04 maj 2020 kl. 10:56
Der har siden slutningen af februar været iværksat en række forskellige foranstaltninger for at mindske og begrænse smitterisikoen. På alle tre ældrecentre og kommunens to botilbud er indført omfattende hygiejnetiltag, besøgsforbud, aktivitetsophør, ændrede vagtplaner og isolation af smittede beboere og beboere med symptomer. Der er løbende dialog med pårørende hos borgere med konkrete sygdomstilfælde, og vi understøtter borgere på ældrecentre mv. i at opretholde kontakt til familien via telefon, så afsavnet ved besøgsforbuddet kan mindskes. Ved helt særlige behov kan der dispenseres af institutionsledelsen og gives adgang til besøg for pårørende. Besøget skal i så fald tilrettelægges ud fra særlige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

Der er i sidste uge aftalt nye nationale rammer om hjælp til ældre og udsatte under corona-krisen. Som det er fastlagt i de nationale rammer, skal kommunerne afvente de nærmere sundhedsmæssige retningslinjer, før der kan ændres ift. nuværende besøgsrestriktioner på ældrecentre og botilbud mv. Vi ved endnu ikke, hvornår disse sundhedsmæssige retningslinjer foreligger. Der er under alle omstændigheder planlagt politisk statusdrøftelse af dette i SSSU 11/5 og kb 13/5.

I Glostrup ligger vi – sammen med andre kommuner i Københavns omegn – stadig meget højt i antal smittede borgere. Vi ved endnu ikke hvorfor. Men det betyder, at vi er nødt til at være ekstra forsigtige i forhold til de sårbare borgere, vi har i vores varetægt. Det betyder også at vi på andre områder skal være ekstra forsigtige, fx ift. brug af udendørs faciliteter, ligesom vi opfordrer alle borgere, boligforeninger og andet til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Begrænset smittespredning på ældreområdet
Flere af de tidligere smittede beboere på to af vores ældrecentre er nu uden symptomer og raskmeldte. Aktuelt har vi dog stadig fem smittede borgere i vores varetægt. Der er ulykkeligvis også siden coronakrisens start syv beboere på vores ældrecentre, som er afgået ved døden, smittet med corona. De aktuelle smittetilfælde er knyttet til en afdeling på Ældrecenter Dalvangen.

På de berørte centre er og har været iværksat en række yderligere foranstaltninger. De smittede beboere og beboere med symptomer er alle i isolation, øvrige beboere opholder sig primært i egen bolig, og der er ingen aktivitet el. andet på tværs af afdelinger og etager på centrene. Der iagttages alle retningslinjer i forhold til brug af værnemidler, rengøringsintensiteten er øget, og der ydes omsorg og pleje efter sundhedsmyndighedernes forskrifter og i samarbejde med hospital og borgerens egen læge. Test af beboere med og uden symptomer planlægges med Region Hovedstadens udekørende testfunktion. Sundhedsberedskabet fungerer godt, og der er mindre behov for nødløsninger end for 3-4 uger sigen.

På kommunens såkaldte ”Midlertidige Pladser” modtager vi borgere fra indlæggelse med henblik på træning og pleje før overgang til egen bolig (eller plejebolig). Dette kan også være borgere med smitte. Disse borgere er i isolation og modtager pleje og støtte efter forskrifterne.  Hele afdelingen med midlertidige pladser er opdelt i særskilte afsnit, så der ikke er kontakt ml. forskellige borgere og så medarbejdere kun er knyttet til et afsnit.

Hvis eller når hjemmehjælpsmodtagere bliver smittet, varetages ligeledes en række særlige foranstaltninger ift. brug af værnemidler, rengøring, ændrede kørelister for medarbejdere mv.
                                                           
Socialområdet er fortsat uændret – ingen er konstateret med smitte. 

Smitte eller symptomer hos ansatte
Det kan desværre heller ikke undgås, at vores medarbejdere bliver smittede eller får symptomer. Vi har aktuelt 8 medarbejdere med smitte og mere end 100 medarbejdere er testet negative. Smittede medarbejdere og medarbejdere med symptomer er selvfølgelig hjemsendte, og vi forsøger med medarbejderen og dennes læge at sikre test og hurtigt afklaring med henblik på mulig tilbagevenden. Derudover hjemsender vi medarbejdere i risikogruppe (fx ved graviditet). 

Når vi hjemsender, mangler der medarbejdere på ældrecentrene. Her bruger vi vores sundhedsberedskab og indkalder ekstra medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund fra andre dele af kommunen. Dette skal vi forventeligt gøre nogle uger endnu.