Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Søren Enemark, A
Flemming Ørhem, L
Palle Laustrup, F
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Piet Papageorge, V
Pia Hagbarth Dahlin, L
Dan Kornbek Christiansen, C
Kirstina Tranberg, Ø
Marlene Frandsen, I
Gitte Wallin Limkilde, A
Ina-Maria Nielsen, V
Lars Høimark, A
Eva Nørgaard Wojtala, V
Jesper Weidick, A
Annette Normind Thomsen, A


Fraværende:
Afbud:


Kasper Damsgaard, A
Torben Jensen, A


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Borgmesteren oplyser, at der er afbud fra Torben Jensen (A) og Kasper Damsgaard (A), og at Jesper Weidick (A) og Annette Normind Thomsen (A) er indkaldt som stedfortrædere.

   

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsens medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Borgmesteren orienterede om, at Mona Reinholdt Rasmussen er ansat som kommunens nye borgerrådgiver pr. 1. januar 2022.

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 3.  3. Opfølgning på borgerrådgiverens beretning 20/21

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen orienteres om administrationens arbejde med opfølgning på Borgerrådgivers anbefalinger i beretning 20/21.

   

  Administrationen har, på baggrund af beretningen, iværksat en række initiativer for at forbedre sagsbehandling og borgersamarbejdet.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen behandlede borgerrådgiverens beretning 2020/21 på sit møde den 19. august 2021. I beretningen peger borgerrådgiveren på forskellige forhold, hvor administrationen kan forbedre sagsbehandlingen og samarbejdet med borgerne. 

  I rapporten peges på tre temaer: kontinuerlig sagsbehandling, kommunikation og narrativer og implementering af anbefalinger. Beretningen bygger på 15 klagesager og 34 andre henvendelser. Der er primært tale om forhold på børne-familieområdet og Center for Borger og Arbejdsmarked, hvor der dagligt varetages rigtig meget sagsbehandling. Administrationen har derfor fokuseret på initiativer på i de to centre.   

   

  I beretningen peges på behovet for at arbejde med kontinuerlig sagsbehandling.

  Denne anbefaling omhandler de grundlæggende krav om, at en sag behandles så hurtigt som muligt, og uden unødvendige afbrydelser, for eksempel i forbindelse med skift af sagsbehandler. Forvaltningsretligt er det grundlæggende principper. Borgerrådgiveren anbefaler, at der arbejdes med at sikre en kontinuerlig og tidsmæssig rimelig behandling af sager, primært myndighedssager. Der henvises i beretningen til 5 konkrete sager.

   

  Familieafsnittet oplever, at problemerne med ”huller” i sagsbehandlingen for det meste er historiske. Der, hvor der fortsat kan opleves problemer, er, når der sker et medarbejderskift. Sagsbehandlerskift vil løbende opstå grundet ophør, barsler, omorganisering osv. Derfor arbejdes der konsekvent på, at disse skift og overgange sker så optimalt som muligt. Ved medarbejderskift foretages der således en screening af sager, så hastende og de mest alvorlige sager prioriteres og dækkes ind først af andre medarbejdere og faglig ledelse.

   

  I Center for Borger og Arbejdsmarked er der ligeledes en øget opmærksom på udfordringen med sagsbehandlerskift, og der arbejdes løbende på at undgå unødige skift, fx i forbindelse med organisationsændringer eller skift af ydelse. Hensynet til, hvad der giver mening for borger og sagsforløbet, vægter højt. Desuden har centeret det seneste halve år arbejdet mere målrettet på systematisk kvalitetssikring i forhold til journalisering, samtalepraksis, afgørelser mv., med henblik på at skabe sammenhæng og flow i sagsforløbene. Nødvendige skift må ikke medføre, at borgers sag går i stå eller borgers oplevelse af at skulle starte forfra. Samtidig arbejder centeret, i forbindelse med et særligt projekt for langvarige kontantmodtagere, med at implementere faste deadlines og en anden systematik end hidtil i forhold til langvarige sagsforløb.

   

  I beretningen peges på forhold omkring kommunikation og narrativer.

  Af beretningen fremgår det, at flere af de henvendelser borgerrådgiveren får, enten direkte eller inddirekte handler om kommunikationen mellem borger og administration. Borgerrådgiveren oplever fortsat en administration, der grundlæggende fungerer godt, og som i opfølgning på sidste års beretning arbejder med temaet. Borgerrådgiveren anbefaler, at der fortsat arbejdes med kommunikation og narrativer, med henvisning til beretning 2019-2020.

   

  Der er særskilt for Familieafsnittet sket et skærpet syn på dette. Dialogen med borgerne har meget høj prioritet i Familieafsnittet. Gennem LØFT-uddannelse er der i efteråret 2021 arbejdet med medarbejdernes kommunikative færdigheder. I 2022 tager hovedparten af rådgivere og behandlere i Familieafsnittet Soc.Diploma ”Børnerådgiver Uddannelsen”, der netop er en uddannelse i inddragelse af børn/unge og deres forældre i egen sag. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse opnormeringer af socialrådgivere på familieområdet, vil være en række nye medarbejdere, der skal introduceres til området, herunder den metodiske tilgang i Glostrup.

   

  I Center for Borger og Arbejdsmarked har to enheder gennemført kompetenceudviklingsprojekter med henblik på at styrke borgersamarbejdet. Sagsbehandlerne har blandt andet fået feedback på borgersamtaler, for at styrke samspillet med borgerne. De gode erfaringer skal i løbet af 2022 udbredes til resten af centeret, og centeret har ligeledes et mål om at udarbejde et kodeks for værdig sagsbehandling. Det skal udarbejdes i samarbejde med borgere gennem blandt andet borgerrejser og anvendes på tværs af centeret. 

   

  Implementering af erfaringer

  Borgerrådgiveren anbefaler, at der arbejdes på, hvordan forvaltningen mere systematisk kan arbejde med at implementere de erfaringer, som opstår ved borgerrådgiverens funktion, og evt. andre tilsvarende erfaringsopsamlinger.

   

  Familieafsnittet arbejder på ledelsesplan med en model for Klagedreven Innovation, hvor klager ses som læringsrum og muligheder for styrkelse/udvikling af myndighedsarbejdet, sådan at der er fokus på alle klager og ikke kun dem der har været over borgerrådgiveren.

   

  I Center for Borger og Arbejdsmarked er der i 2021 oprettet et tværfagligt forrum bestående af centerets fagkonsulenter, hvor én af opgaverne består i at styrke centerets arbejde med klager med henblik på læring, herunder sikre at ny viden implementeres ud i alle led, at sagsbehandlerne oplever kvalificeret faglig sparring og vedvarende understøtning i praksis.   

   

  Afrunding

  Administrationen arbejder således på, og ser det som en ufravigelig pligt, at tage ved lære af de udfordringer, der løbende opstår i det komplekse samarbejde mellem forvaltning og borgere. Samtidig udfordrer vi løbende vores organiseringer og praksis ud fra et ”udefra og ind- perspektiv” med det formål, at udføre vores kerneopgave endnu bedre.

  Økonomi

  Finansiering af initiativer afholdes indenfor centrenes budgetrammer.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Til orientering.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 4.  4. Opfølgning på befolkningsprognose 2021-2033

  Resumé

  Opfølgningen på befolkningsprognosen for 2021-2033 viser, at der pr. 1. oktober 2021 har været en positiv befolkningstilvækst på 163 indbyggere.

   

  I forhold til den udarbejdede befolkningsprognose for 2021 svarer ovenstående til, at der pr. 1. oktober 2020 er 155 flere indbyggere end forventet pr. 1. januar 2022.

   

  Der mangler pr. 1. oktober 2021 indflytning i de 30 boliger på Skovsletten - Cirkusgrunden. Heraf forventes 14 indflyttet inden årets udgang.

   

  Det forventede befolkningstal pr. 1. januar 2022 er 23.388 indbyggere, og indbyggertallet pr. 1. oktober 2021 er på 23.543.

  Sagsfremstilling

  På møderne i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i foråret 2019 blev det vedtaget, at der fremadrettet i efteråret skulle ske en opfølgning på den udarbejdede befolkningsprognose for det pågældende år.

   

  Fokus skulle være på at evaluere, om de planlagte boliger var blevet igangsat.

   

  Med udgangspunkt i ovenstående har Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening fulgt op på befolkningsudviklingen, befolkningssammensætningen, boligbyggeprogrammet for 2021 og flyttemønstre.

   

  Opfølgningen på befolkningsprognosen for 2021-2033 viser, at der pr. 1. oktober 2021 har været en positiv befolkningstilvækst på 163 indbyggere. Den positive befolkningstilvækst skyldes hovedsagelig fødselsoverskud og indvandring jfr. tabellen på side 2. Den største tilvækst ligger indenfor aldersgrupperne mænd 16-64 år og kvinder 0-15 år.

  Den største indvandring er sket fra Rumænien, Sverige og Indien, mens den største udvandring er sket til Sverige, Tyskland og Kina. Den største ind- og udvandring sker i aldersgruppen 20-69 år.

   

  I forhold til den udarbejdede befolkningsprognose for 2021 svarer ovenstående til, at der pr. 1. oktober 2021 er 155 flere indbyggere end forventet pr. 1. januar 2022.

   

  Det forventede tal pr. 1. januar 2022 er 23.388 indbyggere, og indbyggertallet pr. 1. oktober 2021 er på 23.543.

   

  I vedhæftede notat fremgår det af diagrammet på side 3, at den reelle befolkningssammensætning overordnet følger den forventede befolkningssammensætning meget godt.

   

  I boligbyggeprogrammet for 2021 var det forudsat, at der skulle opføres 32 nye boliger som også var indflytningsklar i 2021. Ved en opfølgning i samarbejde med Center for Miljø og Teknik har det vist sig, at der ved udgangen af året står 3 boliger klar, og at disse er beboede. Der var oprindeligt planlagt 2 boliger, men ved opførelsen blev det til 3 boliger. Der er 14 boliger, der er givet byggetilladelse til, og disse forventes indflyttet i december 2021. Herudover er der 16 boliger, der er givet byggetilladelse til, men som først forventes indflyttet i maj 2022.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  • at opfølgningen på befolkningsprognosen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 5.  5. Brandstationen

  Resumé

  Orientering om beslutning, truffet i bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab om rammerne for en evt. ny placering af Station Glostrup samt en overordnet model for håndtering af og økonomisk fordeling ved opsigelse af lejemål af en brandstation.

  Sagsfremstilling

  Foranlediget af kommunalbestyrelsens beslutninger om udarbejdelse af helhedsplan for udvikling af bymidten, hvor brandstationens placering kan have betydning, tog borgmesteren i januar 2020 kontakt til Hovedstadens Beredskab (HBR). Station Glostrup er ejet af Glostrup Kommune og udlejes til HBR.

   

  Kommunaldirektørkredsen i HBR’s 8 ejerkommuner fik herefter til opgave at udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsen i HBR, indeholdende blandt andet rammerne for en evt. ny placering af Station Glostrup samt en overordnet model for håndtering af og økonomisk fordeling ved opsigelse af lejemål af en brandstation.

   

  I arbejdet er der taget afsæt i etableringsgrundlaget samt håndteringen af tidligere fortilfælde. Der er i processen udarbejdet notater om de juridiske og økonomiske elementer ud fra forskellige scenarier, ligesom placeringsmuligheder for en ny brandstation inden for rammerne af den risikobaserede dimensioneringsplan, RBD2021+, er beskrevet.

   

  Bestyrelsen i HBR besluttede på mødet 13. oktober 2021 følgende principper:

  • at eventuelle merudgifter til et nyt lejemål, herunder udgifter til opgradering til nutidig standard, i de tilfælde, hvor en ejerkommune beslutter at opsige et lejemål af en brandstation, skal afholdes af den pågældende ejerkommune, idet eventuelle merudgifter som følge af øget funktionalitet eller yderligere behov af væsentlig karakter initiereret af Hovedstadens Beredskab afholdes af fællesskabet,
  • at placeringen af en ny station som erstatning for den nuværende Station Glostrup, såfremt Glostrup Kommune beslutter at opsige lejemålet, skal sikre, at hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde skal kunne serviceres fra egne stationer,
  • at placeringen af en ny station som erstatning for den nuværende Station Glostrup, såfremt Glostrup Kommune beslutter at opsige lejemålet, bør ske med afsæt i det fastlagte mulighedsområde og dermed inden for rammerne af det nuværende serviceniveau jf. gældende RBD 2021+,
  • at såfremt en opsigelse og fraflytning af en brandstation sker som følge af Hovedstadens Beredskabs behov og ønsker om en anden lokalisering, dvs. initieret af Hovedstadens Beredskab, vil eventuelle merudgifter skulle afholdes af fællesskabet, og
  • at valg af finansieringsmodel ifm. opførelsen af en ny brandstation, uagtet om det er Hovedstadens Beredskab eller en ejerkommune, der er den initierende part, skal bero på en konkret indstilling om, hvad der vurderes økonomisk mest fordelagtigt i den konkrete situation og heraf eventuelt afledte indstillinger.

   

  Derudover tog bestyrelsen til efterretning, at eventuelle forslag til placering uden for mulighedsområdet vil have konsekvenser for serviceniveauet og dermed vil kræve en ændring af gældende RBD 2021+ og hertil fornyet godkendelsesproces, ligesom kravene til opførelse af en ny brandstation blev taget til orientering, herunder at før et egentlig udbud og udarbejdelse af konkret byggeprogram, vil materialet skulle yderligere kvalificeres.

  Alt i alt betyder det for Glostrup, at hvis kommunen ønsker at flytte brandstationen af hensyn til byudviklingen, vil det være Glostrup Kommune, som skadevolder, der skal betale for at opgradere brandstationen til en nutidig standard og hermed for etableringen/evt. merleje for et nyt lejemål. Øget funktionalitet og øget behov skal dog finansieres af fællesskabet.

  Hvis HBR på et tidspunkt ønsker at flytte brandstationen af beredskabsfaglige eller andre årsager, vil det være fællesskabet, der skal betale for etableringen/merlejen for en ny brandstation.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller,

   

  • at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Til efterretning.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 6.  6. Nyt gebyr for jordflytninger og konkrete anvisninger af erhvervsaffald

  Resumé

  I forbindelse med ny lovgivning skal der indføres 2 nye gebyrer, den ene for myndighedshåndtering af jordflytninger og den anden for konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Administrationen foreslår en gebyrstruktur med et opstartsgebyr og en timepris for den eventuelle efterfølgende sagsbehandlingstid for jordflytninger. For konkrete anvisninger foreslås alene en timepris for den konkrete sagsbehandlingstid.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne har jævnfør affaldsaktørbekendtgørelsen § 18, stk. 4 og 5 pligt til at opkræve gebyr for anvisning af jordflytninger, som er erhvervsaffald og for konkrete anvisninger af erhvervsaffald. De nye gebyrer afløser det tidligere administrationsgebyr for erhvervsaffald, som blev afskaffet i 2019.

   

  Begge gebyrer skal fastsættes, så der opnås en balance mellem indtægter og udgifter, der er omfattet af bekendtgørelsen og differentieres, så det afspejler det konkrete tidsforbrug ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin.

   

  Begge gebyrer foreslås opkrævet fra 1. januar 2022. Lovgivningen gav ret til opkrævning fra 1. januar 2021, men indførelsen har afventet retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen m.m. samt et administrativt IT-system. Gebyret kan først opkræves, når der foreligger et af Kommunalbestyrelsen godkendt og offentliggjort taksblad.

   

  Jordflytninger

  Gebyret for jordflytninger skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Det forventede antal anmeldelser er 200-250 pr år.

   

  Administrationen foreslår, at gebyret fastsættes dels som en timepris og dels som et opstartsgebyr pr. anvisning bestående af en systemudgift samt tid til sagsbehandling af en normal sag (svarende til 1 time, herunder afslutning af sag samt opkrævning m.m).

  Systemudgiften er især IT-systemet Jordweb, som gennem mange år har været anvendt til sagsbehandling vedrørende jordflytninger.

  Systemudgiften pr. anmeldelse er udregnet ud fra leverandørens priser for det nuværende Jordweb med nødvendige tilkøb (gebyrmodul) samt den fremtidige drift, fordelt på det forventede antal anmeldelser af jordflytninger. De oplyste udgifter er ca. 26.000 kr. i indkøb (der fordeles på 4 år) samt ca. 41.000 kr. i samlet årlig drift (ca. 4.000 kr. mere end tidligere år) fordelt på ca. 200 anmeldelser, hvilket medfører en systemudgift på 237 kr. pr anmeldelse.

   

  Timeprisen er beregnet ud fra de faktiske medarbejdere, løn, effektive sagsbehandlertimer og yderligere udgifter til drift af rådhuset samt ledelse m.m. Samlet svarer det til en timepris pr. sagsbehandlertime på 697 kr. Ekstra tidsforbrug foreslås tilskrevet pr. påbegyndt 15 minutter.

  Gebyret for jordflytning vil altså bestå af en fast opkrævning på 935 kr. (inkl. 1 times sagsbehandling), og 174,25 kr. på yderligere påbegyndte 15 minutter.

  Ved 200 årlige anmeldelser (inden for normaltid) vil det betyde en indtægt på ca. 187.000 kr. Ved 250 årlige anmeldelser vil det betyde en årlig indtægt på ca. 233.000 kr.

   

  Leverandøren af Jordweb udvikler ligeledes en integration til kommunernes økonomisystemer, så opkrævning kan ske automatisk. Denne integration er ikke færdigudviklet endnu og anvender en meget ny snitflade hvilket gør, at opkrævningen i en periode (formentlig hele 2022) må gennemføres manuelt, indtil kommunens økonomisystem er klar til fuld integration. Tilkøb af integrationen vil koste ca. 25.000 kr. samt forøge de årlige driftsudgifter med ca. 3.000 kr. årligt. Den samlede sagsbehandlingstid pr. anmeldelse forventes nedsat ved fremtidig automatisk opkrævning.

   

  Konkrete anvisninger af erhvervsaffald

  Gebyret for konkret anvisning af erhvervsaffald skal dække kommunens omkostninger, som anvisningerne giver anledning til, efter kommunen har foretaget forudgående klassificering. Det forventede antal er ca. 1 om året.

   

  Administrationen foreslår alene en timepris for den konkrete sagsbehandlingstid, idet der ikke er tilknyttet systemudgifter til denne type sager. Der foreslås den samme timepris som for jordflytninger, idet det er næsten de samme medarbejdere, der udfører sagsbehandlingen.

   

  Tidsforbrug foreslås tilskrevet pr. påbegyndt 15 minutter. Der forventes meget få af disse konkrete anvisninger af erhvervsaffald, idet det ikke omfatter anvisning til regulativfastsatte ordninger eller genanvendeligt erhvervsaffald.

  Økonomi

  I 2021 er der et indtægtsbudget på 180.000 kr. vedr. gebyr for erhvervsaffald. Denne indtægt opnås ikke i 2021, hvilket medtages i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021.

  I 2022 er der et indtægtsbudget på 205.000 kr. Det nye gebyr forventes umiddelbart fra 2022 at medføre en indtægt til kommunen på anslået 187.000 kr. årligt. Der forventes derfor en mindreindtægt. Forslag til finansiering af dette, vil blive medtaget i en budgetopfølgning i 2022.

   

  Der forventes en udgift i 2021 på omkring 25-30.000 kr. til implementering af it-system. Derudover vil der være en øget udgift til drift af it-systemet fra 2022 og frem. Disse udgifter forventes at kunne afholdes inden for politikområdet Miljøforanstaltninger.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at takst og gebyrstruktur for jordflytninger (opstartsgebyr, inkl. 1 times sagsbehandling og evt. efterfølgende ekstratid til timepris) godkendes
  2. at takst og gebyrstruktur for konkrete anvisninger (ingen opstartsgebyr, konkret sagsbehandlingstid til timepris) godkendes
  3. at takster tilføjes Glostrup Kommunes takstblad og reguleres årligt.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 25-11-2021

  Indstilling 1-3 anbefales godkendt, idet ikrafttræden sker primo 2022, når it-løsning er i drift.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Indstilling 1 – 3 anbefales godkendt, idet ikrafttræden sker primo 2022, når it-løsning er i drift.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingerne sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F, L, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme I og U med 2 stemmer.

   

  Indstilling 1 – 3 godkendt, idet ikrafttræden sker primo 2022, når it-løsning er i drift.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 7.  7. Genoptaget: Godkendelse af fjernvarme syd for S-togbanen

  Resumé

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil anbefale en godkendelse af Brøndby Fjernvarme A.M.B.A’s projektforslag for fjernvarmeudbygning syd for S-togbanen. Projektet har været i høring og er samtidig blevet kontrolleret af en uvildig rådgiver.

  Punktet er genoptaget, så godkendelsen kan betinges af, at Brøndby Fjernvarme får tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

  Sagsfremstilling

  Brøndby Fjernvarme har sendt et projektforslag om udbygning af fjernvarme i Glostrup Øst syd for S-togbanen til Glostrup Kommune. Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Brøndby Fjernvarme vurderer, at det potentielle varmebehov inklusive nettab er omkring 8.500 MWh/år.

  Projektet indebærer, at områderne skifter status fra naturgas- til fjernvarmeområder. Det indbefatter dog ikke tilslutningspligt eller forblivelsespligt til fjernvarme. Man kan som boligejer godt fortsætte med sin nuværende opvarmningsform eller fx skifte til en varmepumpe. Men i et fjernvarmeområde kan man ikke få tilskud til at erstatte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

  Baggrunden for projektforslaget er Klimaaftalen for Energi og Industri af 22. juni 2020. Med den har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at fossile brændsler til opvarmning skal udfases til fordel for fjernvarme eller individuelle varmepumper. Partierne har med aftalen desuden besluttet at afsætte puljemidler til fremme for denne omstilling.

  Høringssvar
  Projektet har været i fire ugers høring. Der er i høringsperioden kommet i alt 13 høringssvar. Heraf er 8 positivt indstillet overfor projektet og ønsker fjernvarme, 2 har bemærkninger til ledningsføring, 1 er neutralt og 2 er imod fjernvarme.

  I forhold til ledningsføring bemærker Brøndby Fjernvarme, at der under detailprojekteringen vil blive taget kontakt til bebyggelsen, så der kan findes en løsning. Samtlige indkomne høringssvar og Brøndby Fjernvarmes bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.
   

  Kontrol af projektet
  Sideløbende med høringen er projektforslaget blevet set igennem af en uafhængig rådgiver. Rådgiveren bemærker, at projektet generelt er gennemarbejdet, og data og forudsætninger er anvendt i overensstemmelse med rådgivers erfaringer. De har dog nogle punkter, som de mener bør adresseres:

   

  Rådgivernotat

  Brøndby Fjernvarmes kommentar

  Anlægsinvestering fjernvarmenet

  De forudsatte priser for fjernvarmenettet har stor betydning for økonomien.

  De anvendte priser forudsætter, at anlægsarbejdet kan udføres effektivt og med mulighed for afspærring af villaveje. Disse forhold bør Brøndby Fjernvarme drøfte med Glostrup Kommune og vejmyndigheden.

   

  Brøndby Fjernvarme fastholder priserne. Selvom vejene delvis afspærres, vil der altid være adgang for handicapkørsel, redning og affaldsindsamling.

   

  Varmepumper og virkningsgrader

  Projektforslaget anvender en lavere virkningsgrad/COP (Coefficient Of Performance) end Energistyrelsens Teknologikatalog.

  Af projektforslaget fremgår, at der er tale om ældre ejendomme, som i gennemsnit har behov for højere temperaturer. Det taler for en lavere COP end i Teknologikataloget.

  Rådgiver er ikke uenig heri, men mener, at argumentationen bør uddybes, og at der bør foretages en følsomhedsanalyse med COP.

   

  Brøndby Fjernvarme fastholder den anvendte COP-værdi og afventer eventuelle høringssvar fra berørte parter på dette punkt. Varmepumpeindustrien er ikke en berørt part, men kan underrettes.

  Der udføres ikke ekstra følsomhedsanalyser med COP-værdi.

   

  Anlægsinvestering fjernvarme, VP og gas

  Projektforslaget anvender Teknologikatalogets forudsætninger for anlægsinvesteringer i fjernvarmeunits og varmepumper.

  Rådgiver vurderer at begge tal er for lave i Hovedstadsområdet.

  Projektforslaget anvender Teknologikatalogets investering for en gaskedel inkl. stik. Det er forkert, da der allerede er stik. Det vil mindske den brugerøkonomiske fordel ved at skifte fra gas til fjernvarme, men har ikke betydning for samfundsøkonomien.

   

  Brugerøkonomien for gaskedlerne, dvs. anlægsinvesteringen, rettes. Se også efterfølgende.

  Brugerøkonomi

  Projektforslaget viser, at naturgas er billigere end fjernvarme og varmepumper. Rådgiver anbefaler, at Brøndby Fjernvarme præciserer, hvordan man har tænkt sig at sikre tilslutning – fx ved:

  -         En markedsundersøgelse, der viser høj tilslutning

  -         Tilbud om fjernvarme på abonnement (Brøndby Fjernvarme ejer og driver fjernvarmeunit)

  -         Kampagnetilbud med gratis tilslutning

  -         Etapeplan for tilslutning (veje med over 50 % tilslutning forsynes først)

   

  Projektforslaget revideres så brugerøkonomien opdateres med nye og højere naturgas- og elpriser.

  Ad tilskud til afkobling, så er der ingen garanti for, at alle kan få tilskud til afkobling, hvorfor denne ikke indregnes i brugerøkonomien.

   

  Brøndby Fjernvarme tilføjer en tekst om, at da der er flere tilslutningspunkter til det eksisterende net, så igangsættes projekterne i videst mulig omfang i etaper, så man først forsyner de delområder/veje, hvor der opnås mere end 50% tilslutning.

   

   

  Rådgiveren har desuden udarbejdet et særskilt notat om brugerøkonomi for fjernvarme nord og syd for S-togbanen samt de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at lade Glostrup Forsyning levere fjernvarme syd for S-togbanen. Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

  Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

  Administrationen har på baggrund af Brøndby Fjernvarmes VVM-ansøgning lavet en VVM-screening af projektet. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig vurdering af virkninger på miljøet. Notat om VVM-screening er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at en godkendelse af Brøndby Fjernvarme A.M.B.A’s projektforslag for fjernvarmeudbygning syd for S-togbanen i Glostrup anbefales godkendt
  2. at godkendelsen betinges af, at Brøndby Fjernvarme A.M.B.A opnår tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Brøndby Fjernvarme ønsker, at Glostrup Kommune giver en såkaldt ”betinget godkendelse” af deres projektforslag for udbygning af fjernvarme syd for S-togbanen. Det betyder, at en godkendelse betinges af, at projektet får tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen. Tilskud fra Fjernvarmepuljen er en forudsætning for udbygningen af fjernvarme syd for S-togbanen. At en godkendelse betinges af tilsagn om tilskud betyder, at der først indtræder forsyningspligt ved tilsagn om tilskud. Hvis projektet ikke opnår tilsagn om tilskud, bortfalder godkendelsen. Betingelsen om tilsagn kom ikke med i den oprindelige indstilling. Derfor skal sagen genbehandles af udvalg og kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 25-11-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 8.  8. Glostrup Ejendomme Anlægsregnskaber 2021

  Resumé

  Forelæggelse af anlægsregnskab vedr. projekterne 013096 og 031088 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommunens regler om økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges kommunalbestyrelsen.

  Administrationen forelægger derfor anlægsregnskab for følgende projekt til godkendelse:

  • 013096 Energi- og CO2 reduktioner på kommunale ejendomme
  • 031088 Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning

  013096 Energi- og CO2 reduktioner på kommunale ejendomme

  Puljen til Energi- og CO2 reduktioner på kommunale ejendomme 2019 var på 6,085 mio. kr. og indeholdt en række energi og CO2-reducerende aktiviteter. Alle på nær et prioriteret projekt er gennemført.

   

  • CTS er installeret eller opgraderet på en række daginstitutioner og skoler, og Rådhus bygning midt har fået udskiftet det gamle CTS-system.
  • Bygning Øst på Rådhuset samt i svømmehallen har fået ny belysning.
  • Fritidscenteret har fået opdateret flere ventilationsanlæg med nye motorer og styring.
  • Der er foretaget teknisk isolering på flere ejendomme, og de 3 varmtvandsbeholdere i fodboldomklædning er skiftet til 2 med ny styring.

   

  Der har været et ekstra forbrug på rådgiver ud over de 5 %, da nogle af projekterne har været teknisk tunge eks. Skovvangsskolen samt lysprojekt i svømmehallen. Yderligere er et af de benyttede firmaer gået konkurs i perioden, hvilket også har betydet øget rådgiveromkostninger.

   

  Projektet omkring udskiftning af ventilationsanlæg i Rådhusets bygning midt er ikke foretaget, da det vurderes, at det kræver en større sum penge end de afsatte, og at man bør skifte fra urentable opvarmningsanlæg til komfortanlæg hvilket også kræver en udbygning af varmeanlæg, så der kommer radiatorvarme i alle rum. Projektet vedr. ventilationsudskiftning forventes at indgå i projektet Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter.

   

  Samlet afsluttes puljen med et mindreforbrug på 892.789 kr., hvilket primært skyldes at projektet vedr. udskiftning af ventilationsanlæg på Rådhusets bygning midt ikke blev gennemført. Det anbefales, at mindreforbruget til projekt 013096 Energi- og CO2 reduktioner på kommunale ejendomme overføres til projekt 013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme. Puljen prioriteres primo 2022.

   

  031088 Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning

  Projektet vedr. nyt græstæppe på den eksisterende kunstgræsbane blev besluttet i 2018, og der blev bevilget 2,283 mio. kr. til projektet, som nu er færdiggjort. Projektet havde til formål at udskifte græstæppet, da det var slidt og der var konstateret mange skader på belægningen. Projektet er gennemført med et mindre forbrug, hvilket skyldes at der er brugt mindre af puljen til uforudsete udgifter end forventet.

   

  Anlægsregnskaberne er vedhæftet som bilag til sagen.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  031088 Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning

   

  -139.374

  -139.374

  013096 Energi- og CO2 reduktioner på kommunale ejendomme

   

  -893.124

  -892.789

  013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme

   

  893.124

  892.789

  I alt

   

  -139.374

  -139.374

  Netto 139.374 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  1. at det anbefales, at anlægsregnskaberne godkendes
  2. at det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 139.374 kr. vedr. projekt 031088 Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning nulstilles og tilgår kassebeholdningen
  3. at det anbefales, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 893.124 kr. til projekt 013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme, finansieret af mindreforbruget på projekt 013096 Energi- og CO2 reduktioner på kommunale ejendomme.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 25-11-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 9.  9. Retningslinjer for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud

  Resumé

  Administrationen har udarbejdet Retningslinjer for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud som anbefales godkendt. Kompetencen til ændring i retningslinjerne fremadrettet anbefales delegeret til Børne- og Skoleudvalget.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudslovens § 3 a. stk. 3 fastsætte retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og PPR.

  Formålet med retningslinjerne er at skabe en større sammenhæng i de 0-6-årige børns liv.

  Administrationen har udarbejdet et forslag til retningslinjer for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud. Retningslinjer for samarbejdet med PPR er under udarbejdelse og vil blive forelagt på et kommende møde.

   

  Retningslinjerne for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud tager udgangspunkt i et syn på forældrene som de primære aktører i barnets liv, og de fagprofessionelles kerneopgave er at understøtte forældre og børns mestring og udfoldelse.

  Retningslinjer afspejler ambitionerne om at skabe sammenhæng og kontinuitet for børn og forældre i samarbejdet med dem og omkring dem.

   

  Økonomi

  Intet at bemærke.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At retningslinjerne for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud anbefales godkendt
  2. At kompetencen til at godkende ændringer i retningslinjerne for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud fremadrettet uddelegeres til Børne- og Skoleudvalget.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2021

  Indstillingerne blev sat samlet til afstemning:

  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Piet Papageorge (V), Kirstina Tranberg (Ø), Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C), Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Marlene Frandsen (I)

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingen sættes til afstemning.

  For stemmer A, C, F, L, U, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme I med 1 stemme.

  Indstillingen godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 10.  10. Serviceniveau 2022: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde.

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen fastlægger hvert år Glostrup Kommunes serviceniveau på det specialiserede børneområde. Serviceniveauet er beskrevet i et katalog, som oplyser borgerne om, hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov og deres familier. Kataloget fungerer samtidig som en retningslinje for sagsbehandlerne i Familieafsnittet i forhold til, hvad Glostrup Kommune kan levere inden for den afsatte økonomiske ramme.

   

  Børne-og Skoleudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale ”Serviceniveau 2022: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” godkendt, samt om udvalget - inden genbehandling i Børne- og Skoleudvalget - vil sende kataloget i høring hos Handicaprådet.

  Der redegøres endvidere for, at der ikke er krav om at udarbejde et sådant katalog.

  Sagsfremstilling

  Formålet med et politisk vedtaget serviceniveau er at give borgerne oplysninger om, hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov. Derudover er målet med serviceniveauet at skabe klare retningslinjer for sagsbehandlerne i forhold til, hvad Glostrup Kommune kan bevilge inden for den afsatte økonomiske ramme og dermed afstemme forventningerne hos borgerne, så de ved, hvad de kan forvente af kommunens ydelser.

   

  Ifølge Lov om social service skal alle sager altid behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov. Derfor er serviceniveauet et vejledende udgangspunkt for tildelingen af støtte og foranstaltninger i de enkelte sager, idet afgørelser af skønsmæssig karakter ikke må sættes under regel.

   

  Administrationen har revideret det gældende katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde. Eventuelle ændringer som følger af Budget 2022 vil blive indarbejdet, når Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet.

   

  De eneste ændringer i forhold til sidste års katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde er:

  Sproglige og faktuelle rettelser i:

  • § 32a

  • § 41

  • § 42 og § 84

  • herudover er takster justeret og links gennemgået

  Efter den politiske behandling af serviceniveauet, vil kataloget blive gjort tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

   

  Kataloget over serviceniveau har de foregående år været i høring hos Handicaprådet, inden genbehandling i Børne- og Skoleudvalget og vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Udvalget skal tage stilling til, om det også i år er relevant at sende katalog over serviceniveau i høring hos Handicaprådet.

   

  Kataloget er ret omfattende, og opdateringerne kræver en del. Priserne vil i sagens natur ofte være ændret når kataloget træder endeligt i kraft. Det kunne derfor være en overvejelse værd at vurdere, om formålet kan tilgodeses med et mindre omfangsrigt værk.

   

  Administrationen bemærker, at udarbejdelsen af et servicekatalog ikke er et lovkrav, og at det er få kommuner, som har et sådant katalog. Bl.a. fordi det kan give borgerne forventninger om forskellige ydelser, som de reelt ikke tildeles, da det afhænger af den konkrete sag og det konkrete skøn, og bl.a. fordi det kan være en stor opgave at udarbejde og vedligeholde kataloget. Administrationen oplever desuden ikke, at der er ret mange borgere, som rent faktisk kender og henviser til kataloget.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Børn Unge og Familier indstiller: 

  1. at udvalget sender ”Serviceniveau 2022: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” i høring hos Handicaprådet i Glostrup Kommune.
  2. at ”Serviceniveau 2022: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” anbefales godkendt,
  3. at kataloget for 2023 og frem afskaffes

  ELLER

  1. at kataloget, efter vedtagelse, gennemgås med henblik på at kataloget for 2023 bliver mindre omfattende.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-09-2021

  Indstillingerne blev sat til afstemning:

  Indstilling 1:
  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Kirstina Tranberg (Ø), Piet Papageorge (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Marlene Frandsen (I), Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C).

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Indstilling 2: Bortfalder.

   

  Indstilling 3:

  For stemmer: Ingen.

  Imod stemmer: Kasper Damsgaard (A), Kirstina Tranberg (Ø), Piet Papageorge (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Marlene Frandsen (I), Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C).

  Indstillingen anbefales ikke godkendt.

   

  Indstilling 4:

  For stemmer:Kasper Damsgaard (A), Kirstina Tranberg (Ø), Piet Papageorge (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Marlene Frandsen (I), Dan Kornbek Christiansen (C).

  Imod: Lars Thomsen (U).

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Katalog over serviceniveau på det specialiserede børneområde blev forelagt Handicaprådet til høring den 21. oktober 2021.

  Handicaprådet har følgende bemærkninger:

  Det er DH’s opfattelse, at kommunen kan forbedre sagsbehandlingen og dialogen med borgerne ved ikke at indlægge egne trufne begrænsninger i serviceniveauet, som det ifølge lovgivningen ikke er udlagt til kommunen at træffe beslutning om.

   

  Dog kan det være vanskeligt, alene ud fra kataloget, at vurdere de anførte rammer, da f.eks. vejledninger og anden lovgivning kan give anvisninger til serviceniveauet.

   

  Forvaltningens svar: Serviceloven er en rammelov. Loven indeholder en række retningslinjer for, hvilke tilbud der skal tilbydes på det specialiserede socialområde. Lovgivningen giver rig mulighed for at prioritere i indsatsen og for at trække grænser for, hvilke ydelser den enkelte kan få. Lovgivningen fastlægger kun i meget få tilfælde et bestemt serviceniveau. Kommunerne skal derfor ifølge loven hvert år offentliggøre serviceniveauer, bl.a. for at borgerne kan se hvad de kan forvente at få af hjælp og støtte for kommunen

   

  Handicaprådet konkret eksempel:

   

  Men Eksempelvis. § 11, stk. 2.

  Serviceloven arbejder ikke med et begrænset antal rådgivninger, men kommunen har formentlig af hensyn til at styre økonomien indlagt et max. på 3 rådgivninger. For så ikke at komme i konflikt med lovgivningen, indsætter man så også en bemærkning om, at serviceniveauet er vejledende, og sagerne behandles ud fra et konkret skøn og individuel behandling.

   

  Netop beskrivelsen af 3 behandlinger vil blive opfattet som et max. antal, og virkeligheden vil nok også vise, at det er yderst sjældent, at nogen får bevilliget mere end 3 rådgivninger, selv om det måske burde have været fornuftigt.

  Det kan også virke som en spændetrøje for sagsbehandleren.

   

  Forvaltningens svar: § 11 stk. 2, er et så generelt, forebyggende tilbud om rådgivning, der kan være anonymt (ikke behandling). Det er pointeret i vejledningen, at hvis barnets/den unges /forældrenes problem ikke kan løses ved rådgivning, så falder henvendelsen udenfor § 11 stk. 2–Loftet på de 3 rådgivende samtaler er således for at sikre, at barnet/familien så tidligt som muligt får rette hjælp.

   

  Handicaprådet:

  Grundlaget for langt de fleste ydelser er efter en konkret og individuel behandling. 

  Det er også sådanne eksempler, som over det ganske land giver anledning til megen utilfredshed med kommunens behandling af sager omkring hjælp, når kommunen ved egen beslutning lægger begrænsninger ind.  Dette også i handicapspørgsmål.

  Desuden kan eksempler på, hvordan praksis har udviklet sig i kommunen, også få en hæmmende virkning på afgørelse af ydelser, hvis en praksis indarbejdes i beskrivelsen af serviceniveauet. Man skal holde fast i, at hver en sag skal behandles konkret og individuelt.

   

  Derimod er det helt acceptabelt og god praksis, hvis det, som det ses i § 11, stk. 6 (en beløbsgrænse), indarbejdes, at kommunen har fastlagt ydelsen, når kommune har kompetencen til det.

   

  DH foreslår derfor, at de i denne publikation anførte begrænsninger, som alene er sket ud fra politiske eller kommunale administrative beslutninger og praksisser, og som det ikke er tillagt kommunen at træffe beslutning om, slettes.

   

  DH opfordrer desuden kommunalbestyrelsen til at ændre beslutningsgrundlaget for serviceniveauet, således at serviceniveauet ikke besluttes på baggrund af den afsatte ramme, idet alle sager om ydelser skal behandles konkret og på individuel basis.

  En sådan beslutning får de kommunale medarbejdere til at fastlægge tildelinger ud fra den afsatte ramme, og det medfører ofte, at sager ikke kan afgøres alene af hensyn til borgeren, men også af hensyn til økonomien. Det kan man ikke.  Det kan også være medvirkende til, at alt for mange sager ender i ankestyrelsen, hvor ca. 50% af kommunens sager omgøres.

   

  Forvaltningens svar: Et serviceniveau består af en række elementer, der konkretiserer de politiske målsætninger og den økonomiske ramme ved i første omgang at definere adgangskriterier for, de der er i målgruppen. Og herefter at beskrive mål for indsatsen og kommunens kriterier for valg af tilbud samt retningslinjer for niveauet af den konkrete indsats og tilbud. Baggrunden for udarbejdelsen af serviceniveau er bl.a. at understøtte sammenhæng mellem økonomien og de ydelser, borgerne modtager. Et serviceniveau giver retning, men fungerer ikke som et loft eller en kvote for, hvor mange personer sagsbehandleren må visitere. Det skal afgøres ved et konkret individuelt skøn.

  I forhold til omgørelsesprocenter skal det bemærkes at årsagerne hertil er mangfoldige og varierer fra kommune til kommune.

   

  Det skal bemærkes at høringssvaret ikke har været drøftet i Handicaprådet, idet rådets møde desværre måtte aflyses på grund af sygdom m.m.

   

  På vegne af Dansk Handicapforbund (DH) Glostrup

  Peter Sørensen

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller: 

  1. At der ikke foretages ændringer i servicekataloget
  2. At ”Serviceniveau 2022: Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde” anbefales godkendt

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer alle.

  Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 11.  11. Model for varetagelse af IV-behandling for Glostrup Kommune

  Resumé

  Som led i Sundhedsaftalen 2019-2023 har Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden indgået en overordnet aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i stabile forløb, i kommunalt regi i Region Hovedstaden. På mødet den 26. august 2021 godkendte Social-, Sundheds og Seniorudvalget aftalen forud for dens ikrafttrædelse den 4. oktober 2021. Udvalget forelægges med nærværende sag konkret model for varetagelsen af IV-opgaven i Glostrup Kommune til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  På møde den 26. august 2021 godkendte udvalget, at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi trådte i kraft den 4. oktober, trods manglende afklaring af finansierings- og opgaveansvar for behandling af korttarmspatienter. Den overordnede aftale er en forsøgsordning, som løber i to år, og herefter skal genforhandles.

   

  I Glostrup Kommune vil behandlingen i første omgang blive varetaget af den Fælles AkutFunktion (FAF), som er et tværkommunalt samarbejde om levering af specialiseret sygepleje mellem Høje Taastrup, Albertslund, Vallensbæk og Glostrup. Dette fordi FAF i forvejen har de nødvendige kompetencer og rutine i at give intravenøs behandling. Når opgaven er implementeret via FAF, skal der arbejdes henimod, at opgaven eller dele af den kan varetages af hjemmesygeplejen i Glostrup Kommune. FAF vil stå for kompetenceudvikling af hjemmesygeplejen til at varetage denne opgave.

   

  Der er på den baggrund udarbejdet en tillægsaftale til samarbejdsaftalen om FAF, der beskriver hvordan opgaven vil blive løst og finansieret i de fire samarbejdskommuner. Aftalens formål er hurtigt og sikkert at implementere i den regionale aftale om IV-behandling til borgere i kommunalt regi. Aftalen om intravenøs behandling vil blive tæt monitoreret med henblik på eventuelt at flytte opgaven eller dele af den til den kommunale hjemmesygepleje i Glostrup Kommune.

   

  For at imødekomme kommunernes forpligtigelser i forbindelse med varetagelse af IV-behandling opnormeres FAF med 2 stillinger a’ 32 timer/uge. Opnormeringen på i alt 64 timer/uge muliggør, at FAF bemandes med 2 sygeplejersker, alle aftener indtil kl. 20.00 samt i weekender og helligdage i tidsrummet kl. 12.00-20.00.

   

  Fordelt på de fire samarbejdskommuner og med afsæt i hjemkommunens befolkningstal, vil kommunerne fra 1. oktober 2021 skulle øge bidraget til FAF med mellem 38.390 kr. og 120.247 kr. I 2022 øges kommunernes bidrag til FAF med 217.334 kr. for Glostrup Kommune, 480.859 kr. for Høje-Taastrup Kommune, 254.387 kr. for Albertslund Kommune og 153.519 kr. for Vallensbæk Kommune.

   

  Glostrups bidrag til FAF i dag er ca. 1,0 mio. kr. årligt. Det vil sige, at det samlede årlige bidrag til FAF bliver ca. 1,2 mio. kr. fra 2022 og frem.

  Økonomi

  Til finansiering af den kommunale opgave i forbindelse med IV-behandlinger er der udarbejdet en takstmodel til afregning mellem Regionen og kommunerne. Takstmodellen består af en trappemodel med takster for tre typer IV-behandling samt dagstakster, såfremt behandlingsforløbet strækker sig ud over det takstfinansierede forløb. Taksterne gradueres i forhold til, hvor mange borgere, der i Regionen modtager en IV-behandling. Taksten afregnes med borgers cpr-kommune /hjemkommune, hvorfor det foreslås, at takstafregningen mellem Region og de fire samarbejdskommuner ikke indgår FAF regnskabet, men er et mellemværende mellem Region og kommunerne. Takstafregningen fra Regionen forbliver derfor i samarbejdskommunerne, så den kan anvendes til finansiering af det øgede bidrag til FAF.

   

  Det præcise niveau for Glostrup Kommunes indtægter fra takster kendes ikke, da det afhænger af, hvor mange IV-forløb der iværksættes, længden på dem og typen. Region Hovedstaden antager, at der vil være ca. 5.700 forløb om året i kommunalt regi ved fuld implementering. Målt i forhold til befolkningsandel vil Glostrup Kommunes andel af dem være ca. 72 forløb på et år. Forventningen til den årlige indtægt fra regionen er beregnet ud fra et gennemsnit af taksterne pr. forløb vægtet på baggrund af fordelingen af forløb i FAF-regi i 2020. Taksterne findes i takstmodellen i Aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Region Hovedstaden (bilag).

   

  Forventningen til den øgede årlige udgift er beregnet af FAF.

  Den øgede udgift i 2021 forventes at kunne holdes indenfor det nuværende udgiftsbudget på området.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Netto 80.849 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 og frem:

  Netto 106.064 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive søgt bevilget i budgetopfølgningen pr. 31/10 2021.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  1. at konkret model for varetagelsen af IV-opgaven i Glostrup Kommune, som beskrevet i tillægsaftalen til samarbejdsaftale om FAF, godkendes
  2. at Glostrup Kommunes bidrag til FAF forøges med 217.334 kr. i 2022 godkendes
  3. at de bevillingsmæssige konsekvenser søges bevilget i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 godkendes.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 25-11-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 12.  12. Udmøntning af omsorgspulje til ældre

  Resumé

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget skal beslutte, hvordan midlerne til omsorgspuljen til ældre, som blev afsat i forbindelse med budget 2022, skal udmøntes.

  Sagsfremstilling

  Med budget 2022 blev der afsat en omsorgspulje til ældre med en aftaletekst om at genindføre klippekortsordningen. I den forbindelse skal Social-, Sundheds- og Seniorudvalget med denne sag beslutte den præcise model for udmøntningen af puljen.

  Nedenfor fremlægges to modeller for udmøntningen af omsorgspuljen. Udvalget skal beslutte, hvorvidt model 1 eller 2 skal danne grundlag for udmøntningen.

   

  Model 1: Direkte omsorgstid til borgere med mest behov

  Med model 1 vil omsorgspuljen blive udmøntet til borgere med størst omsorgsbehov. Den enkeltydelse og behov for hjælp, som bedst afspejler et stort omsorgsbehov, er ydelsen hjælp til at gennemføre bad. Alle hjemmeboende borgere, der er visiteret til hjælp til bad, kan således automatisk få ekstra tid afsat i tilknytning til badydelsen. Den ekstra tid, der tillægges badydelsen, kan bruges på fx en kop kaffe, en hyggesnak med medarbejderen eller ekstra omsorg ifm. badet. Den ekstra tid vil blive lagt i tilknytning til badydelsen én gang om ugen (uanset om borger modtager badydelse flere gange om ugen).

   

  Borgerne kan ikke vælge at spare timerne sammen, men vil automatisk modtage ekstra tid én gang om ugen.

   

  Borgere med en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) efter §§ 95 og 96 vil ikke være berettiget til ordningen, da de som oftest allerede får hjælp over hele døgnet.

   

  Ud fra den afsatte økonomi til omsorgspuljen vil det være muligt at indføre model 1 i nedenstående omfang:

   

  Målgruppemodel

  Borgergruppe

  Antal borgere

  Ydelsens omfang

  1

  Alle borgere der modtager hjælpe til bad

  183

  10 min. pr. uge

   

  Modellen har et minimum af administration og visitation, lige som køretid mindskes. Borgeren har fortsat en vis fleksibilitet i forhold til, hvad ydelsen skal indeholde, men kan ikke ”spare op” eller bruge ydelsen til aktivitet udenfor egen hjem.

   

  Model 2: Klippekort til ekstrahjælp uden tilknytning til eksisterende hjælp

  Her vil klippekortsordningen blive indført nogenlunde, som den hidtil har været praktiseret. Den vil bestå af ekstra hjemmehjælp til borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje udover et bestemt timeantal om ugen. Senest har borgere været berettiget ved mere end tre timers hjemmehjælp om ugen. Det vil være op til borgerne selv, hvad tiden skal bruges til. Borgerne kan fx vælge et ekstra bad, en kop kaffe og en snak, et spil kort eller man kan bruge det til sociale formål som fx ture ud af huset. Borgeren skal selv dække de udgifter, der kan være i forbindelse med aktiviteterne. Det kan for eksempel være til transport, entrébilletter, en is eller lignende.

   

  Borgerne kan ikke modtage hjælp til håndværksmæssige opgaver eller havearbejde, og kan fx ikke få hjælp til vinduespudsning.

   

  Borgerne kan vælge at bruge ydelsen hver måned eller spare timerne sammen, alt efter hvad de ønsker at bruge klippekortstimerne til. De vil kunne spare timerne op, hvis de fx vil i biografen eller andre længerevarende aktiviteter.

   

  Borgere med en BPA-ordning efter §§ 95 og 96 vil ikke være berettiget til ordningen, da de som oftest allerede får hjælp over hele døgnet.

   

  Ud fra den afsatte økonomi til omsorgspuljen vil det efter model 2 være muligt at indføre én af nedenstående modeller for målgruppen. De tre foreslåede målgrupper er: borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i 2 timer eller mere om ugen, i 3 timer eller mere om ugen og i 4 timer eller mere om ugen. Ud fra borgergrupperne er det mulige antal af klippekortstimer pr. borger udregnet. Det antages i udregningen, at 80 % vælger at bruge ordningen.

   

  Målgruppemodel

  Borgergruppe

  Antal borgere

  Ydelsens omfang

  2A

  Borgere der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i 2 timer om ugen eller derover

  146

  40 min. om måneden

  2B

  Borgere der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i 3 timer om ugen eller derover

  118

  50 min. om måneden.

  2C

  Borgere der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i 4 timer om ugen eller derover

  94

  1 time pr. måned.

   

  Hvis udvalget vælger målgruppemodel 2A, 2B eller 2C skal udvalget som supplement til ovenstående beskrivelse af model 2, beslutte, hvorvidt pkt. 1-5 skal tilføjes til indholdsbeskrivelsen af klippekortsordningen.

   

  1. Klippekortet kan ikke bruges til rengøring.

  Denne præcisering kan tilføjes, hvis man gerne vil lægge vægt på at klippekortsordningen skal være omsorgsbesøg dvs. en ydelse, der understøtter borgerne i det, som de ikke selv er i stand til eller ikke allerede får hjælp til. Og derudover skal bidrage til at afhjælpe ensomhed ved at understøtte borger i sociale aktiviteter eller gøremål ude af huset. Borgere, der har brug for rengøring, er allerede visiteret til rengøring.

   

  Vælges pkt. 1, skal der ikke tages stilling til pkt. 2.

   

  1. De månedlige klippekortstimer kan ikke spares sammen og bruges til en lang rengøring.

   

  1. Hvis klippekortet ikke er anvendt inden for 6 måneder, bortfalder ydelsen. Hvis en borger ikke anvender klippekortet, må det formodes, at behovet ikke er der. 

   

  1. Klippene kan som tidligere maksimalt spares op til sammenlagt 6 timer. Den sammenlagte tid kan fx anvendes til biografture, deltagelse i arrangementer eller andre ture ud af hjemmet. Den ekstra støtte til borgeren skal gerne kunne holde sig inden for normal arbejdstid, så der ikke skal skiftes medarbejder i aktiviteten.

   

  1. Der tilbydes wildcard til enkelte borgere. Wildcard er klippekort til borgere, der modtager mindre hjemmehjælp end målgruppen, men som alligevel vurderes at have brug for tilbuddet.

   

  For både model 1 og model 2 har administrationen taget udgangspunkt i, at udmøntningen skal være enkel at administrere, og at målgruppen derfor kan udsøges ud fra objektive kriterier, her omfanget af hjemmehjælp. Model 2 medfører dog under alle omstændigheder ekstra administration i forhold til opgørelser og administration af klippekortet.

   

  Der er i 2022 bevilget 400.000 kr. til ordningen, mens der i 2023 og frem samlet er bevilget 500.000 kr. I 2022 svarer det til, at der er bevilget midler til cirka 10 måneder. Uanset om det besluttes at udmønte omsorgspuljen efter model 1 eller 2 vil forventes udmøntningen derfor først at træde i kraft pr. 1. marts 2022. Frem til denne start er en implementeringsperiode, hvor borgerne skal visiteres til ydelsen og informeres om dens indhold, og leverandørerne skal disponere i kørelisterne. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

   

  1. at det besluttes, hvorvidt målgruppemodellen for udmøntningen af omsorgspuljen skal være 1, 2A, 2B eller 2C
  2. at det besluttes, hvorvidt pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 skal indgå som en del af indholdet i klippekortsordningen, hvis udvalget vælger enten 2A, 2B eller 2B som målgruppe for omsorgspuljen.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 25-11-2021

  Målgruppe-modellen sendes til afstemning:

   

  For model 2A stemmer Pia Hagbarth Dahlin (L)

  For model 2B stemmer Lisa Ward (A), Palle Laustrup (F) og Ina-Maria Nielsen (V).

  Lars Thomsen (U) og Marlene Frandsen (I) undlader at stemme.

   

  Model 2B godkendt som model.

   

  Afgrænsning på anvendelsen sendes til afstemning:

   

  For punkt 3, 4 og 5 stemmer Lisa Ward (A) og Palle Laustrup (F).

  Ina-Maria Nielsen (V), Pia Hagbart Dahlin (L), Lars Thomsen (U) og Marlene Frandsen (I) undlader at stemme.

   

  Punkt 3, 4 og 5 vedtaget som afgrænsning på anvendelsen.

   

  Lisa Ward (A) stiller ændringsforslag om at sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet og at der gøres status for anvendelsen i efteråret 2022.

   

  Ændringsforslaget vedtaget.

   

  Lars Thomsen (U) begærer sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Afbud:
  1. Gitte Wallin Limkilde, A

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning:

   For model 2A stemmer L med 2 stemmer.
   For model 2B stemmer A, C, F, V og Ø med 15 stemmer.
   Undlader at stemme I og U med 2 stemmer.
   Model 2B godkendt.

   

  1. Indstillingen om at punkt 3, 4 og 5 anvendes som afgrænsning sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, F, L, V og Ø med 17 stemmer.
   Undlader at stemme I og U med 2 stemmer.
   Punkterne 3, 4 og 5 godkendt.

   

  Der var enighed om, at sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet, og at der gøres status for anvendelsen i efteråret 2022.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 13.  13. Adgang til omklædningsrum og badefaciliteter i svømmehal for brugere af motionscenteret

  Resumé

  Der præsenteres fire løsninger for, at brugere af motionscentret i Glostrup Fritidscenter kan få adgang til omklædningsrum og badefaciliteter i svømmehallen.

  Sagsfremstilling

  På kommunalbestyrelsesmødet den 10. november 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen to forslag vedr. adgang til badefaciliteter i Fritidscenteret for brugere af motionscenteret:

  Piet Papageorge på vegne af Venstre (sag 29) samt Kasper Damsgaard på vegne af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti (sag 30).

   

  Begge sager omhandler mulighederne for, at brugere af motionscenteret kan anvende omklædnings- og baderum til svømmehallen i stedet for de mindre attraktive rum tilknyttet motionscenteret.

  Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen oversendes til behandling og vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget, som skal finde en løsning indenfor de økonomiske rammer. Løsningen skal forinden drøftes blandt alle interesserede partier.

   

  Baggrund

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sag om omklædningsfaciliteter på sit møde den 21. april 2020, sag 7.

  Heraf fremgår det, at pensionist-brugere af motionscenteret tidligere har haft fri adgang til svømmehallens faciliteter, men at dette blev ændret i forbindelse med en budgetbeslutning om at indføre brugerbetaling for alle brugere af svømmehal og tilknyttede omklædningsrum. Indtægten herfra indgår i den samlede ramme for fritidscenteret og blev dengang vurderet at være i størrelsesordenen 200.000 kr. årligt.

  Pensionister får rabat i både motionscentret og i svømmehallen. Et årskort til motionscentret koster 622 kr. med begrænset adgang kl. 6.30-14 på hverdage. Hvis brugeren også ønsker adgang til svømmehallen, så koster et årskort 1.499 kr. for adgang i hele den offentlige åbningstid (fuld pris 2.999 kr.).

   

  Mulig løsning:

  Administrationen vurderer, at det vil være praktisk muligt at give brugere af motionscenteret adgang til omklædnings- og badefaciliteter for svømmehallen. Konkret ved at disse brugere retter henvendelse til idrætsanlæggets administration eller billetsalg for at få byttet deres nuværende adgangsarmbånd til et nyt, som giver adgang til svømmehallens omklædningsrum. Det nuværende armbånd giver alene adgang til motionscenteret og de dertil hørende omklædningsrum.

   

  Brugere af motionscenteret, der ønsker at benytte omklædningsfaciliteterne tilhørende svømmehallen, vil herefter skulle benytte adgangsmøllen til svømmehallen og efter omklædning benyttes bagtrappe ned til motionscenteret. Efter endt træning skal brugeren benytte bagtrappen op til svømmehallens omklædningsfaciliteter og gå ud af møllen til svømmehallen. Det bemærkes, at det medfører, at brugerne skal passere personaleomklædningsrummet, men det er afprøvet i forbindelse med corona-situationen og har vist sig at kunne lade sig gøre.

   

  Administrationen bemærker, at der er et stort pres på svømmehallens omklædningsrum særligt i weekender og lejlighedsvist om eftermiddagen, hvilket forventeligt vil blive oplevet udfordrende, hvis alle motionscenterets brugere på disse tidspunkter også skal bruge dem. Udfordringen vurderes klart størst i weekenden.

   

  Administrationen bemærker, at pensionister og efterlønnere bosat i Glostrup Kommune aktuelt har mulighed for at bruge motionscenteret til en nedsat takst på hverdage mellem kl. 6:30 og 14. Det vurderes uproblematisk at give denne gruppe adgang til svømmehallens omklædningsrum i dette tidsrum. Det vurderes også at være uproblematisk kapacitetsmæssigt, hvis andre brugere af motionscenteret i dette tidsrum får adgang til svømmehallens omklædnings- og baderum. Her kan udfordringen være, at brugerne selv skal navigere i, hvilke tidsrum der er adgang til svømmehallens omklædningsfaciliter, og hvornår der ikke er. Det skal i givet fald undersøges, om denne løsning kræver to armbånd, eller om der kan lægges forskellige adgange ind på samme armbånd.

   

  Såfremt alle brugere af motionscenteret får adgang til svømmehallens omklædnings- og baderum hele dagen, vil svømmehallens brugere sandsynligvis opleve, at der bliver ventetid på bruserne samt til sauna, ligesom der vil blive større trængsel i omklædningsrummene. I de sene eftermiddagstimer og om aftenen vil foreningsbrugerne i svømmehallen skulle vænne sig til, at der også er andre brugere af omklædnings- og badefaciliteterne.

   

  Administrationen vil af rent praktiske/kapacitetsmæssige årsager fraråde, at motionscenterets brugere kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum i weekenden. Det vurderes, at presset på kapacitet vil give en væsentlig dårligere brugeroplevelse.

  Administrationen kan på den baggrund se følgende modeller:

  1. Pensionister og efterlønnere kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage kl. 6:30-14.
  2. Alle brugere af motionscenteret kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage kl. 6:30-14.
  3. Alle brugere af motionscenteret kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage i den fulde åbningstid.
  4. Alle brugere af motionscenteret kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage og i weekenden i den fulde åbningstid.

  Den første model vurderes at være uproblematisk.

  Den anden model kan indeholde administrative udfordringer. Disse kan løses. Brugerne kan måske opleve det forvirrende, at man kun har adgang til visse faciliteter i nogle tidsrum, og skal benytte forskellige adgangsmøller alt efter hvilket tidspunkt man ønsker at træne. En løsning kan være, at man opretter en takst til brugere der ikke er pensionister eller efterlønsmodtagere bosiddende i Glostrup, som giver adgang til de samme faciliteter som i model 1 og i samme tidsrum, hverdage fra kl. 6:30–14.

  Den tredje model vurderes at være mulig, men kan give gener for især foreningsbrugere af svømmehallen.

  Den fjerde model vurderes mulig, men vurderes at ville give kapacitetsmæssige udfordringer, hvorfor den frarådes. Den kan også have økonomiske konsekvenser.

  Økonomi

  Uanset model vil der være en mindre udgift til udskiftning af armbånd. Dette kan håndteres indenfor idrætsområdets driftsramme.

  Det er muligt, at en øget brug af omklædnings- og baderum i svømmehallen vil medføre et øget rengøringsbehov. Dette vil konkret blive vurderet og kan i givet fald medføre et behov for en økonomisk prioritering eller en lille stigning i taksten for brugerne af motionscenteret.

  Det er pt. ikke muligt at vurdere, om der vil være økonomiske konsekvenser i øvrigt, da det vil afhænge af, om brugermønsteret ændrer sig. Adgang for flere brugere og i større tidsrum vil sandsynligvis medføre større nedgang i salg af billetter og årskort til svømmehallen end få brugere og i begrænsede tidsrum. I forbindelse med budget 2020 blev merindtægten vurderet til 200.000 kr. årligt.

  Indstilling

  Center for Kultur, It og Udvikling indstiller:

  1. at en af følgende modeller vedtages og igangsættes så hurtigt som praktisk muligt:
  1. Pensionister og efterlønnere kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage kl. 6:30-14. ELLER
  2. Alle brugere af motionscenteret kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage kl. 6:30-14.  ELLER
  3. Alle brugere af motionscenteret kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage i den fulde åbningstid. ELLER
  4. Alle brugere af motionscenteret kan bruge svømmehallens omklædnings- og baderum på hverdage og i weekenden i den fulde åbningstid.
    
  1. Modellen evalueres i efteråret 2022.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-11-2021

  Indstillingerne blev sat til afsteming.

  Model 1A:

  For stemmer: Søren Enemark (A), Palle Lautrup (F), Dan Kornbek Christiansen (C).

  Imod stemmer: Marlene Frandsen (I), Pia Dahlin (L)

  Model 1B:

  For stemmer: Ingen

  Imod stemmer: Søren Enemark (A), Palle Lautrup (F), Dan Kornbek Christiansen (C), Marlene Frandsen (I), Pia Dahlin (L)

  Model 1C:

  For stemmer: Pia Dahlin (L)

  Imod stemmer: Søren Enemark (A), Palle Lautrup (F), Dan Kornbek Christiansen (C), Marlene Frandsen (I)

  Model 1D:

  For stemmer: Ingen

  Imod stemmer: Søren Enemark (A), Palle Lautrup (F), Dan Kornbek Christiansen (C), Marlene Frandsen (I), Pia Dahlin (L)

   

  Model 1A godkendt.

  Pia Dahlin (L) begærer sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

  Mindretalsudtalelse Pia Dahlin (L): Man skal ikke lave forskel på skatteborgere i Glostrup.

   

  Indstilling 2: Indstillingen godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  1. Indstillingen og forslag fra Marlene Frandsen (I) om en model 1E sættes til afstemning:
   Model 1A:
   For stemmer: Ingen.
    

  Model 1B:
  For stemmer: Ingen.

  Model 1C:
  For stemmer: A, C, F, L, V og Ø med 18 stemmer.

  Model 1D:
  For stemmer: Ingen.

   

  Modet 1E: Model 1B med forøgelse af taksten på 48 kr. pr. måned for dem, der ønsker at benytte omklædningsrummet:

  For stemmer I med 1 stemme.

  Model 1C godkendt.
   

   

  1. Indstillingen godkendt.
  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 14.  14. Ret til tidlig pension

  Resumé

  Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en aftale om ret til tidlig pension. Aftalen indebærer en ret til at gå tidligere på pension afhængig af anciennitet på arbejdsmarkedet. Aftalen skal blandt andet finansieres ved omlægning og besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats, hovedsageligt ungeområdet. For Glostrup vil det i 2022 dreje sig om besparelser på ca. 1.2 mio.

  Udvalget bedes drøfte og beslutte udmøntning af besparelsen i Glostrup.

  Sagsfremstilling

  For at finansiere aftalen om ret til tidlig pension, har partierne bag aftalen besluttet, at der skal findes 300 mio. kr. i 22, 750 mio kr. i 2023 og 1.1 mia. kr på beskæftigelsesområdet fra 2024 og årene frem.

  For Glostrup svarer det til en besparelse på ca. 1,2 mio. kr. i 2022

  I aftalen lægges der op til, at midlerne findes på indsatsen for ledige – primært indsatsen for unge. Beløbet svarer til ca. 30% af driftsudgifterne til aktivering og indsats for denne målgruppe. Kommunerne kan dog selv vælge, hvor midlerne skal komme fra og dermed også om det skal ske fra forskellige dele af udvalgets område.

  Hvis Glostrup Kommune lægger sig 1:1 op ad forslaget om at finansiere 1,2 mio. kr. fra ungeindsatsen, vil det have denne økonomiske konsekvens:

  •              Reduktion af løn til virksomhedskonsulenter og mentorer: Hvis reduktion skal findes på lønbudgettet vil svare til at reducere indsatsområdet med ca. 3 stillinger. Det vil betyde en væsentlig reduktion af iværksættelse og opfølgning på tilbud fx virksomhedspraktikker eller mentorstøtte til unge. Særligt de mest udsatte unge, der har brug for en mere håndholdt indsats, vil blive berørt heraf. Forventelig konsekvens vil være flere unge der er længere tid på forsørgelse.

  •              Reduktion af anden aktører:  En reduktion på ca. 50 særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb for unge om året. Et forløb koster i gennemsnit 25.000 kr. Det kan fx være forløb hos Center for Autisme eller et forforløb til uddannelse. Det samlede budget for driftsudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er 3 mio. 

   

  Administrationen anbefaler, at Glostrup Kommune ikke følger regeringens anvisninger om at udmønte besparelsen alene på ungeområdet, men i stedet ser på hele indsatsområdet bredt. Det vil sige alle målgrupper i jobcenteret. Vurderingen er, at det vil være sårbart alene at skulle se på ungeområdet. 

  Det samlede budget for beskæftigelsesindsats er i 2022 kr. 62 mio. Der var i 2021 et historisk lavt forbrug på indsatser grundet Covid-19 og nedlukning af beskæftigelsesindsatsen i en længere periode. Det er vurderingen, at det vil være muligt i 2022 at kunne finde ikke-disponerede midler, hvis der ses på tværs af området, og omplaceres midler til finansiering af ret til tidlig pension.    

  Jobcenteret vil iværksætte en proces med ledere og medarbejdere omkring nuværende brug af indsatser og tilbud til ledige på tværs af målgrupper, for at se på mulighederne for at finde de nødvendige besparelser. Herudover vil centeret gøre følgende tiltag, som forventes at kunne hente dele af besparelsen:

  ?       Større udnyttelse af interne tilbud (effekt) på tværs af målgrupper fx diverse jobklubber

  ?       Brug af digitale løsninger fx hjælp til CV og jobsøgning til de ressourcestærke ledige. Der vil være en omkostning forbundet med køb af løsning, hvorfor besparelsen først vil ses på sigt.

  ?       Øget brug af virksomhedspraktikker fremfor vejledningsforløb hos anden aktør 

  ?       Brug af anden aktør kun i begrænset omfang, hvis virksomhedspraktik eller interne tilbud ikke er tilstrækkelige og efter vurdering hos fagkoordinator

  Det anbefales således, at der gives mulighed for at finde besparelsen på hele indsatsområdet.

  Administrationen bemærker, at der som konsekvens af ovenstående kan være et mindre behov for at tilpasse personalestammen i centeret.

   

  Økonomi

  Aftalen om tidlig pension indebærer, at der på udvalgets område skal findes finansiering på forventet 1,2 mio. kr. i 2022. Dette håndteres indenfor udvalgets ramme. 

  Indstilling

  Center for Borgerservice og Arbejdsmarked indstiller, at

  1. Finansiering af ret til tidlig pension i 2022 sker via prioriteringer og reduktioner på tværs af det samlede indsatsområde og ikke alene via reduktion på ungeområdet.
  2. Administrationen gives mandat til at finde finansieringen indenfor udvalgets ramme.
  3. Administrationen orienterer i 2022 udvalget om den konkrete udmøntning.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-11-2021

  Indstillingerne blev sat samlet til afstemning.

  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Torben Jensen (A), Dan Kornbek Christiansen (C).

  Imod stemmer: Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Indstillingerne godkendt.

   

  Leif Meyer Olsen (V) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter følgende ændringsforslag: Finansiering af ret til tidlig pension i 2022 sker via træk på kassen.

   

  For stemmer: I, L, U og V med 9 stemmer.

  Imod stemmer A og C med 8 stemmer.

  Undlader at stemme F og Ø med 2 stemmer.

  Ændringsforslaget vedtaget.

   

  Administrationens indstillinger bortfalder.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 15.  15. Opfølgning på budgetaftaler for 2017-2022

  Resumé

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening har i oktober 2021 gjort status på, hvor langt kommunen er med at indføre de initiativer, som blev vedtaget med budgetaftalen for 2022.

  Herudover forelægges en opfølgning på budgetaftalerne for 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. Initiativer som blev meldt gennemført ved sidste forelæggelse i januar 2021 vises ikke.

  Anlægsinitiativer optræder fremadrettet kun det år, det bliver vedtaget. Herefter vil der blive fulgt op på disse i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger. Der fremgår således ikke anlægsinitiativer på de vedlagte oversigter.

  Såfremt budgetinitiativerne er vedtaget som varige indsatser, fremgår de kun af listerne med beløb i de år som var en del af budgetaftalen med overslagsår. De er naturligvis efterfølgende indarbejdet med varige beløb i budgetterne.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har i efteråret 2021 foretaget en opfølgning på budgetaftalen for 2022 og for de initiativer fra tidligere år, som ikke før har været meldt afsluttet. Status på de enkelte initiativer ses i vedhæftede oversigter.

   

  Alle initiativer er angivet med en statusbetegnelse for, hvor langt man er i processen ud fra fastlagte faseangivelse og uddybet med en kort beskrivelse. Herudover fremgår det, om det forventes, at der skal fremlægges en særskilt politisk sag om initiativet, og i givet fald hvornår det vil ske. Der er sat et enslydende dagsordenspunkt vedr. opfølgning på budgetaftalen på samtlige udvalg med endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

   

  Status på budgetaftalerne (alle udvalg)

  Fra budgetaftalerne 2017 og 2018 er der i alt 2 initiativer, som fortsat er forsinkede og uafsluttede. Fra budgetaftalen 2019 er 2 initiativer fortsat igangværende eller forsinket og 1 som er gennemført siden sidste opfølgning.

  Fra budgetaftalen 2020 er der 7 initiativer, er gennemført siden sidste opfølgning. Der er fortsat 2 initiativer som er forsinkede eller uafsluttede.

  Fra budgetaftalen 2021 er der 7 initiativer som er forsinkede eller uafsluttede.

  Budgetaftalen for 2022 indeholder 91 initiativer heraf 40 anlægsprojekter hvoraf 8 skal lånefinansieres og derudover 8 som både omfatter drift og anlæg og 43 driftsrettede initiativer. Af de driftsrettede initiativer er 12 gennemført siden budgetvedtagelsen.

   

  Anlægsinitiativer vil der blive fulgt op på i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at status på initiativerne indenfor udvalgets eget område godkendes jf. vedhæftede oversigt
  2. at såfremt status på et initiativ ikke kan godkendes, at det så besluttes, hvad der evt. skal sættes i gang i forhold til initiativet.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-11-2021

  Indstilling 1:Anbefales godkendt.

  Indstilling 2: Bortfalder.

  Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-11-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2021

  Indstilling 1 blev sat til afstemning:

  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Dan Kornbek Christiansen (C), Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U), Marlene Frandsen (I), Piet Papageorge (V), Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Indstilling 1 godkendt

   

  Indstilling 2: Bortfalder.

   

  BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 24-11-2021

  Indstillingspunkt 1 sættes til afstemning.

  For stemmer: Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C) og Torben Jensen (A)

  Imod: Ingen

  Undlader at stemme: Piet Papageorge (V), Flemming Ørhem (L), Lars Thomsen (U) og Ina-Maria Nielsen (V).

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Indstillingspunkt 2 udgår.

   

  BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 25-11-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Indstilling 2 bortfalder.

   

  BESLUTNING I SOCIAL-, SUNDHEDS- OG SENIORUDVALGET DEN 25-11-2021

  Indstillingen anbefales godkendt. Lars Thomsen (U) og Marlene Frandsen (I) undlader at stemme.

   

  Indstilling 2 udgår.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).
   Undlader at stemme: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (L).
   Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. Bortfalder.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, F og Ø med 10 stemmer.
   Imod stemmer ingen.
   Undlader at stemme I, L, U og V med 9 stemmer.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Bortfalder.
  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 16.  16. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 for alle udvalg

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på alle udvalg med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2021. Budgetopfølgningen forelægges alene på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men gælder for alle udvalg. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal gives bevillinger til 2021, 2022 og efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbrug og budget på alle udvalg med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2021. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober er, i lighed med sidste års budgetopfølgning på samme tid, en mindre budgetopfølgning end de seneste to budgetopfølgninger, hvorfor den kun behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningsbilaget er samtidigt kortere.

   

  Hovedkonklusionerne i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021

  Servicerammen. Forventningen til servicerammeoverholdelse, ekskl. corona-relaterede merudgifter, er væsentligt forbedret siden sidste budgetopfølgning. Aktuelt er det forventede regnskab således 4,7 mio. kr. over sigtepunktet for servicerammeoverholdelse, mod 22,6 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Den væsentligste årsag til, at det forventet regnskab er højere end servicerammen, er at der blev overført driftsbudget fra regnskab 2020. Der forventes rammeoverholdelse under forudsætning om, at der overføres driftsbudget til 2022 på tilsvarende niveau som tidligere år. Når merforbrug til corona-virussen tages med i ligningen, må det dog forventes, at servicerammen overskrides.

   

  Forbrug relateret til coronavirussen. Regeringen havde tilkendegivet, at den var indstillet på også for 2021 at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere covid-19 indsatsen i kommunerne. I 2020 blev Glostrup Kommune langt fra fuldt kompenseret. Det samme gør sig gældende i 2021. Merforbrug relaterede til corona-virussen forventes at udgøre 13,1 mio. kr. i 2021. Staten kompenserer med 3,6 mio. kr. Glostrups Kommunes ikke-kompenserede corona-merforbrug udgør dermed 9,5 mio. kr., og det må forventes, at servicerammen overskrides tilsvarende.

   

  Den statslig kompensation til corona-relaterede merudgifter på 3,6 mio. kr. fordeles med denne budgetopfølgning til de formål, den er givet, dvs. rengøring, test af personale og beboere, isolationsfaciliter og smitteopsporing.

   

  Samlede nettodriftsudgifter. Der søges bevilling til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på kommunens samlede nettodriftsudgifter. Hertil kommer budgetneutrale bevillingsændringer, der går i nul på tværs af udvalg. Hvis alle bevillingsændringer vedtages, vil der fortsat forventes et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er udtryk for to ting: For det første et stort forventet mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen som følge af coronavirussen (uden for servicerammen). For det andet et forventet mindreforbrug på områder med overførselsadgang (indenfor servicerammen), der i lighed med tidligere år må forventes at blive overført til budget 2022

   

  Der er på enkelte områder fortsat risiko for budgetoverskridelse, men det vil kunne rummes indenfor den samlede ramme som følge af forventede mindreudgifter på andre områder. Det er ligesom ved seneste budgetopfølgning primært på ældreområdet, især ældrecentrene, at der opleves et udgiftspres – om end i lidt mindre grad end tidligere. Det specialiserede socialområde forventer i forhold til tidligere kun i mindre grad merudgifter.

   

  Bevillingsændringerne skyldes især mindreudgifter til kollektiv trafik på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område, mindreudgifter på Børne- og Skoleudvalgets område vedrørende færre børn og foranstaltninger og ekstraordinære merudgifter til arbejdsskadeforsikringer på Økonomiudvalgets område.

   

  Samlede nettoanlægsudgifter. Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 81,5 mio. kr., heraf forventes 78,9 mio. kr. overført. Der søges om bevilling til en mindre teknisk korrektion.

   

  Vedrørende hovedkonto 7 og 8 forventes samlet set et merforbrug på 5,0 mio. kr., som vedrører mindreindtægter fra grundskyld og kurstab på obligationer.

   

  Det samlede resultat af denne budgetopfølgning et forbrug af kassebeholdningen på 4,3 mio. kr., som primært skyldes mindreindtægter fra grundskyld og kurstab vedrørende obligationer.

   

  Vurdering af det forventede regnskabsresultat

  De seneste forbrugsprocenter for serviceudgifterne pr. 31. oktober viser, at forbrugsprocenten for 2021 (83,8 %) er højere end i 2020 (82,3 %), men lavere end i 2019 (84,8 %) og 2018 (84,0 %). I regnskab 2020 var serviceudgifterne 12 mio. kr. lavere end servicerammen (inkl. udgifter relateret til corona-virussen), mens servicerammen blev overskredet i 2018 og 2019. Dette tyder på, at forbruget i 2021 kan holde sig indenfor servicerammen.

   

  Sammenholdes forbrugsudviklingen med resultaterne af budgetopfølgning pr. 31. oktober, er det administrationens vurdering, at regnskab 2021 under ét – men ekskl. corona-merforbrug - vil holde sig både indenfor det korrigerede budget og indenfor servicerammen. Det må dog forventes at corona-merforbruget vil indebære en overskridelse af servicerammen på ca. 9 mio. kr., da den statslige kompensation med 3,6 mio. kr. kun udgør en mindre del af merforbruget på 13,1 mio. kr.

   

  Ændring af overførselsadgang

  Der søges om ændring af overførselsadgang vedrørende budget på 0,7 mio. kr., som omplaceres fra Familieafdelingens budget til køb af pladser (uden overførselsadgang, funktion 05.28.20., gruppering 000 Reserve til det specialiserede Socialområde, børn og Unge) til Familieteamet (mål- og rammestyret enhed, funktion 05.28.21., stednummer 521050, gruppering 050 22 01 Løn til personale) til dækning af interne indsatser i stedet for køb hos eksterne leverandører af familiebehandling.

   

  Der søges om ændring af overførselsadgang vedrørende driftskontoen til vejbelægning (02.28.12, grp. 036). Der søges om udvalgets overførselsadgang, uden ophør. I budgetaftalen for 2021 blev budgettet til vejbelægninger flyttet fra anlæg til drift.

   

  En oversigt over ændring i overførselsadgang ved denne og sidste budgetopfølgning fremgår af bilag 3.

   

  Eksternt finansieret projekt: AUB-midler anvendes til praktikfremmende tiltag

  Kommunerne har i 2020 ekstraordinært modtaget midler fra AUB-ordningen (arbejdsmarkedets uddannelsesbidrag) for at øge rekrutteringen til velfærdsuddannelserne, især ældre- og sundhedsområdet. Glostrup Kommune modtog 2 mio. kr. En del af midlerne blev brugt i 2020, men der resterer nu 1,4 mio. kr., som kommunerne har fået lov at anvende til formålet. Administrationen foreslår, at de 1,4 mio. kr. anvendes til indsatser i forhold til rekruttering til ældre- og sundhedsområdet, bl.a. frikøb af praktikvejledere, løn til sosu-elever og øvrige praktikpladsfremmende tiltag. Der søges derfor om budgetneutral bruttobevilling på 1.392 t.kr. til et eksternt finansieret projekt. Bevillingen belaster ikke servicerammen.

  Økonomi

  Økonomiafsnittet beskriver den samlede påvirkning af kommunens økonomi. Bevillingsskemaer udspecificeret for hvert enkelt udvalg findes i bilag 2.

  Hele kroner

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022

   

  Drifts-bevilling

  Rådigheds-beløb

  Anlægs-bevilling

  Drifts-bevilling 2022

  Rådigheds-beløb 2022

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

  699.003

  0

  0

  -135.067

  0

  Vækst- og Byudviklingsudvalget

  -1.018.708

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Skoleudvalget

  -557.312

  0

  0

  -396.435

  0

  Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-udvalget

  0

  0

  0

  0

  0

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

  1.339.908

  0

  0

  -106.064

  0

  Økonomiudvalget

  -1.919.803

  -8.948

  -8.948

  398.989

  0

  Kultur- og Fritidsudvalget

  833.067

  0

  0

  135.067

  0

  Hovedkonto 7 og 8 i alt

  4.953.350

  0

  0

  0

  0

  Bevillinger i alt

  4.329.505

  -8.948

  -8.948

  -103.510

  0

   

  Netto 4.320.537 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2021.

  Netto 103.510 kr. til forøgelse af kassebeholdningen i 2022.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at anbefale tillægsbevillinger i 2021 på følgende udvalg og områder:
   1. Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget: merudgifter på 699.003 kr. på drift,
   2. Vækst- og Byudviklingsudvalget: mindreudgifter på 1.018.708 kr. på drift,
   3. Børne- og Skoleudvalget: mindreudgifter på 557.312 kr. på drift,
   4. Social-, Sundheds- og Seniorudvalget: merudgifter på 1.339.908 kr. på drift og bruttobevillinger på eksternt finansierede projekter,
   5. Økonomiudvalget: mindreudgifter på 1.919.803 kr. på drift, bruttobevillinger på eksternt finansierede projekter samt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til mindreudgifter på 8.948 kr. på anlæg,
   6. Kultur- og Fritidsudvalget: merudgifter på 833.067 kr. på drift.
   7. Hovedkonto 7 og 8: nettomindreindtægter på 4.953.350 kr.

   

   

  1. at anbefale tillægsbevillinger i 2022 på følgende udvalg og områder:
   1. Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget: mindreudgifter på 135.067 kr. på drift,
   2. Børne- og Skoleudvalget: mindreudgifter på 396.435 kr. på drift,
   3. Social-, Sundheds- og Seniorudvalget: mindreudgifter på 106.064 kr. på drift,
   4. Økonomiudvalget: merudgifter på 398.989 kr. på drift,
   5. Kultur- og Fritidsudvalget: merudgifter på 135.067 kr. på drift.

   

  1. at anbefale at flerårseffekten indarbejdes i budgetforslaget 2023-2026 på følgende udvalg og områder:
   1. Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget: 135 kr. på drift årligt i alle år.
   2. Børne- og Skoleudvalget: -396.435 kr. på drift årligt i alle år,
   3. Social-, Senior- og Sundhedsudvalget: -106.064 kr. på drift årligt i alle år samt bruttobevillinger på eksternt finansierede projekter,
   4. Økonomiudvalget: 323.898 kr. på drift årligt i alle år,
   5. Økonomiudvalget: 75.000 kr. på drift i 2026,
   6. Kultur- og Fritidsudvalget: 135 kr. på drift årligt i alle år.

   

  1. at anbefale ændringer i overførselsadgang på følgende områder:
   1. 0,7 mio. kr. af Familieafdelingens budget til køb af pladser (uden overførselsadgang, funktion 05.28.20., gruppering 000 Reserve til det specialiserede Socialområde, børn og Unge) til Familieteamet (mål- og rammestyret enhed, funktion 05.28.21., stednummer 521050, gruppering 050 22 01 Løn til personale), 1 årig
   2. Driftskontoen vedrørende vejbelægning (02.28.12, grp. 036), varig

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Indstillingerne 1-4 sættes til afstemning:
  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).
  Undlader at stemme: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (L).
   

  Indstillingerne 1-4 anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingerne 1-4 sættes til afstemning:

  For stemmer A, F, L, V og Ø med 16 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme C, I og U med 3 stemmer.

  Indstillingerne 1-4 godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 17.  17. Gode råd ift. kodeks for kommunalbestyrelsen

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal oversende gode råd til godt samarbejde til den nyvalgte kommunalbestyrelse. De gode råd kan indgå i en videre proces for udarbejdelse af et kodeks for arbejdet i kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. august 2021 besluttet at igangsætte en proces for udarbejdelse af et kodeks for kommunalbestyrelsens samarbejde, samt dennes samarbejde med administrationen i Glostrup Kommune. Arbejdet skal tilrettelægges, så resultatet kan tilgå den nyvalgte kommunalbestyrelse til drøftelse og beslutning i foråret 2022.

   

  Økonomiudvalget har på mødet den 2. november 2021 vedtaget en procesplan, hvor arbejdet med kodeks falder i 2 dele:

  • Formålet med fase 1 er at opsamle de erfaringer, som den nuværende kommunalbestyrelse sidder med, og som kan danne et godt afsæt for samarbejdet i kommunalbestyrelsen også efter valget.
  • I fase 2 fortsætter processen i den nye kommunalbestyrelse, med henblik på, at der tages beslutning om et kodeks for samarbejdet.   

   

  For at opsamle den nuværende kommunalbestyrelses erfaringer er der gennemført et interview. Af bilag 1 fremgår en opsamling af interviewets hovedpointer og en række gode råd, som er udarbejdet på baggrund af interviewet:

  •          Vores forskellighed er en styrke, så vi udtrykker os frit på en konstruktiv og ordentlig måde.

  •          Vi tager fælles ansvar for en god debat. Det kræver, at vi hver især siger fra, når vi føler os personligt ramt.

  •          Vi bakker hinanden op og hjælper med at håndtere det svære, når uhensigtsmæssig adfærd opstår. 

  •          Vi forpligter os til at give ærlig og venlig feedback, når kollegaer i kommunalbestyrelsen søger det.

  •          Vi fokuserer på sagen, og bruger ikke personlig kritik til at nedgøre andre for at fremme egne pointer.

  •          Vores relationer skal være tillidsfulde og trygge, derfor arbejder vi på at udvide kendskabet til hinanden.

  •          Vi er nysgerrige, fordi vi gerne vil forstå hinanden, både i byrådssalen og udenfor. Når vi er nysgerrige, giver det os mulighed for at forstå nuancerne.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller

   

  • at de gode råd til godt samarbejde oversendes til den nyvalgte kommunalbestyrelse med henblik på at kunne indgå i en videre proces for udarbejdelse af et kodeks.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Indstillingen sættes til afstemning:
  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).
  Undlader at stemme: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (L).
   

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingen sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F og Ø med 10 stemmer.

  Imod stemmer I, L, U og V med 9 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingen godkendt.

   

  Piet Papageorge (V) har følgende afvigende mening:

  Venstre stemmer imod, da man finder, at processen har været forkert fra start. Venstre mener, at den gode tone skal skabes mellem medlemmerne af den nye kommunalbestyrelse, som vi også mente i august.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 18.  18. Lånerammen 2021

  Resumé

  Administrationen har vurderet på kommunens låneadgang og behovet for at optage ny gæld.

  Sagsfremstilling

  Administrationen opgør årligt Glostrup Kommunes låneramme ved udgangen af året.

   

  I Glostrup Kommunes Regler om Økonomistyring fra 14. august 2019 står der:

   

  11.2 Optagelse af lån

  Der optages ny gæld, når det er lovligt og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom ud fra et langsigtet hensyn til den fremtidige kassebeholdnings størrelse i forhold til forventede fremtidige investeringer.

   

  Der kan i 2021 både optages gæld til energibesparende foranstaltninger, fremrykkede anlæg, almene ældreboliger og lån til betaling af ejendomsskat, som det fremgår af vedhæftede notat.

   

  Energibesparende foranstaltninger

  Glostrup Kommune har i 2021 haft udgifter på puljen Energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme samt Energibesparende projekter på kommunens ejendomme.

   

  Lånet vil blive optaget sammen med de fremrykkede anlæg, som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

   

  Fremrykkede anlæg

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 15. april 2020 at fremrykke anlæg for 20,3 mio. kr. til 2020, som følge af Social og indenrigsministeriets udmelding om ophævelse af anlægsloftet og lånadgang på fremrykkede anlæg. En del af disse anlæg blev ikke færdiggjort i 2020 og der er derfor søgt om og givet tilladelse til overførsel af låneadgang til 2021.

   

  De fremrykkede anlæg dækker over Renovering af Glostrup Skole, Pulje til renovering og etablering af legepladser, Pulje til cykelstier og veje, Renovering af vejbelægninger, Støjpulje, Pulje til ejendomsrenovering, Øget samdrift af køkkener på ældrecentrene, Nye ladestationer, Vejbelysning LED og renoveringsprojekter på institutioner.

   

  De fremrykkede anlæg vil blive samlet i et lån og vil blive optaget sammen med de energibesparende foranstaltninger, som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

   

  Almene ældreboliger

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 15. august 2018 skema B, vedrørende etablering af Rehabiliteringshuset Digevang, som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen.

   

  Kommunalbestyrelsen gav ved godkendelsen af skema B tilsagn til, at staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet til byggeriet. Det vil sige, at staten betaler en andel af renter, bidrag og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

   

  Realkreditlånet vil derfor blive optaget som et støttet lån, som optages efter de gældende regler. Ved indstillingen er dette oplyst til et rentetilpasningslån, med fast rente de første 10 år og en løbetid på ca. 30 år.

   

  Da lånet allerede er godkendt ved skema B, skal Kommunalbestyrelsen ikke godkende lånoptagelsen igen. Lånet vil blive brugt til at indfri en byggekredit, der er oprettet til at dække de løbende udgifter i forbindelse med opførelsen af Rehabiliteringshuset Digevang.

   

  Lån til indefrosset ejendomsskat

  Boligejerne får automatisk indefrosset grundskyldstigningerne i perioden 2018 til 2024, indtil de nye boligskatteregler træder i kraft i 2024. Ordningen blev i 2021 gjort frivillig.

   

  Glostrup Kommune har adgang til at genbelåne indefrysningerne, så de ikke påvirker kommunens likviditet.

   

  I 2024 forventes det, at ordningen overgår til staten. Når staten overtager indefrysningerne, vil de 6,4 mio. kr., som forventeligt vil blive overført til kommunen for 2024, blive brugt til at afvikle gælden.

   

  Lånet vil blive optaget som et stående lån (afdragsfrit) med variabel rente, en løbetid på 10 år og en renteaftale i forhold til KKVAR, som tilpasses hver 3 måned. Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin helt eller delvist omlægges eller indfries til kurs 100.

   

  Med optagelse af lånet, som variabelt lån, overholder administrationen undtagelsesvis ikke den finansielle politik, da den variable del af gælden vil overskride grænsen på 50 %. Det anbefales, at det omtalte lån optages, frem for et fastforrentet lån, da kommunen med 3 måneders mellemrum kan indfri denne låntype til kurs 100 og derved komme ud af gælden uden tab. Ved et fastforrentet lån påvirkes kursen af den generelle renteudvikling, og der må derfor forventes et kurstab ved indfrielsen. Det variable lån forventes derfor både at være billigere og mere fleksibelt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personal og Politisk betjening indstiller:

  1. at optage lån i 2021 til at dække energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg for 10.939.000 kr.

   

  1. at optage lån til at dække lån i 2021 til indefrosset ejendomsskat for 6.400.000 kr.

   

  1. at lånet til at dække lån til indefrosset ejendomsskat, nedbringes med det beløb (forventeligt 6.400.000 kr.), som Glostrup Kommune modtager, når ordningen overgår til Staten.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingerne sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F, L, V og Ø med 17 stemmer.

  Imod stemmer igen.

  Undlader at stemme I og U med 2 stemmer.

   

  Indstillingerne 1 – 3 godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 19.  19. Takster 2022 - Glostrup Forsyning

  Resumé

  Bestyrelsen i selskaberne under Glostrup Forsyning A/S har på sit bestyrelsesmøde 11. november 2021 godkendt budget og takster for 2022 i alle selskaber under Glostrup Forsyning.

   

  Kommunalbestyrelsen skal legalitetskontrollere priserne for vand og spildevand og dermed sikre overholdelse af lovgivningen, herunder overholdelse af de udmeldte økonomiske rammer og sikre, at ”hvile i sig selv princippet” er overholdt. Priserne for affald og varme er ikke reguleret ved en udmeldt økonomisk ramme, men skal overholde ”hvile i sig selv princippet”.

   

  Af den fremsendte prisliste fremgår det, at vand- og spildevandsprisen samlet set fastholdes til en samlet takst på 55,50 kr./m3. Forbrugsafgiften for fjernvarme falder med 0,75 kr. pr. GJ. På renovationsområdet ændres 125 liter affaldssæk til en 240 liter mad- og restaffaldsbeholder med 14 dages tømning pr. 1. maj. For enfamiliehuse og rækkehuse betyder det en stigning af affaldsgebyret på 512,50 kr. pr. år.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i selskaberne under Glostrup Forsyning A/S har på sit bestyrelsesmøde den 11. november 2021 godkendt prislisten og budgetterne for alle fire selskaber under Glostrup Forsyning A/S. Prislisten fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Med Vandsektorloven er der tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand:

  Vandselskaberne

  Forsyningssekretariatet

  Kommunalbestyrelsen.

   

  Alle vandselskaber skal én gang årligt fastsætte anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand samt takster og eventuelle faste bidrag for håndtering af spildevand og indstille disse til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

   

  Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller afvise de takster, vandselskaberne indstiller, idet taksterne skal overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har fastsat for selskabet.

   

  Kommunalbestyrelsen skal gennemføre en legalitetskontrol og dermed sikre overholdelse af lovgivningen, herunder prisloftet og ”hvile i sig selv princippet”.

   

  Varme- og affaldsområdet er ikke reguleret af Vandsektorloven, men skal overholde "hvile i sig selv princippet". Affaldstaksterne skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen godkendes af kommunalbestyrelsen. Fjernvarmetaksterne skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men fremlægges udelukkende til orientering.

   

  Forslag til takster for 2022 for Glostrup Forsyning, vandforsyning

  Glostrup Forsyning A/S har ved mail af den 12. november 2021 fremsendt forslag til prisliste for 2022. Af prislisten fremgår det, at vandprisen i 2022 falder med 2 kr./m3 til 19,25 kr./m3. Glostrup Forsyning har udarbejdet et budgetnotat, der beskriver årsagen til den faldende takst samt viser den forventede takstudvikling frem til 2024.

   

  Forslag til takster for 2022 for Glostrup Forsyning, spildevand

  Glostrup Forsyning A/S har ved mail af den 12. november 2021 fremsendt forslag til prisliste for 2022. Af prislisten fremgår det, at vandafledningsprisen stiger med 2 kr./m3 til 33,25 kr./m3.

  Glostrup Forsyning har udarbejdet et budgetnotat, der blandt andet beskriver årsagerne til den stigende takst samt viser den forventede takstudvikling frem til 2024.

   

  Forslag til gebyrer for 2022 for Glostrup Forsyning, affaldshåndtering

  Glostrup Forsyning A/S har ved mail af den 12. november 2021 fremsendt forslag til prisliste for 2021. Den 1. maj indføres en ny affaldsordning som blandt andet betyder, at enfamilie- og rækkehuse i stedet for en affaldssæk overgår til en 240 liters affaldsbeholder med 14 dages tømning. Affaldsgebyret for enfamilie- og rækkehuse stiger 512,50 kr. pr år til 3.865,00 kr.

  Gebyret for afhentning af containere stiger tilsvarende. Glostrup Forsyning har udarbejdet et budgetnotat, der blandt andet beskriver årsagerne til de generelt stigende affaldstakster samt viser den forventede takstudvikling frem til 2024.

   

  Orientering om takster for 2022 for Glostrup Forsyning, varmeforsyning

  Taksterne fastsættes af bestyrelsen i Glostrup Varme A/S. Bestyrelsen skal sikre, at disse overholder gældende lovgivning herunder "hvile i sig selv princippet". Taksterne skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen og er derfor alene til efterretning. Forbrugsafgiften for fjernvarme falder med 0,75 kr. pr. GJ til 81,75 kr./GJ.

   

  Revisionskontrol

  Administrationen har anmodet revisionsfirmaet BDO om at kvalitetssikre takstgrundlaget, og foretage en kontrol af om der er tilstrækkelig dokumentation for prislisten, herunder om ”hvile i sig selv princippet” samt detaillovgivninger på vand-, spildevand- og affaldsområdet er overholdt/iagttaget. Af vedhæftede notat fra BDO fremgår det, at der ved gennemgangen ikke er konstateret forhold, som bør undersøges nærmere.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at prisliste for 2022 for Glostrup Forsyning, spildevand, vandforsyning og affald godkendes.
  2. at de af Glostrup Varme A/S fastsatte takster tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Til efterretning.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  1. Indstillingen sættes til afstemning:
   For stemmer A, C, F, L, U, V og Ø med 18 stemmer.
   Imod stemmer I med 1 stemme.
   Undlader at stemme ingen.
   Indstillingen godkendt.

   

  1. Til efterretning.
  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 20.  20. Takster i henhold til Lov om Social Service 2022

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster og priser for kommunens tilbud på det sociale område for 2022 efter diverse bestemmelser i Lov om Social Service og tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen fastsætte en takst for kommunale tilbud. Taksterne beregnes med udgangspunkt i Styringsaftale for det specialiserede socialområde, samt det udgiftsniveau, som er besluttet af kommunalbestyrelsen ved vedtagelsen af budget 2022. Styringsaftalen for det specialiserede socialområde blev fremlagt kommunalbestyrelsen på mødet den 11. november 2020 sammen med resten af Rammeaftalen 2021-2022.

   

  Nyt i Styringsaftalen 2021-2022 er, at taksterne blot reguleres jf. pris- og lønudviklingen. Hvis man fraviger aftalen fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Glostrup har kun fremskrevet generelt med pris- og lønfremskrivningen.

   

  For Glostrup Kommunes vedkommende er de takstbelagte tilbud, som er en del af aftalen om prisudvikling, følgende: KABS, Bakkehuset, Parkvænget, Parkteam, Novavi-pensionatet og Gruppeordningerne vedr. specialundervisning.

   

  Glostrup Kommune har ligeledes en række af institutioner; Ejbyhus, Værestedet, Bofællesskaberne Toftevej og Vestervej og Café Fri, der sælger enkelte pladser til andre kommune. Taksterne for disse tilbud beregnes efter samme principper som de ovenstående tilbud.

   

  Endelig skal Kommunalbestyrelsen hvert år fastsætte og offentliggøre de timepriser, der skal betales til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

   

  På den baggrund er der fremkommet følgende takster:

   

  KABS:

  Stofmisbrugsbehandling 2022:

  Pris pr. dag i hele kroner:

  Social og lægelig udredning

  605

  Hvidovre/Gentofte basis

  108

  Hvidovre/Gentofte udvidet

  215

  Hvidovre/Gentofte intensiv

  503

  City basis

  302

  City udvidet

  496

  City intensiv

  566

  Anonym behandling

  67

  Stjernevang basis

  305

  Stjernevang udvidet

  505

  KASA

  602

  Tilsyn og beredskab

  34

  Efterbehandling

  95

   

  Alkoholbehandling 2022:

  Pris pr. dag i hele kroner

  ALKO Kortlægning

  293

  ALKO Basis

  141

  ALKO Udvidet

  263

  ALKO Intensiv

  602

  ALKO Tilsyn

  34

  ALKO Efterbehandling

  95

   

  Substitutionsbehandling 2022:

  Pris pr. dag i hele kroner:

  -         Med samtidig social behandling

  119

   

  KABS – Ekstra ydelser:

  Ekstra ydelser 2022:

  I hele kroner

  Socialrådgivning

  600 kr. pr. time

  Støtte-kontaktperson

  600 kr. pr. time

  Specialpsykologisk undersøgelse

  8.000

  Opfølgning efter endt misbrugsbehandling

  325 kr. pr. forløb

   

  Øvrige tilbud:

  Tilbud 2022:

  Døgntakst i hele kroner

  Årstakst i hele kroner

  Bakkehuset

  3.519

  1.284.487

  Parkvænget

  2.213

  807.746

  Parkteam

  384

  140.093

  Novavi-pensionatet

  1.521

  554.988

  Novavi – CTI forløb

  420

  153.371

  Ejbyhus skole

  718

  161.624

  Ejbyhus behandling

  1.077

  242.436

  Gruppeordninger 0.-3. kl., skole

  627

  228.929

  Gruppeordninger 4.-6. kl., skole

  750

  273.576

  Gruppeordninger 7.-9. kl., skole

  778

  284.145

  Gruppeordninger 10. kl., skole

  734

  268.058

  Gruppeordninger – fritid u/morgenåbent

  335

  122.345

  Gruppeordninger – fritid m/morgenåbent

  432

  157.544

  Café Fri

  500

  182.429

  Toftevej

  763

  278.533

  Vestervej

  310

  113.124

  Værestedet

  40

  8.513

   

  Afregningspriser for levering af madservice:

  Afregningspriserne på madservice for 2022 er beregnet med udgangspunkt i regnskabstimeprisen for 2020, som er fremskrevet til 2022-niveau.

   

   

  Takster 2022 ekskl. moms i hele kroner

  Takster 2022 inkl. Moms i hele kroner

  Udgift inkl. Kørsel pr. hovedret – almindelig kost

  70,80

  88,50

  Udgift inkl. Kørsel pr. hovedret – special kost

  88,50

  110,63

  Udgift inkl. Kørsel - biret

  17,70

  22,13

   

  Priserne for madservice for 2022 er gældende for hele 2022. Priserne er de afregningspriser, der afregnes til private leverandører for produktionen og udbringningen af maden.

  Økonomi

  Taksterne er beregnet ud fra de budgetter, der omhandler 2022. KABS foretager på baggrund af konstaterede aktiviteter i 2021 en justering af forventet udgifts- og indtægtsbudget for 2022.

  Årsagen til justeringen skal findes i en større efterspørgsel på især alkoholbehandling og mere omkostningskrævende behandling. Årsagerne er beskrevet nedenfor:

   

  • øget alkoholbelægning – KABS oplever i øjeblikket en forøget efterspørgsel på alkoholbehandling – denne forventes at forsætte i 2022
  • mere taksttunge borgere – KABS oplever i øjeblikket en forskydning i borgerbehandling mod mere omkostningskrævet behandling – denne trend forventes at forsætte i 2022
  • højere ressourceforbrug i alkoholbehandlingen
  • øget inflation – øget stigning i priser på medicin, Benzin mv.

   

  Af justeringen beregnes yderligere overhead til Glostrup Kommune. Herved fremkommer de bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2022:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  05.38.45

  KABS driftsudgifter

  KABS driftsindtægter

   

  06.45.51

  Overhead

   

   

  2.461.133

  -2.461.133

   

   

  -147.668

   

   

   

  I alt

    0

   

   

  Netto 147.668 kr. til forøgelse af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at de beregnede takster og priser for 2022 godkendes.
  2. at der gives en budgetneutral bruttobevilling til KABS´s på 2.461.133 kr. til øgede driftsudgifter (merudgifter) finansieret af øgede merindtægter i budget 2022.
  3. at der gives en bevilling til øgede indtægter for overhead på 147.668 kr. indenfor servicerammen i budget 2022.
  4. at ovenstående bevillinger også indarbejdes i budgetforslag 2023-2026.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingerne sættes til afstemning:

  For stemmer A, C, F, I, L, V og Ø med 18 stemmer.

  Imod stemmer ingen.

  Undlader at stemme U med 1 stemme.

  Indstillingerne 1 -4 godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 21.  21. Fordeling af flygtninge i 2022

  Resumé

  Udlændingestyrelsen har opjusteret det forventede antal flygtninge, som skal boligplaceres i kommunerne i 2022, fra 500 til 1.100 flygtninge. Glostrup Kommune har dog fortsat fået tildelt én flygtning til modtagelse i 2022 i den foreløbige tildeling. Udlændingestyrelsen anser indgåede aftaler om kommunekvoter for bortfaldet, herunder også Glostrup Kommunes aftale om at overdrage ansvaret for den tildelte flygtning til Bornholm. Glostrup Kommune skal indmelde til KKR, om kommunen frivilligt ønsker at modtage flere flygtninge end tildelt.

  Sagsfremstilling

  Udlændingestyrelsen har i brev af 30. november 2021 opjusteret antallet af flygtninge på baggrund af særloven om opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv. Loven blev vedtaget den 11. november 2021 og er trådt i kraft den 18. november 2021.

  Udlændingestyrelsen forventer, at op mod 900 evakuerede afghanske statsborgere skal boligplaceres i kommunerne, og at ca. 600 af disse skal boligplaceres i 2022. Dvs. at der i alt (tidligere tal + nye) skal placeres ca. 1.100 i kommunerne.

  Uagtet det opjusterede antal flygtninge på landsplan er Glostrup Kommune fortsat tildelt én flygtning jf. den udmeldte fordeling.

  Et flertal i kommunalbestyrelsen i Glostrup vedtog den 9. juni 2021, at der skulle indgås aftale med Bornholm om, at de overtog ansvaret for den ene flygtning, som Glostrup dengang var udvalgt til at skulle modtage.

  Udlændingestyrelsen anser indgåede aftaler om fordeling af kommunekvoter for 2022 for bortfaldet som følge af det opjusterede landstal, herunder også for Glostrup.

  Kommunerne har mulighed for frivilligt at ønske at få placeret flere flygtninge i egen kommune, end standardfordelingen. Herefter vil en standardfordelingsmodel blive anvendt på de resterende. Svar herom skal tilgå KKR i tide til, at de kan svare Udlændingestyrelsen senest den 17. december 2021. Herefter får Glostrup Kommune endelig besked om antal flygtninge, kommunen er tildelt.

  Jf. arbejdsgang og beredskabsplan for modtagelse af flygtninge er det et forholdsvist omfattende arbejde at modtage og sikre den gode integration af flygtninge, det drejer sig typisk om indsatser vedr. såvel boligplacering som socialområdet, arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet. Det bemærkes, at Glostrup Kommune allerede fra den 3. januar 2022 kan modtage flygtninge til boligplacering m.v.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Borger og Arbejdsmarked indstiller,

   

  • at Glostrup Kommune svarer KKR, at kommunen kan modtage det antal flygtninge, som den almindelige fordelingsmodel tilsiger, men ikke herudover ønsker at modtage et ekstra antal flygtninge.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

  At sætning efter sidste komma i indstillingen slettes.

   

  For stemmer: Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Imod stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (L).

  Undlader at stemme: Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A) og Hanne Nielsen (A).

  Ændringsforslaget ikke vedtaget.

   

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter på vegne af V og L følgende ændringsforslag:

  Glostrup Kommune svarer Udlændingestyrelsen og KKR, at kommunen kan modtage det antal flygtninge, som den almindelige fordelingsmodel tilsiger, men ikke herudover ønsker at modtage ekstra antal flygtninge. Såfremt Bornholms Regionskommune stadig er interesseret, ønsker Glostrup Kommune at overdrage ansvaret for kommunens kvote til Bornholms Regionskommune.

   

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (L).

  Imod stemmer: Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A), Hanne Nielsen (A), Palle Laustrup (F) og Kirstina Tranberg (Ø).

  Ændringsforslaget ikke vedtaget.

   

  Administrationens indstilling sættes til afstemning:

  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Lisa Ward (A) og Hanne Nielsen (A).

  Imod stemmer: Kirstina Tranberg (Ø), John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V) og Flemming Ørhem (L).

  Undlader at stemme: Palle Laustrup (F).

  Indstillingen ikke vedtaget.

   

  Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen uden indstilling fra Økonomiudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag:

  At sætning efter sidste komma i indstillingen slettes.

   

  For stemmer F og Ø med 2 stemmer.

  Imod stemmer A, C, I, L, U og V med 17 stemmer.

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget ikke vedtaget.

   

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter på vegne af V og L følgende ændringsforslag:

  Glostrup Kommune svarer Udlændingestyrelsen og KKR, at kommunen kan modtage det antal flygtninge, som den almindelige fordelingsmodel tilsiger, men ikke herudover ønsker at modtage ekstra antal flygtninge. Såfremt Bornholms Regionskommune stadig er interesseret, ønsker Glostrup Kommune at overdrage ansvaret for kommunens kvote til Bornholms Regionskommune.

   

  For stemmer C, I, L, U og V med 10 stemmer.

  Imod stemmer A, F og Ø med 9 stemmer.

  Undlader at stemme igen.

  Ændringsforslaget vedtaget.

   

  Administrationens indstilling bortfalder.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 22.  22. Status på etablering og drift af whistleblowerordning i Glostrup Kommune

  Resumé

  Glostrup Kommune skal i lighed med alle landets kommuner pr. 17. december 2021 have en whistleblowerordning. Der orienteres om status på etableringen af ordningen, og whistleblowerpolitik fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  På kommunalbestyrelsens møde 19. september 2021 blev det besluttet,

  • at den lovpligtige whistleblowerordning skal omfatte både ansatte og andre end ansatte;
  • at den skal indeholde mulighed for anonyme indberetninger;
  • at den skal indebære, at der kun kan ske skriftlige indberetninger og
  • at både etablering og driften af whistleblowerordningen outsources til en ekstern tredjepart indtil foreløbigt udgangen af 2022, hvorefter ordningen skal evalueres og evt. hjemtages.

  Glostrup Kommune har efter at have konkurrenceudsat opgaven, indgået kontrakt med advokatfirmaet Bech Bruun om etablering og drift af en whistleblowerportal (Safe2Whistle) indtil udgangen af 2022.

  Firmaet stiller portalen til rådighed og screener de foretagne indberetninger for at finde ud af, om selve forholdet og personkredsen falder indenfor eller udenfor loven. Hvis indberetningen falder udenfor, får whistlebloweren via portalen besked om, at sagen henlægges og bliver vejledt til at kontakte evt. andre relevante kanaler, fx borgerrådgiveren eller tillidsrepræsentanten.

  Hvis indberetningen falder indenfor loven, sender Bech Bruun - via portalen - sagen til Glostrup Kommunes interne whistleblowerenhed, som pt. består af funktionslederen af Politisk Betjening og en jurist, som herefter følger op på sagen. Det bemærkes i den forbindelse, at whistleblowerenheden ifølge loven skal være uafhængig af arbejdspladsens daglige ledelse, hvorfor medlemmer af en kommunes direktion mv. ikke kan være en del af kommunens interne whistleblowerenhed.

  Justitsministeriet har først 17. november 2021 sendt udkast til vejledning for whistleblowere i høring med høringsfrist 8. december 2021.

  Bech Bruun og Glostrup Kommune er pt. ved at udarbejde en whistleblowerpolitik, der baserer sig på udkastet til vejledning samt sagsfremstillingen og kommunalbestyrelsens beslutning på mødet 19. september 2021 og nærværende sagsfremstilling. Den overordnede whistleblowerpolitik vil således indeholde følgende elementer:

  • Hvem kan indberette
  • Hvad kan der indberettes om
  • Hvordan indberetter man
  • Hvordan håndteres indberetningerne
  • Beskyttelse af whistlebloweren
  • Tavshedspligt
  • Den person/de personer, som indberetningen vedrører
  • Databeskyttelse

  Whistleblowerpolitikken vil blive eftersendt frem mod kommunalbestyrelsens møde til endelig godkendelse.

  Whistleblowerordningen er et supplement til den nuværende tillidsbaserede dialog og åbenhed mellem ledelse og medarbejdere og fungerer i respekt for tillidsrepræsentanterne, det fagretlige system og MED-systemet.

  Ordningen skal ses som et alternativ, som kan bruges, hvis de almindelige kanaler ikke slår til om alvorlige forhold, der skal tages hånd om.

  Bech Bruun og Glostrup Kommune er ligeledes ved at udarbejde mere konkrete retningslinjer/arbejdsgangsbeskrivelse, som Hovedudvalget drøfter på mødet 14. december 2021.

  For at sikre, at alle ansatte bliver bekendt med den nye whistleblowerordning, vil information herom ske bredt via bl.a. linjeledelsen, direktionen, mails til alle ansatte og kommunens intranet, ligesom der vil være adgang til indberetning via kommunens hjemmeside.

  På kommunalbestyrelsens møde i september blev det besluttet, at whistleblowerordningen i Glostrup Kommune også skal omfatte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af det nævnte udkast til vejledning, at den persongruppe, der - udover de ansatte - kan være omfattet, ikke omfatter kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Der er for så vidt rent principielt ikke noget til hinder for, at en arbejdsplads stiller whistleblowerordningen til rådighed for andre end de i loven nævnte persongrupper, men disse persongrupper vil således ikke være omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse, herunder ift. aktindsigt, hvorfor en sådan mulighed frarådes. Dertil kommer, at portalløsningen med Bech Bruun betyder, at der afregnes ekstra pr. indberetning udover 3 indberetninger årligt, og ikke-lovpligtige persongruppers indberetninger vil dermed fordyre løsningen.

  Ordningen vil blive evalueret i efteråret 2022, bl.a. med henblik på en vurdering af, om opgaven skal hjemtages, fx til borgerrådgiveren.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller, at

  1. Orienteringen om status på etablering og drift af whistleblowerordningen tages til efterretning
  2. Whistleblowerordningen ikke skal omfatte andre end de i loven oplistede persongrupper, hvorfor kommunalbestyrelsesmedlemmer heller ikke skal kunne anvende ordningen
  3. Den overordnede whistleblowerpolitik godkendes ud fra de beskrevne elementer

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Leif Meyer Olsen (V) fremsætter på vegne af V og L følgende ændringsforslag:

  Det fremgår af dagsordensteksten, at whistleblowerordningen ”skal ses som et alternativ, som kan bruges, hvis de almindelige kanaler ikke slår til om alvorlige forhold, der skal tages hånd om”.

   

  Så giver det ikke mening at begrænse ordningen til ganske få persongrupper. Vi foreslår, at

  • Alle personer/organisationer/virksomheder, som har kendskab til ulovlige forhold i Glostrup Kommune, kan benytte sig af whistleblowerordningen - det kan være
  • Nuværende og tidligere ansatte i kommunen
  • Nuværende og tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer
  • Borgere både i Glostrup og andre kommuner, f.eks. pårørende
  • Organisationer eller virksomheder, og andre som har kendskab til alvorlige forhold

   

  Og så er det irrelevant at anføre, at ”ikke lovpligtige gruppers indberetninger vil fordyre løsningen”. Hvis der er tale om alvorlige forhold, skal der tages hånd herom – uanset hvem der indberetter.

   

  Kommunaldirektøren oplyste, at en udfordring ved at inddrage andre persongrupper end de i loven oplistede er, at de ikke er beskyttede.

  Administrationen udarbejder et notat om dette til kommunalbestyrelsens møde.

   

  Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen uden indstilling fra Økonomiudvalget.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  A, L og V fremsætter følgende ændringsforslag:

  Nuværende og tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer er stadig omfattet af ordningen, men der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke er omfattet af den udvidede beskyttelse. Ordningen evalueres efter 9 mdr.

   

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

  For stemmer alle.

  Ændringsforslaget vedtaget.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A

  Bilag

 23.  23. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Ingen punkter til orientering.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
 24.  24. Modtagere af foreningslederpriser 2022 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 02-11-2021

  1. Kandidat 1 anbefales godkendt som prismodtager af lederprisen for Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger.

   

  1. Kandidat 2 anbefales godkendt som prismodtager af lederprisen for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.
    
  2. Kandidat A anbefales godkendt som prismodtager af Ungelederprisen for Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger.

   

   

  Afbud:
  1. Marlene Frandsen, V
  2. Karina Waage-Jensen,
  3. Torben Jensen, A
  4. Lisa Ward, A

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-11-2021

  Indstillingerne godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021

  Indstillingerne 1 – 3 anbefales godkendt.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

  Indstillingerne 1 – 3 godkendt.

  Afbud:
  1. Torben Jensen, A
  2. Kasper Damsgaard, A
Mødenr. 3064