Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


John Engelhardt, V
Flemming Ørhem, O
Eva Nørgaard Wojtala, V
Leif Meyer Olsen, V
Hanne Nielsen, A
Lisa Ward, A
Kasper Damsgaard, A
Kirstina Tranberg, Ø
Palle Laustrup, F


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Sagsfremstilling

  At godkende dagsordenen.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra borgmesteren

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren orienterer Økonomiudvalgets medlemmer om aktuelle sager.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Intet til orientering.

 3.  3. Orientering om personalesager

  Resumé

  Orientering til Økonomiudvalget om til- og afgange af ledende personale i Glostrup Kommune for perioden 8. januar 2021 til 9. februar 2021.

  Sagsfremstilling

  Navn

  Center

  Tjenestested

  Stillingstype

  Dato

  Ansættelse

   

   

   

   

  Torben Engberg

  Center for It, Kultur og Idræt

  Musikskolen

  Leder

  01.03.2021

   

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Til orientering.

 4.  4. Kommunale meropgaver i forbindelse med Corona i 2021

  Resumé

  Nye kommunale coronaopgaver vedrørende testning, smitteopsporing og vacciner mv. vil kunne indebære ekstraudgifter for Glostrup Kommune i 2021. Regeringen har tilkendegivet, at man vil sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Corona-relaterede indsatser i kommunerne i 2021, men niveauet for kompensationen kendes ikke endnu. I første omgang medtages en foreløbig opgørelse over ekstraudgifterne ved årets første budgetopfølgning, der udarbejdes pr. 30. marts 2021.

  Sagsfremstilling

  Kviktest

  KL er i øjeblikket i dialog med staten om den fremtidige strategi for kviktest. Arbejdet vil omfatte en model med et væsentligt mere fintmasket net af faste teststationer samt pop-up og kommunal podekapacitet. KL opfordrer kommunerne til at forberede sig konkret på, at folkeskolens øvrige klasser kan møde ind igen fra 1. marts. Et scenarium i den kommende genåbning er, at elever i 5.-9. klasse skal testes regelmæssigt (formentlig to gange ugentligt), og det samme forventes at gælde for det personale, der er knyttet til de ekstra klassetrin. KL anbefaler, at kommunerne allerede nu bør forberede podekapacitet, der kan håndtere dette.

   

  KL vurderer, at den forestående testopgave vil antage et betydeligt omfang, og at det vil være nødvendigt at bygge en egen podekapacitet op. Det kan for eksempel ske ved at etablere podeteams el.lign., som i første omgang skal betjene skolernes personale og evt. elever i de større klasser – på sigt måske også flere institutionstyper. Dette arbejde er derfor påbegyndt i Glostrup Kommune.

   

  Smitteopsporing og isolationsboliger

  Glostrup Kommune er endvidere blandt de indtil videre 44 kommuner, som har indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at deltage i indsatsen for smitteopsporing. Styrelsen for Patientsikkerhed kan som følge af aftalen udlevere oplysninger om de smittede, som Coronaopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ikke opnår telefonisk kontakt til inden for 24 timer. Glostrup Kommune forsøger herefter at få vedkommende i tale gennem de kontakter, som allerede er etableret med kommunen. Opgaven er organiseret i et såkaldt smitteopsporingsteam under Center for Borger og Arbejdsmarked, som fra torsdag den 18. februar også har fået opgaven med at visitere til isolationsboliger. Forespørgsler om isolationsboliger varetages af kontaktcenteret i deres åbningstid. Herefter og frem til kl. 20.00 på hverdage samt 8.00-20.00 i weekenden varetages opgaven af opsporingsteamet.

   

  Indtil videre har er der modtaget 28 borgere til smitteopsporing, og heraf er det lykkedes at få etableret kontakt til de 20 borgere.

   

  Der er i skrivende stund lagt vagtplan frem til og med 1. marts 2021. Hvis der skal testes et langt højere antal borgere, eller hvis der sker en generel stigning i smitteomfanget for eksempel i forbindelse med en tredje bølge, kan der forventes en stigning også i behovet for både smitteopsporing og isolationsboliger. Det kan derfor blive nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til disse indsatser.

   

  Vaccineindsats

  Endelig skal det nævnes, at kommunernes opgaver i forbindelse med en udvidet vaccineindsats vil kunne indebære merudgifter. Her er der først og fremmest tale om transport af ældre borgere til vaccinestederne og kommunal bemanding på midlertidige vaccinefaciliteter.

   

  KL-aftaler om økonomi

  Det indgik i Corona-aftalen fra marts 2020, at regeringen ville sikre, at de nødvendige ressourcer til at finansiere Corona-indsatser i 2020 var til stede, og at ekstraordinære kommunale udgifter til Corona-relaterede tiltag ikke skulle fortrænge øvrige udgifter til velfærd. Med økonomiaftalen for 2021 blev kommunerne kompenseret for de på daværende tidspunkt opgjorte nettomerudgifter til håndtering af Corona i 2020. KL og regeringen indgik i december 2020 en ny aftale omkring de Coronarelaterede udgifter, hvor det blandt andet blev tilkendegivet, at regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Corona-relaterede indsatser i kommunerne i 2021. Omfanget af en sådan kompensation vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

   

  Alle mer- og mindreudgifter, der vedrører Corona, indgår som udgangspunkt i opgørelsen af de Coronarelaterede udgifter. Dette gælder f.eks. også udgifter i relation til test af personale på skolerne.

   

  I første omgang vil de ekstra Coronaudgifter for Glostrup Kommune blive foreløbigt opgjort i forbindelse med den årets første budgetopfølgning, der udarbejdes pr. 30. marts 2021.

   

  Resultaterne af økonomiforhandlingerne for 2022 forventes at ligge klar i slutningen af juni, således at en kompensation vedrørende 2021 kan blive medtaget i anden budgetopfølgning, der udarbejdes pr. 31. juli 2021.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Til orientering.

 5.  5. Årsrapport 2020 - Socialt Bedrageri

  Resumé

  Kontrolgruppens årsrapport 2020 forelægges til orientering.

  Sagsfremstilling

  Kontrolgruppen er forankret i Center for Borger og Arbejdsmarked og består af én medarbejder. Kontrolgruppens formål er at afdække og stoppe socialt bedrageri, og det kan f.eks. ske på baggrund af en indberetning om en konkret mistanke om, at en borger eller virksomhed misbruger sociale ydelser, eller det kan ske via stikprøvekontroller.

   

  Kontrolgruppen har i 2020 behandlet ca. 420 sager. Til sammenligning blev der i 2019 behandlet 250 sager. Den Fælles Dataenhed har sendt ca. 120 sager i 2020. Sager fra Skat udgør under 1 % af den samlede sagsmængde.

   

  Hvordan arbejder kontrolgruppen

  Der blev i 2020 gennemgået en række kontanthjælpssager, sygedagpenge sager og sager om økonomisk friplads.

   

  Kontanthjælpssagerne blev gennemgået for indtægter udover kontanthjælp. Gennemgangen af sagerne resulterede i en samlet besparelse på 2.000.000 kr., hvoraf 560.000 kr. var tilbagebetalingskrav.

   

  Indenfor sygedagpengeområdet blev der i 2020 foretaget omkring 20 virksomhedskontroller.  Der var primært fokus på selvstændige erhvervsdrivende, der havde modtaget sygedagpenge og samtidig arbejdet. Indsatsen har givet en besparelse på ca. 1.460.000 kr., hvoraf ca. 955.000 kr. er kommunale kroner.

   

  I 2020 blev der desuden gennemført et projekt omkring økonomisk friplads, hvor samtlige enlige forsørgere har skulle erklære sig reelt enlige. Derudover er der arbejdet med sager, hvor enlige forsørgere reelt har været samlevende.

  Indsatsen har givet en besparelse på ca. 840.000 kr.

   

  For at optimere effekten af Kontrolgruppens arbejde indgår gruppen i forskellige samarbejder på tværs, som er beskrevet nedenfor.

   

  Samarbejde med Politi:

  Kommunerne i Vestegnens Politikreds har et samarbejde med politiet om socialt bedrageri med henblik på at styrke indsatsen. Politiet assisterer bl.a. ved virksomhedsbesøg. Der afholdes møder efter behov.

   

  Samarbejde med Skat:

  Kontrolgruppen deltager i Skats projekt – Fælles myndighedsindsats.

  Fælles myndighedsindsats tager initiativ til fælles aktioner, hvor implicerede kommuner bliver indbudt. Det er Kontrolgruppens oplevelse, at samarbejdet er begrænset. Der afholdes møder efter behov.

   

  Samarbejde med KL:

  KL har i 2015 oprettet et netværk for landets kontrolgrupper - Kontrolforum. Kontrolgruppen deltager i KL´s Kontrolforum. På møderne udveksles erfaringer med konkrete arbejdsmetoder og ny lovgivning. Der afholdes møder 3 gange årligt.

   

  Samarbejde med Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed:

  Kontrolgruppen er løbende i dialog med Udbetaling Danmark om verserende sager og gensidig styrkelse af det daglige arbejde omkring socialt bedrageri. Der afholdes 2 møder årligt med Udbetaling Danmark. 

   

  Den Fælles Dataenhed er en selvstændig enhed i Udbetaling Danmark. Der er i forbindelse med etableringen heraf, givet særlig lovhjemmel til at sammenkøre forskellige registre. Der afholdes 2 møder årligt med Dataenheden om erfaringer og nye indsatser mod socialt bedrageri.

   

  Erfa-møder:

  Kontrolgruppen deltager i erfa-møder i samarbejde med kommunerne Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Emnet for møderne er typisk inspiration til nye initiativer og oplæg fra andre myndigheder. Der afholdes møder 2 gange årligt.

   

  Særligt for 2020:

  Covid-19 har selvsagt også haft indflydelse på Kontrolgruppens arbejde. Kontrolgruppen har siden marts 2020 været hjemsendt og har indrettet kontrollen herefter. På grund af hjemsendelsen har der været en nedgang i virksomhedskontroller samt indkaldelse af borgere til samtaler.

   

  Derimod har det fortsat været muligt at lave en effektiv indsats på økonomisk friplads og kontanthjælpsområdet således, at sagerne er behandlet digitalt.

   

  Fokus 2021:

  I forhold til indsatsen i 2021 vil der fortsat være fokus på borgere, der uberettiget forsøger at få ret til sygedagpenge eller kontanthjælp. Disse områder giver traditionelt en stor besparelse og med en stor kommunal andel.

   

  Det er desuden planlagt, at der i 2021 vil være fokus på virksomhedskontroller og borgere ”uden fast bopæl”.

  Økonomi

  Det samlede årsresultat for indsatsen i 2020 mod socialt bedrageri er opgjort til ca. 4.400.000 kr., hvoraf ca. 3.400.000 kr. er kommunale kroner. Heraf er der rejst tilbagebetalingskrav for ca. 690.000 kr.

   

  Til sammenligning var det samlede årsresultat for 2019 ca. 3.200.000 kr.

   

  Nedenstående skema viser fordelingen af sociale ydelser 2020.

   

  Social ydelse

  Besparelse i kommunale kr.

  Samlet besparelse

  Økonomisk friplads

  843.745

     843.745

  Sygedagpenge

  955.296

  1.468.806

  Kontanthjælp

  1.611.871

  2.087.804

  I alt

  3.410.912

  4.400.355

   

  Nedenstående skema viser den samlede besparelse af Kontrolgruppens indsats tidligere år.

   

  År

  Besparelse i kommunale kr.

  Samlet besparelse

  2016

  Kendes ikke

     980.000 kr.

  2017

  Kendes ikke

  1.250.000 kr.

  2018

  Kendes ikke

  1.700.000 kr.

  2019

  2.400.000 kr.

  3.200.000 kr.

  2020

  3.400.000 kr.

  4.400.000 kr.

   

  Det bemærkes, at Kontrolgruppen ud over den direkte besparelse også har en værdi med den præventive effekt, som gruppens arbejde medfører.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Til orientering.

  Bilag

 6.  6. Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 28. februar 2021

  Resumé

  Der fremlægges forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 28. februar 2021.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Regler om økonomistyring skal administrationen løbende vurdere status på budgetforbruget. Økonomiudvalget får forelagt forbrugsopgørelserne syv gange i løbet af året i 2021.

   

  Der forelægges ikke opgørelser i måneder, hvor der forelægges budgetopfølgning (juni, oktober og eventuelt december). I juli er der ikke økonomiudvalgsmøde og i stedet for ultimo december forelægges en regnskabsprognose for det foregående år ved Økonomiudvalgets møde i slut januar nyt år. Dette følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. december 2020 (pkt. 18, ”Evaluering af nye processer for budgetopfølgning og overførsel af driftsmidler i 2020”).

   

  Opgørelsen viser forbrugsprocenten i forhold til korrigeret budget i 2021 sammenholdt med forbrugsprocenten i forhold til korrigeret budget i 2020 for samme periode. Desuden er oplyst oprindeligt og korrigeret budget for 2021 samt korrigeret budget og regnskabsresultat for 2020.

   

  Forbrugsopgørelserne kan først udarbejdes efter månedsskifte. Da Økonomiudvalget har møde tirsdag den 2. marts 2021, vil opgørelserne for februar måned blive eftersendt til kommunalbestyrelsens medlemmer mandag den 1. marts.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Til efterretning.

  Bilag

 7.  7. Endelig vedtagelse af Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden ved Stensbjerg

  Resumé

  Endelig vedtagelse af Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Ring3 ved Stensbjerg.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. november 2020 at sende forslag til Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Ring3 ved Stensbjerg i offentlig høring.

   

  Lokalplanen giver mulighed for forlængelse af den nuværende støjvold med ca. 70 m ind i det restareal, der er opstået efter HLs træfældning. Den stiforbindelse, der fører nord om den eksisterende vold foreslås omlagt og ført som et bugtet forløb gennem en åbning i volden. Det bugtede forløb vil fungere som en lydsluse og bremse støjens udbredelse langs stien. Lokalplanen sikrer, at stien kan anlægges med handicapvenlige stigninger. Volden vil efterfølgende blive beplantet og vil fortsat være fredskov.

   

  Det er lokalplanens konkrete formål:

  • at give mulighed for forlængelse af den eksisterende støjvold langs Ring3
  • at sikre at støjvoldens forlængelse beplantes med træer
  • at sikre, at den eksisterende øst-vestgående stiforbindelse føres igennem en forlænget støjvold.

   

  Forslaget har været i høring fra den 18. november 2020 til den 16. januar 2021.

   

  I høringsperioden er der modtaget 2 tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig til at støjvolden bliver udbygget samt et ønske fra Seniorrådet om, at der på volden sås frø til vilde planter af hensyn til biodiversiteten.

   

  Herudover har der været dialog med Miljøstyrelsen om en præcisering af lokalplanens henvisninger til Fingerplanen. Præciseringerne er indarbejdet i lokalplanen. Lokalplan HL1.2 er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

   

  I forhold til Seniorrådets bemærkning kan det oplyses, at det er aftalt med Naturstyrelsen, der ejer arealet hvor volden ligger, at arealet skal genplantes som skov. Imellem skovplanterne vil der indfinde sig vilde planter som en naturlig proces. Bemærkningen fra Seniorrådet er vedhæftet.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at udvalget anbefaler, at Lokalplan HL1.2 vedtages endeligt med ovenstående nævnte præcisering af henvisningerne til Fingerplan 2019.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 11-02-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 8.  8. Forbedring af fortove og cykelstier

  Resumé

  Der er i budget 2021 afsat 2 mio. kr. til ”Pulje til forbedring af fortove, cykelstier mv.” Kommunalbestyrelsen anmodes om at give anlægsbevilling og beslutte, hvilke projekter der skal udføres.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af administrationens forslag til en helhedsorienteret plan for forbedringer på vejområdet besluttede kommunalbestyrelsen den 15. maj 2019 at gennemføre en række projekter fra planen. Kommunalbestyrelsen behandlede atter sagen den 12. februar 2020, hvor det blev besluttet at videreføre den godkendte helhedsplan og udføre yderligere projekter. Endelig blev sagen behandlet af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 23. april 2020 i forbindelse med fremrykning af anlægsinvesteringer, og udvalget besluttede at udføre yderligere nogle projekter. Ved de 3 sagsbehandlinger er følgende projekter besluttet igangsat:

   

  1. Langagervej ml. Nørre Allé og Sofielundsvej – fortovsrenovering
  2. Skovsletten ml. Egeskoven og Stensbjerg – nyt fortov
  3. Birkeskoven – ny cykelsti mellem Bystien og Fraligsvej
  4. Svalevej – renovering af fortov
  5. Sydvestvej – renovering af fortov og sætning af nye træer
  6. Duevej – renovering af fortov
  7. Erdalsvej ml. Langagervej og Digevangsvej – renovering af fortov og LAR-anlæg
  8. Kirkebjerg Parkvej – ombygning og anlæg af cykelstier
  9. Bogfinkevej – renovering af fortov
  10. Solsortevej – renovering af fortov.

   

  Projekt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10: Er udført eller forventes færdige indenfor de næste 2 måneder.

   

  Projekt 3: Der er indgået aftale med grundejeren om erhvervelse af areal, og anlægsarbejdet planlægges igangsat forår 2021.

   

  Projekt 9: Arbejdet igangsættes 1. kvartal 2021. Glostrup Forsyning vil evt. udføre LAR-anlæg i forbindelse med fortovsrenoveringen.

   

  Restbeløb på de afsatte bevillinger til de igangværende projekter overføres fra 2020 til færdiggørelse af projekterne her i 2021 indenfor de alm. regler for anlægsoverførsel.

   

  Med udgangspunkt i den helhedsorienterede plan for forbedringer på vejområdet samt en fornyet gennemgang af kommunens veje har administrationen opdelt de strækninger, der skønnes at have størst behov for hovedistandsættelse af fortove i 2 kategorier, hvor der for kategori 1 er størst behov.

   

  Udover renovering af fortove er der på listen medtaget en udvidelse af stien, der forbinder Vibeholmsvej om Byparken, således at stien kan opdeles i en gang- og en cykelsti. Der er ikke medtaget andre cykelstiprojekter, da renovering af disse finansieres over anlægspuljen til vejbelægninger.

   

  KATEGORI 1

  Vejstrækning

  Længde

  Overslagsudgift

  Behov for klimatilpasning

  Sofielundsvej, nord

  790 m

  3.500.000 kr.

  Høj

  Sofielundsvej, syd

  700 m

  3.100.000 kr.

  Middel

  Blåmejsevej

  300 m

  750.000 kr.

  Middel

  Rønvej

  260 m

  1.200.000 kr.

  Ingen

  Tulipanvej

  100 m

  300.000 kr.

  Ingen

  Lunddalsvej

  420 m

  1.900.000 kr.

  Middel

  Erdalsvej, syd for Digevangsvej

  410 m

  1.900.000 kr.

  Høj

  Spurvevej *

  270 m

  700.000 kr.

  Høj

  Sti mellem Vibeholmsvej og Byparken (nyanlæg)

  60 m

  550.000 kr.

  -

   

  KATEGORI 2

  Vejstrækning

  Længde

  Overslagsudgift

  Behov for klimatilpasning

  Langagervej, ml. Sofielundsvej og Byparkvej

  330 m

  1.400.000 kr.

  Høj

  Mellemtoftevej

  350 m

  900.000 kr.

  Middel

  Nørre Allé

  730 m

  1.800.000 kr.

  Middel

  Glentevej

  400 m

  700.000 kr.

  Ingen

  Egevej *

  260 m

  700.000 kr.

  Middel

  Ydergrænsen

  360 m

  400.000 kr.

  Høj

  Ejbyholm

  370 m

  400.000 kr.

  Middel

  Bogfinkevej

  330 m

  700.000 kr.

  Høj

  Søndervangsvej, partielt

  100 m

  200.000 kr.

  Ingen

  *) Fremgår også af bruttolisten for asfaltslidlag

   

  De angivne priser er grove overslag. For de strækninger der besluttes istandsat indhentes der tilbud på arbejdet.

   

  Glostrup Forsyning har oplyst, at de er særlig interesserede i at indgå et samarbejde om at klimasikre Spurvevej i år, hvis vejen udpeges til istandsættelse.

   

  Administrationen foreslår, at ovennævnte skema lægges til grund for hovedistandsættelse af fortov, idet der først og fremmest vælges veje i kategori 1.

  Økonomi

  Der er i budget 2021 afsat 2 mio. kr. til Pulje til forbedring af fortove, cykelstier mv. Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til projektet.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser 2021:

  Tekst/projektnummer

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  223.028

  Pulje til forbedring af fortove, cykelstier mv.

   

   

  2.000.000 kr.

  I alt

   

   

  2.000.000 kr.

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at der fra ovennævnte skemaer vælges, hvilke fortove der skal hovedistandsættes i 2021
  2. at udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til at videreføre hovedistandsættelsen af fortove.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 11-02-2021

  1. Det indstilles, at fortovsstrækningen ved tidligere C&C-bygning (jf. orienteringspunkt fra administrationen), Spurvevej samt Sofielundsvej, nord (disponeres over flere år) hovedistandsættes
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Det registreres i det videre arbejde, at Ydergrænsen og Ejbyholm bør afvente fjernvarmeprojekt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. Indstilling fra Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Det registreres i det videre arbejde, at Ydergrænsen og Ejbyholm bør afvente fjernvarmeprojekt.

 9.  9. Udvidelse af sø og placering af jord i Egeparken

  Resumé

  Klatreskoven ønsker at udvide sine aktiviteter i Egeparken ved at udvide søen og lave en ny klatrebane hen over søen. Udvidelse af søen vil betyde, at der etableres jordbakker i parken. Sagen blev behandlet på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde i januar. Udvalget ønskede en afklaring af en række punkter; naturforhold, jordplacering og ledningsforhold.

  Sagsfremstilling

  Udvidelse af søen i Egeparken blev behandlet på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 21. januar 2021. Udvalget anbefalede at principgodkende, at Klatreskoven får tilladelse til at udvide søen under forudsætning af, at udvidelsen ikke betyder forurening af jord- og grundvand, samt at der fremlægges mere detaljeret beskrivelse af jordplacering, søens naturkarakter samt forhold vedr. berørte ledningsejere. Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2021. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget til belysning af de uafklarede punkter og en fornyet behandling.

   

  Administrationen har nu undersøgt en række forhold og en endelig sagsfremstilling om en eventuel beslutning om udvidelse af søen i Egeparken fremlægges hermed.

   

  Klatreskoven ønsker at udvide den lille sø i Egeparken (se bilag 2). Formålet er at skabe en ny bane, som får karakter af klatrebaner over vand. Udvidelsen foreslås i et område, som i dag er henlagt til højt græs. Der er allerede en svævebane over området, som flyttes en smule, hvis den nye bane bliver en mulighed.

   

  Den nye bane vil i øvrigt kunne udvide Klatreskovens tilbud til Glostrup skole. I 2019 muliggjorde den lille ny multibane, at 4. klasse kunne have undervisning i Klatreskoven, men Klatreskoven fandt ud af, at kapaciteten ikke var stor nok til en hel klasse med fx 25 elever. Med den nye bane vil det være muligt at have en hel klasse fra 4. klassetrin. Og Klatreskoven vil kunne have 2 klasser samtidig, hvor den ene klasse fx en 8. klasse er hjælpeklasse for en mindre klasse fx 3.- 4. klasse. Beskrivelse af den nye bane kan læses i bilag 2.

   

  Klatreskoven vil gerne ved etablering af ny bane i området, oprense og udvide søen. Den overskydende jord ønsker de at bruge til at skabe små bakker omkring søen.

   

  Søen i Egeparken er oprindelig et gammelt moseområde, som ved Egeparkens tilblivelse i 1950´erne er blevet udgravet til en egentlig sø. Søen modtager grundvand, regnvand og afstrømning fra de grønne arealer (bilag 1).

   

  Søen er ikke et regnvandsbassin og indgår ikke i Glostrup Forsynings regnvandshåndtering. Glostrup Forsyning har ingen bemærkninger til udvidelse af sø en.

   

  Udvidelse af søen kræver en dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven. I 2020 blev der lavet en biologisk undersøgelse i søen som viste, at søen er lavvandet og vandet er klart og med et rigt plante- og dyreliv med en lille bestand af lille vandsalamander. Undersøgelsen viste samtidig, at der er begyndende tilgroning og det vil være nødvendigt med en oprensning inden for en årrække.

   

  Da søen i Egeparken er ved at vokse til, vurderer kommunen, at det vil gavne dyre- og planteliv i søen med en oprensning. Det er vigtigt, at opgravningen foregår i perioden 15. oktober – 15. marts for at påvirke dyre- og plantelivet mindst muligt.

   

  Der er 2 drikkevandsboringer i Egeparken. Dette betyder, at Klatreskoven skal udarbejde en risikovurdering, som redegør for, om opgravningen og deponering af jord i Egeparken udgør en risiko for jord- og grundvand. Risikovurdering vil blive udført, mens dispensationen er i 4 ugers klageperiode. 

   

  På grund af drikkevandsboringer vil administrationen ikke tillade, at der deponeres forurenet jord i Egeparken.

   

  Det drejer sig om ca. 250 m3 jord, som skal placeres i Egeparken. Forslag til placering fremgår af bilag 1.

   

  Jorden vil formentlig være meget våd, når der graves i søen. Derfor vil det være nødvendigt at placere jorden til afvanding, før jorden kan formes til egentlige bakker. Det forventes, at bakkerne kan etableres i sensommeren 2021.

   

  Det er vigtigt, at bakkerne udformes i tråd med landskabsarkitekt C. Th. Sørensens tanker om Egeparken.

   

  Klatreskoven skal efterfølgende udarbejde en sikkerhedsprocedure for brug af klatrebanen over vand og der skal indgås en ny lejeaftale med Glostrup Kommune. Derudover skal Klatreskoven have en byggetilladelse til selve banen.

  Økonomi

  Omkostningerne dækkes af Klatreskoven.

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at det anbefales godkendt, at Klatreskoven får tilladelse til at udvide søen og placere jord i Egeparken under forudsætning af, at udvidelsen ikke betyder forurening af jord- og grundvand
  2. at det anbefales godkendt, at der indgås en ny lejeaftale mellem Klatreskoven og Glostrup Kommune.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 11-02-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 10.  10. Endelig vedtagelse af Glostrup Kommunes Affaldsplan 2021-2032

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. november 2020 at sende udkast til affaldsplan 2021-2032 med bilag i offentlig høring. Planen har nu været i 8 ugers offentlig høring. Der er modtaget 9 indsigelser/bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til administrationens forslag til håndtering af bemærkningerne og godkende affaldsplanen endeligt.

  Sagsfremstilling

  Den 11. november 2020 vedtog kommunalbestyrelsen at sende udkast til affaldsplan 2021-2032 i 8 ugers offentlig høring.

   

  Udkast til planen indeholder 11 indsatsområder, der fastsætter forskellige tiltag for borgere, institutioner og erhverv. Det drejer sig blandt andet om:

   

  -         Ny ordning for madaffald, fødevarekartoner, tekstil og farligt affald fra private og institutioner

  -         Mere undervisning og direkte genbrug på genbrugsstationen

  -         Øget tilsyn med byggeaffald og information om nye regler på området

  -         Fokus på information om ordningerne til skraldemænd, viceværter, borgere og institutioner.

   

  I forbindelse med høringen har administrationen har modtaget 9 indsigelser/bemærkninger fra enkeltpersoner, organisationer eller foreninger mv.

   

  Indholdet af indsigelserne og administrationens forslag til håndtering kan ses i vedhæftede bilag. Overordnet set drejer indsigelserne sig om:

   

  Affaldstyper og indsamling

  Der er en bemærkning om, at det er voldsomt at indsamle tekstil og farligt affald ved de enkelte husstande, når man kan aflevere det på genbrugsstationen. Her kan man også få vejledning i korrekt sortering.

   

  Der er forslag om, at visse typer affald indsamles fra centrale pladser i Ejby. Så undgår man, at villagrundene blive fyldt op af containerne, at der er forskellige afhentningstider, at containerne står og flyder og derudover vil man få mindre luftforurening i området.

   

  Der er svært at finde plads til de nye affaldstyper og beholdere, både indendørs og udendørs.

   

  En enkelt forening ønsker ugeafhentning af madaffaldet hele året for at undgå lugt.

   

  Afhentning 0-4 meter fra skel 

  Der er nogle bemærkninger til, at afstandsgrænsen på 0-4 meter vil få alle til at stille beholderne ud til vejen, hvilket ikke er et kønt syn. Desuden kan det være svært for ældre og handicappede af få affaldet ud til beholderne. Derfor bør afstandsgrænse ændres, så villaejerne heller ikke behøver at ændre deres nuværende affaldsøer på grunden.   

   

  Sommerbyen Ejby

  Der er forslag om, at de tunge skraldebiler ikke skal køre på stierne i Sommerbyen, da de ødelægger vejene og drænene i dem. Det foreslås, at det øvrige affald indsamles ved 3 til 4 centrale pladser.

   

  Der er et forslag om en klar beskrivelse af, hvordan de 10 affaldstyper skal indsamles i sommerbyerne på samme måde som villaer og etageboliger, hvor der også er en oversigt. Derudover vil de godt have en prissætning for en kolonihave. Desuden er der bekymring for, at affaldet vil lugte, når det skal opbevares i 14 dage.

   

  Kompostrabat og haveaffald
  Der er forslag om at fastholde kompostrabatten eller øge den. Desuden bør indsamlingen af haveaffald ændres til hver 14. dag. 

   

  Pensionistrabat
  Nogle næver, at prisstigningen er væsentlig for specielt for pensionister og derfor bør holdes skadesløse f.eks via den kommunale boligydelse. 

   

  Kommunal drevet genbrugsbutik
  Der er forslag om, at der bør være en indsamling af genbrugelige ting – også ved genbrugsstationen. Overvej en kommunalt drevet genbrugsbutik.

   

  Boligselskaber

  Der er forslag om, at boligselskaber med molokker skal afregnes efter vægt og ikke ud fra molokkernes volumen. Der er et ønske om at deltage i eventuelt forsøg med vægtafregning samt indgå i brugergruppe om affaldshåndteringen.

   

  Høringssvarene er blevet behandlet af administrationen i vedhæftede notat. De har afstedkommet, at administrationen har opdateret affaldsplanen sprogligt omkring ordninger for kolonihaver og rækkehuse, ligesom der er tilføjet et prisoverslag for kolonihaverne. Desuden er der indarbejdet et nyt initiativ om, at Glostrup Forsyning i 2023 skal gennemgå deres takststruktur, herunder se på vægt- og volumenafregning. Derudover har de indkomne høringssvar ikke ført til ændringer i udkast til Affaldsplan 2021-2032.

   

  Affaldsplan 2021-2032 skal godkendes af kommunalbestyrelsen og træder i kraft umiddelbart derefter.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  1. at administrationens forslag til håndtering af høringssvarene anbefales godkendt
  2. at Affaldsplan 2021-2032 med bilag anbefales godkendt endeligt.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 11-02-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt, idet de fremsendte bemærkninger af præciserende karakter indarbejdes i den endelige udgave.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Bilag 5 er opdateret med de af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets besluttede bemærkninger, fremhævet med rødt.

   

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Opdateret affaldsplan 2021-2031 med bilag anbefales godkendt.

  Bilag

 11.  11. Olieforurening på Glostrup Skole, Vestervang

  Resumé

  I forbindelse med et mindre anlægsarbejde på Glostrup Skole, Vestervang blev der påtruffet olieforurenet jord. Efterfølgende undersøgelser har vist, at forureningen af er ældre dato og at forureningen primært ligger i en dybde på mellem 3 og 7 meter under terræn. Med den nuværende viden er det skønnet, at en oprensning vil koste ca. 1 mio. kr. Yderligere undersøgelser vil kunne give et mere præcist billede af forureningsudbredelsen og en evt. pris for oprensning, da forureningen ikke er afgrænset endnu.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at Glostrup Skole, Vestervang den 1. oktober var i færd med at få gravet stolper ned til et solsejl, stødte entreprenøren på et rør med olie i, som måske førte til en gammel olietank. De stoppede derfor arbejdet og området blev afspærret.

   

  På vegne af Glostrup Ejendomme har det rådgivende firma GEO A/S over to omgange gennemført indledende miljøundersøgelse. GEO A/S vurderer, at olieforureningen stammer fra en gammel forureningssag fra 1983, hvor en større mængde olie var løbet ud i jorden på grund af et rørbrud. Forureningen blev forsøgt renset op i 1983, men det er sandsynligvis rester af denne forurening entreprenøren er stødt på.

   

  Forureningsundersøgelserne har ikke afgrænset forureningen, idet der blev fundet forurening i alle de tre gennemførte boringer. Forureningen ligger i en dybde på mellem 3 og 7 meter under terræn, og der er fundet forholdsvis høje koncentrationer af både tunge nedbrudte oliestoffer og lette mobile oliestoffer. Endvidere er der fundet olie i det primære grundvand, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskriterium med en faktor 1.5.

   

  Det vurderes ikke umiddelbart at være nogen risiko forbundet med at opholde sig i stueetagen i skolens bygninger, og endvidere er der ikke konstateret forurening i jorden, der kan udgøre en kontaktrisiko ved den nuværende anvendelse.

   

  Glostrup Kommunes Miljøafdeling har vurderet forureningsundersøgelserne og har oplyst, at de ikke umiddelbart kan anbefale, at forureningen bliver liggende primært af hensyn til grundvandet, da forureningen ligger indenfor indvindingsoplandet til Glostrup Hjælpevandværk. Endvidere oplyser Miljøafdelingen, at de ikke umiddelbart har nogen objektive påbudsmuligheder, idet det forekommer ret tydeligt, at forureningen er sket i 1983 og at der ikke er noget der tyder på, at Glostrup Kommune i 1983 handlede uagtsomt. Hvis forureningen ikke bortgraves som en frivillig oprydning, vil ejendommen eller dele af ejendommen blive kortlagt som forurenet af Region Hovedstaden.

   

  Forsyningen er blevet kontaktet og har fået oplysningerne om forureningens art og dens placering.

  GEO A/S har vurderet, at en fjernelse af jordforureningen, uden yderligere tiltag for forureningen af det primære grundvand, vil ligge på omkring en million kroner. Estimatet er dog behæftet med en betydelig usikkerhed, da forureningen ikke er på nuværende tidspunkt er blevet afgrænset. Glostrup Ejendomme vil i samarbejde med Center for Miljø og Teknik vurdere, om der skal gennemføres yderligere undersøgelser for at få et mere præcist billede af forureningens omfang med henblik på en bedre prisfastsættelse af en eventuel oprydning.

  Økonomi

  GEO A/S har vurderet, at en fjernelse af jordforureningen, uden yderligere tiltag for forureningen af det primære grundvand, vil ligge på omkring en million kroner. Estimatet er dog behæftet med en stor usikkerhed, da forureningen, på nuværende tidspunkt, ikke er blevet afgrænset hverken i dybden eller i omfang. Hvis en eventuel oprydning skal bedre prisfastsættes, så skal Glostrup Ejendomme i samarbejde med Center for Miljø og Teknik, vurdere, om der skal gennemføres yderligere undersøgelser.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  • at udvalget træffer beslutning om forureningen skal renses fuldt op eller om der alene sikres mod kontaktrisiko med en dertilhørende klassificering af området som forurenet.

  Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 11-02-2021

  Udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at forureningen renses fuldt op.

   

  Der indarbejdes supplerende sagsfremstilling vedr. bevillingskonsekvenser forud for behandling i Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstillede den 11. februar 2021, at forureningen skal renses op til fulde. Når grunden renses op, vil den udgå af regionens kortlægning som forurenet, og en oprensning vil derfor foregå i tæt samarbejde med både regionens og Glostrup Kommunes miljømyndigheder.

   

  GEO A/S har vurderet, at en fjernelse af jordforureningen, uden yderligere tiltag for forureningen af det primære grundvand, vil ligge på omkring 1 mio. kr.

   

  Det økonomiske overslag er behæftet med stor usikkerhed, og Glostrup Ejendomme vi sammen med miljørådgiveren GEO A/S få foretaget yderligere prøver med henblik på at afgrænse forureningen og opnå større klarhed over de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med en fuld oprensning.

   

  Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes 1 mio. kr. til indledende prøvetagninger med henblik på at få afgrænset forureningen, honorar til en miljørådgiver og en fjernelse af forureningen til fulde.

   

  Administrationen vil holde de politiske udvalg orienteret om arbejdet med oprensningen og den økonomiske afklaring.

  Økonomi

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  081004 Olieforurening på Glostrup Skole, Vestervang

   

  1.000.000

  1.000.000

  I alt

   

  1.000.000

  1.000.000

  Netto 1.000.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Glostrup Ejendomme indstiller:

  • at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekt 081004 Olieforurening på Glostrup Skole, Vestervang på 1.000.000 kr. til indledende undersøgelser, honorar til miljørådgiver samt arbejder forbundet med en fuld oprensning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. En fuld oprensning af jordforurening anbefales godkendt.

   

  1. Anbefales godkendt, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekt 081004 Olieforurening på Glostrup Skole, Vestervang på 1.000.000 kr. til indledende undersøgelser, honorar til miljørådgiver samt arbejder forbundet med en fuld oprensning.
 12.  12. Godkendelse af flytning af kommunegrænsen mod Albertslund

  Resumé

  Flytning af kommunegrænsen mod Albertslund fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med anlægget af letbanen skal der etableres forarealer og stationsområder til de kommende letbanestationer. Som en del af principaftalen for anlægget af letbanen er det aftalt i projektets ejerkreds, at de enkelte kommuner tager ansvar for etablering af faciliteter til forskellige stationer. 

   

  Glostrup Nord st. ligger i Glostrup Kommune men meget tæt på kommunegrænsen til Albertslund. Stationen vil kunne blive en hoveddør til det nye boligområde i Hersted Industripark og har dermed langt større betydning for Albertslund Kommune end den har for Glostrup Kommune. Mellemrummet mellem stationen og kommunegrænsen er et oplagt område til indretning af en egentlig stationsforplads med adgangsvej, afsætning og andre faciliteter.

   

  Glostrup Nord st. er en station, der jf. letbanens principaftale deles mellem to kommuner og omfanget af en stationsforplads såvel som udgifterne til en sådan vil skulle aftales mellem Albertslund og Glostrup kommuner.

   

  Administrationen har været i afklarende dialog med Albertslund Kommune om stationens indretning siden 2014, hvor de første skitser blev udarbejdet. Da Glostrup Kommunes interesse i stationen er forholdsvis beskeden og strengt taget ikke rækker længere end den fodgængerovergang, der allerede er indarbejdet i letbanens hovedprojekt, har det administrativt været udmeldt, at udgifter til en egentlig stationsforplads ville skulle afholdes af Albertslund Kommune.

   

  Albertslund Kommune har allerede tidligt i processen meddelt, at de var indforstået med at afholde udgifterne til anlæg og efterfølgende drift af en stationsforplads, men at det ville være en ufravigelig forudsætning, at stationsforpladsen kom til at ligge Albertslund Kommune og at kommunegrænsen derfor skulle gives et nyt forløb. En flytning af kommunegrænsen ville medføre at Albertslund ville være myndighed over området i alle aspekter.

   

  Efter politiske sonderinger blev det administrativt meddelt Albertslund Kommune, at en ændring af kommunegrænsen kun kunne finde sted som en byttehandel, idet Glostrup Kommune ikke ville være interesseret i at få reduceret sit areal. Det blev ligeledes meddelt, at der skulle byttes regulære byområder og ikke fx til et areal i Vestskoven.

   

  I løbet af de mange år hvor dialogen har fundet sted, er der fremsendt talrige forslag til bytte af områder mellem Fabriksparken og Sydvestvej. I løbet af 2019 og 2020 er dialogen gået ind i en afsluttende fase og der er nu på administrativt niveau opnået enighed om et forslag til arealbytte.

   

  Det foreslås i fællesskab mellem administrationerne, at Glostrup Kommune modtager 1.675 m² ved Sydvestvej bestående af dele af to erhvervsejendomme, der er uhensigtsmæssigt delt af den nuværende kommunegrænse, samt en del af Sydvestvej, hvorved portalen (velkomstskiltet) kan flyttes 14 m mod vest.

   

  Herudover foreslås, at Glostrup Kommune modtager ca. 7.000 m² ved Herstedøstervej bestående af en erhvervsejendom samt en del af Herstedøstervej, hvorved portalen her kan flyttes 65 m mod nord.

   

  Albertslund modtager til gengæld ca. 3.000 m² af arealet mellem den kommende letbanestation og kommunegrænsen med henblik på etablering af stationsforplads. Selve letbanestationen vil være en del af vejarealet på Ring3 og vil med langsgående cykelstier, fortove, grøfter, afvanding, krydsninger etc. blive liggende i Glostrup Kommune.

   

  Det vedhæftede notat er udarbejdet i fællesskab mellem administrationerne i Albertslund og Glostrup kommuner. Notat beskriver mere indgående forholdene omkring arealbyttet.

   

  Arealbyttet vil medføre en forøgelse af erhvervsarealet i Glostrup Kommune herunder en ejendom, der i sin fuldstændighed overføres fra Albertslund Kommune til Glostrup Kommune. Der vil derfor potentielt kunne forventes en marginal forøgelse af indtægterne fra dækningsbidrag. Arealbyttet forventes ikke på anden måde at have økonomisk betydning for Glostrup Kommune.

   

  Det forventes ikke, at der vil være udgifter forbundet med ændring af kommunegrænsen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller:

   

  • at den beskrevne ændring af kommunegrænsen mod Albertslund godkendes.

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 10-02-2021

  Administrationen redegjorde for henvendelse fra Albertslund Kommune efter behandling i Økonomiudvalget der.

   

  Flemming Ørhem (O) fremsatte følgende ændringsforslag: Det meddeles Albertslund Kommune, at Glostrup Kommune ikke finder det relevant at ændre på kommunegrænsen det pågældende sted.

   

  For stemte Flemming Ørhem (O).

  Imod stemte Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Torben Jensen (A), Ina-Maria Nielsen (V), Lars Thomsen (U) og Dan Kornbek Christiansen (C).

   

  Ændringsforslaget ikke vedtaget.

   

  Piet Papageorge (V) fremsatte følgende ændringsforslag: Der tages ikke stilling til de foreslåede ændringer. Sagen oversendes til Økonomiudvalget uden indstilling.

   

  For stemte Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Ina-Maria Nielsen (V), Torben Jensen (A), Dan Kornbek Christiansen (C) og Lars Thomsen (U).

  Flemming Ørhem (O) undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget vedtaget.

   

  Administrationens indstilling bortfalder.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Administrationen har til Økonomiudvalget udsendt supplerende notat med et revideret forslag til arealbytte fra Albertslund Kommune.

   

  Det reviderede forslag fra Albertslund Kommune om arealbytte afvises.

   

  Sagen udsættes, og administrationen bedes til næste møde i Økonomiudvalget undersøge videre muligheder.

  Bilag

 13.  13. Flytning af huset på Christiansvej

  Resumé

  Social-, Sundheds- og Seniorudvalget traf den 17. december 2020 en principbeslutning om genplacering af Huset på Christiansvej i bygningen på Hovedvejen 51. Der er nu gennemført høring og foretaget en vurdering af omkostninger vedr. klargørelse af Hovedvejen 51 til denne genplacering.

  Sagsfremstilling

  Huset på Christiansvej er et aktivitetshus og værested for sindslidende efter pgf. 104 i Serviceloven. Der afholdes også aktivitetsaftener for borgere med udviklingshæmning. Huset fungerer også som base og ramme for Udførerenheden, som leverer social-pædagogisk støtte (pgf. 85) til borgere i eget hjem samt støtte og indsatser i forhold til beboerne i de to opgangsfællesskaber Vestervej og Toftevej. Der er tilknyttet ca. 100 borgere i værestedet. Der er cirka 25 medarbejdere, der arbejder i huset eller bruger huset som base og kontor for den udgående indsats.

   

  På baggrund af drøftelse i Vækst- og Byudviklingsudvalget (VBU) 16. september 2020 (sag 7) vedr. muligt byudviklingsprojekt på Christiansvej godkendte Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i sag 22 den 17. december 2020:

   

  1. Genplacering af Huset på Christiansvej i bygningen på Hovedvejen 51
  2. Høring i forhold til brugergrupper og i MED-systemet forud for endelig beslutning i februar-møderækken
  3. Udarbejdelse af konkret anlægsoverslag samt tidsplan for omdannelse og indflytning til fremlæggelse på udvalgsmødet i marts.

   

  Med denne sag fremlægges opfølgning vedr. punkt 2 og 3 i udvalgets beslutning.

   

  Høring ift. brugergrupper og MED

  Der er foretaget høring i MED-systemet i Udførerenheden og brugere af Huset Christiansvej. Som en del af dette har der været rundvisning på Hovedvejen 51 med flere af brugere fra Huset på Christiansvej, hvor bygningen og udearealer blev gennemgået og de planlagte nødvendige ændringer/ombygninger i bygningen drøftet. Tilbagemeldingen fra brugergrupperne og fra MED fremgår af bilaget. De centrale temaer er:

   

  a)     Mange spændende muligheder for flere forskellige aktiviteter, opdeling i forhold til behov mv.

  b)     Køkken, kælder, terrasse og have rummer muligheder, så flere brugergrupper kan imødekommes samtidig

  c)      Generelt mange positive indmeldinger på mulighederne + spørgsmål, som naturligt håndteres i selve ombygningsfasen

  d)     Behov for bedre indgangsparti/handicapvenlig indgang.

   

  Eneste kritiske opmærksomhedspunkt er således indgangspartiet med trappe. Det indgår netop i ombygningsprogrammet, så der sikres niveaufri indgang.

   

  Det er på den baggrund administrationens forslag, at beslutningen fra mødet i december om at flytte Huset på Christiansvej til Hovedvejen 51 fastholdes.

   

  Administrationen foreslår endvidere, at brugerrepræsentanterne i Handicaprådet tilbydes en plads i følgegruppe til ombygning og indflytning i løbet af 2021.

   

  Anlægsoverslag

  Det har været muligt allerede til denne møderække at udarbejde et egentligt anlægsoverslag i forhold til omdannelse af Hovedvejen 51 til nyt formål. Anlægsoverslaget rummer følgende poster:

   

  Nedrivning af vægge

  50.000 kr.

  Etablering af niveaufri adgang

  175.000 kr.

  Ombygning

  220.000 kr.

  Uforudsete udgifter 15 %

  67.000 kr.

  Intern rådgivning 3%

  18.500 kr.

  Supplerende IT stik til kontorer

  60.000 kr.

  Flytning

  35.000 kr.

  I alt

  625.500 kr.

   

  Overslaget på cirka 0,6 mio. er indenfor det interval, der skønsmæssigt blev nævnt i sagen fra december (0,5-1,0 mio. kr.).

  Økonomi

  Der er i dag afsat midler til drift og vedligehold af Christiansvej 3 og Hovedvejen 119 samt Hovedvejen 51 (som står tom lige nu). Det vil fortsat være nødvendigt med ”tomgangsdrift” (forsyning, ejendomsskatter, forsikring og afgifter) inden byudviklingsprojekterne overtager ejendommene eller de disponeres til andet midlertidigt formål. De bevillingsmæssige konsekvenser, inkl. omplaceringer, vedr. drift og vedligehold af de tre bygninger vil blive medtaget til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

   

  Afhængig af den nærmere udformning af byudviklingsprojektet på Christiansvej kan der forventes en (ikke budgetlagt) kommunal salgsindtægt i størrelsesordenen 10-20 mio. kr. Administrationen foreslår på den baggrund, at udgiften til flytning og ombygning af Hovedvejen 51 finansieres af projekt 223036 Byudviklingspulje, 2021.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  559060 Ombygning af Hovedvejen 51

   

  626.000

  626.000

  223036 Byudviklingspulje, 2021

   

  -626.000

  0

  I alt

   

  0

  0

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

   

  Indstilling

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug indstiller:

  1. at tilbagemeldingerne fra brugergrupper og MED tages til efterretning
  2. at principbeslutningen om flytning fra december 2020 fastholdes
  3. at brugerrepræsentanterne i Handicaprådet tilbydes en plads i følgegruppe for ombygning og indflytning

  Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug og Glostrup Ejendomme indstiller:

  1. at udvalget indstiller at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 til projekt 559060 Ombygning af Hovedvejen 51, finansieret af projekt 223036 Byudviklingspulje 2021
  2. at udvalget indstiller, at de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift og vedligehold af de tre bygninger vil blive medtaget til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

  Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 11-02-2021

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.
  Afbud:
  1. Lisa Ward, A

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. Til efterretning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.
  5. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Bilag

 14.  14. Forlængelse af midlertidige hjælpeforanstaltninger til den folkeoplysende voksenundervisning 2021

  Resumé

  Beslutning om, at forlænge midlertidig hjælpeforanstaltning i 2021 til den folkeoplysende voksenundervisning, så der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kommunalt tilskud i det tilfælde, at aftenskolerne har haft udgifter til aktiviteter, som ikke kunne afvikles som følge af covid-19.

  Sagsfremstilling

  På Kommunalbestyrelsens møde i maj 2020 blev besluttet, at tilskud skulle udbetales til den folkeoplysende voksenundervisning i 2020, som vedtaget af Folkeoplysningsudvalget på møde i december 2019 på trods af nedlukning pga. Corona-situationen. Derudover blev besluttet, at der ikke skulle tilbagebetales kommunalt tilskud, hvis aftenskolerne havde haft udgifter til aktiviteter, som ikke kunne afvikles som følge af nedlukningen.

  Ved indgangen til 2021 står aftenskoler og oplysningsforbund imidlertid i en situation, hvor undervisningen igen er lukket ned, og der er derfor behov for at tage stilling til en forlængelse af de midlertidige hjælpeforanstaltninger, så tilskud i 2021 også er omfattet.

  Følgende foreninger får tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Glostrup Kommune:
  AOF Vestegnen
  FOF – Københavns omegn
  Musikskolen Spil Op
  Glostrup Sangforening
  Glostrup Musikor
  Glostrup Gospel

  Det kommunale tilskud til folkeoplysende voksenundervisning udgør 1/3 af aftenskolernes udgifter til løn og dertil 10% til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet for år 2021 blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2020. Tilskuddet udbetales for de tre største aftenskoler i 10 månedlige rater og for de tre mindre aftenskoler udbetales månedligt løn til underviseren.

  Med ’Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19’ har kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. såfremt, der har været udgifter. Denne mulighed gjorde kommunalbestyrelsen brug af ved beslutningen om midlertidige hjælpeforanstaltninger til den folkeoplysende voksenundervisning i 2020. 

  Aftenskoler og oplysningsforbund er forsat økonomisk udfordrede af den aktuelle situation med nedlukning af aktiviteter, og administrationen anbefaler derfor, at de midlertidige hjælpeforanstaltninger forlænges til og med 2021.

  Økonomi

  Den samlede pulje til folkeoplysende voksenundervisning udgør på budget 2021 i alt 1.205.483 kr., som er uddelt til seks aftenskoler på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2020.

  Sagen kræver ikke budgetudvidelser for budget 2021.

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  1. at der - på trods af nedlukning ifm. covid-19 - udbetales tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i 2021, som vedtaget af Folkeoplysningsudvalget på møde i december 2020
  2. at der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kommunalt tilskud for 2021, hvis aftenskolerne har haft udgifter til aktiviteter, som ikke kunne afvikles som følge af covid-19.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

   

 15.  15. Beslutning vedr. restbudget til den folkeoplysende voksenundervisning 2020

  Resumé

  Beslutning vedr. restbudget til aftenskoler/oplysningsforbund for 2020.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på møde 3. februar 2021 behandlet et medlemsforslag stillet af Dan Kornbek Christiansen (C). Kommunalbestyrelsen har sendt sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Dan Kornbek Christiansen (C) har stillet følgende forslag til beslutning:

  1. at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Glostrup Kommune fastholder hele den kommunale rammebevilling for 2020 for aftenskolerne (FOF, AOF)

   

  1. at Glostrup Kommune fastholder og enten udbetaler det kommunale tilskud for de planlagte undervisningstimer, der som følge af Coronaen er blevet aflyst for 2020 og/eller at det muliggøres, at aftenskolernes del af den uforbrugte ramme, herunder uforbrugte midler fra 10 %-puljen fra 2020, bliver overført til 2021.

   

  1. at det fulde budgetbeløb udbetales til aftenskolerne i forhold til de definerede rater, og at aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud i 2020 bortfalder, og at der således ikke skal ske en tilbagebetaling af uforbrugte midler.

   

  Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2020 en ekstraordinær hjælpeforanstaltning for den folkeoplysende voksenundervisning.

  Følgende blev besluttet:

  • at der - på trods af nedlukning ifm. covid-19 - udbetales tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i 2020, som vedtaget af Folkeoplysningsudvalget på møde i december 2019
  • at der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kommunalt tilskud, hvis aftenskolerne har haft udgifter til aktiviteter, som ikke kunne afvikles som følge af covid-19.

  Dan Kornbek Christiansens forslag er dermed delvist vedtaget, men der er ikke taget særskilt stilling til eventuelt restbudget, hvor der ikke kan dokumenteres udgifter.

  Det bevilgede tilskud er udbetalt i 10 månedlige rater i 2020. Aftenskolerne aflægger regnskab for anvendt tilskud 1. april 2021 og tilbagebetaler i den sammenhæng traditionelt restbudget.

  Der stilles forslag om, at restbudget ikke skal tilbagebetales, men i stedet kan indgå i aftenskolernes budget for 2021. Det drejer sig overvejende om de 10% ekstra tilskud, der er øremærket debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven, da aftenskolerne har haft vanskeligt ved at gennemføre debatskabende aktiviteter i 2020 pga. forsamlingsforbud og nedlukning. I langt de fleste tilfælde er arrangementerne udskudt eller aflyst, og der har derfor ikke været afholdt udgifter hertil i 2020. Forslaget har relevans for de tre største aftenskoler AOF, FOF og Musikskolen Spil OP.

  Folketinget vedtog i foråret 2020 ’Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19’. Bekendtgørelsen gør det muligt at fravige bestemmelserne i Folkeoplysningsloven om, at tilskud skal være aktivitetsbaserede. Kommunalbestyrelsen har således hjemmel til at beslutte, at aftenskolerne kan beholde et eventuelt restbudget.

  Imødekommes forslaget, vil aftenskolerne imidlertid være bedre stillet end en række øvrige foreninger, som skal tilbagebetale tilskud for 2020, da de planlagte aktiviteter enten er aflyst eller udsat pga. nedlukning og der derfor ikke er dokumenterede udgifter. Det drejer sig bl.a. om foreninger, som har modtaget §18-støtte til frivillige sociale projekter, folkeoplysende foreninger der har modtaget, aktivitetstilskud, tilskud til leder- instruktøruddannelse og foreninger der har modtaget tilskud fra udviklingspuljen og kulturpuljen. De berørte foreninger tilbagebetaler tilskud for 2020 og genansøger i 2021, hvis det fortsat er aktuelt at gennemføre aktiviteterne.

  Forslaget vil være imod almindelig praksis, og vil de facto betyde et ekstra tilskud til udvalgte foreninger. På baggrund af lighedsprincippet, vurderer administrationen derfor, at der – hvis forslaget godkendes – også er behov for at tage stilling til om øvrige foreninger, som modtager tilskud jf. Folkeoplysningsloven skal undtages tilbagebetalingskrav.

  Vedhæftet som bilag er brev til landets borgmestre fra Kulturministeren fra oktober 2020, hvor der appelleres til, at kommunerne hjælper de folkeoplysende foreninger, som kommer økonomisk i klemme pga. den aktuelle situation. Glostrup Kommune følger med de allerede vedtagne hjælpeforanstaltninger samt almindelig praksis ift. udbetaling af tilskud alle nævnte anbefalinger i brevet fra ministeren. Ministeren anbefaler ikke i sit brev, at der udbetales tilskud, hvor der ikke er dokumenterede udgifter.

  På den baggrund anbefaler administrationen ikke, at aftenskolerne får mulighed for at beholde restbudgettet.

  I december 2020 blev nye retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning godkendt i Kommunalbestyrelsen, og i december 2020 blev der i Kultur- og Fritidsudvalget godkendt en ny procedure for partnerskaber mellem Glostrup Kommune og aftenskolerne. Her blev det bl.a. besluttet, at restbudget, som tilbagebetales fra aftenskolerne, skal indgå i en pulje til partnerskabsprojekter, så aftenskolerne får mulighed for at få del i de tilbagebetalte midler.

  Økonomi

  Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning budget 2020 og 2021:

   

  Tilskud i alt 2020

  Heraf 10% til debatskabende aktiviteter 2020

  Tilskud i alt 2021

  Heraf 10% til debatskabende aktiviteter 2021

  AOF

  843.667 kr.

  76.697 kr.

  623.010 kr.

  56.637 kr.

  FOF

  448.331 kr.

  40.757 kr.

  424.724 kr.

  38.511 kr.

  Musikskolen Spil OP

  139.993 kr.

  12.726 kr.

  121.491 kr.

  11.045 kr.

   

  Indstilling

  Center for Kultur, IT og Udvikling indstiller:

  1. at forslaget fra Dan Kornbek Christiansen ikke godkendes, og at aftenskolernes restbudget for 2020 til den folkeoplysende voksenundervisning tilbagebetales til Glostrup Kommune og indgår i puljen til partnerskabsprojekter.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2021

  Dan Kornbek Christiansen (C) og Palle Laustrup (F) fremsætter følgende ændringsforslag om at indstille til Kommunalbestyrelsen:

   

  1. at der træffes beslutning om, at Glostrup Kommune fastholder og overfører den andel af uforbrugte midler fra det kommunale tilskud for året 2020, der knytter sig til aftenskolernes 10% puljemidler til året 2021.

   

  1. At der træffes beslutning om, at de overførte midler anvendes til debatskabende aktiviteter i 2021 fx i forbindelse med de kommende kommunalvalg.

   

   

  Ændringsforslagene sat til afstemning:

   

  For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Palle Laustrup (F), Søren Enemark (A), Marlene Frandsen (V), Pia Dahlin (O)

  Imod stemmer: Ingen

  Undlader at stemme: Ingen

   

  Ændringsforslag 1 og 2 anbefales godkendt.

   

  Det oprindelige indstillingspunkt bortfalder.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Ændringsforslag 1 og 2 anbefales godkendt.

  Bilag

 16.  16. Øget forældrebetaling som følge af normeringsmidler

  Resumé

  Aftalen om minimumsnoreringer fra 5. december 2020 betyder at normeringsmidlerne fra 2021 og frem skal indregnes i bruttodriftsudgifterne for dagtilbudsområdet. Det vil medføre øget tilskud til privatinstitutioner samt øget forældrebetaling. Det skal besluttes om forældrebetalingen skal stige pr. 1. juli 2021.

  Sagsfremstilling

  Regeringen og dens støttepartier indgik 5. december 2020 en aftale om minimumsnormeringer, bestående af ti hovedpunkter – se hele aftalen i bilaget. Med aftalen sikres lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. For at nå dette øges midlerne til normeringer i indfasningsårene 2021- 2023, hvilket betyder at Glostrup Kommune kan forvente 3.4 mio. kr. mod de tidligere udmeldte 2.6 mio. kr.

  Modsat midlerne for 2020, skal midlerne fra normeringspuljen fremover medtages i de samlede bruttodriftsudgifter for dagtilbudsområdet. Dermed øges Glostrup Kommunes bruttodriftsudgifter, hvilket både har indflydelse på størrelsen af kommunens tilskud til privatinstitutioner og på størrelsen på forældrebetalingen.

  De private daginstitutioner vil fremover også få andel i normeringsmidlerne, når tilskuddet indregnes i bruttodriftsudgifterne. Tilskudstaksterne til privatinstitutioner reguleres med tilbagevirkende kraft fra januar måned og administrationen forventer at privatinstitutionernes andel bliver på ca. 140.000 kr. i 2021, som findes inden for dagtilbudsrammen.

  Forældrebetalingen er fastsat som en andel af bruttodriftsudgifterne som i 2021 udgør 23,28 % for vuggestuebørn og 22,86 % for børnehavebørn. Fastholdes denne procentvise andel, betyder de øgede bruttodriftsudgifter, at forældrebetalingen i 2021 vil skulle hæves med 52 kr. pr. måned for vuggestuebørn og 26 kr. pr. måned for børnehavebørn. I 2022 er det besluttet af hæve forældrebetalingsandelen til 25 %.

  Den nuværende forældrebetaling udgør 3.396 kr. pr. måned for et vuggestuebarn og 1.667 kr. pr. måned for et børnehavebarn – plus evt. frokostordning på 655 kr. Forældrebetalingen kan ikke hæves med øjeblikkelig virkning, da taksten er besluttet af kommunalbestyrelsen og da der skal gives et varsel til forældre på minimum 3 måneder. Hvis kommunalbestyrelsen godkender at hæve forældrebetalingen, vil det kunne få effekt pr. 1. juli 2021. Samlet vil det give en merindtægt for 2021 på ca. 250.000 kr. 

  Økonomi

  Der søges om, at puljen på 3,4 mio. kr. til øgede normeringer indregnes i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. juli 2021. Dette vil medføre merindtægt på 250.000 kr. i 2021, som skal indgå i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021. Såfremt at denne stigning i forældretaksten ikke bliver godkendt, falder forældreandelen med 0,36 %-point til 22,92% for en vuggestueplads og 22,50 % for en børnehaveplads. Forældreandelen vil dog fortsat blive hævet til 25 % i 2022.

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

  1. At forældrebetalingsandelen fastholdes og taksterne pr. 1. juli 2021 øges med 52 kr. per måned for vuggestuebørn og 26 kr. per måned for børnehavebørn.

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-02-2021

  Piet Papageorge fremsatte ændringsforslag:

   

  ”Det indstilles, at puljen til øgede normeringer anvendes uden ændringer i forældrebetaling i 2021. Forældrebetalingsandelen reduceres dermed til 22,92% for en vuggestueplads og til 22,50% for en børnehaveplads.”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

  For stemte: Kasper Damsgaard (A), Marlene Frandsen (V), Lars Thomsen (U), Piet Papageorge (V), Dan Kornbek Christiansen (C), Eva Nørgaard Wojtala (V).

  Imod stemte: Kirstina Tranberg (Ø).

  Ændringsforslaget vedtaget.

   

  Kristina Tranberg anførte følgende bemærkning: Enhedslisten har i mange år arbejdet for at nedsætte forældrebetalingen. Vi var imod sidste forhøjning i budgetforslaget og mener fortsat, at forældrebetalingen er for høj, og derfor stemmer vi imod ændringsforslaget til pkt. 6.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Ændringsforslaget sættes til afstemning:

   

  For stemmer: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Flemming Ørhem (O), Kasper Damsgaard (A), Hanne Nielsen (A) og Lisa Ward (A).

  Imod stemmer: Kirstina Tranberg (Ø) og Palle Laustrup (F).

  Undlader at stemme ingen.

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

   

  Kristina Tranberg (Ø) har følgende afvigende mening:

  Enhedslisten har i mange år arbejdet for at nedsætte forældrebetalingen. Vi var imod sidste forhøjning i budgetforslaget og mener fortsat, at forældrebetalingen er for høj, og derfor stemmer vi imod ændringsforslaget.

  Bilag

 17.  17. Godkendelse af projektforslag til nyt dagtilbud nord for banen

  Resumé

  Beslutningen om projektforslag for etablering af dagtilbud til 160 børn samt anbefaling af meddelelse af anlægsbevilling på 41,5 mio. kr. til udførelse.

   

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2020-2023 afsat midler til etablering af et nyt dagtilbud nord for banen. Byggeriet skal ligge på Eriksvej og skal rumme 160 børn, svarende til ca. 9 grupper fordelt på 5 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper samt en specialgruppe. Daginstitution Rosenåens to afdelinger Violen og Syrenen skal flytte ind i det nye dagtilbud nord for banen. Det nye dagtilbud udvider derved kapaciteten på området med 30 pladser.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15.4.2020 en proces med udbud i totalrådgivning og efterfølgende hovedentreprise, organisering af projektet med bl.a. en programstyregruppe af politiske udpegede medlemmer samt anlægsbevilling på 5 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning til projektet.

  I august blev der indgået en kontrakt med totalrådgiveren, RUBOW arkitekter, der har SWECO som ingeniør-underrådgiver. Deres ydelse omfatter den samlede rådgivningsydelse frem til idriftssætning. Totalrådgiveren har bidraget med at justere byggeprogram, som er krav til byggeriet, og har etableret et dispositionsforslag sammen med Glostrup Kommune, som er politisk behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 18. november.

  Totalrådgivere har derefter, i samarbejde med Glostrup Ejendomme og Center for Børn, Unge og Familier, projektgruppen og programstyregruppen, udarbejdet projektforslag jf. bilag Projektforslag, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Efterfølgende udarbejdes myndighedsprojekt og det projekt, der skal udbydes. Rådgiveren bidrager, sammen med Glostrup Ejendomme, til entrepriseudbud. Rådgiver bidrager endvidere til koordinering af alle myndighedsforhold og relation til forsyningsmyndigheder sammen med Glostrup Ejendomme.

  Det færdigprojekterede byggeri sendes til sommer i indbudt licitation, da den samlede entreprisesum vurderes at ligge under tærskelværdien for EU-udbud for anlægsopgaver på i 39.884.785 kr. Der vælges 5 entreprenører til at give tilbud. Inden tilbudsgivningen foretages en indledende økonomisk vurdering af de 5 virksomheder, og der vælges tilbudsgivere jf. kommunens udbudsstrategi og udbudslovgivningen.

  Tilbuddene vurderes, og der indgås konkrakt med den vindende entreprenør.

  Der vil kun blive forelagt en sag til politisk behandling, hvis der bliver behov for at foretage væsentlige justeringer af det fremlagte projektforslag som følge af højere tilbudspriser end kalkuleret.

  Efterfølgende udføres byggeriet. Der forventes indflytning og idriftsætning medio 2023.

  Programstyregruppen har haft til formål at godkende projektforslag til politisk godkendelse i udvalget, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Programstyregruppeformanden er dog i mellemtiden udtrådt af kommunalbestyrelsen, og det foreslås, at programstyregruppen formelt opløses og forslaget fremsættes direkte for udvalget uden programstyregruppens indstilling.

  Projektforslag

  Projektforslaget er vedlagt i en foreløbig version. I den foreløbige version er de mere detaljerede beskrivelser af de tekniske installationer udeladt. Der fremsendes en gransket version umiddelbart inden fagudvalgets behandling af sagen. Den foreløbige version omfatter alle væsentlige oplysninger om indretning og placering på grunden, facader mv.

  Projektforslaget omfatter en videre bearbejdelse af ”Dispositionsforslaget.

  Projektforslaget omfatter en beskrivelse af byggeriets og udearealernes indretning, materialer og installationer samt placering på grunden og udearealernes placering.

  Den arkitektoniske idé tager afsæt i de tidligere nyttehaver at skabe det lille i det store og en ambition om at skabe varierede oplevelser i institutionen.

  Huset er blevet til ved en sammenstilling af ’huse’ i forskellige størrelser, der indeholder husets funktioner og skaber forskelligartede rum ude og inde, med det behov som Glostrup Kommune har formuleret i byggeprogrammet. Fra rummene bliver der udkig i flere retninger. I udearealet dannes naturlige nicher tæt på bygningen.

  Indretningen i de 4 fællesområder, med hvert sit tema, tager sit afsæt i naturen udenfor. Eksempelvis bliver bærende konstruktioner til store træer, hvor rødderne kan bruges som legeelementer.

  Arkitekterne har haft som mål, at daginstitutionen skulle indskrive sig i konteksten af villaer, - så det store hus vil fremtræde med flere mindre enheder, der relaterer sig til omgivelserne. Det har været et særligt fokus at indrette daginstitutionen med respekt for naboerne. Derfor etableres et støjhegn mod villahaverne. Ligeledes er der taget hensyn til eventuelle skyggeforhold og indretning af legepladsen.

  Bearbejdningen af facaderne adskiller husene fra hinanden og giver hvert enkelt hus sit eget udtryk.

  Jf. lokalplanen, som forventes godkendt 03.02.2021 fremgår det:  ”Bebyggelsens facader skal fremstå i tegl og naturmaterialer i form af mursten, facadetegl, skifer, træ. Mindre facadedele må udføres i stål og beton. Fiberbetonplade må ikke anvendes til hovedbebyggelsens facader.”

  Facaden er, i det vedlagte projektforslag, foreslået beklædt med træbeklædning i ThermoAsk med to forskellige profiler og liggehallen udføres med en åben listebeklædning. Arkitekterne har fremlagt, at facaden vil patinere flot og have et minimum af vedligehold, og at den vil være behagelig at opholde sig op af.

  Thermoask, som har været anvendt i Danmark i 7 år, er ask der er varmebehandlet og vurderes at være mindre modtagelig for råd og svamp, og rådgiverne mener, at der vil være et minimum af vedligehold af facaden. Til orientering har Rubow arkitekter anvendt materialet som overflade på daginstitution i København fra 2014. Der foreligger dog ikke analyser af langtidsvirkninger i Danmark, og om det på længere sigt bliver nødvendigt at foretage løbende overfladebehandling. Glostrup Ejendommes indledende byggetekniske og driftstekniske gennemgang af facadeløsningen har dog peget på en mulig udfordring ved at etablere så store træfacader, som der ikke er langtidserfaringer med i Danmark.

  Som alternativ til den foreslåede facadeløsning, har Rubow derfor udarbejdet facadeudsnit med anvendelse af facadetegl kombineret med Thermoask. Det vurderes, at denne løsning har samme pris som en en ren træfacadeløsning. Denne løsning vil også kræve vedligehold ved udskiftning af skadede tegl. Glostrup Ejendomme anbefaler, at der arbejdes videre med en kombineret facadetegl og træløsning.

  Lokalplanen giver også mulighed for at anvende skifter som facade. Denne er fravalgt af hensyn til pris og af hensyn til, at den har en skarp overflade i hjørner mv. En teglfacade i form af en skalmur er fravalgt på grund af, at prisen vil være noget dyrere og ikke vil kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

  Legepladsen i dispositionsforslaget er forholdsvis tæt udnyttet, og denne vil blive bearbejdet yderligere i projektfasen, herunder vil det område, der er udlagt til parkering eventuelt blive mere begrænset tilplantet.

  Projektforslaget er udarbejdet med den kendte økonomiske ramme. Der er ikke reserveret økonomisk ramme til eventuel senere etablering af parkeringsplads eller flytning af legeplads, hvis dette besluttes på et senere tidspunkt. En eventuel flytning vil være en merudgift, herunder til projektering af ny placering.

  I forbindelse med overtagelse af grunden kan det bemærkes, at de forskellige lejere har ladet små skure og drivhuse stå. Udgiften til rydning vil derfor være mere omfangsrig end tidligere planlagt. Ligeledes er der i forhold til det oprindelige budget tilkommet et støjhegn, hvilket betyder at den afsatte økonomiske ramme er stram. Der vil derfor, i projekteringsfasen, blive arbejdet med mulige optimeringer, herunder med genbrug af inventar i stort omfang.

   

  Tidsplan og kommende proces

  Tidsplanen er vedlagt som bilag.

  Efter godkendelse af projektforslaget, udarbejdes myndighedsprojekt og udbudsprojekt. Byggeriet udbydes i indbudt licitation jf. ovenfor og vil foregå umiddelbart efter sommerferien 2021, opstart entreprise er i slutningen af 2021 (opstart november med mobilisering) og indflytning er planlagt til medio 2023.

   

  Rydning af grunden, herunder af mange små skure er dog planlagt til at foregå i foråret 2021.

   

  Økonomi

  Der er afsat i alt 46,5 mio. kr. til etablering af daginstitutionen - heraf skal 30 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter. Udgiftsbudgettet er fordelt med 3 mio. kr. i 2020, 18,5 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022. Der søges anlægsbevilling på 41,5 mio. kr. til etablering af daginstitutionen.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2021:

  Tekst/Projekt nr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  514087 Nyt dagtilbud nord for banen

   

   

  41.500.000

  I alt

   

   

  41.500.000

  Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

   

   

  Indstilling

  Center for Børn, Unge og Familier og Glostrup Ejendomme indstiller:

   

  1. at det anbefales godkendt, at programstyregruppen opløses
  2. at projektforslaget anbefales godkendt med stillingtagen om hvilken af de foreslåede facadeløsninger, der skal arbejdes videre med.
  3. at det anbefales, at der meddeles anlægsbevilling på 41,5 mio. kr. til udførelse af 514087 Nyt dagtilbud nord for banen

   

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-02-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.

   

  1. Indstillingen, idet der skal arbejdes videre med facadebeklædning i træ, sættes til afstemning.

   

  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Dan Kornbek Christiansen (C), Eva Nørgaard Wojtala (V), Kirstina Tranberg (Ø).

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingen anbefales godkendt, idet der skal arbejdes videre med facadebeklædning i træ.

   

   

  1. Indstillingen sat til afstemning:

   

  For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Marlene Frandsen (V), Piet Papageorge (V), Dan Kornbek Christiansen (C), Eva Nørgaard Wojtala (V), Kirstina Tranberg (Ø).

  Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

   

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt, idet der skal arbejdes videre med facadebeklædning i træ.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 18.  18. Opfølgning på finansielle aktiver og passiver

  Resumé

  Status på finansielle aktiver og passiver, kommunens låneadgang, samt muligheden for at indfri gæld.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening har udarbejdet en opfølgning på kommunens finansielle aktiver og passiver pr. 15. februar 2021. Vedhæftede notat vedrører opfølgningen på kommunens likvide aktiver, kontantbeholdningen og obligationsbeholdningen, likviditetsbudget for 2021 samt kommunens låneportefølje for de ikke-støttede lån.

   

  Følgende hovedpointer fremgår af opfølgningen:

  • Kommunens styringskrav på det finansielle område er opfyldt.
  • Kommunen havde 15. februar 2021 en gennemsnitlig kassebeholdning på 172,9 mio. kr.
  • Kommunens investeringsportefølje består i midten af februar af danske obligationer samt en kontantbeholdning til en samlet værdi af 213,1 mio. kr. Afkastet fra investeringsporteføljen har været på 0,00 pct. i januar 2021.
  • Afkastet fra investeringsporteføljen har været positivt i 2020, med en gevinst på 0,65 pct. eller 1,1 mio. kr.
  • Kommunens portefølje af ikke-støttede lån er medio februar på 94,0 mio. kr.
  • Kommunens andel af ikke-støttede lån med fast rente udgør 51,3 pct. af den samlede låneportefølje.

   

  Det lille afkast på investeringsporteføljen i 2020 skal ses i sammenhæng med kommunens finansielle politik. Det følger af politikken, at kommunens formue ud over kontantindeståender kun kan placeres i danske stats- og realkreditobligationer. Det har igennem længere tid været vanskeligt at opnå gode afkast på obligationsmarkedet og årets lille afkast er første positive resultat siden 2017.

   

  Lånerammen 2020

  Som en del af opfølgningen på de finansielle aktiver og passiver, laves der en opfølgning på lånerammen for 2020, for at se om der har været udgifter i slutningen af 2020, som ikke blev medtaget i opfølgningen, som blev behandlet af kommunalbestyrelsen d. 9. december 2020.

   

  I Glostrup Kommunes Regler om Økonomistyring fra 14. august 2019 står der:

   

  11.2 Optagelse af lån

  Der optages ny gæld, når det er lovligt og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom ud fra et langsigtet hensyn til den fremtidige kassebeholdnings størrelse i forhold til forventede fremtidige investeringer.

   

  Der kan i 2020 både optages gæld til energibesparende foranstaltninger, fremrykkede anlæg, almene ældreboliger og lån til betaling af ejendomsskat, som det fremgår af vedhæftede notat.

   

  Energibesparende foranstaltninger

  Glostrup Kommune har siden opgørelsen i december 2020 haft udgifter for yderligere 1,2 mio. kr. på puljen Energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme. Derudover har der været udgifter på 4,9 mio. kr. vedr. Vejbelysning LED, som er fremrykket, men ikke medtaget i ansøgningen om fremrykkede anlæg, da der er automatisk låneadgang.

   

  Lånet vil blive optaget sammen med de fremrykkede anlæg, som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år og en renteaftale i forhold til KKFAST, som ikke varierer i perioden.

   

  Fremrykkede anlæg

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 15. april 2020 at fremrykke anlæg for 20,3 mio. kr., som følge af Social og indenrigsministeriets udmelding om ophævelse af anlægsloftet og lånadgang på fremrykkede anlæg.

   

  De fremrykkede anlæg dækker over Renovering af Glostrup Skole, Pulje til renovering og etablering af legepladser, Pulje til cykelstier og veje, Renovering af vejbelægninger, Støjpulje, Pulje til ejendomsrenovering, Øget samdrift af køkkener på ældrecentrene, Nye ladestationer, Vejbelysning LED og renoveringsprojekter på institutioner.

   

  Glostrup Kommune har siden opgørelsen i december 2020 haft udgifter for yderligere 2,5 mio. kr. til fremrykkede anlæg.

   

  De fremrykkede anlæg vil blive samlet i et lån og vil blive optaget sammen med de energibesparende foranstaltninger, som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år og en renteaftale i forhold til KKFAST, som ikke varierer i perioden.

   

  Lånedispensationen for den del af de fremrykkede anlæg, som ikke blev udført i 2020, er søgt overført til 2021 hos social- og indenrigsministeriet. Der vil blive fulgt op på ansøgning om overførsel af lånedispensationen i forbindelse med budgetopfølgningen.

   

  Almene ældreboliger

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 12. september 2018 at udskifte taget på ældrecenter Hvissinge. Omkostningerne ved lånoptagelsen, renter og afdrag finansieres gennem en huslejestigning på 10,37%

   

  Glostrup Kommune har siden opgørelsen i december 2020 erfaret, at ikke alle udgifter var medtaget. Der har været udgifter for yderligere 1,1 mio. kr., som ligger inden for den oprindelige ramme for anlægget.

   

  Lånet vil blive optaget, som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år og en renteaftale i forhold til KKFAST, som ikke varierer i perioden.

   

  Lån til betaling af ejendomsskatter

  Der har i 2020 været ekstraordinært mange indfrielser af lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket har betydet en merindtægt (inkl. renteudgifter) på 2,3 mio. kr. Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller, at denne ekstraordinære indtægt bruges til at indfri et af de 2 lån til betaling af ejendomsskat, som er optaget i årene 2008 og 2010. Helt specifikt lån nr. 2010 36657, da dette lån har en restgæld på de 2,3 mio. kr. Ved at indfri lånet før tid, sparer kommunen 115 t. kr. i 2021 stigende til 210 t. kr. i 2035.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening indstiller:

   

  1. at det godkendes, at Glostrup Kommune i 2021 kan optage lån vedr. regnskab 2020 til at dække energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg for 8.579.000 kr.

   

  1. at det godkendes, at Glostrup Kommune i 2021 kan optage lån vedr. regnskab 2020 til at dække restudgift vedr. udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge for 1.069.350 kr.

   

  1. at Glostrup Kommune indfrier lån nr. 2010 36657, med en forventet markedsværdi på 2,3 mio. kr., før tid.

   

  1. at de bevillingsmæssige konsekvenser af de ovenfor nævnte indstillinger medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
  3. Indstillingen anbefales godkendt.
  4. Indstillingen anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker, at bilaget tilrettes, så både mulighed for gevinst og risiko for tab indgår i opfølgningsnotatet.

  Bilag

 19.  19. Ansættelse af centerchef til Center for Borger og Arbejdsmarked

  Resumé

  Ansættelse af ny centerchef til Center for Borger og Arbejdsmarked.

  Der skal besluttes en proces for ansættelse af en ny centerchef.

  Sagsfremstilling

  Ansættelseskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

   

  Ansættelsesudvalget skal, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 3. april 2018, udgøres af 5 medlemmer af Økonomiudvalget og udvalgsformanden, hvis denne ikke sidder i Økonomiudvalget, dvs. udvalgsformand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Torben Jensen, direktør Gorm Bagger Andersen, der er direktør med ansvar for området, en sideordnet centerchef og to medarbejderrepræsentanter.

   

  Udkast til tidsplan

  Der foreslås nedenstående tidsplan:

   

  2. marts 2021

  ØU godkender proces

  2. – 7. marts

  Indhente tilbud og valg af konsulentfirma til rekrutteringsopgaven

  8. – 12. marts

  Stillingsprofil og stillingsopslag skrives

  12. marts

  Stillingen slås op

  6. april kl. 9.00.

  Ansøgningsfrist

  8. april

  Udvælgelse af kandidater til samtale

  13. april

  1. runde samtaler

  14. – 19. april

  Test, referencer m.m.

  20. april

  2. runde samtaler

  22. april

  ØU (ekstraordinært møde)

  1. juni 2021

  Tiltræden

   

  Glostrup Kommune indstiller, at der anvendes et konsulentfirma ved ansættelsen til at bistå med udarbejdelse af stillingsprofil og opslag, til at fremfinde egnede kandidater, til bistand ved jobinterviewet og til udførelse af test på kandidaterne.

   

  Der indhentes 3 tilbud på opgaven, og det firma der har givet det samlet set bedste tilbud vælges til opgaven.

  Økonomi

  Den samlede økonomi består af sparet lønudgift, udgift til konsulentbistand, annoncering mv. Det er forventningen, at økonomien samlet set balancerer. Evt. mindre afvigelser vil indgå i den løbende økonomiopfølgning.

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

  1. at sammensætning af ansættelsesudvalg, tidsplan og proces godkendes.
  2. at opgavefordeling mv. i vakanceperioden godkendes.
  3. at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma.
  4. at der vælges 5 medlemmer af Økonomiudvalget til deltagelse i ansættelsesudvalget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Bortfalder.
  3. Indstillingen godkendt.
  4. Valg af medlemmer til ansættelsesudvalget er sket efter den d’Hondtske metode. Følgende blev valgt: John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Lisa Ward (A), Kasper Damsgaard (A) og Kirstina Tranberg (Ø).
 20.  20. Orientering fra borgmesteren (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Intet til orientering.

 21.  21. Godkendelse af samarbejdspart til udviklingsaftale (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 10-02-2021

  Indstillingerne blev sat til afstemning under et.

   

  For stemte Piet Papageorge (V), Lisa Ward (A), Ina-Maria Nielsen (V) og Torben Jensen (A).

  Imod stemte Lars Thomsen (U) og Flemming Ørhem (O).

  Dan Kornbek Christiansen (C) undlod at stemme.

   

  Indstillingerne anbefales godkendt.

   

  Afvigende bemærkning fra Flemming Ørhem (O):

  Dansk Folkeparti kan ikke medvirke til, at der udarbejdes udviklingsaftale for områderne Christiansvej og Rådhusparken før de relevante byggefelter i de to områder er udpeget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2021

  Indstillingerne sættes til afstemning.

  For stemmer John Engelhardt (V), Leif Meyer Olsen (V), Eva Nørgaard Wojtala (V), Kasper Damsgaard (A), Hanne Nielsen (A), Lisa Ward (A), Kirstina Tranberg (Ø) og Palle Laustrup (F).

  Imod stemmer: Flemming Ørhem (O).

  Undlader at stemme ingen.

  Indstillingerne anbefales godkendt.

Mødenr. 2893