskader. Uheldene er spredt over hele kommunen, men det er især omkring Nordre Ringvej og Hovedvejen, at der sker mange uheld.

Målet er at halvere antallet af personskader

Glostrup Kommune har i Vej og Trafikplan 2014 en målsætning om frem til 2020 at halvere antallet af tilskadekomne på kommuneveje i forhold til 2010-2012. Det svarer til, at der højest må være 7 tilskadekomne på kommunevejene i 2020.