Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Piet Papageorge, V
Ina-Maria Nielsen, V
Lisa Ward, A
Lars Thomsen, U
Robert Sørensen, Ø
Dan Kornbek Christiansen, C
Flemming Ørhem, O


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Dagsordenen godkendt, idet punkt 7 og punkt 6 behandles før punkt 2.

   

 2.  2. Orientering fra formanden

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Intet.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Orientering om Plustur
  Movia tilbyder et nyt produkt, som kaldes Plustur. Plustur er et tilbud til borgere, som bor langt fra bus og tog og indebærer, at man kan blive hentet og fragtet til nærmeste busstoppested eller togstation i en personbil. I tilfælde, hvor der ikke kan skiftes til bus eller tog, vil der blive tilbudt Plustur hele vejen. Som tommelfingerregel får man tilbudt Plustur, når gangafstanden til/fra stoppestedet eller stationen er mere end 1-2 km.

  Plustur kan kun bestilles via Rejseplanen og koster 21 kr. for brugeren. Det er den kommune som Plusturen starter i, som betaler udgiften til Movia, som afhænger af, hvor mange der bruger ordningen.

  I Glostrup er afstanden til et busstoppested eller stationen mindre end 1 -2 km. Derfor har administrationen vurderet, at Movias nye tilbud ikke relevant for Glostrups borgere. Andre kommuner i Storkøbenhavn har heller ikke valgt at gå med i ordningen. Foreløbig tilbyder ni kommuner ordningen, dette er primært landkommuner.

   

  Invitation til besigtigelse og prøvekørsel af elbusser
  Udvalgsformand Leif Pedersen fra Albertslund Kommune har inviteret Vækst- og Byudviklingsudvalget til en fælles besigtigelse og prøvekørsel af Roskilde Kommunes el-busser den 2. september.

   

  Busafvikling i Ringvejskrydset
  Movia har udtrykt tilfredshed med samarbejdet og med de konkrete løsninger, der etableres og løbende tilpasses.

 4.  4. Orientering fra fælleskommunale selskaber

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Intet.

 5.  5. Konferencer og kurser

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  -

  Økonomi

  -

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Der afholdes Naturens Dag i Ejby Mose den 8. september kl. 11-15.

 6.  6. Helhedsplan for Rådhusparken/Banegårdspladsen - afstemning af indhold med 29 udviklingsprincipper samt løst anlægsoverslag

  Resumé

  Principielt indhold af helhedsplan for Rådhusparken og Banegårdspladsen fremlægges til VBUs godkendelse. Principielt overslag for udførelse fremlægges til kvalificerende drøftelse.

  Sagsfremstilling

  Landskabsarkitektfirmaet, SLA er udpeget som rådgiver på udførelsen af en helhedsplan for Rådhusparken og Banegårdspladsen.

   

  På baggrund af udvalgets og kommunalbestyrelsens input på tidligere workshops har SLA arbejdet med tre primære områder; Banegårdspladsen, Bibliotekshaven og Rådhusparken.

   

  På VBUs møde 22. april 2019 blev fremlagt forskellige bebyggelsesscenarier for de tre områder. Det var hensigten at fastlægge, hvilket omfang af bebyggelse, der skulle indarbejdes i den endelige plan for hvert område. Bebyggelsesscenarierne blev drøftet, og der blev efterspurgt yderlige belysning af sammenhængen med de tidligere fastlagte 29 principper for byudvikling i Bymidten. De 29 principper blev godkendt af kommunalbestyrelsen 10. maj 2017 som grundlag for udvikling af Bymidten.

   

  I det vedhæftede er de 29 principper for udvikling af Bymidten gennemgået i forhold til indholdet af den foreløbige udgave af helhedsplanen for Rådhusparken og Banegårdspladsen. Følgende er vedhæftet:

   

  Bilag 1: De 29 principper som vist i Strategi for Udvikling af Bymidten. Bilaget viser principperne i deres fulde ordlyd som besluttet af KB 10. maj 2017.

   

  Bilag 2: Håndtering af de 29 principper. Bilaget redegør for om det enkelte princip er omfattet af helhedsplanen eller om det udmøntes gennem andre indsatser. De 29 principper er gennemgået således, at det for hvert enkelt princip vurderes, om det er kommet til udtryk i den foreløbige helhedsplan. Af de 29 principper er 17 direkte omfattet af planen. Nogle principper omhandler andre dele af Bymidten og andre er møntet på indhold, der ikke vil kunne fastlægges i en overordnet helhedsplan. Det er kun med hensyn til princippet udskiftning af belægning på Nyvej, at der er en uoverensstemmelse, idet helhedsplanen ikke lægger op til ændringer.

   

  Bilag 3: Den foreløbige helhedsplan og principperne. Bilaget viser helhedsplanen i en rentegnet, dog foreløbig udgave. Indholdet af byrummene og de aktiviteter der vises, er bedst muligt tilpasset de forskellige ønsker, der er udtrykt på forudgående politiske workshops. Oversigtsplanen er tegnet detaljeret ud for, at der kan dannes et indtryk af niveauet for det færdige resultat. På den måde vurderes det, at indholdet af helhedsplanen bedre vil kunne drøftes. Når der træffes beslutning om det principielle indhold – herunder omfanget af ny bebyggelse, vil planen blive tilpasset denne beslutning.

   

  Bilaget udpeger de konkrete dele af helhedsplanen, der udmønter de besluttede principper. Principperne vil kunne udmøntes på mange forskellige måder og det vil naturlig kunne diskuteres, i hvilken grad den foreløbige helhedsplan indfrier de enkelte principper. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at helhedsplanen er en meget overordnet plan, hvor de enkelte detaljer fastlægges på et senere tidspunkt. Om et princip i sidste ende følges, afhænger meget af, hvordan de enkelte delindsatser besluttes udføres, indholdet af lokalplaner etc.

   

  Helhedsplanens enkeltdele er inddelt i primære og sekundære indsatser. De primære indsatser er de indsatser, der er nødvendige at udføre for at holde byen tidssvarende – eksempelvis omlægning af Banegårdspladsen. Primære indsatser er ligeledes de arbejder, som vil være en forudsætning for, at øvrige arbejder i helhedsplanen kan udføres.

   

  De sekundære indsatser er de arbejder, der gør byen til et bedre sted, men som ikke direkte ændrer ved funktionaliteten af byen – eksempelvis fornyelse af Rådhusparken.

   

  Bilag 4: Gennemgang af helhedsplanens indsatser og anlægskonsekvenser. Bilaget gennemgår primære/sekundære indsatser i helhedsplanen set dels i forhold til de bagvedliggende principper og del i forhold til anlægs/etableringsmæssige forhold. De forskellige indsatser er overslagsmæssigt prissat og er blevet løseligt sat ind i en udførelsesmæssig tidsramme.

   

  Bilag 5: Udbygningsscenarierne som fremlagt for VBU 24. april 2019. Bilaget er uændret. De drøftelser, der var om indholdet på VBUs møde 24. april 2019 vil blive indarbejdet i den endelige helhedsplan på lige fod med beslutninger fra dette møde.

   

  Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der ved gennemførelse af helhedsplanen vil kunne skabes en levende og attraktiv bymidte i Glostrup i overensstemmelse med de vedtagne principper. Helhedsplanen giver et godt bud på sammenhæng i byområdet og vil sikre at omkring Glostrup Station er tidssvarende, når letbanen åbner og regionaltogstoppet er i drift.

   

  Nedenstående skema summerer de forskellige udgiftsposter fra Bilag 4. Priserne udgør meget grove overslag og har stor usikkerhed. Den endelige udgift er i særdeleshed afhængig af det kvalitetsniveau, der besluttes i den sidste ende. Der er mange faktorer, der påvirker de endelige priser og på nuværende tidspunkt er det mere et spørgsmål om, hvorvidt der skal arbejdes videre i den viste retning.

   

  De primære indsatser er følgende:

  Indsats

  Overslag

  Løst anlægstidspunkt

  Flytning af Bygning Syd og biblioteket

  40-55 mio. kr.

  2021-24

  Flytning af Brandstation og nedrivning af boliger

  13-17 mio. kr.

  (heraf 15 mio. kr. selvstændigt budgetlagt i 2020)

  2021-24

  Nyt byrum i den østlige ende af Banegårdspladsen, der forbinder centrale Bymidte med stationen

   

  30-35 mio. kr.

   

  2023-28

  Reduceret og optimeret busterminal

  25-30 mio. kr.

  2023-25

   

  De sekundære indsatser er følgende:

  Indsats

  Overslag

  Løst anlægstidspunkt

  Fornyelse af Rådhusparken

  30-40 mio. kr.

  2022-28

  Bro over jernbanen

  20-30 mio. kr.

  2026-30

   

  Udgift til flytning af Bygning Syd, biblioteket og brandstationen er anslået ud fra en forventet arealoptimering således at den laveste pris indikerer en optimeret funktion der etableres med ca. 2/3 af den nuværende størrelse. Den højeste pris indikerer etablering af nye funktioner af samme størrelse som de eksisterende. Etableringsudgiften er skønnet til 24.000 kr. pr. etagemeter. Det er svarende til det sædvanlige niveau for offentligt byggeri.

   

  Priser for øvrige arbejder er totaludgifter anslået af SLA og tillagt 30 % usikkerhed. Som nævnt i bilaget er specielt prisen for en bro vanskelig at fastslå. 

   

  Det vurderes, at der samlet set vil skulle investeres 160-210 mio. kr. i området for at gennemføre de viste indsatser. Dette er svarende til en investering på 15-20 mio. kr. årligt gennem de ca. 10 år, det vil tage at gennemføre helhedsplanen. Som nævnt er udgift til ny brandstation allerede indarbejdet i budgettet.

   

  På VBUs møde 22. april 2019 blev fremlagt forskellige bebyggelsesgrader for området. De forskellige scenarier A, B og C varierede med hensyn til omfang af bebyggelse og dermed den byggeret, der vil kunne sælges fra øremærkning af byggeret til egne byggeriet i Rådhusparken (ny Bygning Syd og nyt bibliotek). Nedenstående skema viser salgbar byggeret og skønnet indtægt for hvert af de tre scenarier samt CMTs anbefaling til VBU den 24. april om justering af bebyggelsesomfanget.

   

  Skønnet indtægt ved salg af byggeret

  Udbygningsscenarie

  Salgbar byggeret

  Skønnet indtægt

  A scenarierne

  11.000 m²

  55 mio. kr.

  B scenarierne

  14.000 m²

  70 mio. kr.

  C scenarierne

  18.500 m²

  93 mio. kr.

  CMTs anbefaling til VBU

  21.500 m²

  108 mio. kr.

   

  Med de viste bebyggelsesgrader vil ca. halvdelen af helhedsplanen kunne finansieres gennem salgsindtægter. Hvis projektet skulle være selvfinansierende, skulle bygningsvoluminet som en samlet betragtning være det dobbelte. Det skal bemærkes, at i de viste skitser ligger hovedparten af den salgbare byggeret i Rådhusparken

   

  Der lægges op til en drøftelse af, hvilken overordnet økonomisk ramme der ses for den samlede helhedsplan og særligt hvor stor en del af helhedsplanens indhold, der skal finansieres ved grundsalg. 

   

  Der lægges ligeledes op til en drøftelse og beslutning om hvordan KB skal involveres i sagen. Sagen vil kunne sendes videre til behandling i ØU/KB eller der vil kunne indkaldes til et nyt temamøde i juni, hvor det nuværende materiale kan præsenteres.

   

  Efter politisk behandling af sagen vil SLA kunne færdiggøre helhedsplanen for Rådhusparken/Banegårdspladsen således, at den færdige plan kan fremlægges til behandling på VBUs møde den 21. august 2019 og derefter forventeligt til KBs godkendelse på mødet 11. september 2019.

   

  Herefter forventes helhedsplanen udsendt i offentlig høring.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at Helhedsplanens indhold drøftes i sammenhæng med de vedtagne principper for udvikling af Bymidten,
  2. at de 5 principielle dele af helhedsplanen (primære og sekundære indsatser) godkendes,
  3. at det fastlægges hvilket niveau for udbygning A, B, C eller CMTs anbefaling, der skal indarbejdes i den endelige helhedsplan,
  4. at det besluttes hvordan kommunalbestyrelsen skal involveres i sagen. 

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 22-05-2019

  Flemming Ørhem (O) foreslår nedenstående ændringsforslag:

  ”Som udgangspunkt ønsker Glostrup Kommune ikke fortætning i Rådhusparken!
  Ikke ét eneste træ skal fældes og ikke én eneste cm2 græs skal bebygges.

   

  Bebyggelsen mellem Ved Brandstationen og Bryggergårdsvej kan fjernes og erstattes af nyt nord-sydvendt byggeri i 5-10 etager med transparent underetage og portgennemgang(e) fra Bryggergårdsvej til Rådhusparken/Rådhushaven.
  Der anlægges underjordisk parkering i 1-2 etager under det nye byggeri og tilstødende nuværende parkeringspladser.
  Selve brandstationen fastholdes på sin nuværende geografiske placering, men nybygges som en integreret del af det nye byggeri mellem Ved Brandstationen og Bryggergårdsvej.

   

  Ligeledes kan biblioteket og Teknisk Forvaltning (og villaen på hjørnet) fjernes og erstattes af nyt nord-sydvendt byggeri i 5-10 etager med transparent underetage og portgennemgang(e) fra Kildevældets Alle til Bibliotekshaven/Plejehjemshaven.
  Der anlægges underjordisk parkering i 1-2 etager under det nye byggeri og tilstødende nuværende parkeringspladser.

  Biblioteket flyttes hurtigst muligt tilbage til underetage i det nye byggeri.

   

  Rådhusfunktioner i nuværende rådhusbygning Øst kan efterfølgende flyttes til ny bygning ved siden af og/eller over nyt bibliotek, og bygning Øst kan derefter afhændes.

   

  Mellem de to nye nord-syd vendte bygninger kan, hvor Teknisk Skole ligger i dag, bygges øst-vest vendte almene ældreboliger.

  Der bygges ikke mellem ovennævnte nye bygninger og Arne Jacobsens rådhus og bryggervillaen, dvs. Rådhusparken/Rådhushaven bevares som parkområde.
  Eventuel støjafskærmning mod Hovedvejen etableres ved beplantning (dvs. ”grøn støjafskærmning”).

  Der bygges ikke i området mellem nyt bibliotek, rådhuset, andelsboligerne på Nyvej og Ældrecentret Sydvestvej.

  Banegårdspladsen/stationsforpladsen nytænkes med udgangspunkt og midtpunkt i bevarelse af stationsbygningen.
  2G shopping vest for Banegårdsvejs forlængelse kan med fordel bortfjernes.

  Ny skitse af helhedsplanen udarbejdes i overensstemmelse hermed”.

   

  For stemmer Flemming Ørhem (O).

  Imod stemmer Leif Meyer Olsen (V), Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Dan Kornbek Christiansen (C) og Robert Sørensen (Ø).

  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Ændringsforslaget hermed ikke vedtaget.

   

  Vækst- og Byudviklingsudvalget behandlede herefter hovedindstillingens punkter:

  1. Udsættes til efter temamøde i kommunalbestyrelsen
  2. Udsættes til efter temamøde i kommunalbestyrelsen
  3. Udsættes til efter temamøde i kommunalbestyrelsen
  4. Der afholdes et temamøde i kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

  Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af det afholdte temamøde 14. august fremlægges helhedsplanens indhold og muligheder til fornyet behandling i Vækst- og Byudviklingsudvalget.

  Der lægges op til at udvalget på baggrund af den samlede tilbagemelding fra kommunalbestyrelsen på temamødet fastlægger en retning for færdiggørelsen af helhedsplanen.

  Materialet, der fremlægges på temamødet vil blive eftersendt til VBU efter temamødet som supplerende bilag til sagen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at der fastlægges en retning for færdiggørelse af Helhedsplanen, herunder at:
   1. der fastlægges et princip for omfang af ny bebyggelse
   2. det fastlægges hvilke dele af helhedsplanen, der skal søges virkeliggjort som 1. etape.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Dan Kornbek Christiansen (C) stiller følgende ændringsforslag:
  I det udleverede tegningsmateriale skal der tages højde for de relevante beslutninger for Rådhusparken, som tidligere er truffet af kommunalbestyrelsen.

  For stemmer: Robert Sørensen (Ø), Dan Kornbek Christiansen (C) og Flemming Ørhem (O).
  Imod stemmer: Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A) og Ina-Maria Nielsen (V).
  Lars Thomsen (U) undlader at stemme.

  Ændringsforslaget hermed ikke vedtaget.

   

  Et flertal bestående af Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Ina-Maria Nielsen (V) og Robert Sørensen (Ø) stemmer for følgende protokollering:

  Der skal i den fremtidige proces for ”Helhedsplan for Rådhusparken og Banegårdspladsen” tages udgangspunkt i principperne nævnt i det fremsendte notat af 16. august ”Opsamling efter plenumdrøftelse”. Dog præciseres punktet om Stationsbygningen således, at der i det videre planlægningsarbejde foretages en vurdering af økonomien for og imod bevarelsen af denne. LAR bedes forsøgt indarbejdet i projektet.
  Lars Thomsen (U), Flemming Ørhem (O) og Dan Kornbek Christiansen (C) stemmer imod.

  Protokolleringen hermed vedtaget.

   

  Flemming Ørhem (O) ønsker at få ført til referat, at han fastholder den holdning, som han formulerede i ændringsforslag i denne sag på møde i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 22. maj 2019.

   

  Dan Kornbek Christiansen (C) ønsker at få ført til referat, at Det Konservative Folkeparti ser med stor bekymring på, at et flertal i udvalget ikke finder det relevant at tage højde for de specifikke beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen for Rådhusparken i forbindelse med udvikling af bymidten.

   

  Lars Thomsen (U) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

   

  Administrationen justerer det uploadede materiale, så det bedre kan læses på en Ipad.

  Bilag

 7.  7. Definition på ungdomsboliger, kollegier, ældreboliger og plejehjem ved anvendelse af parkeringsnormer

  Resumé

  I kommunens nye parkeringsnorm udløser ungdomsboliger, kollegier, ældreboliger og plejehjem et væsentligt mindre krav til antallet af parkeringspladser. Da der ikke er en fast definition på de forskellige boligtyper, skal kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke krav en bolig skal leve op til, for at kunne defineres som hhv. ungdomsbolig, kollegiebolig,ældrebolig og plejehjemsbolig og dermed udløse et mindre parkeringskrav.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. februar 2019 en ny parkeringsnorm for Glostrup Kommune med følgende krav til forskellige boliger:

   

  Anvendelse

  Stationsnært

  Ikke stationsnært

  Åben-lav

  2,0 pr. bolig

  2,0 pr. bolig

  Tæt-lav

  1,6 pr. bolig

  1,8 pr. bolig

  Etagebebyggelse

  1,0 pr. bolig

  1,5 pr. bolig

  Ungdomsboliger, kollegier

  0,45 pr. bolig

  0,5 pr. bolig

  Ældreboliger og plejehjem

  0,2 pr. bolig

  0,2 pr. bolig

   

  Formålet med at sætte parkeringsnormen forskelligt er, at tilpasse parkeringskapaciteten til den faktiske boliganvendelse. Derfor er det vigtigt at sikre, at den boligtype, der planlægges for, ikke umiddelbart kan ændres eller anvendes til en anden boligtype.   

   

  Normen for åben-lav, tæt-lav og etageboliger kan betegnes som en generel parkeringsnorm der gælder for eje-, leje- og andelsboliger, hvor alle borgere kan bo.

   

  Ungdomsboliger, kollegier, ældreboliger og plejehjem kan betegnes som undtagelser for den generelle parkeringsnorm, fordi disse boligtyper er reserveret til grupper af borgere, som er i et livsstadie, der erfaringsmæssigt har et lavere parkeringsbehov.

   

  For at sikre at omfanget af parkering passer til boligerne på både kort og lang sigt, er det er nødvendigt at definere alle de boliganvendelser, der undtages for den generelle parkeringsnorm, og sikre, at disse boliger ikke umiddelbart kan anvendes som helt almindelige boliger.

   

  Ungdomsboliger:

  På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside står, at de fleste ungdomsboliger er opført med offentlig støtte, enten som almene ungdomsboliger eller som selvejende ungdomsboliginstitutioner. Der kan opføres private ungdomsboliger med statsstøtte, men det sker sjældent.

  Der findes private ungdomsboliger uden offentlig støtte, men gennem den fysiske planlægning kan det ikke sikres, at private boliger kun anvendes til unge. Hvis det tinglyses, at en privat ejendom kun må anvendes til ungdomsboliger kræver det kontinuerligt kommunalt tilsyn og håndhævelse at sikre denne snævert definerede anvendelse. Ved konkurs kan en tinglysning forsvinde og herefter kan det ikke håndhæves, at boligen kun må anvendes som ungdomsbolig.

  I de fleste tilfælde vil private ungdomsboliger mere retvisende kunne defineres som ungdomsegnede boliger, fordi det typisk er små (omkring 50 m²) og billige boliger.    

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at ungdomsboliger i parkeringsnormen defineres som

  • Almene ungdomsboliger, der udlejes efter en vurdering af ansøgerens boligbehov. Boligen skal udlejes til unge under uddannelse eller andre unge med et særligt boligsocialt behov.
   • eller
  • Private ungdomsboliger som har modtaget statsstøtte, jf. Lov om støttede private ungdomsboliger.

   

  Kollegieboliger:

  Kollegier er primært selvejende ungdomsboliginstitutioner for unge, som er studieaktive. På kollegier bor de studerende typisk i små enkeltværelser. Der kan være eget eller fælles bad og toilet, og der er oftest fælleskøkken.

  Administrationen anbefaler, at kollegieboliger i parkeringsnormen defineres som

  • Små lejeboliger med fællesfaciliteter, som udelukkende udlejes til unge under 35 år under uddannelse, og som indstilles af Centralindstillingsudvalget eller lign.  

  (Centralindstillingsudvalget er stiftet og ledet af repræsentanter for de uddannelsessøgende landsorganisationer og er en boligpolitisk organisation som har til formål at sikre en rimelig og central indstilling af studerende til kollegier og ungdomsboliger.)

   

  Ældreboliger og plejehjemsboliger:

  På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside står, at plejeboliger er almene ældreboliger, som har tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale til betjening af beboernes særlige behov. Forskellen mellem en ældrebolig og en plejebolig handler altså ikke om selve boligen men om de tilknyttede servicefunktioner.

  Det er oplyst, at almene ældreboliger opføres og drives af almene boligorganisationer, selvejende institutioner og kommuner. Herudover kan regionerne opføre/drive almene ældreboliger, der indrettes med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Dertil kommer muligheden for at etablere friplejeboliger, som i denne sammenhæng i forhold til målgruppe mv. er at sammenligne med almene, selvejende eller kommunalt/regionalt opførte ældreboliger.

  Private boliger kan indrettes som ældreegnede boliger, men ligesom det er beskrevet under ungdomsboliger, er det svært at sikre, at private boliger kun må anvendes af en særlig gruppe borgere.

   

  Administrationen anbefaler, at ældreboliger og plejehjemsboliger i parkeringsnormen defineres som

  • Ældreboliger og plejeboliger der opføres og drives af almene boligorganisationer, selvejende institutioner, region eller kommuner

  eller

  • Friplejeboliger omfattet af definitionen i Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger.

   

  Hvis kommunalbestyrelsen finder, at ungdomsegnede og ældreegnede boliger bør have fastsat en anden parkeringsnorm end den generelle, anbefaler administrationen at definitionen af disse boligtyper og den nye parkeringsnorm fastlægges i en revision af parkeringsnormerne for Glostrup Kommune.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

  • at udvalget anbefaler at følgende definitioner på boligtyper anvendes ved administration af ”Parkeringsnorm 2019”:

  Ungdomsboliger:

  -          Almene ungdomsboliger, der udlejes efter en vurdering af ansøgerens boligbehov. Boligen skal udlejes til unge under uddannelse eller andre unge med et særligt boligsocialt behov

  • eller

  -          private ungdomsboliger som har modtaget statsstøtte, jf. Lov om støttede private ungdomsboliger.

  Kollegieboliger:

  -          Små lejeboliger med fællesfaciliteter, som udelukkende udlejes til unge under 35 år under uddannelse og som indstilles af Centralindstillingsudvalget eller lign.   

  Ældreboliger og plejehjemsboliger:

  -          Ældreboliger og plejeboliger der opføres og drives af almene boligorganisationer, selvejende institutioner eller kommuner

  • eller

  -          friplejeboliger omfattet af definitionen i Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Indstillingen anbefales godkendt, idet det præciseres, at ældreboliger og plejehjemsboliger skal forstås som boliger med visitation fra kommunen.

 8.  8. Opstilling af projekttegninger over letbanens forløb i Glostrup Kommune (partiforslag)

  Resumé

  Flemming Ørhem (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen på møde i kommunalbestyrelsen 15. maj 2019.

  Sagsfremstilling

  ”Dansk Folkeparti foreslår, at projekttegningerne over letbanens forløb gennem Glostrup kommune gøres umiddelbart tilgængelige for byens borgere ”i den virkelige verden”, og altså ikke kun på hjemmesiden.
  Således foreslås det, at projekttegninger tilsvarende de i Center for Miljø og Teknik opsatte opstilles på posthusgrunden eller på det nordvestlige hjørne i ringvejskrydset.
  Udgiften til opstilling af projekttegningerne kan afholdes inden for det afsatte budget til aktiviteter på posthusgrunden.”

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-05-2019

  Kommunalbestyrelsen tilslutter sig, at letbaneprojektet skal formidles og oversender sagen til videre behandling i Vækst- og Byudviklingsudvalget.

  Afbud:
  1. Kasper Damsgaard, A

  Supplerende Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune gennemfører løbende en række forskellige informationstiltag i forhold til Letbanen. Det seneste års tid er der således etableret digitale løsninger med vægt på de trafikomlægninger mv. der finder sted de kommende år som led i anlægsarbejderne. Det drejer sig fx om sms-løsninger med advis om kommende trafikændringer, lokale trafikmålinger på hjemmesiden og forskellige oversigter, der samler materiale om Letbanen. Dertil kommer en løbende informationsaktivitet på Facebook omkring trafik, anlægsaktiviteter m.m. i tilknytning til Letbanen.

   

  Der findes dog ikke et fysisk tilgængeligt materiale, kort el. lign andet end det, der hænger i Center for Miljø og Teknik (CMT). Tegningerne er tilgængelige på hjemmesiden, men som det foreslåes i partiforslaget, vil det være værdifuldt at have tegningerne tilgængelige i det offentlige rum, så de kan tages nærmere i betragtning.

   

  På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning 15. maj 2019 har CMT vurderet forskellige praktisk mulige steder at opsætte de store letbaneplancher.

   

  Det vil være en forudsætning for montage af plancherne, at opsætning sker på en kommunal grund eller bygning, da der ellers skal forhandles vilkår for opsætning. Plancherne er vanskelige at få plads til, da de er meget store og kræver en forholdsvis plan overflade for at kunne monteres uden udfordringer. Plancherne kan således ikke monteres på egentligt murværk, da det vil kræve forberedende arbejde i form af lister/lægter eller lignende.

   

  Glostrup Kommune råder i den centrale del af byen kun over to mulige steder, hvor plancherne kan placeres: 

  1. Banegårdspladsen på det nye støjhegn
  2. På glasfacaden på Rådhusets østfløj (under KB-salen). 

   

  Der knytter sig følgende forhold til de to placeringer:

   

  Banegårdspladsen

  På Banegårdspladsen vil plancherne have konkret sammenhæng med stedets trafik og vil kunne ses af mange forbipasserende. Plancherne kan i et passende vejrbestandigt og graffitiresistent tryk forholdsvis enkelt monteres på støjhegnets hvide inderside.

  Letbaneplancherne vil kunne monteres ud for det nye grusareal på Posthusgrunden. Derved sikres god mulighed for at byens borgere kan bevæge sig rundt og se plancherne og der vil være god sammenhæng med de mobilitet- og trafikforbedrende tiltag på pladsen. Den asfalterede del af pladsen vil når letbanen fjerne den nuværende cykelparkering blive fyldt ud med cykler, hvilket gør, at plancherne ikke vil være så tilgængelige på dette sted.

   

  Plancherne skal trykkes i 50 % overstørrelse for at de vil passe til hegnets størrelse. Bilaget viser et forslag til placering. Med den viste placering vil der være plads omkring plancherne, men plancherne kan ligeledes placeres ind mod hjørnet af stationsbygningen.

  Støjhegnet er allerede disponeret til ophængning af en reproduktion af Glostrupgobelinerne, der er malet på hegnets yderside. Kommunalbestyrelsen traf på mødet i december 2018 beslutning om midlertidig ophængning af disse. Letbaneplancherne vil optage plads på støjhegnet svarende til ca. ¼ af gobelinerne. Det vil fortsat være muligt at placere gobelinreproduktionerne på den øvrige del af hegnet. I den vestlige ende af hegnet skal opsættes et felt med instruktioner i forbindelse med mobilitetstiltagene. Dette felt vil udgøre 2 sektioner af hegnet.

   

  Rådhusets østfløj

  Plancherne vil kunne klæbes op på vinduesfacaden. Det vurderes, at plancherne vil skulle udføres som perforerede tryk på samme måde som reklamer på busser, der også dækker bussens vinduer. På den måde vil man fortsat kunne se ud ad vinduerne. Plancherne skal trykkes i den kendte størrelse fra Center for Miljø og Teknik. Det passer til længden af den tilgængelige vinduesfacade. Perforerede tryk må dog forventes at reducere læsbarheden af plancherne, når man står tæt på. Bilaget viser forslag til placering.

  Det er umiddelbart vurderingen, at en placering ved Banegårdspladsen vil eksponere plancherne bedst og sikre, at flest muligt ser dem.

   

  Udstilling af plancherne er drøftet med Hovedstadens Letbane, der ikke har indvendinger mod dette, så længe det udtrykkeligt anføres, at tegningerne ikke er de endelige.

  Udgiften til tryk og montage forventes at være ca. 25.000 kr. Udgiften kan afholdes af de afsatte midler til kommunikation og borgerrettede kampagner i forbindelser med letbaneprojektet. 

   

  Letbaneplancherne vil kunne være på plads ultimo september og vil få en god sammenhæng med FIMO-projektet. Posthusgrunden får derved en stærk trafikfaglig profil, hvor borgerne vil kunne søge relevante oplysninger om Letbanen og stationsområdet. Letbaneplancherne vil kunne suppleres med yderligere information om udvikling af Banegårdspladsen.

   

  Sagen behandles i både Vækst- og Byudviklingsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at Vækst- og Byudviklingsudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen, at Letbaneplancherne ophænges på cirka ¼ af støjhegnet ved Banegårdspladsen
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen, at Glostrup-gobelinerne placeres på de cirka ¾ af støjhegnet, der ikke disponeres til letbaneplancher og mobilitetsinformation
  3. at udgiften til tryk og montage af letbaneplancherne afholdes af de afsatte driftsmidler til kommunikation i forbindelse med letbaneprojektet.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  1. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 9.  9. Ansøgning om igangsættelse af nyt plangrundlag for matr.nr. 6be Glostrup By, Glostrup, Stadionvej 15-37

  Resumé

  Ansøgning om fortætning af matr.nr. 6be Glostrup By, Glostrup, Stadionvej 15-37 med 33 etageboliger fremlægges til Vækst- og Byudviklingsudvalgets beslutning om igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Sagsfremstilling

  Ejer af ejendommene matr.nr. 6be, Glostrup By, Glostrup, på Stadionvej 15-37 ønsker at fortætte et eksisterende etageboligområde med etageboliger i 3-6 etager. Fuldmagt ligger i sagen.

   

  Sagen har været behandlet på Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 20. marts 2019, men blev sendt tilbage til kvalificering i Center for Miljø og Teknik. Udvikler har tilrettet projektet og fremsendt en ny ansøgning med 33 nye etageboliger.

   

  Området Stadionvej 15-27 ligger på hjørnet af Springholm og Stadionvej og omfatter et areal på 14.252 m2. Området består af tre 3-etagers boligblokke med i alt 108 lejligheder. Centralt i området er et parkeringsområde med parkering under halvtage samt et større friareal med enkeltstående træer. Se områdeafgrænsning, ansøgning og projekt mv. i bilag.

   

  Udvikler ønsker at opføre 2 blokke med 3 etagers boliger, hvor stueetage er ældreegnede boliger med 2 etagers familieboliger ovenpå, på parkeringsområdet samt et punkthus på 5 etager med udnyttet tagetage i det sydøstlige hjørne af ejendommen. Parkering udlægges som skråparkering på begge sider af vej, der føres gennem området og ud på Springholm. De resterende grønne områder optimeres og aktiveres. Eksisterende og nye stuelejligheder vil få egne haver og øvrige beboere vil have mulighed for havelodder.

   

  Med den foreslåede bebyggelse vil bebyggelsesprocenten for området stige fra de nuværende ca. 50 til 71. Der søges derfor om en bebyggelsesprocent på 75 og en max. etage antal på 5 etager med udnyttet tagetage til punkthuset.

   

  Området ligger stationsnært og i henhold til Parkeringsnorm 2019 skal der anlægges 1 p-plads pr. etagebolig. Det vil sige 141 (108+33) parkeringspladser.

   

  Området er omfattet af Lokalplan GL58 for et område mellem Hovedvejen, Sandbjergvej, Stadionvej og Springholm fra 1985. Lokalplanen udlægger området til etageboligbyggeri og kollektive anlæg med en bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal højde på 12 m. Lejligheder skal ifølge lokalplanen have et gennemsnitligt bruttoetageareal på mindst 75 m2.

   

  Området er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af rammeområde GB07 – Etagebolig-område ved Hovedvejen og Ndr. Ringvej. Rammen fastlægger et maksimalt etageantal på 4 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 55 samt en etageantal til max. 4 etager. Denne kan dog efter en samlet planlægning hæves til 70 % for rammeområdet.

   

  Det foreslåede projekt kræver nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der hæver bebyggelsesprocent til 75, etageantallet til 5 etager med udnyttet tagetage og bygningshøjden til 20 meter.

   

  Til sammenligning har det nye byggeri på Hovedvejen 90-92 en bebyggelsesprocent på 90.

   

  Center for Miljø og Teknik finder:

  1. at det med en stationsnær beliggenhed er en god ide at udnytte området bedre ved at tilføje området nye boliger
  2. at det viste projekt udnytter området til det maksimale. En højere bebyggelsesprocent vil kræve parkering i konstruktion, såfremt der også skal være attraktive udearealer. I projektet udlægges kun lige tilstrækkelig parkering til 141 boliger
  3. at punkthuset er en del højere end anden bebyggelse i området
  4. at en ny lokalplan skal fastholde Lokalplan GL58 bestemmelser om at bruttoetageareal på nye boliger skal være mindst 75 m2
  5. at det fremsendte projekt kan danne grundlag for det videre arbejde med plangrundlaget, men at der kan ske tilretninger og ændringer, når der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er taget stilling til alle detaljerne i det fremsendte projekt.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at det drøftes, om hvorvidt der skal kunne etableres et punkthus på 5 etager med udnyttet tagetage i det sydøstlige hjørne af området
  2. at der igangsættes et nyt plangrundlag, kommuneplantillæg og lokalplan med det i indstillingen under punkt 1 besluttede etagehøjde på punkthuset i det sydøstlige hjørne af området, og de i administrationens bemærkninger under punkt d og e beskrevne forbehold.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Flemming Ørhem (O) fremsætter følgende ændringsforslag: Der udarbejdes ikke et nyt plangrundlag for området.

  For stemmer Flemming Ørhem (O), Robert Sørensen (Ø) og Lars Thomsen (U).
  Imod stemmer Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A) og Ina-Maria Nielsen (V).

  Dan Kornbek Christiansen (C) undlader at stemme.

  Ændringsforslaget faldt.

   

  Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A) og Ina-Maria Nielsen (V) stemmer for indstillingen, herunder at der i det videre arbejde og efterfølgende høring tages udgangspunkt i den foreslåede etagehøjde for punkthuset.
  Flemming Ørhem (O), Robert Sørensen (Ø) og Lars Thomsen (U) stemmer imod.
  Dan Kornbek Christiansen (C) undlader at stemme.

  Indstillingen hermed ikke godkendt.
   

  Lisa Ward (A) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 10.  10. Ansøgning om igangsættelse af ny lokalplan for Odinsvej 9-19, matr. nr. 9e Glostrup By

  Resumé

  Ejer har ansøgt om igangsættelse af ny lokalplan for matr.nr. 9e, Glostrup By, Glostrup, beliggende Odinsvej 9-19. En ny lokalplan skal muliggøre indretning til 2.000 m² detailhandel i stueetagen i en del af den eksisterende kontorbygning.

   

  Miljø- og Teknikudvalget behandlede også ansøgningen om den nye anvendelse på møde den 12. juni 2018 og besluttede dengang, at godkende igangsættelsen på betingelse af, at ansøger tilvejebringer grundlaget for lokalplanen samt tilvejebringer grundlaget for etablering af en vejforbindelse, som den gældende Lokalplan GL95 udlægger mellem Odinsvej og Hermods Allé.

  Sagsfremstilling

  DEAS har på vegne af ejer, Tryg Ejendomme, søgt om igangsættelse af ny lokalplan for den samlede ejendom på Odinsvej 9-19 (matr.nr. 9e, Glostrup By, Glostrup). Ejendommen ligger i området mellem Hovedvejen og Sydvestvej i den vestlige del af Glostrup Sydvest. Placeringen af ejendommen fremgår af bilag 1.

  Den nordlige del af bygningen på ejendommen har form som en karré i 3 fulde etager, som hidtil har været anvendt til kontorerhverv. Der ansøges om at ændre anvendelse i karréens stueetage, så der kan indrettes 2.000 m² butik/butikker med udvalgsvarer.

  Ejer har ønske om fortsat at anvende bygningens 1. og 2. etage til kontor og lager, og der er ikke planer om at opføre yderligere byggeri på ejendommen.

  Ejendommen ligger inden for kommuneplanramme GC24 - Centerområde mellem Tjalfesvej og Mjølnersveji Kommuneplan 2013-2025. Den ansøgte anvendelse og omfang til udvalgsvarebutikker er mulig inden for denne ramme og kræver derfor ikke et kommuneplantillæg.

  Ejendommen er desuden omfattet af Lokalplan GL95 - Center- og erhvervsområdet Glostrup Sydvestfra juni 2010, hvor den er placeret inden for delområde D2. Arealer inden for dette delområde kan anvendes til serviceerhverv, kontorerhverv og andre erhverv i miljøklasse 1-2 men ikke til detailhandel. Den ønskede indretning og anvendelse til udvalgsvarebutikker kræver derfor en ny lokalplan.

  I den eksisterende Lokalplan GL95 er der for området mellem Hovedvejen og Sydvestvej planlagt for to vejudlæg i 12 meters bredde, så der med tiden kan etableres en intern øst-vest-gående vejforbindelse, se bilag 2. Formålet med udlæg til interne veje er en langsigtet sikring af mobiliteten og sammenhængen i hele området, som omdannes i forskelligt tempo. Det nordlige vejudlæg ved Odinsvej er udlagt delvist på ejendommen Odinsvej 9-19 og delvist på Autohusets ejendom.

  Siden vedtagelsen af Lokalplan GL95 i 2010 har omdannelsen og udviklingen i Glostrup Sydvest respekteret principperne i de to vejudlæg. Øst for Odinsvej 9-19 er der udviklet detailhandel omkring Hermods Allé, og vest for ejendommen er der også etableret detailhandel i Power-bygningen. Den store, tomme grund kan umiddelbart bebygges til pladskrævende detailhandel. Som forudsætning for disse detailhandelsudbygninger har kommunen krævet, at der er blevet etableret tværgående veje i overensstemmelse med Lokalplan GL95. Derfor er Hermod Allé anlagt i sin nuværende form, og syd for Power-bygningen er der mulighed for gennemkørende trafik mellem Odinsvej og Tjalfesvej.

  Miljø- og Teknikudvalget behandlede ejers første ansøgning på møde den 12. juni 2018 og besluttede dengang at godkende igangsættelsen på betingelse af, at ansøger tilvejebringer grundlaget for lokalplanen samt tilvejebringer grundlaget for etablering af en vejforbindelse, som den gældende Lokalplan GL95 udlægger mellem Odinsvej og Hermods Allé, eventuelt ved indgåelse af en frivillig aftale med ejeren af Autohuset.

  I den nye ansøgning fremgår det, at ansøger har haft dialog med både Autohuset, som ejer ejendommen mod nord, og med Daugaard Pedersen, som har kontakt til grundejerforeningen på Hermods Allé, hvor en ny vej fra Odinsvej skal forbindes til.

  Autohuset ønsker ikke vejen anlagt på deres ejendom, og ansøger har derfor udformet et projekt, hvor der etableres en vest-østgående kørebane mellem Odinsvej og Hermods Allé på egen grund, se bilag 3. Til dette projekt har Autohuset bl.a. tilkendegivet, at de ikke vil modsætte sig projektet, så længe det ikke kommer til at påvirke Autohusets ejendom udover anlægsfasen.

  På trods af opsøgende arbejde, er grundejerforeningen på Hermods Allé ikke kommet med en tilbagemelding på ansøgers projekt om tilslutning af vejbanen til området mod øst.

  Center for Miljø og Teknik vurderer, at det fremsendte projekt med etablering af en kørebane fra Odinsvej til Hermods Allé lever op til principperne i Lokalplan GL95 for ejendommen. En ny lokalplan med den skitserede vejadgangen på Odinsvej 9-19 understøtter således investeringerne i detailhandelsudbygningen mod øst og vest, som er sket med forventning om, at kommunen vil kræve etablering af gennemkørende vej ved ansøgninger om omdannelse/udbygning til detailhandel i området. Etablering af den anden kørebane fra øst mod vest kan kræves etableret ved omdannelse på Autohusets ejendom, hvilket ejer har oplyst ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt.

  I forbindelse med udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag vil der blive udarbejdet en screening af, hvorvidt planen kræver en miljøvurdering.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø- og Teknik indstiller:

   

  1. at en ny lokalplan, der muliggør 2.000 m² detailhandel på Odinsvej 9-19, kan igangsættes på baggrund af det fremsendte projekt med vejforbindelse fra Hermods Allé til Odinsvej. Med denne beslutning er der ikke taget stilling til detaljerne i det fremsendte projekt, og det bemærkes, at den gældende parkeringsnorm og andre gældende regler skal overholdes i en nye lokalplan
  2. at de to eksisterende vejudlæg i Lokalplan GL95 på matr.nr. 9e fastholdes i en ny lokalplan.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  1. Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A) og Ina-Maria Nielsen (V) stemmer for indstillingen. Lars Thomsen (U), Robert Sørensen (Ø) og Dan Kornbek Christiansen (C) stemmer imod.
   Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

   Indstillingen hermed ikke godkendt.

   

  1. PietPapageorge (V), Lisa Ward (A) og Ina-Maria Nielsen (V) stemmer for indstillingen. Lars Thomsen (U), Robert Sørensen (Ø) og Dan Kornbek Christiansen (C) stemmer imod.
   Flemming Ørhem (O) undlader at stemme.

   Indstillingen hermed ikke godkendt.

   

  Piet Papageorge (V) begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Bilag

 11.  11. Orienteringssag - kommunalt areal på Granskoven (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Til efterretning.

 12.  12. Ændring af Servicebussens rute

  Resumé

  Movia har undersøgt om ruten for kommunens Servicebus (linje 847) kan omlægges, så den betjener Stationsparken, hvor der ligger lægeklinik og øjenlægeklinik. Movia har foreslået to løsninger. Udvalget bedes beslutte, om Servicebussen skal omlægges og i så fald, hvilket forslag der skal arbejdes videre med. Herudover bedes udvalget tage stilling til en tredje mindre omlægning af bussens rute. Sagen har tidligere været behandlet på VBU den 27. februar 2019, hvor den blev udsat.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har på baggrund af beslutning i kommunalbestyrelsen vedrørende forslag fra Socialdemokratiet om omlægning af Servicebus (sag 40, 12 december 2018) bedt Movia undersøge en omlægning af Servicebussens rute (linje 847), således at den betjener Stationsparken, hvor der ligger lægeklinik og øjenlægeklinik.

   

  Sagen har tidligere været behandlet på VBU den 27. februar 2019, hvor den blev udsat til medio 2019, så der kunne tages højde for eventuelle ændringer, som ny Glostrup Skole kunne medføre. Sagen om justering af Glostrup Skole har nu været behandlet på KB den 25. juni 2019 og vurderes ikke at have betydning for Servicebussens befordring. Derfor genoptages sagen nu.

   

  Servicebussen afgår i dag en gang i timen med faste minuttal fra stoppestederne langs ruten. Da der i den nuværende køreplan ikke er plads til betjening af Stationsparken uden at bryde med afgangene på faste minuttal, kræver betjening af Stationsparken, at ruten afkortes et andet sted.

   

  Movia har udarbejdet et notat (bilag ”Nyt betjeningsområde for linje 847”), der indeholder to forskellige forslag til en omlægning af ruten for linje 847, så Stationsparken kan betjenes: 

   

  • Forslag 1: Betjening af Stationsparken og afkortning af ruten ved Fraligsvej
  • Forslag 2: Betjening af Stationsparken og afkortning af ruten i området omkring Søndervang.

  Derudover har operatøren meddelt, at de ofte har vanskeligheder ved at køre ad Rønvej – Skolevej på grund af dårlig fremkommelighed grundet parkerede biler. Derfor foreslår Movia, at der køres ad Nørre Allé hele vejen til Hovedvejen. Rønvej – Skolevej er i dag vinkestrækning, som betyder at strækningen ikke har faste stoppesteder, men at bussen stopper efter behov. Denne vinkestrækning vil kunne flyttes til Nørre Allé (bortset fra de sidste 50 meter inden krydset for at undgå konflikt med øvrig trafik). Denne mindre omlægning kaldes forslag 3. Forslaget er i sig selv ikke nok til at få tid i køreplanen til betjening af Stationsparken.

   

  Da de tre forslag har som forudsætning at køretiden på linjen fastholdes, er alle forslagene udgiftsneutrale for Glostrup Kommune.

   

  Movia anbefaler, at der arbejdes videre med forslag 1, da Fraligsvej er et af de mindre benyttede stoppesteder og passagererne har mulighed for at benytte linje 166 i stedet. Detanbefales, at der etableres stoppested på Stenager (lige ved rundkørslen) for at sikre god betjening til borgere i nærområdet.

   

  Alle forslag til ny køreplan vil være synkroniseret med gudstjenesterne i Glostrup Kirke og Østervangskirken.

   

  Administrationens anbefaling

  Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med forslag 1, hvor man afkorter ruten ved Fraligsvej. Det vurderes, at dette forslag vil ramme færrest passagerer, idet passagererne har mulighed for at benytte stoppestedet for 166. Hvis der arbejdes videre med forslag 2, vil der være strækninger, der i dag bliver betjent i Søndervangsområdet, som ikke kan benyttes mere. 

   

  Herudover anbefaler administrationen at godkende forslag 3.

   

  Seniorrådet har i forbindelse med Trafikbestilling 2020 allerede afgivet kommentar til sagen og foreslår en løsning, som indebærer en ændring af ruten i Søndervangskvarteret (bilag ”Kommentar fra Seniorrådet”). Forslaget vil dog ikke afkorte ruten og derved give mulighed for, at Servicebussen kan komme til at betjene lægeklinikkerne inden for tidsrammen. Administrationen fastholder derfor at indstille Movias forslag 1.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:  

   

  1. at udvalget beslutter, at forslag 1 og forslag 3 sendes til høring i Handicapråd (Seniorrådet har allerede afgivet kommentar til sagen)
  2. at administrationen vurderer høringssvar fra Handicaprådet og aftaler det videre forløb med Movia.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 21-08-2019

  Flemming Ørhem (O) fremsætter ændringsforslag til forslag 3: Servicebussen skal fremover køre ad Højvangsvej i stedet for at køre ad Rønvej.
   

  Alle stemmer for dette forslag.

   

  Lars Thomsen (U) fremsætter ændringsforslag om, at forslag 1, 2 og netop ændret forslag 3 alle sendes i høring til Handicapråd og Seniorråd inden endelig vedtagelse.

  For stemmer Lars Thomsen (U), Dan Kornbek Christiansen (C), Flemming Ørhem (O) og Robert Sørensen (Ø).
  Lisa Ward (A) og Ina-Maria Nielsen (V) stemte imod.
   

  Forslaget hermed vedtaget.

   

  Efter høringsperioden forelægges sagen for udvalget på ny.

  Bilag

Mødenr. 2570