Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

13 marts 2020 kl. 16:39

For at begrænse udbredelse af coronavirus er Glostrup Kommune nu lukket fysisk ned med undtagelse af de kritiske funktioner.

Det betyder, at vi kun modtager akutte henvendelser på telefonen. Skriv i stedet til glostrup.kommune@glostrup.dk. Har du brug for at sende os personfølsomme oplysninger, skal du benytte din Digital Post via Borger.dk - for virksomheder er det via Virk.dk.

Hold dig løbende orienteret om coronavirus / Covid-19 på sst.dk og coronasmitte.dk

I forhold til nedlukning af kommunens aktiviteter er status følgende (ikke udtømmende):

Børne- og Ungeområdet

skoleområdet har der både i går og i dag været ganske få elever. Forældrene har virkelig bakket op i denne situation. I går blev der sendt et informationsbrev til alle forældre, hvor de blandt andet blev bedt om at melde ind, hvis de havde brug for nødpasning (ud fra kriterierne) de kommende to uger. Pt. er der indmeldt 12 børn, og der etableres nødpasning på SFO Søndervang. Skolens medarbejdere har de sidste dage været i fuld gang med at forberede fjernundervisning til alle årgange/klasser med afsæt i de undervisningsforløb, der allerede er i gang. 

dagtilbudsområdet er der planlagt nødpasning i daginstitutionerne Fuglekær, Engtoften og Skoven afdeling Bøg. Ca. 45 børn er tilmeldt på udvalgte dage. De er fordelt med 15 børn hvert sted. Der vil være kendte voksne i alle tre daginstitutioner tidsrummet 7.30-15.30. Der er fire børn, der er tilmeldt nødpasning i Dagplejen. Nødpasning foregår i fire dagplejehjem.

Familieafsnittet har udvidet træffetiden til kl. 9-14 for alle borgere og samarbejdspartnere. Kun i meget akutte tilfælde gennemføres fysiske møder, ellers foregår borgerkontakt og lignende som telefonmøder.

Sundhedsplejen sikrer fortsat sundhedspleje af alle gravide og småbørnsfamilier ved hjemmebesøg, konsultationer og via telefon.

Tandplejen er lukket ned. Akuttelefon kan kontaktes kl. 8-10, hvorefter tandplejen kan åbnes ved behov.

De understøttede funktioner: Psykologer, logopæder og pædagogiske vejledere indkaldes ved behov.

SSP og Varmeværkets medarbejdere er fortsat synlige i gadebilledet og indgår i et tæt samarbejde med lokalpolitiet.

 

Kultur- og fritidsområdet

Alle tilbud for borgere og fysiske lokationer er lukket ned.


Bibliotek, musikskole og idrætsanlæg mv. er lukket helt ned – også for udendørs aktiviteter.
Der har været dialog med foreninger og øvrige brugere på området og der er aflyst arrangementer.

Det tekniske område

På vej- og park er der etableret et nødberedskab, og de øvrige medarbejdere er sendt hjem indtil videre. Vinterberedskabet er opretholdt.
Medarbejdere på rådhuset er sendt hjem og arbejder hjemme.

 

Glostrup Ejendomme 

Rengøringspersonalet hjemsendes for nedlukkede funktioner. Rengøring fastholdes for steder med personale, fx lokationer med nødpasning og de kritiske funktioner. Der vil ske en forøgelse af rengøringen for nogle lokationer og borgere efter vurdering.

Teknisk Service tager et stort ansvar i forhold til sikring af vores bygninger, mens de er tomme og driften af bygninger, der er i brug til gavn for de brugere og medarbejdere, der er på arbejde. 

De fleste medarbejdere på rådhuset er sendt hjem og arbejder hjemme.

Rådhus

Rådhuset er lukket fysisk fra fredag morgen. Der vil fortsat være adgang på telefon og mail.
Borgerne må forvente en øget sagsbehandlingstid.

Borgerrådgiver gennemfører ikke møder, men kan træffes på telefon og mail.

På it- og telefoniområdet er der arbejdet med at klargøre pc’ere og telefoner til de medarbejdere, der arbejder hjemme. Der er arbejdet med at sikre flere IT-løsninger, der kan understøtte, at medarbejdere kan arbejde hjemmefra (fx adgang til fagsystemer hjemmefra).
Medarbejderne er vejledt om hjemmearbejde med persondata.

Direktion, chefgruppe, krisestab og medarbejdere, der understøtter krisestaben, er fortsat på arbejde.

Ældre- og socialområdet

Vi har pr. 13. marts 2020 i alt ti medarbejdere sendt hjem på grund af mulig smitterisiko (enten på baggrund af ophold i risikoområder eller på grund af nær kontakt til smittede eller på grund af hensyntagen til kronisk svækket helbred). Der er ikke symptomer eller oplyst smitte.

Vi har fortsat ikke kendskab til smittede borgere i vores varetægt.

Ældrecentre og botilbud mv.

De indskærpede krav om at undgå besøg på ældrecentre og institutioner mv. er tydeliggjort overfor alle pårørende ved opringning eller på anden vis. Generelt møder vi forståelse og opbakning til dette på ældrecentrene. 

Ekstra rengørings- og hygiejnetiltag på institutionerne vurderes løbende.

Vi har lukket de to dagcentre på Ældrecenter Hvissinge fra 11. marts til og med 29. marts indtil videre. De pågældende cirka 100 borgere kan således ikke møde ind i dagcentret, men må i stedet opholde sig hjemme i egen bolig.

Cafeerne på Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Dalvangen er lukket indtil videre.

Aktivitetscentret på Sydvestvej er også lukket indtil videre.

Hjemmepleje, Træningscenter, socialpædagogisk støtte og øvrige sociale tilbud

Vi har nu lukket Træningscentret, så der ikke gennemføres træningsaktiviteter og forløbsprogrammer. Der afvikles fortsat kritiske træningsaktiviteter for borgere med særligt træningsbehov i forhold til lungekapacitet mv., hvor manglende træning er kritisk på kort sigt.

På hjemmeplejeområdet vil vi de kommende uger midlertidigt suspendere eller udskyde rengøring hos de borgere, der kun får rengøringsydelsen (typisk rengøring hver 14. dag). Dette sker for at reducere unødvendig smittespredning hos de borgere, og der er på kort sigt ikke tale om en kritisk/vital opgave (jv. også KL). De frigivne resurser fokuseres dels på oplæring ift. nye krav om værnemidler, instruktion til ufaglærte mv. og dels ift. ekstra hjælp til de borgere, der ikke kommer i dagcenter. Det er cirka 50 borgere, der kun modtager rengøring.

Movia opretholder fortsat Servicebus-ordningen.

Udførerenheden på socialområdet varetager fortsat den udgående socialpædagogiske støtte (opfølgning pr. telefon som udgangspunkt) og støtten til beboerne i opgangsfællesskaberne. Huset på Christiansvej er lukket som base og aktivitetssted. De små aktivitetstilbud Mosetoften og Cafe Fri lukkes.

KABS screener de nuværende modtagere af misbrugsbehandling. City, Stjernevang og KASA afdelinger er lukket for fremmøde. Borgerkontakt/støtte foregår telefonisk, og det er sikret, at alle borgere i medicinsk behandling fortsat kan få deres medicin - enten ved hjemmebesøg eller ved udlevering fra Hvidovre og Gentofte afdelinger. 

Vores administrative visitationsfunktioner på både ældre- og socialområderne er sendt hjem og arbejder hjemmefra med telefon- og IT-opkobling, så opgavevaretagelse i størst muligt omfang kan fastholdes. Ved uafviselige behov for fremmøde kaldes relevant medarbejder ind.

Sundhedsberedskab

Vi har iværksat planlægning omkring sundhedsberedskab ved masseudskrivning fra hospitaler til kommunal varetagelse.

For så vidt angår værnemidler (maske, kittel m.m.) har vi implementeret nye skærpede retningslinjer for håndtering, indkøb mv. i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen og Region Hovedstaden.

Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning kører også på nødberedskab. Affald afhentes stadig. Glostrup Genbrugsstation holder åbent for erhvervslivet mandag til fredag i normal åbningstid. Lørdag og søndag er lukket. Private har i perioden ikke adgang til genbrugsstationen.