I Danmark kan enhver oprette en forening hvis man f.eks. har samme holdning til et emne, eller har samme fritidsinteresse. Foreninger skal ikke godkendes af Glostrup Kommune, med mindre I ønsker at søge tilskud eller låne kommunens lokaler.

Hvis du ønsker at få oprettet og få godkendt en forening, opfordrer vi til, at du orienterer dig her på siden og herefter henter råd og vejledning hos Team Kultur og Idræt.

Der findes fire typer foreninger, som kan godkendes af Glostrup Kommune.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i aktiviteterne, og det forpligtende fællesskab, er målet at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer blandt andet idræt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Det kan for eksempel være spejder- og idrætsforeninger samt nogle kulturelle foreninger.

For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Glostrup skal følgende krav være opfyldt:

 • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Glostrup Kommune
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Der er en række krav til foreningens vedtægter, som skal være opfyldt, før man kan blive godkendt. Læs vores vejledning i krav til vedtægter eller se et udkast til foreningsvedtægter. Ansøgning om godkendelse sendes til Center for kultur, idræt, og fritid.

Hvis du ønsker at oprette en forening, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, skal du benytte følgende skema: Ansøgningsskema om godkendelse som forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (oplysningsforbund).

Lokaler og tilskud

Folkeoplysende foreninger kan:

 • få tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede
 • få tilskud til egne og lejede lokaler
 • få tilskud til anskaffelse af materiel
 • få tilskud til leder- og instruktøruddannelser
 • få tilskud til afholdelse af fritidsundervisning
 • få tilskud til udviklingsprojekter
 • låne kommunale lokaler, haller og sale i både fast fordeling og til enkeltbrug

Lokale seniorforeninger kan søge tilskud til at tilbyde seniorer i Glostrup aktiviteter i form af udflugter, foredrag, underholdning, motion, kortspil, banko og socialt samvær. Tilskuddet kan bruges til fx honorarer, transport og materialeindkøb. Tilskuddet kan i begrænset omfang bruges til forplejning i forbindelse med aktiviteter.

For at blive godkendt som seniorforening skal man opfylde følgende krav:

 • At foreningen er åben for alle borgere over 60 år samt førtidspensionister, bosat i Glostrup Kommune
 • At foreningen har faste aktiviteter for medlemmerne.
 • At foreningen er en selvstændig forening – ikke en underafdeling af en anden forening. En selvstændig lokalafdeling kan dog godkendes, hvis lokalafdelingen har egne vedtægter, og aktiviteter målrettet seniorer i Glostrup Kommune.
 • At foreningen er hjemmehørende i Glostrup og har minimum 20 medlemmer, som er bosat i Glostrup.
 • At foreningen har et klart defineret formål og målgruppe.
 • At foreningen har en bestyrelse på minimum 3 personer i form af formand, kasserer og næstformand.
 • At medlemmerne betaler kontingent.

Du ansøger om godkendelse ved at udfylde den online ansøgningsblanket: Ansøgning om godkendelse som seniorforening § 79 Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Kultur- og Seniorkonsulenten på tlf.: 23 29 84 86 

Lokaler og tilskud

Seniorforeninger kan:

 • låne kommunale lokaler, haller og sale i både fast fordeling og til enkeltbrug

 • få tilskud efter lov om social service §79

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter og indsatser, som giver enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg, og som forsøger at løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger (og andre grupperinger), som laver frivilligt socialt arbejde, kan blive godkendt af Glostrup Kommune ved at sende en mail til kultur@glostrup.dk. Hvis du vil søge om tilskud til jeres aktiviteter, skal du bruge et ansøgningsskema for at søge om godkendelse.

Lokaler og tilskud

Foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde kan:

 • låne kommunale lokaler i både fast fordeling og til enkeltbrug
 • få tilskud efter §18

Foreninger, som ikke lever op til kravene til folkeoplysende foreninger, seniorforeninger eller frivillige sociale foreninger, kan blive godkendt til at låne lokaler, hvis de har et humanitært, kulturelt, oplysende eller pædagogisk formål. Det er et krav at foreningen er åben for alle, og at aktiviteterne primært er rettet mod Glostrups borgere. Du ansøger om godkendelse ved at sende en mail til team Kultur og Idræt på kultur@glostrup.dk, hvor foreningen og dens formål beskrives. Vedlæg gerne jeres vedtægter.

CVR-nummer benyttes som identifikation af jeres forening, og alle udbetalinger vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet CVR-nummeret. 
 
CVR-nummer fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og er gratis. Du skal bruge MitID for at oprette det, men det behøver ikke være tilknyttet foreningen. Din NemID skal kun benyttes til oprettelse/registrering. 

NemKonto - sådan gør det:

Center for frivilligt socialt arbejde har udviklet en brugbart guide til, hvordan I som forening får oprettet en foreningskonto. Guiden kan findes her.

CVR Nummer - Sådan gør du: 

 1. Registrer foreningen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Virk.dk)
 2. I modtager en mail med jeres CVR-nummer. 
 3. Kontakt jeres bank og bed dem registrere jeres foreningskonto som NemKonto samt tilknytte den til jeres CVR nummer
Herefter kan I sende en mail til kultur@glostrup.dk og oplyse jeres CVR nummer.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil hvert tredje år bede om bekræftelse på, at foreningen stadig er aktiv. Dette vil ske via mail, så det er vigtigt at I registrerer en mailadresse, der rent faktisk er i brug - og helst flere, så I er sikre på at modtage mailen selvom I fx har skiftet formand. 

Hvis jeres pengeinstitut opkræver et gebyr for at tilknytte en NemKonto til jeres CVR nummer, så gør opmærksom på, at der er tale om en frivillig forening, og oprettelse af NemKonto er et lovkrav. 

www.cvr.dk findes oversigt over foreninger, der allerede har CVR-nummer.