Psykologer

Pædagogiske psykologiske forløb

Uanset om udfordringen handler om dit barn eller en gruppe af børn, vil vores første tilgang oftest være af konsultativ karakter. Det betyder, at vi arbejder med både forældre og de fagpersoner, der har en tæt kontakt til dit barn eller gruppen. Formålet med forløbet er at støtte de voksne, der er omkring barnet, i at handle på nye måder, der giver barnet nye rammer og dermed forbedre barnets forudsætninger for at udvikle sig. Disse vejledningsforløb laver vi både på almenområdet og på specialområdet.

Når skolen vurderer, at deres muligheder for at hjælpe barnet er tilstrækkeligt afsøgte i fællesskab med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, så kan de gå i dialog med forældrene og PPR om at få udarbejdet en pædagogisk psykologisk vurdering. En pædagogisk psykologisk vurdering laves på baggrund af et undersøgelses- og vejledningsforløb, der foregår over ca. 6 måneder. Forløbet kan bestå af forskellige elementer, som f.eks.: vejledning af teamet ift. relevante indsatser i praksis, observation, samtale med barnet, testning, spørgeskema, samtale med forældre og personale og beskrivelser fra institution eller skole. Vurderingen inkluderer ofte anbefalinger til hvordan barnets eventuelle støttebehov kan imødekommes.

En pædagogisk psykologisk vurdering udarbejdes, hvis der er en antagelse om, at barnet har brug for specialpædagogisk bistand for at trives og udvikle sig i sit institutions- eller skoletilbud.

Lettere behandling

Samtaleforløb

I PPR har vi et samtaletilbud til børn i skolealderen, som er i lettere psykisk mistrivsel. Tilbuddet er tiltænkt børn, der kunne have gavn af individuelle samtaler med en psykolog, f.eks. ved problemer med selvværd, ensomhed eller tristhed. For at komme i betragtning, kan du kontakte dit barns skole med henblik på at få dit barn drøftet på sparringsforum. Herefter vil skolen, psykologen og forbyggende rådgiver fra Familieafsnittet vurdere om tilbuddet er det rette for jeres barn, da der også er andre samtaletilbud i kommunen.

Få styr på angsten

FÅ STYR PÅ angsten er et forældrebaseret selvhjælpsprogram til børn i 1.-6. klasse i Glostrup kommune. Programmet varer i alt 10 uger og udføres af jer selv i hjemmet sammen med jeres barn. I vil skulle deltage i to workshops og får udleveret manualer til jer som forældre og til jeres barn. Manualerne består af information, arbejdsark, og øvelser. Programmet er udviklet af Center for Angst ved Københavns Universitet, og det har vist sig at have god effekt. Forskning har vist, at FÅ STYR PÅ angsten gav forældre til børn med angst gode muligheder for at hjælpe deres børn med at overvinde angsten.

Hvis I kan genkende angst hos jeres barn og ønsker at deltage i FÅ STYR PÅ angsten eller ønsker nærmere information, vil vi opfordre jer til at kontakte jeres barns skole og holde øje med opslag på AULA, da tilbuddet slås op her løbende.

Mulighederne for henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien

Som beskrevet understøtter PPR dagtilbud og skoler i det daglige arbejde med børn og unges udvikling, læring og trivsel. Det betyder, at mange forældre til børn med udfordringer kommer i kontakt med PPR, når indsatsen omkring barnet skal tilpasses og de støttemæssige behov skal afdækkes. I dette arbejde opstår der nogle gange et behov for at henvise et barn eller en ung til udredning ved Børne- og Ungdomspsykiatrien. En henvisning til psykiatrien kræver forældresamtykke og bliver altid lavet i samarbejde med forældrene.

Ved ønske om henvisning til udredning vil der forudgående være et længerevarende undersøgelses- og udviklingsarbejde som beskrevet ovenfor. Psykiatrien forventer, at man i skole og hjem har forsøgt at imødekomme barnets udfordringer med samtidig bistand fra PPR inden man henviser. Henvisninger til psykiatrien tager generelt lang tid at udarbejde, da det tager tid at leve op til de forventninger som psykiatrien har til den forudgående indsats. Det forventes, at udfordringerne har en karakter og sværhedsgrad, som kræver psykiatriens involvering og det er altid psykologens vurdering om henvisning til udredning er relevant. I praksis betyder dette, at et barn godt kan være i psykisk mistrivsel, uden at det vurderes, at der er behov for udredning i psykiatrien. I de tilfælde skal barnet eller den unge have hjælp andre steder fra.

Man vil oftest opleve, at der er ventetid før PPR kan gå i gang med en henvisning, da PPR lovgivningsmæssigt er bundet op af opgaver omkring vurdering af specialiserede undervisningsbehov og disse opgaver skal løses inden andre opgaver kan prioriteres.

Hvis du ønsker at komme i dialog om eventuel udredning af dit barn kan du også henvende dig til egen læge eller rådgivere i socialforvaltningen. Spædbørn og småbørn kan henvises til udredning af sundhedsplejersker. Der er derudover mulighed for at opsøge udredning på et privathospital med egenbetaling eller via privat sundhedsforsikring.