Aktivitetstilskud til unge under 25 år og personer med nedsat funktionsevne

Den fælleskommunale handicappulje

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Tilskud til anskaffelse af materiel

Tilskud til hårde hvidevarer i klubhuse

Tilskud til egne eller lejede lokaler

Tilskud til afholdelse af folkeoplysende voksenundervisning

Kontingentstøtte

Tilskud til seniorforeninger

Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

 

Aktivitetstilskud for unge under 25 år og personer med nedsat funktionsevne for folkeoplysende foreninger

Frist: 1. marts

Ansøg her.

Når I udfylder den digitale ansøgning, skal I vedlægge en opgørelse over sidste års aktiviteter. Opgørelsen skal udfyldes på et særligt skema.

En del af ansøgningen er regnskabsaflæggelse for tilskud, som I har modtaget sidste år.

Vejledning ansøgning om aktivitetstilskud og tilskudsregnskab

Regler for tilskud til aktiviteter

Regneark til udregning af Aktivitetstilskud

Krav til årsregnskaber

Som kvittering for modtagelsen af et kommunalt tilskud skal foreninger, som modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, aflevere et afregningsskema til Glostrup Kommune. Der er følgende minimumskrav til dette skema, som skal overholdes for at modtage tilskud.

 • Alle tilskud fra kommunen skal fremgå tydeligt af afregningsskemaet, f.eks. aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til leder- og instruktøruddannelse og tilskud fra udviklingspuljen mm.
 • Egenbetaling for unge under 25 år skal fremgå særskilt af afregningsskemaet (kontingent, betaling til træningslejre og stævner mv.)
 • Egenbetaling, der ikke indgår i afregningsskemaet, kan ikke anvendes som dokumentation i forhold til, at aktivitetstilskuddet ikke kan overstige deltagernes egenbetaling.
 • Afregningsskemaet skal dokumentere, at tilskud er anvendt til det formål, som de er bevilget til. Dvs., at f.eks. udgifter til aktiviteter til børn og unge under 25 år, lederkurser, køb af materiel samt udgifter til projekter eller andet, der er gennemført med kommunale tilskud skal fremgå af afregningsskemaet i hovedkonti.
 • Afregningsskemaet skal underskrives af hele bestyrelsen og være revisorpåtegnet. Ved et samlet tilskud under 250.000 kr. skal afregningsskemaet revideres og påtegnes af foreningens valgte revisor(er). Ved et samlet tilskud på over 250.000 kr. skal afregningsskemaet revideres og påtegnes af registreret eller statsautoriseret revisor.
 • Tilskud skal tilbagebetales, såfremt kravene ikke er overholdt.

Foreninger som modtager aktivitetstilskud, skal desuden aflevere årsberetning senest 1. juni. 

Folkeoplysningsudvalget udtager hvert år to foreningsregnskaber til en hel eller delvis revision blandt de foreninger, som modtager tilskud og/eller låner lokaler. Dog ikke blandt foreninger, der har registreret revisor. Se vejledning om Glostrup Kommunes forventninger til revisorernes gennemgang af foreningernes regnskaber.  Ifølge Folkeoplysningsloven er Glostrup Kommune forpligtet til at offentliggøre tilskudsregnskaber fra de foreninger i kommunen, der modtager kommunale tilskud.

--------------------------------------------------------------

Den Fælleskommunale handicapidrætspulje

Glostrup Kommune er med i den fælles kommunale idrætspulje, hvor man kan søge tilskud til opstart af projekter for handicappede børn og unge under 25 år. Forældre, klubber, institutioner, skoler, idrætsforeninger m.fl. kan søge om tilskud til et projekt, som typisk kører i 2 år, hvorefter det kobles op på en allerede eksisterende idrætsforening og åbnes op for alle, hvorimod det i projektperioden kun er åbent for borgere bosat i Glostrup. Ordningen administreres og udvikles af Høje Taastrup Kommune. Læs mere om ordningen.

--------------------------------------------------------------

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Glostrup Kommune yder tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører, og bestyrelsesmedlemmer i folkeoplysende foreninger, der har aktiviteter for personer med nedsat funktionsevne samt børn og unge under 25 år. Uddannelsen skal være relateret til foreningens folkeoplysende aktiviteter.

Der ydes ikke tilskud til konferencer, seminarer, årsmøder samt kurser af privat karakter.

Ansøgninger modtages løbende, men skal være Center for Kultur, Idræt og Fritid  i hænde senest 30 dage efter rettidig betalingsdato for kurset via vores digitale ansøgningsskema . Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for betalingen (fx screenshot af kontoudtoget). Ansøgninger, der modtages senere og/eller mangler kursusprogram og betalingsdokumentation, afvises.

Puljen er opdelt i to sæsoner, hvor første sæsonperiode går fra december til maj og anden sæsonperiode fra juni til november.
Hvis der er midler tilbage i puljen efter de to sæsonperioder, som afsluttes den 30. november, så fordeles restpuljen til de foreninger, der ikke har fået hele kursusudgiften dækket efter gældende retningslinjer.

Læs retningslinjerne for tilskud her. Åbner som pdf.
Find ansøgningsskema her. Du logger ind med MitID.

 --------------------------------------------------------------

Tilskud til anskaffelse af materiel

Foreninger kan søge tilskud til anskaffelser af materiel, som er økonomisk tyngende for foreningens økonomi. Der ydes ikke tilskud til materiale, som forbruges fx papir. Det er paraplyorganisationerne som bevilliger og udbetaler tilskud til deres medlemsforeninger. Nye foreninger, og foreninger som ikke er medlem af paraplyorganisationerne, kan søge tilskud hos Center for Kultur og Borgerkontakt. Læs mere om tilskud til materiel her. 

--------------------------------------------------------------

Tilskud til hårde hvidevarer i klubhuse

Glostrup Kommune ønsker, at elforbruget i kommunens fritids- og klubhuse begrænses i videst mulig omfang. Derfor giver vi tilskud til indkøb af lavenergihvidevarer. Foreninger kan søge tilskud til en ovn eller et komfur til max. 4.000,- kr. samt et køle/fryseskab til max. 4.000,- kr.  Øvrige hårde hvidevarer samt andet køkkenudstyr skal finansieres af foreningerne selv, og der skal benyttes lavenergivarer.  Vedligeholdelsen af hårde hvidevarer samt andet køkkenudstyr i fritids- og klubhusene er foreningernes ansvar. Ansøgninger om tilskud til hvidevarer skal fremsendes til Center for Kultur, Idræt og Fritid senest 1. februar. Såfremt der herefter stadig er midler, kan der søges løbende.

Se retningslinjer for ansøgning til puljen her.

--------------------------------------------------------------

Tilskud til egne eller lejede lokaler

Hvis jeres forening har aktiviteter for børn og unge under 25 år i egne eller lejede lokaler, kan Glostrup Kommune give et tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokalerne. Tilskuddet kan kun bevilges, hvis der ikke kan anvises et egnet lokale i kommunens ejendomme. Hvis driftsudgiften til nye lokaler og lejrpladser overstiger 20.000 kr. årligt, ydes kun tilskud efter Kultur- og Fritidsudvalgets forudgående godkendelse. Læs retningslinjerne for tilskud herSøg om lokaletilskud her

--------------------------------------------------------------

Tilskud til afholdelse af folkeoplysende voksenundervisning

Glostrup Kommune giver tilskud til oplysningsforbund og foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddet ydes til lærerløn og lederhonorar. Ansøgning om tilskud skal sendes til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober med henblik på tilskud i det efterfølgende kalenderår. En betingelse for at få tilskud er, at er undervisningen er åben for alle, og at den ikke er kompetencegivende. Der gives ikke tilskud til hold, som har karakter af genoptræning. Foreninger, der har handicaphold, skal indhente en handicaperklæring fra alle deltagere. Glostrup Kommunes handicaperklæring skal benyttes. Hent erklæringen her. Læs mere om tilskud til voksenundervisning i vores retningslinjer for tilskud.

Frist for indsendelse af regnskab er 1. april.

--------------------------------------------------------------

Kontingentstøtte

Der findes en række muligheder for at søge støtte til kontingent, stævner og udstyr, hvis I møder børn og unge, som ikke har mulighed for at deltage i jeres aktiviteter af økonomiske årsager. 

Get2Sport puljen ’Idræt for alle børn’ har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt. Foreninger under DIF kan søge puljen  Læs mere her.

Fritidspuljen udsteder værdibeviser til flygtningebørn, som kan indløses til  fritidskontingenter i lokale foreninger. Læs mere her. 

Foreningsliv for alle hjælper børn af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge med kontingent og gøre det muligt at deltage i stævner. Foreninger under DGI kan søge puljen. Læs mere her. 

--------------------------------------------------------------

Tilskud til seniorforeninger

Tilskud efter §79 i Serviceloven 

Seniorforeninger er foreninger, der er åbne for alle borgere over 60 år samt førtidspensionister. Lokale godkendte seniorforeninger kan hvert år søge tilskud til at tilbyde seniorer i Glostrup aktiviteter i form af udflugter, foredrag, underholdning, motion, kortspil, banko, socialt samvær m.m. Tilskuddet kan bruges til fx honorarer, transport, forplejning og materialeindkøb. Tilskuddet kan i begrænset omfang bruges til forplejning i forbindelse med aktiviteter, men må ikke bruges til forplejning, hvis forplejningen er hovedaktiviteten fx middage, julefrokoster mv. 

Ansøgningsfristen for tilskud er 1. juni hvert år. 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 

 Antal dage med almindelige aktiviteter i den senest afsluttede sæson. 
•Antal udflugter samt foredrag og aktiviteter med betalt instruktør i den senest afsluttede sæson. 
•Antal medlemmer bosat i Glostrup Kommune. Kommunen skal ikke have fulde navne- og adresselister, men foreningen skal kunne dokumentere korrekte medlemslister ved en eventuel stikprøve. 

Foreningen skal have et CVR-nummer samt en NEM-konto, som er tilknyttet CVR-nummeret, for at kunne få udbetalt tilskuddet. Derudover kan foreninger låne lokaler gratis af Glostrup Kommune. 

Afrapportering og regnskab 

Foreningens årsberetning samt det samlede årsregnskab skal aflægges årligt til Glostrup Kommune med frist senest 1. april. Der er ikke krav om specifikt tilskudsregnskab, men tilskuddet skal fremgå af regnskabet. 

Du ansøger om tilskud ved at udfylde det digitale ansøgningsskema med sikkerpost. Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet eller behov for hjælp kan du sende en mail til: kultur@glostrup.dk eller ringe på: 23 29 84 86. 

Find ansøgningsskema her.

 Hvem kan søge? 

Forudsætningen for at få bevilget tilskud efter servicelovens §79 i Glostrup Kommune er at foreningen er godkendt som seniorforening af Kultur- og Fritidsudvalget. 
Kriterierne for at blive godkendt som seniorforening i Glostrup er:

•At foreningen er åben for alle borgere over 60 år samt førtidspensionister, bosat i Glostrup Kommune.
•At foreningen har faste aktiviteter for medlemmerne.
•At foreningen er en selvstændig forening – ikke en underafdeling af en anden forening. En selvstændig lokalafdeling kan dog godkendes, hvis lokalafdelingen har egne vedtægter, og aktiviteter målrettet seniorer i Glostrup Kommune.
•At foreningen er hjemmehørende i Glostrup og har minimum 20 medlemmer, som er bosat i Glostrup.
•At foreningen har et klart defineret formål og målgruppe.
•At foreningen har en bestyrelse på minimum 3 personer i form af formand, kasserer og næstformand.
•At medlemmerne betaler kontingent.

--------------------------------------------------------------

Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Glostrup Kommune afsætter årligt midler, som støtter frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18. Frivilligt socialt arbejde består af aktiviteter eller handlinger, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Formålet med frivilligt socialt arbejde er, at give enkeltpersoner eller grupper en øget velfærd, omsorg eller at løse forskellige velfærdsproblemer.

 Frivilligt socialt arbejde er en indsats der er:

 • Ulønnet.
 • Til glæde og gavn for andre end én selv og éns familie.
 • Af formelt organiseret karakter, dvs. at der skal være en vis grad af organisering

Servicelovens §18

Det følger af servicelovens §18, at kommunen er forpligtet til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger ved årligt at afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af Kommunalbestyrelsen. 

Hvem kan søge?

 • Lokale, regionale og nationale foreninger, organisationer og formelle grupper der alene eller i samarbejde med andre aktører arbejder for at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper i Glostrup kommune. 
 • Foreninger der modtager andre tilskud fra kommunen fx § 79 til seniorforeninger, kan søge, hvis der er tale om nye aktiviteter med socialt sigte.

Hvad gives der tilskud til?

 • Lokalt forankrede længerevarende eller enkeltstående initiativer med et klart defineret socialt formål målrettet socialt udsatte målgrupper, hvor den frivillige indsats er kernen i planlægningen og afviklingen af aktiviteterne. Det vil være en fordel, hvis indsatsen understøtter lokale politikker og strategier – fx politikker på sundheds, kultur og fritidsområdet.
 • Uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige, hvor der er et klart defineret formål mhp. at gavne de relevante målgrupper. 
  Som udgangspunkt gives ikke støtte til lønnede koordinerende funktioner, forplejning, transport og udflugter med mindre at dette vurderes at udgøre en væsentlig del af formålet, og er af afgørende betydning for indsatsen. 
 • Der gives ikke støtte til drift, så som løbende foreningsdrift og huslejetilskud. 
 • Der kan som udgangspunkt ikke søges om tilskud til aktiviteter, der allerede er afholdt inden ansøgningen er modtaget og behandlet.

Anden form for støtte:

 • Der stilles kommunale lokaler til rådighed, for godkendte projekter, i det omfang det er muligt. 
 • Der gives råd og vejledning til opstart af frivillige sociale aktiviteter, og til eksisterende eller udvidelse af eksisterende aktiviteter.

Sådan vurderes ansøgerne

Følgende kriterier indgår i vurderingen af ansøgningerne – i prioriteret rækkefølge:

 1. Høj grad af lokal forankring. 
 2. Værdien for socialt udsatte borgere i Glostrup Kommune – gerne på baggrund af en grundig beskrivelse af indsatsen samt eventuelt dokumenteret erfaring fra tidligere indsatser. Regionale og landsdækkende organisationer/foreninger skal tydeliggøre, hvorledes aktiviteterne er særligt målrettet kommunens borgere.
 3. Supplement til eksisterende indsatser for at sikre et bredt tilbud til borgerne.
 4. Understøttelse af lokale politikker og strategier - fx Kultur- og Fritidspolitik eller Sundhedspolitik.

Bevillingsmodeller

Et-årig bevilling:
Ansøgningsfrist 1. september.

 • Gives til enten eksisterende eller nye initiativer til det kommende kalenderår. 


Tre-årig bevilling: 
Ansøgningsfrist 1. september

 • Gives i særlige tilfælde, hvor projekterne er af en sådan karakter, at kommunen kan se en værdi i at støtte det over en længere årrække. Tilskud bevilget for flere år, udbetales for et budgetår ad gangen.

Partnerskabsaftaler:
Ansøgningsfrist 1. september.

 • Gives til ansøgere, der ansøger om tre eller flere initiativer under §18. 
 • Bevillingen gives som et samlet beløb, som foreningen/organisationen/gruppen kan forvalte over, så de bedst muligt fremmer formålet. 
 • Ved en partnerskabsaftale er et tæt samarbejde med kommunen en forudsætning bl.a. med henblik på udvikling af projektsamarbejder. 
 • Ved indgåelse af et partnerskab, udarbejdes en formel samarbejdsaftale, hvor samarbejdet præciseres – f.eks. mødefrekvens og kontaktpersoner. Partnerskabsaftalen underskrives i forbindelse med godkendelse af tilskud.
 • Aftalen løber for et eller flere år ad gangen i op til tre år. 

Løbende ansøgningsfrist.

 • Gælder for nye ansøgere og/eller ansøgninger om tilskud til nye initiativer, der påbegyndes i indeværende år. 

 Alle bevillinger er afhængige af at kommunen modtager bloktilskud fra staten til §18. Nedsættes eller bortfalder beløbet vil tilskuddene til foreninger, organisationer m.fl. blive nedsat eller bortfalde helt. I tilfælde af at dette sker, vil kommunen tilstræbe at orientere de implicerede parter hurtigst muligt og hvis det er muligt give en rimelig frist, så der bliver mulighed for at søge andre midler eller lukke projekt ned.

Hvor lang er bevillingsperioden?

Der kan søges om tilskud for et år eller for en treårig periode alt efter projekt og indsats. Tilskud bevilget for flere budgetår, udbetales for et år ad gangen.
Hvis ansøgningen om en treårig aftale ikke imødekommes behandler Kultur- og Fritidsudvalget ansøgningen på lige fod med de øvrige §18-ansøgninger, dvs. som etårig bevilling.
Ved ansøgning om tilskud til opstart af nye aktiviteter eller udvidelse af aktiviteter, afhænger bevillingsperioden af, hvornår på året I søger.

Ansøgningsfrist

Foreninger/organisationer/grupperinger, hvor aktiviteten har eksisteret i flere år, kan søge en gang årlig - deadline 1. september.

Søges der til nye initiativer og udvidelse af aktiviteter, kan der søges hele året. Dette for at sikre, at frivillige hurtigst muligt kan opstarte projekter/aktiviteter.

Ansøgning om tilskud en gang årligt (eksisterende projekter)

 • Tilskuddet gives til kommende års projekter/aktiviteter
 • For selve ansøgningsåret er der ansøgningsfrist primo september året før.
 • Ansøgere vil ultimo november modtage meddelelse om godkendt tilskud og beløbs størrelse
 • Foreninger/organisationer skal senest 1. april året efter tildelt tilskud  fremsende en kort beskrivelse og et regnskab for sidste års modtaget tilskud. Se afsnit om dokumentation og regnskab. 

Ansøgning til nye aktiviteter eller til udvidelse af aktiviteter

 • Tilskuddet gives til indeværende eller kommende års projekter/aktiviteter
 • Der er ingen ansøgningsfrist, der kan søges løbende hele året
 • Ansøgere vil modtage meddelelse om godkendt tilskud og beløbs størrelse efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Foreninger skal senest 1. april fremsende en kort skriftlig projektbeskrivelse og et regnskab for sidste års modtaget tilskud. Se afsnit om dokumentation og regnskab. 

 Ansøgning om tre-årige bevillinger

 • Følger samme frist og procedure som foranstående
 • Der skal afleveres regnskab og en kort beskrivelse én gang årligt.
 • Foreninger, som er tildelt treårige tilskud skal fortsat ansøge om midler, hvis der er tale om tilskud til nye eller udvidelse af aktiviteter.
 • Hvis ansøgningen om en treårig aftale ikke imødekommes behandles ansøgningen på lige fod med de øvrige §18 ansøgninger, dvs. som et-årige bevilling.

Foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde kan låne lokaler til fx møder. Kontakt kultur@glostrup.dk

Ansøgningsprocedure, afrapportering, ansøgningsskema

Ansøgningsprocedure

 • Ansøgningsskema og vejledning paragraf 18. Skriv til Esther.rygaard@glostrup.dk for at få tilsendt et ansøgningsskema.
 • Foreninger/organisationer skal vedhæfte vedtægter og seneste årsregnskab. Ansøgere, som ikke er organiserede foreninger, skal vedlægge en beskrivelse af gruppens formål og organisering.
 • Alle ansøgninger vurderes individuelt og behandles af Kultur- og Fritidsudvalget, hvorefter ansøgeren får svar.

Modtagere af tilskud

 • Foreninger og organisationer skal være CVR-registreret og have tilknyttet en NemKonto for at kunne modtage tilskud fra kommunen. 
 • Ansøgere, som ikke har en NemKonto kan ikke få udbetalt det bevilgede tilskud til privatpersoner, men må indgå en aftale med Glostrup Kommune om betaling/refundering af udgifter.
 • Foreninger, der arbejder med børn under 15 år, har selv ansvar for at indhente børneattester på samtlige voksne (ansatte og frivillige), der er tilknyttet projektet.

Afrapportering og regnskab

 • Foreninger/organisationer/formelle grupper, der modtager §18-tilskud, skal afrapportere for bevillingen årligt – deadline er 1. april, året efter bevillingen er tildelt. Ved afrapportering skal dette skema benyttes Evaluering og regnskab 18   

Følgende indgår i afrapporteringen

 • Resumé over erfaringerne, samt beskrivelse af hvilken forskel bevillingen har gjort for den socialt udsatte målgruppe i Glostrup kommune.
 • Projektregnskab eller et årsregnskab (kun for landsdækkende og regionale foreninger/organisationer). Regnskabet skal dokumentere at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingen. Tilskud som ikke anvendes til formålet skal tilbagebetales. Ved tilskud over 5.000 kr. skal der være påtegnet revisor, udpeget uden for foreningens ledelse/bestyrelse (det kan fx være et medlem af foreningen, ofte udpeget på foreningens generalforsamling). Er tilskuddet højere end 150.000 kr. skal regnskabet være påtegnet en ekstern registreret revisor. Kvitteringer og regninger skal kunne fremvises ved en stikprøvekontrol.

Hvor kan jeg få hjælp?

Glostrup Kommune giver råd og vejledning til opstart af frivillige sociale aktiviteter og til eksisterende eller udvidelse af eksisterende aktiviteter. Vil du gerne høre om de forskellige tilbud kan du skrive til kultur@glostrup.dk eller ringe til tlf. 4323 6425.

 

 

 

 

Udviklingspuljen

Kulturpuljen

 

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen giver støtte til nye initiativer og udviklingsprojekter indenfor folkeoplysningen. Der kan søges tilskud til: opstart af nye foreninger, nye initiativer, udvikling af eksisterende aktiviteter, enkeltprojekter, amatørkulturelle aktiviteter, tværgående aktiviteter, folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål. Ansøgningsfristen er den 15. januar, men herefter kan der løbende søges, hvis der stadig er midler i puljen. Læs retningslinjerne for Udviklingspuljen her.

------------------------------------------------------------------------

Kulturpuljen

Formålet er at styrke kultur- og fritidslivet i Glostrup. NÆSTE FRIST ER 1. AUGUST.

Søg Kulturpuljen her: Ansøgningsskema

Når du har indsendt ansøgningsskemaet, får du automatisk en kvittering. Får du ikke en kvittering, kontakt kultur@glostrup.dk.

Vær obs på, at dit arrangement / projekt ikke må være afholdt, inden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling den 3. september 2024.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af foreninger, aftenskoler, oplysningsforbund, privatpersoner samt af kommunale institutioner.

Forudsætninger for at opnå tilskud
• Projektet/ arrangementet må ikke være igangsat eller gennemført, inden ansøgningen er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget.
• Det skal være åbent for alle.
• Det skal afholdes i Glostrup, medmindre der er særlig grund til, at det afvikles andre steder. I så fald skal der fortsat være en relevans til Glostrup.

Hvad vægtes ved fordeling af tilskud?
Der lægges vægt på følgende:
• Frivilligt engagement (i hvilket omfang er frivillige engageret i projektets planlægning, udførelse og evt. efterfølgende drift)
• Målgruppen (hvor mange deltagere får glæde af projektet, er det til gavn for en bredere målgruppe end ansøgers egen kreds, fx rækker ud over foreningens egne medlemmer, er det til gavn for målgrupper med særlige behov)
• At der samarbejdes med andre lokale aktører (foreninger, kommunale institutioner eller andre).

Hvad støttes ikke?
• Der gives ikke støtte til lukkede arrangementer, medmindre det er et jubilæum.
• Forplejning støttes ikke, - medmindre det vurderes at være en væsentlig del af projektet. I forbindelse med jubilæer kan der søges om tilskud til afholdelse af en reception.
• Udgifter afholdt – og aktiviteter – gennemført – inden ansøgningen er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget støttes ikke.
• Puljen støtter ikke projekter eller arrangementer med et kommercielt sigte, dvs. har til formål at generere indtjening til enkeltpersoner eller firmaer.
• Puljen støtter ikke arrangementer, aktiviteter eller projekter, som er forankret i – og udføres af centrale forvaltningsenheder som region eller stat.

Ansøgningsfrister 
Der er to frister om året. Du får svar ca. 4 – 6 uger efter ansøgningsfristen. Din ansøgning behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Vær obs på, at dit projekt / arrangement ikke må være afviklet før Kultur- og Fritidsudvalgets behandling.
• 1. februar – behandles af Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts
• 1. august - behandles af Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september

Hvis der er flere midler tilbage efter den sidste ansøgningsrunde, kan puljen fortsat søges. Du får svar på din ansøgning kort tid efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde.
Du kan også læse beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalgets referat.

Hvem beslutter, om du får tilskud?
Kultur- og Fritidsudvalget afgør, om din idé får tilskud eller ej. Kultur- og Fritidsudvalgets formand kan dog bevillige op til 5.000 kr. Ønsker du at benytte den mulighed, skal du kontakte kultur@glostrup.dk. Udvalget orienteres om alle bevillinger på mødet i december hvert år.

Hvad gør du, hvis du får tilskud?
• Tilskud skal bruges samme år, som midlerne er bevilliget.
• Væsentlige ændringer af projektet skal aftales med Center for Kultur, Fritid og Idræt.
• Senest 2 måneder efter projektets afslutning, skal der fremsendes et regnskab samt en kort evaluering. Bilag skal fremsendes på anmodning.
• Tilskuddet udbetales, efter du har indsendt regnskabet.
• Ubrugte midler skal tilbagebetales til Glostrup kommune.
• Kan projektet ikke realiseres, skal du orientere Center for Kultur, Fritid og Idræt hurtigst muligt.

Hvor mange penge er der i Kulturpuljen?
Der er afsat ca. 300.000 kr. til uddeling i 2024. På KFU mødet den 05.03.2024 er der uddelt tilskud for i alt 149.056 kr. Den sidste halvdel af puljens midler er reserveret til næste ansøgningsrunde, den 1. august 2024. 

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent, Jette Inno, på jette.inno@glostrup.dk eller telefon 29 17 35 40.

Eksempler på tilskud
I 2023 har Kulturpuljen bl.a. støttet NS Koncertforening Børn Møder Orkester på skolerne, Sankt Hans arrangeret af spejderne, nye højttalere til Glostrup Biograf, Glostrup Musikors julekoncert, Glostrup Gospels workshop og meget, meget andet.

Kulturpuljen er politisk besluttet
Kriterierne til Kulturpuljen er senest behandlet af Glostrup Kommunalbestyrelse den 24. januar 2024. Efterfølgende har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet den 5. marts 2024, at der fremover er to årlige ansøgningsfrister (1. februar og 1. august), og at halvdelen, dvs. ca. 150.000 kr. reserveres til næste ansøgningsrunde den 1. august. Hvis der er ubrugte midler fra de 3-årige kulturaftaler overføres de til Kulturpuljen.

Priser

Frivillighedspris

Kulturpris

Lederpriser

 

Frivillighedspris

Glostrup Kommunes Frivillighedspris er en anerkendelse af den frivillige indsats i kommunen. Prisen uddeles til en person eller gruppe, der har gjort en forskel ved: 

- at yde en særlig frivillig indsats i kommunen gennem en årrække
- at yde en særlig indsats for andre mennesker
- at være et godt eksempel for andre

Vil du indstille nogen til prisen, kan du gøre det her. Vi skal have din indstilling senest 1. juni. Indstillingen skal være begrundet. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage prisen.

Prisen er på 5.000 kr. og blev uddelt første gang i september 2015 i forbindelse med en frivillighedsbrunch.

--------------------------------------------------------------------

Kulturpris - indstil dit forslag til årets prismodtager senest 1. juni

Glostrup Kommune uddeler hvert år en Kulturpris til den person, forening eller gruppe, som har haft betydning for Kulturlivet i Glostrup. Formålet med prisen er at belønne initiativer og indsatser, som er til gavn for kulturlivet i Glostrup. Kender du nogen, som har ydet en væsentlig indsats eller sat et markant spor i forhold til at forbedre det gode kulturliv i Glostrup? 

Du kan sende din indstilling til Kulturprisen her.

Vær med til at sige tak for at gøre forskel for flere og indstil kandidaten til årets kulturpris modtager. Fortæl os, hvem der bør få årets Kulturpris og begrund dit valg. Indstillingen skal sendes senest 1. juni.
Det er Kultur - og Fritidsudvalget, der beslutter, hvem der skal modtage prisen. Foruden æren består Kulturprisen af et kunstværk og 5.000 kr. og overrækkes af Glostrup Borgmester ved årets frivilligfejring i august.

Hvem kan indstille prismodtagere?
Borgere, foreninger og grupper samt Kultur- og Fritidsudvalget og administrationen kan foreslå kandidater til Kulturprisen.
For kommunale institutioner gælder, at der kan indstilles frivilligindsatser, frivilligpersoner eller frivilliggrupper samt kommunale institutioner.

 
Tidligere har Kulturprisen været uddelt til blandt andet Biografforeningen Sofarækken, Glostrup Sangforening, Glostrup Musikskole samt en række enkeltpersoner, som har haft stor betydning for kulturlivet i Glostrup fx formanden for Glostrup Kunstforening og formanden for Glostrup Foreningsunion. Hvem skal have den i år?
 
Kriterierne for Kulturprisen er senest behandlet af Glostrup Kommunalbestyrelse den 24. januar 2024.
 
--------------------------------------------------------------------

 Lederpriser

 Glostrup Kommunalbestyrelse uddeler hvert år i januar foreningslederpriser, som overrækkes ved den årlige idrætsreception. Der uddeles følgende priser: 
 • En lederpris til en foreningsleder fra idrætsforeningerne
 • En lederpris til en foreningsleder fra øvrige foreninger  

For at komme i betragtning til priserne skal lederne have ydet en særlig og mangeårig præstation for det frivillige foreningsarbejde i Glostrup. Der lægges vægt på, at lederen har ydet en særlig indsats for at udvikle foreningen, herunder værdier som styrker det forpligtende fællesskab, aktive medlemskab og frivillige arbejde. Ledere, som har ydet en helt særlig og mangeårig indsats for at udvikle et tværgående foreningsarbejde kan også komme i betragtning. 

 • En ungdomslederpris

Prisen uddeles til en ung foreningsleder i alderen 15 - 25 år, som udfører en aktiv, engageret og udviklende lederindsats i en af Glostrups frivillige foreninger. 

Forslag til prismodtagere kan stilles af enkeltpersoner, foreninger og paraplyorganisationerne GSI (Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger), BUS (Børne- og ungdomsorganisationerne) og Glostrup Foreningsunion. Forslaget skal begrundes og skal ligeledes indeholde oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang den indstillede honoreres af foreningen (løn, kørselsgodtgørelse, telefonpenge, tøjtilskud, gavekort mv.).

Frivillighed vægter højt ved beslutning om, hvem der skal modtage en lederpris. 

Forslaget skal være Center for Kultur, Idræt og Fritid i hænde senest 15. oktober året før på kultur@glostrup.dk 
Hvis der ikke er kandidater, som opfylder betingelserne, uddeles den pågældende pris ikke. Det er Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, der indstiller prismodtagerne til Kommunalbestyrelsen.

For at få tilskud fra Glostrup Kommune skal folkeoplysende foreninger hvert år indsende afregningsskema og årsberetning. Ifølge Folkeoplysningsloven er Glostrup Kommune forpligtet til at offentliggøre regnskaber fra de foreninger i kommunen, der modtager kommunale tilskud. 

Krav om børneattest
Erklæring om indhentelse af børneattest 
Afregningsskema aktivitetstilskud

Afregningsskema voksenundervisning

Årsberetning

Dokumentation og regnskab for foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde

Regnskab og medlemsantal fra seniorforeninger

Krav om børneattest

Foreninger kan miste tilskud og lokaler, hvis de ikke indhenter børneattester.

Alle folkeoplysende foreninger og foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, er lovmæssigt forpligtet til at indhente børneattester på frivillige og ansatte, som er i direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest er en del af straffeattesten, og hvis en person er dømt for seksuelle overgreb mod børn, fremgår det af børneattesten. Det er nemt at indhente børneattester og kræver kun få ressourcer af foreningen.  

Sådan bestiller du en børneattest

Foreninger kan bestille en børneattest digitalt. For at bestille en børneattest digitalt skal foreningen have et NemID. Du skal også have navn og cpr-nummer på den træner/leder, du skal bestille en børneattest på.
Politiet sender anmodning om samtykke til personens digitale postkasse og de udsteder ikke en attest, før personen har givet samtykke. Selve børneattesten sender politiet til foreningens digitale postkasse. 
Hvis børneattesten er positiv må træneren/lederen ikke være i kontakt med børn under 15 år. Husk at indhentelse af børneattester ikke kan stå alene som forebyggelse, da ikke alle pædofile har været dømt for seksuelle overgreb.  

Erklæring om indhentelse af børneattest 

Hvert år skal folkeoplysende foreninger skrive under på, at de indhenter børneattester på trænere mv. som er i kontakt med børn under 15 år. Erklæringen er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud og anvise lokaler. Vi skal have erklæringen en gang om året. Det er jeres tegningsberettigede efter vedtægterne, der afgiver erklæringen på foreningens vegne. Du kan afgive erklæringen her. Du skal logge på med MitID (din egen eller foreningens). Når du bliver bedt om at vælge kommune, skal du vælge Glostrup, og ikke din bopælskommune. 

Erklæringen skal udfyldes selvom foreningen ikke har medlemmer under 15 år. Med erklæringen skriver I blot under på, at I indhenter børneattester, i det øjeblik I får medlemmer under 15 år. 

Hvis foreningen ikke har aktiviteter for børn under 15 år, behøver I ikke indhente selve børneattesterne, men I skal altså stadig udfylde erklæringen, hvor I skriver under på, at I begynder at indhente børneattester, hvis I på et tidspunkt får aktiviteter for børn under 15 år. Hvis I modtager en positiv børneattest på en træner, kan I få råd og vejledning i jeres landsorganisation DUF, DIF, DGI, eller DFIF .

Folder om forebyggelse

Vi har udarbejdet en informationsfolder, hvor foreninger kan finde information om børneattester samt om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb. I folderen kan du også få information om, hvor du skal henvende dig ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb i foreningen. Du kan downloade folderen her fra siden.

--------------------------------------------------------------------

Afregningsskema aktivitetstilskud

Foreninger, som modtager tilskud fra Glostrup Kommune, skal hvert år indsende et afregningsskema til Center for Kultur, Idræt og Fritid. Se kravene til afregningsskemaet her. Afregningsskemaet skal sendes sammen med ansøgning om aktivitetstilskud. Det vil sige senest 1. marts. 

Folkeoplysningsudvalget udtager hvert år to foreningsregnskaber til en hel eller delvis revision blandt de foreninger, som modtager tilskud og/eller låner lokaler. Dog ikke blandt foreninger, der har registreret revisor. Vi har lavet en vejledning om vores forventninger til revisorernes gennemgang af foreningernes regnskaber. Vejledningen er for foreninger, der modtager støtte til aktiviteter for børn og unge mv. 

--------------------------------------------------------------------

Afregningsskema voksenundervisning

Foreninger, som modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter, skal hvert år indsende et afregningsskema til Center for Kultur, Idræt og Fritid på kultur@glostrup.dk. Vi har lavet en vejledning om vores forventninger til revisorernes gennemgang af regnskabet.

--------------------------------------------------------------------

Årsberetning fra foreninger, som modtager tilskud

Alle foreninger, som modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal også indsende deres årsberetning til Folkeoplysningsudvalget. Beretningen må gerne være beretningen fra generalforsamlingen, men den skal indeholde et synligt afsnit om de folkeoplysende aktiviteter i foreningen det seneste år og samtidig give et indblik i hvad foreningen vil arbejde henimod det næste år. 

Årsberetning skal uploades her hvis du er folkeoplysende forening og her hvis du er folkeoplysende voksenundervisning.

Frist for indsendelse er den 1. juni.

Folkeoplysningsudvalget udtrækker desuden hvert år ved lodtrækning to foreninger, som kun låner lokaler, til at indsende årsberetning.

--------------------------------------------------------------------

Dokumentation og regnskab for foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde

Foreninger, organisationer og grupper, der modtager støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 støtte) skal indsende en beskrivelse af projektforløbet samt regnskab senest 1. april året efter bevillingen.

Hvis tilskuddet er på over 5.000 kr., skal regnskabet være påtegnet af en revisor udpeget uden for foreningens ledelse.

Hvis tilskuddet er på mere end 150.000 kr. skal regnskabet skal være påtegnet en registreret revisor.

Kvitteringer og regninger skal kunne fremsendes ved evt. stikprøvekontrol. 

Regnskabet er dokumentation for, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bevillingen. Hvis det ikke er tilfældet, kan Glostrup Kommune kræve yderligere informationer tilsendt og efterfølgende kræve midlerne tilbagebetalt. 

Ubenyttet- eller overskydende tilskud skal returneres til puljen. Overførsel af ubrugte midler mellem årene kan kun ske efter ansøgning til  Center for Kultur, Idræt og Fritid kultur@glostrup.dk

--------------------------------------------------------------------

Regnskab og medlemsantal fra seniorforeninger

For at modtage tilskud fra Glostrup Kommune skal seniorforeninger hvert år indsende foreningens regnskab og medlemstal til Center for Kultur, Idræt og Fritid kultur@glostrup.dk som dokumentation. 
Regnskabet skal indsendes senest 1. september og oplysninger om medlemstal skal indsendes senest 1. maj.

Vigtige frister

Lokaler og anlæg

Ansøgning om lån af mødelokaler i fast fordeling: 20. januar hvert år
Ansøgning om lån af haller, svømmehal og gymnastiksale i fast fordeling: 20. januar i lige år
Tilskud til hårde hvidevarer i folkeoplysende foreningers fritids- og klubhusene: 1. februar*
Ansøgning om tilskud til leje af private og egne lokaler og lejrpladser for folkeoplysende foreninger: 1. marts
Ansøgning om udlån af haller og sale i sommerperioden 2/5-30/6: 15. marts hvert år
Ansøgning om udlån af kunstgræsbane: 1. september i lige år
Ansøgning om udlån af udendørsanlæg: 1. november ulige år
Ansøgning om haltimer til stævner og arrangementer: 15. maj hvert år
*Herefter kan der løbende indsendes ansøgninger, så længe der stadig er midler.

Glostrup Idrætsanlæg sender hvert år information om relevante ansøgningsprocedurer til de foreninger, som allerede låner anlæg, haller og sale. Nye foreninger, som ønsker at låne haller, sale og anlæg, skal selv kontakte Glostrup Idrætsanlæg inden ansøgningsfristens udløb.

Folkeoplysende Foreningsaktiviteter

Ansøgning om tilskud til materiel for foreninger som ikke er medlem af GSI, BUS eller Foreningsunionen: 1. februar*
Ansøgning om tilskud til aktiviteter for unge under 25 år og handicappede: 1. marts
Ansøgning om tilskud til materiel for foreninger under GSI, BUS, Foreningsunionen: fastsættes af paraplyorganisationerne
Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelser: løbende ansøgning. Vi skal have ansøgningen senest 30 dage efter betalingsdato på fakturaen.
Ansøgning om tilskud til afholdelse af voksenundervisning: 1. oktober
*Herefter kan der løbende indsendes ansøgninger, så længe der stadig er midler.

Frivilligt Socialt Arbejde

Ansøgning om tilskud til eksisterende aktiviteter september: 1. september
Ansøgning om tilskud til nye aktiviteter: løbende 

Puljer

Ansøgning om støtte fra Udviklingspuljen til folkeoplysende aktiviteter: 15. januar
Ansøgning om støtte fra Kulturpuljen: 1. februar, 1. april, 1. august og 1. oktober.

Herefter kan der løbende indsendes ansøgninger, så længe der stadig er midler.

Dokumentation og regnskab

Indsendelse af årsberetning for folkeoplysende foreninger som modtager tilskud: 1. juni
Indsendelse af afregningsskema for folkeoplysende foreninger, som modtager tilskud: 1. marts
Indsendelse af regnskab for seniorforeninger: 1. september
Indsendelse af regnskab for foreninger, som laver folkeoplysende voksenundervisning: 1. april
Indsendelse af regnskab og beskrivelse af projektforløb for foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde: 1. april

Øvrigt

Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattester for Folkeoplysende foreninger: 20. januar
Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattester for Frivilligt Socialt Arbejde: 1. november 

 

Vigtige frister efter dato 

Hvis du søger en/et bestemt pulje / tilskud / arrangement, kan du bruge Googles funktion Find på side 

Løbende frister

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

Løbende frist, dog senest 30. november Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelser. Ansøgningen skal dog være modtaget senest 30 dage efter betalingsdato på fakturaen. Frivillige Folkeoplysende Foreninger
Løbende frist Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18). For nye projekter. Foreninger og formelle grupper som søger tilskud til et frivilligt socialt formål
Løbende frist Ansøgning om tilskud til kontingent. Borgere i Glostrup til børn og unge op til 17 år
Løbende frist Ansøgning om tilskud til udstyr og stævner. Borgere i Glostrup til børn og unge op til 17 år

Maj

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

15. maj Ansøgning om haltimer til stævner og arrangementer. Frivillige Folkeoplysende Foreninger

Juni

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. juni Kulturpris. Borgere, foreninger og grupper, Kultur- og Fritidsudvalget og administrationen kan foreslå kandidater til Kulturprisen.
1. juni Frivillighedspris. Alle kan indstille frivillige til prisen.
1. juni Indsendelse af årsberetning. Frivillige Folkeoplysende Foreninger, som modtager tilskud.

Juli

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. juli Afregning og afrapportering af partnerskaber. Aftenskoler.

August

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. august Kulturpuljen. Foreninger, aftenskoler, oplysningsforbund, privatpersoner og kommunale institutioner.

September

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. september Ansøgning om udlån af kunstgræsbane. Frivillige Folkeoplysende Foreninger
1. september Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18). Foreninger og formelle grupper som søger tilskud til et frivilligt socialt formål.

Oktober

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. oktober Tilskud til voksenundervisning. Aftenskoler og foreninger med voksenundervisning.
15. oktober Foreningslederpris. Frivillige Folkeoplysende Foreninger under idræt. Prisen uddeles sidste mandag i januar året efter.

November

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. november Ansøgning om udlån af udendørsanlæg. Frivillige Folkeoplysende Foreninger.

December

Ingen frister

 

 

Januar 

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

15. januar Ansøgning om støtte fra Udviklingspuljen til folkeoplysende aktiviteter. Frivillige Folkeoplysende Foreninger.
20. januar Ansøgning til sæsonbooking til haller, sale og udendørsarealer. Frivillige Folkeoplysende Foreninger.
20. januar Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattester. Frivillige Folkeoplysende Foreninger.

Februar

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. februar Kulturpuljen. Foreninger, aftenskoler, oplysningsforbund, privatpersoner og kommunale institutioner.
1. februar Ansøgning om tilskud til materiel for foreninger. Frivillige Folkeoplysende, som ikke er medlem af GSI, BUS eller Foreningsunionen.
1. februar Hårde Hvidevarepuljen. Frivillige Folkeoplysende Foreninger.

Marts

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. marts Partnerskab. Aftenskoler.
15. marts Ansøgning om udlån af haller og sale i sommerperioden 2/5-30/6.  
1. marts Ansøgning om tilskud til leje af private og egne lokaler og lejrpladser. Frivillige Folkeoplysende Foreninger.
1. marts Ansøgning om tilskud til aktiviteter (Aktivitetstilskud) for børn og unge under 25 år samt for personer med handicap uanset alder. Frivillige Folkeoplysende Foreninger.

April

Frist

Pulje / tilskud / arrangement

Hvem kan søge

1. april Tilmelding til Glostrup Kulturfest og ansøgning om underskudsgaranti. Foreninger hjemmehørende i Glostrup.
1. april Ansøgning til 3-årige kulturaftaler.  
1. april Afrapportering og regnskab på kulturaftaler (hvert år).  
1. april Afregning af tilskud til voksenundervisning. Indsendelse af årsregnskab. Alle, der har modtaget tilskud til voksenundervisning.
1. april Afrapportering, Frivilligt socialt arbejde.  

Tilskud i 2022

1-årige bevillinger

Indstillet bevilling

Nyreforeningen

3.000

Scleroseforeningen

1.200

Dalvangens Venner

48.000

Danske Døvblinde

1.541

Den boligsociale Fond

4.000

Fødevarebanken

10.000

Børns Vilkår

8.000

Astma- og Allergiforeningen

2.150

LYLE (Nyt projekt)

6.500

Hvissinge Venner

27.000

Kvisten

4.000

LMS

6.000

Ældre Sagen, Demenscafe

18.000

Ældre Sagen, Spise-sammen

10.000

Ældre Sagen, Telefonvenner

5.000

Ældre Sagen, Besøgsvenner

3.700

Ældre Sagen, Spise-venner

5.000

Ældre Sagen, Syng-dig-glad

5.000

Ældre Sagen, Tryghedsopkald

2.900

3-årige bevillinger (2022 – 2024)

Indstillet bevilling

Positivgruppen

3.000

Mænds Mødested

7.000

Partnerskabsaftale

Indstillet bevilling

Røde Kors

58.000

Godkendte 3-årige bevillinger

2021-2023

Seniorklubben Ejby

6.000

Høreforeningen

4.400

Børns Voksenvenner

20.000

Tilskud i tidligere år

Bevilget tilskud 2021

 

Forening

Tilskud 2021

Nyreforeningen

2.889

Brohusklubben for ældre døve

4.000

Scleroseforeningen

2.100

Dalvangens Venner

30.000

SAND

4.500

Døveforeningen af 1866

4.900

Danske DøvBlinde

4.625

Den Boligsociale Fond

7.000

Fødevarebanken

9.750

Børns Vilkår

20.000

Astma- og Allergiforeningen

1.750

Ældre Sagen, Telefonvenner

5.000

Ældre Sagen, Besøgsvenner

2.500

Ældre Sagen, Demenscafe

24.000

Ældre Sagen, Spisevenner

13.000

 

Partnerskabsaftaler 2021

 

Forening

Tilskud 2021

Røde Kors

35.000

 

Godkendte 3-årige bevillinger

 

 

Forening

2019 - 2021

2020 - 2022

Mænds Mødested

7.000

 

Dansk Folkehjælp

31.500

 

Unge For Ligeværd

19.400

 

Positivgruppen

4.000

 

Det Udgående Team (DUT)

 

6.000

Seniorgruppen Ejby

 

6.000

Høreforeningen

 

4.400

Børns Voksenvenner

 

20.000

 

Bevilget tilskud 2020

Forening

Tilskud 2020

Børns vilkår

30.000

Astma- og Allergiforeningen

1.750

Nyreforeningen

2.888

Sclerose foreningen

3.000

Døveforeningen af 1866

3.140

DUT – Det udgående Team, Sundhedsfremmende Projekt

4.800

Talentspejderne

21.000

Glostrup Lænken

23.265

Ældre Sagen, Tryghedsopkald

5.000

Ældre Sagen, Besøgsvenner

2.500

Ældre Sagen, Spisevenner

17.000

Ældre Sagen, Demenscafe

27.000

 

Partnerskab 2020

Forening

Tilskud 2020

Røde Kors

40.000

 

Bevilget tilskud 2020 – 2022

Forening

Tilskud 2020

Seniorklubben Ejby

6.000

Børns Voksenvenner

20.000

DUT – Det Udgående Team

6.000

Høreforeningen Glostrup Lokalafdeling

4.400

 

Bevilget tilskud 2020 – løbende bevillinger

 

Forening

Tilskud 2020

Ældre Sagen, Spise-sammen

10.000

Bedre Psykiatri

10.750

Kvisten

3.000

Stop Spild Lokalt, Glostrup

4.700

 

Bevilget tilskud 2019 – 2021

Forening

Tilskud 2020

Mænds Mødested

7.000

Unge for Ligeværd, Storkøbenhavn

19.400

Positivgruppen

4.000

Dansk Folkehjælp

31.500

 

Bevilget tilskud 2019

Forening

Tilskud 2019

Foreningen Familierum, Glostrup

58.200

Børns Vilkår

28.000

Astma- og Allergiforeningen

1.600

Nyreforeningen

2.025

Ældre Sagen, Spisevenner

23.000

Lænken

21.500

Danske Døvblinde

3.825

UngeEksperterne i Dit Rum

78.500

 Ældresagen, Demenscafe 28.000

 

Bevilget tilskud 2017-2019

Forening

Tilskud 2019

Det Udgående Team

6.000

Seniorklubben Ejby

3.000

Høreforeningen

7.000

Røde Kors

11.000

Ældre Sagen, Besøgsvenner

1.798

Ældre Sagen, Tryghedsopkald

3.454

Børns Voksenvenner

20.000

 

Bevilget tilskud 2019-2021

Forening

Tilskud 2019

Unge For Ligeværd, Storkøbenhavn

19.400

Positivgruppen

4.000

Mænds Mødested

7.000

Dansk Folkehjælp

31.500

 

Bevilget tilskud 2016

Foreningens navn

Ansøgt i kr.

Bevilget

i kr.

Dansk Folkehjælp

34.000

26.500

Foreningen Familierum, Glostrup

43.750

30.250

Glostrup Lænkeforeningen

30.000

18.750

Børns vilkår

26.420

26.420

Børns Voksenvenner

20.000

20.000

Astma- Allergi Foreningen

5.200

5.200

Dansk Blindesamfund

30.000

17.000

Døveforeningen 1866

28.985

18.300

Brohusklubben

4.062

3.200

Bedre Psykiatri

24.500

24.500

I alt

246.917

190.120

Bevilget tilskud 2016, sidste år af treårig bevilling   

Foreningens navn

Ansøgt i kr.

Bevilget

i kr.

Ældresagen, Besøgsvenner

1.678

1.678

Det Udgående Team (Lænken)

6.000

6.000

Ejby Seniorklub

3.000

3.000

Høreforeningen, Glostrup

6.600

6.600

 I alt  17.278  17.278 
     
 Bevilget i 2016, for et  år    
 Røde Kors, integration  af flygtninge     34.747  16.747
 Ældresagen,  spisevenner  19.300  19.300

I alt

54.047

36.047

 

Bevilget tilskud for 2016/2017/2018

Foreningens navn

Ansøgt i kr.

Bevilget

i kr.

Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

16.800

16.800

Positivgruppen

4.000

4.000

Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

20.600

18.100

I alt

41.400

38.900

     

 

 

Bevilget tilskud 2017

Nr.

Forening

Ansøgt i kr.

Administrationens anbefaling i kr.

1

Dansk Folkehjælp

26.500

26.500

2

Foreningen Familierum, Glostrup

61.450

61.450

3

Glostrup Lænkeforeningen

30.000

30.000

4

Børns vilkår

24.372

24.372

5

Astma- Allergi Foreningen

4.800

300

6

Nyreforeningen

8.000

2. 250

7

Døveforeningen 1866

33.390

2.175

8

Brohusklubben

4.938

780

9

Ældresagen, spisevenner

19.300

19.300

10

Danske Døvblinde

2.088

2.088

 

I alt

214.838

166.965

 

                     Bevilget tilskud 2017/2018/2019

 

Nr.

Forening

Ansøgt tilskud i 2017-i kr.

Adm.s anbefaling i kr.

Ansøgt tilskud i 2018-i kr.

Adm.
Anbefalingi kr.

Ansøgt tilskud i 2019-i kr.

Adm. anbe-faling i kr.

 

11

Det Udgående Team (DUT)

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

12

Seniorklubben Ejby

3.000

3.000


3.000


3.000


3.000


3.000

 

13

Høreforeningen

6.500

6.500

9.300

9.300

7.000

7.000

 

14

Røde Kors

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

 

15

Ældresagen, Besøgsvenner

1.798

1.798


1.798

 
1.798


1.798


1.798

 

16

Ældresagen, Tryghedsopkald

3.454

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

17

Børns Voksenvenner

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

 

I alt

51.752

51.752

54.552

54.552

52.252

52.252

 

 

Bevilget tilskud 2017/2018

Nr.

Forening

Ansøgt årligt tilskud i 2016-2018 i kr.

Administrationens anbefaling
 
i kr.

18

Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

16.800

16.800

19

Positivgruppen

4.000

4.000

20

Udviklingshæmmedes LandsForbund ULF)

20.600

18.100

 

I alt

41.400

38.900

 

Bevilget tilskud 2018

Nr.

Forening

Ansøgt i kr.

Administrationens anbefaling i kr.

 

Dansk Folkehjælp

26.500

26.500

 

Foreningen Familierum, Glostrup

71.250

71.250

 

Børns vilkår

32.300

28.700

 

Astma- og Allergiforeningen

1.600

1.600

 

Nyreforeningen

5.000

3.320

 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS

 

15.000

 

6.600

 

Ældresagen, spisevenner

19.300

19.300

 

Mænds Mødested

7.000

7.000

 

Danske Døvblinde

2.350

2.350

 

Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vest

5.000

3.400

 

I alt

185.300

170.020

 

 

Bevilget tilskud 2016-2018

Nr.

Forening

Ansøgt årligt tilskud i 2016-2018
i kr.

Administrationens anbefaling i kr.

11

Unge For Ligeværd. Storkøbenhavn (UFL)

16.800

16.800

12

Positivgruppen

4.000

4.000

13

Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

20.600

2016 18.100
2017 18.100
2018 0         

 

I alt

41.400

38.900

 

Bevilget tilskud 2017-2019

 

Nr.

Forening

Ansøgt tilskud i 2017-

i kr.

Adm.s anbe-

faling

i kr.

Ansøgt tilskud i 2018-

i kr.

Adm.

Anbe-

faling

i kr.

Ansøgt tilskud i 2019-

i kr.

Adm. anbe-faling

i kr.

 

11

Det Udgående Team (DUT)

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

12

Seniorklubben Ejby

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

13

Høreforeningen

6.500

6.500

9.300

9.300

7.000

7.000

 

14

Røde Kors

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

 

15

Ældresagen, Besøgsvenner

1.798

1.798

1.798

1.798

1.798

1.798

 

16

Ældresagen, Tryghedsopkald

3.454

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

3.454

 

17

Børns Voksenvenner

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

 

I alt

51.752

51.752

54.552

54.552

52.252

52.252