Parkeringsregler

Parkering i Glostrup er reguleret af færdselsloven og Glostrup Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

Parkering er reguleret af færdselsloven. Den bestemmer blandt andet, at det indenfor tættere bebygget område, det vil sige indenfor byzonetavler, IKKE tilladt at standse eller parkere, helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti eller yderrabat.

I Glostrup Kommune har vi dog vedtaget en parkeringsbekendtgørelse som tillader køretøjer under 3.500 kg i tættere bebyggede områder at parkere med 2 hjul på fortovet, forudsat at det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Udover Glostrup Kommunes bekendtgørelse for standsning og parkering er det skiltning, afmærkning og de generelle regler i færdselsloven, der regulerer, hvor man må standse og parkere i Glostrup Kommune.

I Glostrup kontrollerer Parkeringskontrol Nord, at reglerne bliver overholdt. Se deres folder om parkeringsregler og find mere information på vores side om handicapparkering og på vores side om parkeringskontrol.

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har 14. december 2022 vedtaget nedenstående parkeringsbekendtgørelse:

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Glostrup Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Glostrup Kommune, med samtykke fra Københavns Vestegns Politi, truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed: 

§1 Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. §2 Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres

  1. delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet,
  2. helt eller delvist på skillerabat, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen.

§3 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft 14. december 2022. Samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.

Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også pålægge afgifter, hvis du parkerer i strid med de regler, som gælder for parkering i området. 

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap.

Parkering på fortov m.m.

Inden for tættere bebygget område – dvs. inden for byzone skiltene – må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • og lignende.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med 2 hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end 5 meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen skilte med det lokalt eller udstede en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Parkeringsafgifter

En parkeringsudgift udgør som udgangspunkt 510 kr. (2024). Dog udgør afgiften 1.020 kr. (2024) ved følgende overtrædelser:

  • afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr. (2024)
  • afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr. (2024).

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges 3 parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

Indhold fra borger.dk
Team Trafik