08 april 2020 kl. 16:24

Der har siden slutningen af februar været iværksat en række forskellige foranstaltninger for at mindske og begrænse smitterisikoen. På alle tre ældrecentre og kommunens to botilbud er indført omfattende hygiejnetiltag, besøgsforbud, aktivitetsophør, ændrede vagtplaner og isolation af smittede beboere og beboere med symptomer. Der er løbende dialog med pårørende hos borgere med konkrete sygdomstilfælde, og vi understøtter borgere på ældrecentre mv. i at opretholde kontakt til familien via telefon, så afsavnet ved besøgsforbuddet kan mindskes. Ved helt særlige behov kan der dispenseres af institutionsledelsen og gives adgang til besøg for pårørende. Besøget skal i så fald tilrettelægges ud fra særlige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

Aktuelt er der syv smittede borgere i vores varetægt og fem andre, som har symptomer i varierende grad. Der er desværre også tre beboere med smitte, som er afgået ved døden, altovervejende som følge af smitten. Smittetilfældene er knyttet til Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Sydvestvej. 

På de berørte centre er iværksæt en række yderligere foranstaltninger. De smittede beboere og beboere med symptomer er alle i isolation, øvrige beboere opholder sig primært i egen bolig, og der er ingen aktivitet el. andet på tværs af afdelinger og etager på centrene. Der iagttages alle retningslinjer i forhold til brug af værnemidler, rengøringsintensiteten er øget, og der ydes omsorg og pleje efter sundhedsmyndighedernes forskrifter og i samarbejde med hospital og borgerens egen læge. Test af beboere med og uden symptomer planlægges med Region Hovedstadens udekørende testfunktion.

Smitte eller symptomer hos ansatte
Det kan desværre heller ikke undgås, at vores medarbejdere bliver smittede eller får symptomer. Vi har 17 medarbejdere med smitte, 41 medarbejdere er testet negative og et lille antal er uafklarede med symptomer. Smittede medarbejdere og medarbejdere med symptomer er selvfølgelig hjemsendte, og vi forsøger med medarbejderen og dennes læge at sikre test og hurtigt afklaring med henblik på mulig tilbagevenden. Derudover hjemsender vi medarbejdere i risikogruppe (fx ved graviditet).

Når vi hjemsender, mangler der medarbejdere på ældrecentrene. Her bruger vi vores sundhedsberedskab og indkalder ekstra medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund fra andre dele af kommunen. Dette skal vi forventeligt gøre nogle uger endnu. Der gennemføres rullende introduktionsprogrammer for disse ”nye medarbejdere”.

Der er også åbnet for at man udefra kan tilmelde sig vores jobbank og eventuelt indgå i beredskabet. Dette har givet flere ekstra hænder, som vi regner med skal indgå på timebasis flere steder.

Læs mere om vores jobbank/coronaberedskab