Strategiske udfordringer

Glostrup Kommune arbejder med tre udvalgte strategiske udfordringer for at opnå en fokuseret og tværgående indsats.

De tre udvalgte strategiske udfordringer er:

1) Rekruttering og tilknytning af medarbejdere med de rette kompetencer nu og i fremtiden
2) Unge og det gode liv
3) Udvikling af bymidten

Læs mere om de strategiske udfordringer nedenfor 

Rekruttering og tilknytning af medarbejdere med de rette kompetencer nu og i fremtiden

For at løse vores kerneopgave kompetent, både nu og i fremtiden, skal vi være i stand til at tiltrække og tilknytte kompetent personale og sikre, at de udvikles og bliver i Glostrup Kommune i en længere periode og leverer kvalitet i deres arbejde med høj tilstedeværelse og nærvær.

Glostrup Kommune oplever i dag nogle udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt antal ansatte til at løse opgaverne. Især i de borgernære velfærdsfunktioner er der en høj personaleomsætning og et højt sygefravær. Det kan slide på ledere og medarbejdere og medfører et unødigt højt tidsforbrug til rekruttering, oplæring, onboarding og sygefraværsaktiviteter. Det kan også have konsekvenser for kerneopgaven, borgerne og virksomhederne.

Unge og det gode liv

Vi ønsker, at alle vores unge har et godt liv og trives. Mange unge har et godt liv og trives, men ikke alle. Nogle af kommunens unge mistrives, er marginaliserede, kommer ikke i uddannelse eller job, har misbrug eller er ensomme.

I Glostrup Kommune er der en gruppe unge, der er i risiko for ikke at få etableret grundlaget for et godt liv.

Udvikling af Bymidten

Bymidten vil gennemgå forandringer i de kommende år. Der kommer en letbane, boligbyggeri og omlægning af Banegårdspladsen. Det er både kommunen og private investorer og virksomheder, der har planer for dette.

Kommunens rolle som knudepunkt på vestegnen, og som trafikalt og handelsmæssigt centrum vil blive styrket, hvilket vil åbne op for en række nye muligheder og et potentiale for fortsat udvikling.

Samfundets og kommunens velfærdsudfordringer er blevet mere komplekse og påvirker os alle på forskellige måder. Det kræver en øget indsats og særligt fokus på det tværgående samarbejde og en overvejelse af, hvordan vi kan arbejde med disse udfordringer på en værdiskabende måde. Derfor har administrationen erstattet den tidligere strategimetode og i stedet valgt tre fælles strategiske udfordringer, der strækker sig på tværs af hele organisationen med det formål at opnå en tydeligere prioritering og en mere fokuseret indsats fra hele organisationen. I de kommende år vil vi give disse udfordringer vores fælles, koncentrerede og vedvarende opmærksomhed, da de er af stor strategisk og udviklingsmæssig betydning for Glostrup Kommune som organisation og for borgerne i Glostrup. Der vil også sideløbende blive arbejdet strategisk med andre områder i linjeorganisationen såvel som på tværs, men arbejdet med de tre strategiske udfordringer skal prioriteres højt.

De tre udfordringer er forskellige i deres karakter. Nogle kan muligvis løses ved traditionelle arbejdsmetoder i linjeorganisationen og i projekter og tværgående netværk. Andre problemer er mere komplicerede og kan ikke forventes løst blot ved gennemførelse af fx et projekt. Fælles for arbejdet med alle tre strategiske udfordringer er, at vi allerede er i gang og har arbejdet med temaet længe, men at vi nu vil afprøve nye veje, og vi vil inddrage interessenter bredt set i arbejdet med at udvikle innovative løsninger, og at arbejdet har et længerevarende perspektiv.