I Danmark kan enhver oprette en forening hvis man f.eks. har samme holdning til et emne, eller har samme fritidsinteresse. Foreninger skal ikke godkendes af Glostrup Kommune, med mindre I ønsker at søge tilskud eller låne kommunens lokaler.

Hvis du ønsker at få oprettet og få godkendt en forening, opfordrer vi til, at du orienterer dig her på siden og herefter henter råd og vejledning hos Team Kultur og Idræt.

Der findes fire typer foreninger, som kan godkendes af Glostrup Kommune.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i aktiviteterne, og det forpligtende fællesskab, er målet at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer blandt andet idræt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Det kan for eksempel være spejder- og idrætsforeninger samt nogle kulturelle foreninger.

For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Glostrup skal følgende krav være opfyldt:

 • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Glostrup Kommune
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Der er en række krav til foreningens vedtægter, som skal være opfyldt, før man kan blive godkendt. Læs vores vejledning i krav til vedtægter eller se et udkast til foreningsvedtægter. Ansøgning om godkendelse sendes til Center for kultur, idræt, og fritid.

Hvis du ønsker at oprette en forening, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, skal du benytte følgende skema: Ansøgningsskema om godkendelse som forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (oplysningsforbund).

Lokaler og tilskud

Folkeoplysende foreninger kan:

 • få tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede
 • få tilskud til egne og lejede lokaler
 • få tilskud til anskaffelse af materiel
 • få tilskud til leder- og instruktøruddannelser
 • få tilskud til afholdelse af fritidsundervisning
 • få tilskud til udviklingsprojekter
 • låne kommunale lokaler, haller og sale i både fast fordeling og til enkeltbrug

Lokale seniorforeninger kan søge tilskud til at tilbyde seniorer i Glostrup aktiviteter i form af udflugter, foredrag, underholdning, motion, kortspil, banko og socialt samvær. Tilskuddet kan bruges til fx honorarer, transport og materialeindkøb. Tilskuddet kan i begrænset omfang bruges til forplejning i forbindelse med aktiviteter.

For at blive godkendt som seniorforening skal man opfylde følgende krav:

 • At foreningen er åben for alle borgere over 60 år samt førtidspensionister, bosat i Glostrup Kommune
 • At foreningen har faste aktiviteter for medlemmerne.
 • At foreningen er en selvstændig forening – ikke en underafdeling af en anden forening. En selvstændig lokalafdeling kan dog godkendes, hvis lokalafdelingen har egne vedtægter, og aktiviteter målrettet seniorer i Glostrup Kommune.
 • At foreningen er hjemmehørende i Glostrup og har minimum 20 medlemmer, som er bosat i Glostrup.
 • At foreningen har et klart defineret formål og målgruppe.
 • At foreningen har en bestyrelse på minimum 3 personer i form af formand, kasserer og næstformand.
 • At medlemmerne betaler kontingent.

Du ansøger om godkendelse ved at udfylde den online ansøgningsblanket: Ansøgning om godkendelse som seniorforening § 79 Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Kultur- og Seniorkonsulenten på tlf.: 23 29 84 86 

Lokaler og tilskud

Seniorforeninger kan:

 • låne kommunale lokaler, haller og sale i både fast fordeling og til enkeltbrug

 • få tilskud efter lov om social service §79

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter og indsatser, som giver enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg, og som forsøger at løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger (og andre grupperinger), som laver frivilligt socialt arbejde, kan blive godkendt af Glostrup Kommune ved at sende en mail til kultur@glostrup.dk. Hvis du vil søge om tilskud til jeres aktiviteter, skal du bruge et ansøgningsskema for at søge om godkendelse.

Lokaler og tilskud

Foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde kan:

 • låne kommunale lokaler i både fast fordeling og til enkeltbrug
 • få tilskud efter §18

Foreninger, som ikke lever op til kravene til folkeoplysende foreninger, seniorforeninger eller frivillige sociale foreninger, kan blive godkendt til at låne lokaler, hvis de har et humanitært, kulturelt, oplysende eller pædagogisk formål. Det er et krav at foreningen er åben for alle, og at aktiviteterne primært er rettet mod Glostrups borgere. Du ansøger om godkendelse ved at sende en mail til team Kultur og Idræt på kultur@glostrup.dk, hvor foreningen og dens formål beskrives. Vedlæg gerne jeres vedtægter.

CVR-nummer fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og er gratis 
Hvis foreningen skal modtage penge fra Glostrup Kommune i form af tilskud, tilbagebetaling af udlæg (f.eks. i forbindelse med Kulturnatten) mv. skal I have et CVR nummer og en NemKonto. CVR-nummer benyttes som identifikation af jeres forening, og alle udbetalinger vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet CVR-nummeret. 

CVR-nummer fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og er gratis. Du skal bruge NemID for at oprette det, men det behøver ikke være tilknyttet foreningen. Din NemID skal kun benyttes til oprettelse/registrering. 

Sådan gør du: 

 1. Registrer foreningen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
 2. I modtager en mail med jeres CVR-nummer. 
 3. Kontakt jeres bank og bed dem registrere jeres foreningskonto som NemKonto samt tilknytte den til jeres CVR nummer
Herefter kan I sende en mail til kultur@glostrup.dk og oplyse jeres CVR nummer.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil hvert tredje år bede om bekræftelse på, at foreningen stadig er aktiv. Dette vil ske via mail, så det er vigtigt at I registrerer en mailadresse, der rent faktisk er i brug - og helst flere, så I er sikre på at modtage mailen selvom I fx har skiftet formand. 

Hvis jeres pengeinstitut opkræver et gebyr for at tilknytte en NemKonto til jeres CVR nummer, så gør opmærksom på, at der er tale om en frivillig forening, og oprettelse af NemKonto er et lovkrav. 

www.cvr.dk findes oversigt over foreninger, der allerede har CVR-nummer.

Foreninger kan miste tilskud og lokaler, hvis de ikke indhenter børneattester.

Alle folkeoplysende foreninger og foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, er lovmæssigt forpligtet til at indhente børneattester på frivillige og ansatte, som er i direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest er en del af straffeattesten, og hvis en person er dømt for seksuelle overgreb mod børn, fremgår det af børneattesten. Det er nemt at indhente børneattester og kræver kun få ressourcer af foreningen.  

Sådan bestiller du en børneattest

Foreninger kan bestille en børneattest digitalt. For at bestille en børneattest digitalt skal foreningen have et NemID. Du skal også have navn og cpr-nummer på den træner/leder, du skal bestille en børneattest på.
Politiet sender anmodning om samtykke til personens digitale postkasse og de udsteder ikke en attest, før personen har givet samtykke. Selve børneattesten sender politiet til foreningens digitale postkasse. 
Hvis børneattesten er positiv må træneren/lederen ikke være i kontakt med børn under 15 år. Husk at indhentelse af børneattester ikke kan stå alene som forebyggelse, da ikke alle pædofile har været dømt for seksuelle overgreb.  

Erklæring om indhentelse af børneattest 

Hvert år skal folkeoplysende foreninger skrive under på, at de indhenter børneattester på trænere mv. som er i kontakt med børn under 15 år. Erklæringen er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud og anvise lokaler. Vi skal have erklæringen en gang om året. Det er jeres tegningsberettigede efter vedtægterne, der afgiver erklæringen på foreningens vegne. Du kan afgive erklæringen her. Du skal logge på med NEM ID (din egen eller foreningens). Når du bliver bedt om at vælge kommune, skal du vælge Glostrup, og ikke din bopælskommune. 

Erklæringen skal udfyldes selvom foreningen ikke har medlemmer under 15 år. Med erklæringen skriver I blot under på, at I indhenter børneattester, i det øjeblik I får medlemmer under 15 år. 

Hvis foreningen ikke har aktiviteter for børn under 15 år, behøver I ikke indhente selve børneattesterne, men I skal altså stadig udfylde erklæringen, hvor I skriver under på, at I begynder at indhente børneattester, hvis I på et tidspunkt får aktiviteter for børn under 15 år. Hvis I modtager en positiv børneattest på en træner, kan I få råd og vejledning i jeres landsorganisation DUF, DIF, DGI, eller DFIF .

Folder om forebyggelse

Vi har udarbejdet en informationsfolder, hvor foreninger kan finde information om børneattester samt om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb. I folderen kan du også få information om, hvor du skal henvende dig ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb i foreningen. Du kan downloade folderen her fra siden.