Grundejerforpligtigelser

Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for de kommunale veje, stier og pladser og er desuden vejmyndighed for de private fællesveje og – stier Det daglige arbejde med at administrere disse opgaver er placeret i kommunens Center for Miljø og Teknik. Glostrup Kommune har ca. 87 km kommuneveje og ca. 13 km private fællesveje. Kommunens offentlige stier udgør i alt 20 km. Derudover er der interne boligveje og stier på private arealer samt statsveje.


Glostrup Kommunes Vej og Park står for drift og vedligehold af de kommunale veje, stier, pladser samt parker og grønne områder herunder snerydning og glatførebekæmpelse.

På private fællesveje er det de omkringliggende grundejere der har ansvaret for vejvedligeholdelsen, hvor kommunen fungerer som vejmyndighed. 

Som grundejer er det dit ansvar at holde din hæk, træer og anden beplantning beskåret, så færdselsarealerne friholdes.

Hække og anden beplantning samt stakit, støttemure og lignende må ikke gå ud over skel. Se Bekendtgørelse af lov om hegn § 11 (kendt som Hegnsloven). På kommunale veje kan Glostrup Kommune kræve træer og anden beplantning beskåret af hensyn til færdslen. Se vejloven § 87. Det gælder også på private veje. Her må du desuden ikke plante træer eller andet uden kommunens samtykke. Se mere i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 61 (kendt som Privatvejsloven).

Glostrup Kommune har ansvaret for mange kilometer offentlige veje og stier.  Vores opgave er at salte og holde offentlige veje og stier farbare, når sneen falder. Snerydningen følger kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renhold

Vores prioritet er de vigtige gennemgående stier og veje med tilhørende cykelstier og busholdepladser. Her udføres snerydningen og glatførebekæmpelsen hele døgnet efter behov ved kommunens foranstaltning. Anden prioritet er øvrige kommuneveje og offentlige stier, som ryddes indenfor normal arbejdstid, når der er faldet større mængder sne og materiellet er til rådighed. Se kort med prioritering.

I forbindelse med kommunens snerydning kan der desværre forekomme snevolde og sne, der kastes ind på fortovene. Kommunen kan ikke påtage sig at fjerne denne sne, dette påhviler grundejerne. Bortkørsel af sne vil kun ske, når det er absolut påkrævet. Det kan for eksempel ske i områder, hvor sneen hindrer, at man som trafikant kan orientere sig. Det kan være i vejkryds, ved busstoppesteder eller på cykelstier. Så længe der er plads, vil sneen fra kørebanen blive skubbet op i vejkanten, eller på den forreste del af fortov eller cykelsti, dog således at fortov og cykelsti stadig er farbar.

Du skal rydde sne og is

Ligger dit hus ud til en offentlige vej, har du pligt til at rydde sne og gruse dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgenen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper. 

Er dit hus derimod beliggende på en privat vej er det tilsvarende også din pligt at rydde for sne og glatførebekæmpe på kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den sidste halvdel af kørebanen. Nogle steder er det dog grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydning. 

Team Trafik