Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

30 december 2020 kl. 17:55
Et vist fald i smitte-
omfanget her i Glostrup

I øjeblikket oplever vi glædeligvis et vist fald i smitteomfanget her i Glostrup (og flere andre steder i hovedstadsområdet). Hvorvidt det er udtryk for en tendens er ikke til at sige, lige som effekt af restriktioner, adfærd og test i juledagene også skal indgå i vurderingen. Fokus de kommende dage vil i høj grad også være på spredningen og på omfanget af indlæggelser på hospitalerne. 

Med de seneste udmeldinger fra regeringen tirsdag aften forlænges de særlige restriktioner, der blev udmeldt i december, frem til 17. januar 2021. Derudover gælder en række andre restriktioner fortsat og indtil videre med virkning frem til 28. februar 2021. Se mere på Coronasmitte.dk

Samlet smitteniveau
Aktuelt er der 243 borgere med smitte i Glostrup Kommune, heraf 111 nysmittede de seneste 7 dage. De 111 nysmittede svarer omregnet til en såkaldt incidens på 481 pr. 100.000 indbyggere. Dette er aktuelt det 15. højeste niveau på landsplan (og nr. 8 siden krisens start i foråret 2020). 

Der er ingen særlige mønstre i smitten i Glostrup. 

Vores ”positivprocent”, som er andelen af smittede blandt de testede, har været stigende de seneste uger, men er også bremset op nu. Dette er nok det vigtigste tal at følge den kommende tid.

Der er aktuelt 9 indlagte glostrupborgere med smitte. Antal indlæggelser med coronasmitte har været svagt stigende gennem hele december.

På nedenstående link kan man dagligt se de seneste data for corona-udviklingen i Danmark og også et Danmarkskort med oplysninger for hver kommune. Oplysningerne opdateres dagligt kl. 14.

Coronaudviklingen i Danmark - og på kommuneniveau

Der foreligger endnu ikke oplysninger på kommuneniveau om brug af ”lyntest”, og hvor mange borgere, der gennem disse test konstateres smittet.

Ældreområdet
Smitteudbruddet ugen før jul på Ældrecenter Hvissinge er blevet fornuftigt håndteret. Der er således ikke afdækket flere smittede beboere siden før jul. Kun en af de smittede beboere er desværre fortsat indlagt. De øvrige smittede beboere er alle raskmeldte og kommer ud af isolation dags dato.

Vi har ikke p.t. smittede beboere eller nysmittede medarbejdere på Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Sydvestvej.

På Midlertidige Pladser har vi modtaget enkelte borgere efter indlæggelse med smitte. Disse borgere håndteres i særskilte isolationsafsnit.

Botilbud og Udførerenhed
Vi har i øjeblikket ikke smittede beboere på vores botilbud. Der har været 2 smittede beboere på et af vores botilbud før jul, men dette smitteudbrud er inddæmmet og afsluttet uden yderligere smitte.

Daginstitutions- og skoleområderne
I dagene før jul blev kun registreret ét nyt smittetilfælde i tilknytning til et barn i en af vores daginstitutioner.

Med de seneste udmeldinger udskydes fysisk skolestart til 18. januar 2021 for alle årgange/klasser. Der er igangsat planlægning af fjernundervisning og nødpasningsordninger. 
Sårbare børn og unge er fortsat undtaget fra hjemsendelse. De kan således møde frem i både skolen og SFO/klub. Desuden kan elever i 0.-4. klasse møde frem til fysisk nødundervisning og -pasning, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde.

Øvrige kommunale områder
Kultur- og idrætsområderne er fortsat lukkede frem til 17. januar 2021. 
Rådhusets borgerservice er også fortsat lukket for fysisk fremmøde, med undtagelse af nogle få kritiske opgaver, men åbent fuldt ud for telefonisk og digital betjening, lige som de øvrige rådhusfunktioner.

Vaccineforberedelse
Forberedelsen af vaccineprogrammet er trådt ind i en ny fase. Første runde af vaccinationerne gennemføres tirsdag 5. januar 2021 på alle tre ældrecentre og Midlertidige Pladser. Alle beboere er omfattet og alle medarbejdere på arbejde denne dag får også mulighed. Øvrige medarbejdere omfattes af de kommende faser. Sundhedsstyrelsen har udmeldt følgende 12 målgrupper som grundlag for den videre udrulning:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19 samt udvalgte pårørende 
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år 
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder 

Vi har endnu ikke lokalt modtaget yderligere afgrænsninger eller informationer end dette. 

Teststation
Teststationen i Idrætsparken blev gennemført fint. Der blev testet mere end 1.000 borgere pr. dag. Det har betydet, at vi fortsat er en af de kommuner, hvor flest borgere bliver testet. Dette er vigtigt og måske en af forklaringerne på, at vi trods alt ligger lidt bedre end de fleste andre i Københavnsområdet.

Vi håber på at kunne åbne en lignende teststation igen i starten af det nye år.

Tak til Glostrups borgere for at udvise samfundssind og lade sig flittigt teste. Det er vigtigt vi fortsat holder fast. Bliv ved med det!

Vi ønsker alle i Glostrup (og naturligvis også uden for Glostrup) et godt nyt år. Pas godt på jer selv og jeres nærmeste.