Ny adgang til din ejendom?

En overkørsel er en adgang for kørende trafik fra privat grund til en offentlig vej eller privat fællesvej. Den er typisk placeret over fortov og eventuelt cykelsti. Hvis du ønsker at flytte eller udvide din eksisterende overkørsel skal dette ansøges hos vejmyndigheden.

Det er bestemt i lovbekendtgørelsen "Lov om offentlige veje m.v." i § 49, at adgangsforhold skal godkendes af kommunens udpeget vejmyndighed. Loven er fastlagt for at fremme den almene trafiksikkerhed og trafikafvikling gennem en sammenhængende vejplanlægning med et tidssvarende vejanlæg. Dette er desuden også lovbestemt for private fællesveje i Privatvejsloven §62.

Antallet af overkørsler til veje skal i størst mulig omfang holdes på et minimum for at mindske en unødvendig risiko for kollision med en forbipasserende trafikanter. Det er vejmyndighedens rolle at der til en hver tid sikres bedst mulig fremkommelighed og trafiksikkerhed på kommunens vejnet samt det almene hensyn på de offentlige veje og private fællesveje opretholdes.

Det offentlig almene hensyn betyder også, at de vejene må anvendes af alle trafikanter, hvilket indebærer parkering. Ifølge gældende færdselslov er det ikke tilladt at parkere et køretøj foran en overkørsel, hvorved den er væsentlig til gene. I situationer som disse vil antallet af offentlig tilgængelige parkeringspladser reduceres for at tilgodese et privat behov, hvilket taler imod det almene hensyn.

Yderligere er veje indrettet med elskabe, skilte, belysningsmaster, vejbump, indsnævringer, busstoppesteder m.v. Ved en justering, eventuelt flytning eller renovering af en vej kan det forekomme, at disse former for inventar skal have en ny placering. Hvis en grundejer har modtaget kommunens samtykke til en overkørsel, så kan kommunen juridisk ikke kræve denne flyttet eller nedlagt uden ekspropriationsmæssige tiltag, og derved vil et øget antal overkørsler begrænse tiltag i den almene trafiks interesse.

Når en overkørsel er anlagt er det kommunen der har den fremadrettede drift- og vedligeholdelse. En overkørsel kræver mere vedligeholdelse sammenlignet med et fortov, og vil på sigt være en øget udgift for kommunen.

I Glostrup Kommune må en overkørsel anlægges med en maksimal bredde på 5.2m. Dette er i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefaling og retningslinjer i Vejreglerne for 2 vinkelrette parkeringsbåse. 

Bemærk at rammerne for bredden af overkørslen ikke er gældende for belægning på din ejendom, også kaldet indkørsel. Altså indkørsel må gerne være bredere end en overkørsel.   

Du skal have tilladelse til at etablere, flytte eller nedlægge en adgang/overkørsel.

Søg tilladelse

Send en mail til os på med følgende oplysninger:

  • Adresse/matrikel: På hvilken ejendom ønsker du at etablere, flytte eller nedlægge en adgang/overkørsel
  • Placering og størrelse: Hvor på ejendommen, du ønsker at etablere, flytte eller nedlægge adgangen/overkørslen og hvor bred den skal være i skel. En enkeloverkørsel er normalt 3 meter. En dobbeltoverkørsel er normalt 5.2 meter. Vedlæg gerne plantegning.

Når du har fået tilladelse, kan du udføre arbejdet. Følg Glostrup Kommunes overkørselsregulativ. Vi skal som vejmyndighed efterfølgende godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. 

Afmærkning

Afmærk vejarbejder skal ske efter gældende regler.

Frist og sagsbehandling

Send din ansøgning til os senest 14 dage før, du vil ændre en adgang/overkørsel. Vi behandler normalt ansøgninger indenfor 14 dage. Vi vurderer ansøgningerne ud fra:

  • Trafikale forhold
  • Trafiksikkerhedsmæssige forhold
  • Fremtidsplaner
  • Lokalplaner, eventuelle deklarationer mv.
Team Trafik